Δύο νέες εγκύκλιες οδηγίες κοινοποίησε ο e-ΕΦΚΑ σχετικά με τον πρόσφατο νόμο 4921/2022.

Σύμφωνα με την 29/2022:

Με τις διατάξεις των άρθρων 48 – 54 του ν. 4921/2022 εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία της ταχείας απονομής σύνταξης.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4921/2022 δίνονται δύο δυνατότητες σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη.

Ειδικότερα:
■ Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.4921/2022 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του ν.4941/2022 δίνει την δυνατότητα σε ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022, να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι.
■ Η παρ. 2 του άρθρου 53 δίνει την δυνατότητα σε όσους έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης να προβούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους, για διάστημα μέχρι τρία έτη από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Δείτε την εγκύκλιο 29/2022 από το αρχείο του κόμβου

Σύμφωνα με την 30/2022:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4921/2022: «Δουλειές ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις», τροποποιούνται οι διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους από την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4670/2020.
Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του ν. 4921/2022, αντικαθίσταται η περ. β) της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, όπως είχε αντικατασταθεί από την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4670/2020.

Με τις ως άνω διατάξεις θεσμοθετείται ειδική ρύθμιση για τη νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης των προσώπων που καλόπιστα είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον eΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενώ δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις ασφάλισης. Με την παρούσα κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις και καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής, οι προϋποθέσεις νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και η διαχειριστική αντιμετώπιση.

Δείτε την εγκύκλιο 30/2022 από το αρχείο του κόμβου

Πηγή