Επιμέλεια:
Κουλογιάννης Κωνσταντίνος

Καλημέρα.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το «σχόλιο της Δευτέρας» θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.
Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι’ αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει εδώ και πολλά χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.
 
Εάν λείψατε την προηγούμενη περίοδο δείτε :

➾Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 25-07-2022 έως 31-07-2022
➾Αντί σχολίου – Ανασκόπηση εβδομάδας 01-08 έως 07-08-2022
Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 08-08-2022 έως 14-08-2022

Σημαντικά θέματα εβδομάδος

Γιώργος Χριστόπουλος: Θα παραταθεί και φέτος η προθεσμία για την διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων.

Χορηγούμενες εκπτώσεις επί του τιμολογίου ή λόγω κύκλου εργασιών – Έως 31.08.2022 η γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ επιχειρήσεων που κλείνουν χρήση 31.12.2022

Φορολογικό πιστοποιητικό ελεγκτών – Προσθήκη και των ΙΚΕ στις νομικές μορφές για τις οποίες υποβάλλεται το Φορολογικό πιστοποιητικό

Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων και προσδιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ επί των δαπανών που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις αυτές

 • Με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ  αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιδοτήσεων σε ΦΠΑ και παρέχονται διευκρινίσεις για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης επί του ΦΠΑ των εισροών προκειμένου για επιδοτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και θεωρούνται, επομένως, ως εκτός πεδίου ΦΠΑ πράξεις.

  Πιο συγκεκριμένα :
  K
  άθε επιδότηση (όπως π.χ. και οι επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στις Ομάδες Τοπικής Δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – LEADER) θα πρέπει να εξετάζεται διακριτά και μεμονωμένα με βάση τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε πρόγραμμα – πλαίσιο στήριξης, προκειμένου για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης φορολογικής μεταχείρισης.

  Όταν μια επιδότηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της σε ΦΠΑ, θεωρούμενη ως εξαιρούμενη του ΦΠΑ πράξη, δεν δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών/δαπανών που σχετίζονται με αυτή, στον βαθμό που η επιδότηση προορίζεται να χρηματοδοτήσει τη δραστηριότητα του υποκείμενου στο φόρο προσώπου η οποία στερείται οικονομικού χαρακτήρα. Δύναται, ωστόσο, να εκπεσθεί στο σύνολό του ο ΦΠΑ επί των εισροών των κοινών δαπανών, ήτοι αυτών που πραγματοποιούνται τόσο για πράξεις του παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την είσπραξη των επιδοτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπολογίζεται η αναλογία έκπτωσης του φόρου (pro rata) για άλλον λόγο.

  Όταν μια επιδότηση προσαυξάνει τη φορολογητέα βάση και υπόκειται ως εκ τούτου σε ΦΠΑ, παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των σχετιζόμενων με αυτή εισροών εκτός αν η πράξη για την οποία δίδεται ως αντιπαροχή απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

  Ο ΦΠΑ των εισροών για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης κατά τα ανωτέρω, δεν λογίζεται, βάσει των περί ΦΠΑ διατάξεων, ως ανακτήσιμη δαπάνη.

  Η εγκύκλιος  : Ε.2059/2022

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή δόσεων του φόρου εισοδήματος – Αναγραφή ασφαλιστικών εισφορών ασκούμενων δικηγόρων στους κωδικούς 351-352 – Τροποποίηση της Α.1034/2022

 • Με την απόφαση με αριθμ. Α.1111/2022 τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 η οποία αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021.

