Προγράμματα – Προσκλήσεις

Αναβάθμιση – βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Πελοπόννησο

Αναμένεται

Βελτίωση της προσβασιμότητας στους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου της Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης (βελτίωση γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός και λοιπού εξοπλισμού οδικής ασφάλειας).

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Περίοδος υποβολής

από 24/9/2021 έως 10/12/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη / υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 22132, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή