Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές”  παρατείνεται εκ νέου, μέχρι και την 31.12.2021 (έληξε 31.12.2020):

α) η παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους εγγεγραμμένους στα σχετικά μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.ΕΔ..), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,

β) η δυνατότητα παραχώρησης, των ανωτέρω ακινήτων, που δεν διατέθηκαν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες.

Επίσης παρατείνεται από τη λήξη της 30-4-2021 και έως την 30η-06-2021:
1) η προθεσμία διενέργειας της τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών και
2) η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών.

Επισης αποσαφηνίζονται οι φορείς του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού -Δήμητρα (ΕΑ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), που διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4310/2014, αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού τους προσωπικού, τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, την αξιοποίηση της περιουσίας τους, κ.λπ.

Τέλος Παρατείνεται και για το έτος 2021 (ίσχυε για τα έτη 2017-2020) η δυνατότητα ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, κατ’ εξαίρεση του προβλεπόμενου πλαισίου του ν. 4412/2016, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων -Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 4537/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α’ 84) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της παράτασης παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων από «31 Δεκεμβρίου 2020» σε «31 Δεκεμβρίου 2021», ως προς την ημερομηνία ανάρτησης στην προβλεπόμενη ιστοσελίδα των ακινήτων που εξαιρούνται της παραχώρησης χρήσης από «1.11.2019» σε «1 Ιανουάριου 2021» και ως προς την ημερομηνία παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων από «31 Δεκεμβρίου 2020» σε «31 Δεκεμβρίου 2021» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α’ 66), παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1 Ιανουάριου 2021 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της οικείας Περιφέρειας για να παραχωρηθούν κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ν. 4061/2012.

β) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνητα της περ. α της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα, μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες. Τα ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της χώρας».

Άρθρο 2

Παράταση προθεσμιών για τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και της θητείας των οργάνων διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών

1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και σε καταστατικά αγροτικών συνεταιρισμών παρατείνεται από τη λήξη της, στις 30.4.2021, έως την 30η.6.2021.

2. Παρατείνεται από τη λήξη της, στις 30.4.2021 και έως την 30η.6.2021 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) -Αντικατάσταση της παρ. Γ του άρθρου 13α του ν. 4310/2014

Η παρ. Γ του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ {ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διέπεται από τον παρόντα ως προς: α)τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού,

β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ και τα Επιστημονικά Συμβούλια των ινστιτούτων αυτών,

γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων και, δ) την αξιοποίηση της περιουσίας του, σύμφωνα με το άρθρο 21.

Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ εφαρμόζεται το ειδικό θεσμικό του πλαίσιο. Για την εφαρμογή του παρόντος σχετικά με τον ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου αναφέρεται «διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου», νοείται το «διοικητικό συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ» και όπου αναφέρεται «ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων», νοείται «ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».».

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015

Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) αντικαθίσταται η φράση «για το έτος 2020» από τη φράση «για το έτος 2021» και η παρ. 1 έχει ως εξής:

«1. Για το έτος 2021 η οικονομική επιτροπή κάθε περιφέρειας της χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας καί β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών καιπαγιδοθεσίας δακοκτονίας.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Πηγή