Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου – Απριλίου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

Κατά τη διανομή κερδών Ανώνυμης Εταιρείας κάθε μέτοχος συμμετέχει στα κέρδη της, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, κατά την αναλογία του στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ημεδαπή Ανώνυμη Εταιρεία Α, έχει μετόχους την Αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρεία Β, που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 70% και την Αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρεία Γ, που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 30%. Σε κάθε εταιρική χρήση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διανέμονται τα καθαρά κέρδη βάσει των ανωτέρω ποσοστών συμμετοχής που διαθέτουν οι συμμετέχουσες, στο μετοχικό κεφάλαιο, εταιρείες (Β 70% και Γ 30%).

Στην παράγραφο 2δ του άρθρου 31 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφέρεται ότι τα κέρδη που απομένουν, διανέμονται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Δύναται η προτεινόμενη διανομή των κερδών της χρήσης 2020, που θα πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης 2021, να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απαρτία στην οποία θα εκπροσωπείται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με απόλυτη πλειοψηφία, με διαφορετικά ποσοστά στους μετόχους από αυτά της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η γνώμη του Τεχνικού Γραφείου επί του ανωτέρω ερωτήματος είναι η εξής:

Το σύνολο των διατάξεων, που ορίζουν σχετικά με την διανομή κερδών των Α.Ε., περιλαμβάνονται στα άρθρα 158 έως 162 του ν. 4548/2018.

Στις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 «Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών» ορίζεται ότι:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.».

Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του ίδιου νόμου «Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών» ορίζεται ότι:

«2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.».

Στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4548/2018 «Αρχή της ισότητας» ορίζονται τα εξής:

«1. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.».

Στην παράγραφο 2δ του άρθρου 31 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφέρεται ότι τα κέρδη που απομένουν, διανέμονται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Ο όρος «ελεύθερα» υποδηλώνει ότι δεν απαιτούνται επιπλέον υποχρεωτικές κρατήσεις από το νόμο και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη διανομή των κερδών με διαφορετικά ποσοστά από αυτά που κατέχει ο κάθε μέτοχος.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στα κέρδη της εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, καθώς και το δικαίωμα να του καταβληθεί όλο εκείνο το τμήμα των κερδών, που του αναλογεί, βάσει του ποσοστού του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή του και δεν δύναται να τροποποιηθεί η διανομή με απόφαση, έστω και με απόλυτη πλειοψηφία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Πηγή