Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία Α συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με το λογιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων (Ν.4308/2014), εφαρμόζοντας ως αρχή επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων το κόστος κτήσης.

Στην χρήση 2020 απέκτησε μετοχές ανώνυμης εταιρείας λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕ ΑΕ. Ειδικότερα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΕ ΑΕ, που συνεδρίασε στις 16.3.2020, μεταξύ άλλων ενέκρινε:

«(i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά € 0,0155 και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία CM, αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, με αναλογία 1 μετοχή της C M για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας που ήδη κατέχουν και…»

Η εταιρεία είχε 74.000 μετοχές της EΕ ΑΕ και έλαβε 6.166 μετοχές της CM. Η συνολική μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών ανέρχεται σε ποσό ευρώ 1.147,00€ (74.000*0,0155) και η συνολική ονομαστική αξία των νέων μετοχών που έλαβε η εταιρεία σε ποσό ευρώ 616,60€ (6.166*0,10€). Η ονομαστική αξία της μετοχής CM που διαπραγματεύεται στην EN.A. PLUS του Χ.Α. είναι 0,10 ευρώ.

Πως θα καταχωρηθούν και με ποια αξία στα βιβλία της εταιρείας οι νέες μετοχές της εταιρείας CM, που έλαβε η εταιρεία λόγω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της EΕ που κατείχε.

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η γνώμη του Τεχνικού Γραφείου επί του ανωτέρω ερωτήματος είναι η εξής:

Στην υπ’αριθμ. 247 ΕΞ/03.04.2018 απάντηση του ΣΛΟΤ για ανάλογο θέμα, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«Το ερώτημά σας συνοψίζεται επιγραμματικά ως εξής: «Σε ποιο λογαριασμό και με ποιες αξίες θα πρέπει να καταχωρισθούν σε περίπτωση που υπάρχει ανταλλαγή των μετοχών της Δ..AE με τις μετοχές της Α..,AE.»

Θεωρούμε ότι η εταιρική πράξη που περιγράφετε στο ερώτημά σας, θα μπορούσε να εκληφθεί ως αποζημίωση της εταιρείας σας, λόγω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Δ…ΑΕ, μέσω της απόκτησης μετοχών της Α…ΑΕ, χωρίς την καταβολή χρηματικού ποσού. Θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ότι η εταιρεία σας, αποκτά χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα, μετοχές της Α…ΑΕ, ενώ ταυτοχρόνως καταγράφεται μείωση της καθαρής της επένδυσης, ως προς την μετοχή της Δ..ΑΕ.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία σας θα πρέπει να καταχωρίσει τις παραπάνω κινήσεις με τρόπο που να μην προκύπτει λογιστικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), από την εν λόγω εταιρική πράξη. Ιδιαίτερα τονίζεται, πως οι λογιστικές εγγραφές της μείωσης της αξίας της Δ..ΑΕ με την ισόποση αύξηση της αξίας της Α..ΑΕ στα βιβλία σας, θα πρέπει να γίνουν κατά την ημερομηνία που ολοκληρώνεται η ανταλλαγή των μετοχών της πρώτης, με τις μετοχές της δεύτερης και όχι κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Δ..AE, για την μείωση του κεφαλαίου της, με ταυτόχρονη επιστροφή σε είδος.»

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απάντηση του ΣΛΟΤ, θα πρέπει κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, να γίνει ταυτόχρονα, μείωση της αξίας των μετοχών της EE ΑΕ, με ισόποση αύξηση της επένδυσης σε μετοχές της CM. Υπό την έννοια αυτήν, οι μετοχές της CM θα πρέπει να απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία με βάση την αξία κτήσεως, κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, η οποία αποτελεί και το κόστος κτήσης των μετοχών της CM.

Πηγή