  Οι δύο αλλαγές :

  1. Αλλαγή ως προς τις δόσεις η οποία ισχύει από την 29η Ιουλίου 2022

  Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022 και η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις αυτές πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 31η.8.2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.
  Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η.8.2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

  Προσοχή !! Διευκρίνηση για τις δόσεις σε περίπτωση που ο φορολογούμενος κληθεί για έλεγχο δικαιολογητικών και η δήλωση εκκαθαριστεί μετά την 31η Αυγούστου:
  Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022 είτε στη ΔΟΥ (χειρόγραφα) είτε με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και ο φορολογούμενος κληθεί για έλεγχο δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ., εάν η δήλωση εκκαθαριστεί μετά την 31η Αυγούστου 2022, ο φόρος δύναται να καταβληθεί εφάπαξ ή σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αν ο φόρος στην περίπτωση αυτή εξοφληθεί εφάπαξ εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, παρέχεται η έκπτωση 3% του άρθρου 72 παρ. 79 του ΚΦΕ.
  Δόσεις φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία.
  Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

  2.Αλλαγή ως προς την αναγραφή ασφαλιστικών εισφορών ασκούμενων δικηγόρων στους κωδικούς 351-352 (ισχύει από την έναρξη ισχύος της απόφασης Α.1034/2022)

  Στην περ. στ’ της παρ. 20 του άρθρου 5, προστίθεται νέο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής:

  «στ. Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς ή συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

  Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι ασκούμενοι δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και την υπαγωγή τους υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του πρώην ΕΤΑΑ και ήδη e-ΕΦΚΑ, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθένειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3996/2011, καθώς το εισόδημα που αποκτούν οι ασκούμενοι δικηγόροι θεωρείται ότι προκύπτει από εργασιακή σχέση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 του ΚΦΕ (ΠΟΛ.1047/2015)..

  Η απόφαση  : Α.1111/2022


Διευκρινίσεις για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

 • Με την εγκύκλιο αυτή παρέχονται διευκρινίσεις για τις προθεσμίες υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) καθώς και για το υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
  |
  Ειδικότερα και σε ότι αφορά την υποβολή δήλωσης  Ε9 σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής διευκρινίζεται ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας – και επομένως όχι απαραίτητα μέχρι την 31η Μαρτίου. Η προθεσμία αποποίησης, ορίζεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 1847), και είναι 4 μήνες από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της ή ένα έτος αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς, ο συνεπεία αυτής καθιστάμενος κληρονόμος, έχει ανάλογη προθεσμία για αποποίηση.

  Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, αν πριν την παρέλευση της ημερομηνίας αποποίησης, γίνει η αποδοχή κληρονομιάς και δεν έχει παρέλθει η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, τότε ο υπόχρεος υποχρεούται να δηλώσει την κληρονομιαία περιουσία εντός της προθεσμίας αυτής, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου.

  Σημαντική διευκρίνιση επίσης δίνεται για την προθεσμία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων και υποχρεώσεις φορολογουμένων των οποίων τα ακίνητα εντάσσονται για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων:

  Με τις περιπτώσεις α, β, γ, δ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013, όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 45 του ν. 4916/2022, οι οποίες είναι διατάξεις διαρκούς ισχύος, επιλύονται προβλήματα που ανακύπτουν από την προσθήκη νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, με τον ορισμό παραδοχών, ώστε να καταστεί εφικτή η ορθή σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά η αξία των νέων εντάξεων.

  Ο φορολογούμενος, σε περίπτωση που ακίνητό του βρίσκεται σε περιοχή που εντάσσεται για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, οφείλει να ελέγξει στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους την τιμή ζώνης στην οποία εντάχθηκε ή δεν εντάχθηκε αυτό (δηλαδή εάν εκκαθαρίστηκε σαν εκτός ΑΠΑΑ, ενώ θα έπρεπε να έχει εκκαθαριστεί ως εντός ΑΠΑΑ) και στη συνέχεια, εάν τυχόν διαπιστώσει λάθος, να προβεί σε τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) χωρίς πρόστιμο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του οικείου έτους. Ο φόρος, σε αυτή την περίπτωση, καταβάλλεται χωρίς τόκο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

  Η εγκύκλιος  : Ε.2060/2022

Εμπρόθεσμες έως 30.11.2022 οι δηλώσεις μίσθωσης στο taxis λόγω του πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις – Δήλωση λύσης και στις υπεκμισθώσεις

 • Με την απόφαση Α.1112/2022 τροποποιούνται στοιχεία της  ΠΟΛ.1162/2018  και επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές

  α)
  Ορίζεται πλέον ότι για τη  «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία υποβάλλεται λόγω τροποποίησης των όρων της μίσθωσης με βάση διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου ή την κοινοποίηση της απόφασης αντίστοιχα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση λύσης της μίσθωσης με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση.

