Ιωάννης Ληξουριώτης,
Ομότιμος καθηγητής εργατικού δικαίου

Το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και το Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το άρθρο 54 § 4 Ν. 4635/2019, που τροποποίησε το άρθρο 6 Ν. 1876/2019 και έκτοτε ξεχάστηκαν, δεδομένου ότι ποτέ δεν εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που θα το υλοποιούσε.

Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο τα Μητρώα αυτά επανέρχονται στην επικαιρότητα, δεδομένου ότι, πλέον, με τρόπο συγκεκριμένο η εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων σ’ αυτά και η συνεχής ενημέρωσής τους με τα αναγκαία στοιχεία συνδέονται με την ίδια την υπόστασή τους και τη δυνατότητα άσκησης εκ μέρους τους των δικαιωμάτων και την ανάπτυξη της εν γένει δραστηριότητάς τους.

Τα δύο αυτά Μητρώα είναι ψηφιακής μορφής και διατηρούνται στο πλαίσιο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Α. Υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. (άρθρο 82 νομοσχεδίου)

Κατά την ίδρυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης

Συγκεκριμένα, κατά την ίδρυση κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης θα πρέπει να υποβληθούν ψηφιακά στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.:
α) Το καταστατικό,
β) η Διαταγή ή απόφαση του ειρηνοδικείου με την οποία εγκρίθηκε το σωματείο και
γ) τα στοιχεία του άρθρου 81 του Α.Κ. (δηλαδή την δημοσιευμένη στον τύπο περίληψη του καταστατικού και το αποδεικτικό εγγραφής της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο Βιβλίο Σωματείων).
Μάλιστα, τα στοιχεία του άρθρου 81 Α.Κ. η συνδικαλιστική οργάνωση οφείλει να τα υποβάλλει στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση και εγγραφή αυτής στο Βιβλίο Σωματείων.

Τα ανωτέρω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με τις νέες προβλέψεις του νομοσχεδίου
δεν καταργείται η διαδικασία έγκρισης του συνδικαλιστικού σωματείου με διάταξη του Ειρηνοδικείου, ούτε η εγγραφή του στο τηρούμενο σε κάθε Πρωτοδικείο Βιβλίο Σωματείων
. Η διαδικασία αυτή πρέπει προηγηθεί της εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του άρθρου 83 Α.Κ., δηλαδή η απόκτηση της νομικής προσωπικότητας από τη συνδικαλιστική οργάνωση, δεν επέρχεται πλέον από την στιγμή της εγγραφής στο Βιβλίο Σωματείων, αλλά από την εγγραφή της στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και την κατάθεση σ’ αυτό όλων των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων.

Λοιπές υποχρεωτικές εγγραφές στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να τηρούνται σε ψηφιακή μορφή τα εξής στοιχεία:

α) Εκτός από το καταστατικό που υποβλήθηκε κατά την ίδρυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, πρέπει να υποβάλλονται και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, τα οποία πρέπει να κατατίθενται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ψήφιση των παραπάνω από τη γενική συνέλευση των μελών της.

β) Οι δικαστικές αποφάσεις που εγκρίνουν τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και η τυχόν δικαστική απόφαση με τις οποία διατάσσεται η διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης κατά το άρθρο 105 Α.Κ.

γ) Ο αριθμός των μελών συνδικαλιστικής οργάνωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη γενική συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές και η σύνθεση των οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της, στοιχεία που, επίσης, πρέπει να κατατεθούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από κάθε γενική συνέλευση των μελών της, καθώς και από κάθε αλλαγή της σύνθεσης οργάνου διοίκησης αυτής.

Σημειωτέον ότι ο ανωτέρω αριθμός των ψηφισάντων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης, όπως είναι καταχωρημένος στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την απόδοση στη συνδικαλιστική οργάνωση του χαρακτήρα της «πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης» (άρθρο 95 νομοσχεδίου).

δ) Η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής, όπως προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της, στοιχεία που ομοίως η συνδικαλιστική οργάνωση οφείλει να καταθέσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

ε) Οι οικονομικές καταστάσεις της συνδικαλιστικής οργάνωσης και άλλων συνδεδεμένων με αυτή οντοτήτων, μόνο όμως στην περίπτωση που αυτή ή οι συνδεδεμένες οντότητες χρηματοδοτούνται από κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης, στοιχεία που επίσης κατατίθενται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επικύρωσή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η συνδικαλιστική οργάνωση οφείλει επίσης να καταθέσει και τα κύρια οικονομικά της μεγέθη ως προς τα έσοδα κατά κατηγορία εσόδων, ιδίως συνδρομές μελών, δωρεές και χορηγίες, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Δημοσίου, πόροι από εισφορές που παρακρατούνται υποχρεωτικά ή άλλες, καθώς και λοιπά έσοδα, και ως προς τις δαπάνες κατά κατηγορία δαπανών, ιδίως μισθοί υπαλλήλων, αποζημιώσεις, οδοιπορικά και κάθε είδους λοιπές παροχές προς συνδικαλιστές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, καθώς και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Στις περιπτώσεις που η συνδικαλιστική οργάνωση δεν έχει τη νομική μορφή σωματείου, δηλαδή πρόκειται για ένωση προσώπου, οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται αναλόγως.

Συνδικαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με την εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Εκτός του ότι η νόμιμη εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και να υπάρχουν ως συνδικάτα σύμφωνα με το Ν. 1264/1982 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις, περαιτέρω, η εγγραφή αυτών στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και η συνεχής πλήρης, έγκαιρη (εντός του πενθημέρου) και προσήκουσα επικαιροποίηση της εγγραφής αυτής, αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση μιας σειράς δικαιωμάτων ενεργειών και τη χρησιμοποίηση διαφόρων ευχερειών και συγκεκριμένα:

α) Για οιαδήποτε χρηματοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή συνδεδεμένης με αυτήν οντότητας από κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές.

β) Για την απόδοση της ικανότητας για συλλογική διαπραγμάτευση και κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 1876/1990.

γ) Για τη νόμιμη ενάσκηση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης να αποφασίζει την κήρυξη απεργίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 1876/1990.

δ) Για τη νόμιμη ενάσκηση κάθε δικαιώματος και διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως π.χ. η απόλαυση του δικαιώματος να δραστηριοποιείται εντός της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, το δικαίωμα λήψης συνδικαλιστικών αδειών κατά το άρθρο 17 του αυτού νόμου.

ε) Τέλος, για την προστασία των στελεχών της συνδικαλιστικής οργάνωσης έναντι της απόλυσης και της μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 1876/1990

Β. Υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων των εργοδοτικών οργανώσεων στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. (άρθρο 95 νομοσχεδίου)

Αντίστοιχα, στο Υπουργείο Εργασίας δημιουργείται Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), στο οποίο τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Το καταστατικό της οργάνωσης εργοδοτών και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της.

β) Ο αριθμός των μελών της οργάνωσης εργοδοτών που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης. Μολονότι δεν αναφέρεται ότι η εγγραφή αυτή θα πρέπει να ανανεώνεται σε κάθε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοίκησης, το θεωρώ αυτονόητο.

γ) Η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής.

δ) Η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής.

ε) Ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που απασχολεί κάθε μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης. Σημειωτέον ότι ο εν λόγω αριθμός εργαζομένων, όπως είναι καταχωρημένος στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. (άρθρο 95 νομοσχεδίου), αποτελεί κριτήριο για την απόδοση αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα στην εργοδοτική οργάνωση προκειμένου να συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

στ) Τέλος, οι οικονομικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες.

Πηγή