Προγράμματα – Προσκλήσεις

Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού στον Δήμο Τρίπολης

Έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και εξασφάλιση εξοικονόμησης ύδατος από μείωση των διαρροών στα δίκτυα διανομής, τα οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις του ΣΔΛΑΠ υδατικών διαμερισμάτων του Δήμου Τρίπολης. Ενδεικτικά αναφέρονται έργα εξωτερικού υδραγωγείου (δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς, αντλιοστάσια κ.α.) συμπεριλαμβανομένων και αυτών της επεξεργασίας του ύδατος (π.χ. ταχυδιυλιστήρια). Επίσης, θα εξεταστούν έργα που αφορούν σε προστασία της ανθρώπινης υγείας από κατανάλωση ακατάλληλου πόσιμου νερού.

Σε ποιους απευθύνεται

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης

Περίοδος υποβολής

από 18/8/2021 έως 20/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δήμος Τρίπολης

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή