Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα – μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανάπτυξη ενός πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή Υγείας, με αντικείμενο την αυτοφροντίδα – μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στοχεύοντας στην αγωγή και προαγωγή υγείας για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Σε ποιους απευθύνεται

Παvελλήvια Ομοσπονδία Σωματείωv – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

Περίοδος υποβολής

από 4/6/2021 έως 30/8/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 232.700

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη

Τηλ

2713 601300

Φαξ

2710 234711

Κυριακή Τουρλούκη

2713 601349

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή