Προγράμματα – Προσκλήσεις

Έργα ψηφιακού πολιτισμού

Αναμένεται

Καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης.

Ο σκοπός της δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και εποπτευόμενοι Φορείς αυτού (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
  • Εποπτευόμενοι Φορείς Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
  • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Ιδρύματα αυτής
  • Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα
  • Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα:
  • Εποπτευόμενοι Φορείς άλλων Υπουργείων με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2021 έως 30/4/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 23.173.998

Σχετικά αρχεία

Πηγή