  Σημείωση :  Συνεχίζουν να ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες και για τις μεταβολές που γίνονται βάση γραπτής ή προφορικής συμφωνίας (παρ. 1α του άρθρου 1 της
  ΠΟΛ.1162/2018)

  β) Προστίθεται η δήλωση λύσης μίσθωσης και για τις περιπτώσεις των υπεκμισθώσεων (άρθρο 6 ΠΟΛ.1162/2018) .

  γ) Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.

  Σημείωση : Η διάταξη πριν την τροποποίηση όριζε διάστημα από την 5η Ιουλίου μέχρι και την 27η Αυγούστου 2021.

  δ)  Ειδικά η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» λόγω τροποποίησης του ύψους του μισθώματος σε εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις για το έτος 2022 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4926/2022 (πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις), υποβάλλεται εμπρόθεσμα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2022.

  Σημείωση taxheaven:
  Το θέμα αυτό είχε αναδειχθεί στον κόμβο από τον 4/2022 (δείτε σχετικό άρθρο «Πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις, τροποποιήσεις από 1.1.2022 και πρόστιμο 100 ευρώ»

  Η απόφαση : Α.1112/2022


Η απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή πέντε ειδικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.»

 • Με την απόφαση Α.1110/2022 της ΑΑΔΕ  από τις 16-8-2022, υποβάλλονται ψηφιακά:

  1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

  – την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα, της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

  – την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.

  – τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.

  – τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

  2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.
  Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας, οι δηλώσεις αυτές ξεπερνούν συνολικά τις 30.000 κατά μέσο όρο κατ’ έτος.
  Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά προαιρετικά μέχρι τις 30/9/2022 και υποχρεωτικά από 1/10/2022 και μετά.

  Δείτε επίσης για τον ΦΜΑ : Προσθήκη νέων ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου Φ.Μ.Α.

  Η απόφαση :
  Α.1110/2022

Έως 9 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Περιφέρεια Αττικής
ΑΑΔΕ: Κρατική Αρωγή – Αιτήσεις για Πικέρμι, Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη και Πεντέλη

Για τον «ελεύθερο» χρόνο σας

 190 χρόνια παραγωγής νομοθεσίας στην Ελλάδα – Η νομοθεσία ανά έτος και η αρίθμηση των νόμων

✒  Ο τύπος κατά την περίοδο 1830 έως 1900 – Σατιρικές εφημερίδες, ευφάνταστοι τίτλοι και περιπαικτικά σχόλια των πρωτοσέλιδων

Πλατφόρμες  

myBusinessSupport: Επιχορήγηση κόστους διανομής εντύπων και δημοσιογραφικού χαρτιού: Αιτήσεις 2ου τριμήνου 2022
ΔΥΠΑ: Την Πέμπτη 18.08 ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αγοράς βιβλίων 2022

Νομοθεσία

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων

Εργατικά – ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά

 Προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση

  73066/1.8.2022 Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027

Λοιπές ειδήσεις

Σε 942.393 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων αναζητούντων εργασία για τον μήνα Ιούλιο 2022

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτάσεις εντός λειτουργούντος κτηματολογίου με συγκυριότητα δημοσίου και φυσικών προσώπων
 
«Εξοικονομώ 2021»: Ένταξη όλων των επιλαχόντων στο Πρόγραμμα

Χορήγηση επιταγών θεάματος χειμερινής περιόδου 2022-2023: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την κατάρτιση του προγράμματος


 

Φορολογικές και όχι μόνο αποφάσεις


Κοινοποίηση του άρθρου 25 του ν.4950/2022 (Α΄ 128) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

 • Με την εγκύκλιο αυτή κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4950/2022 (Α΄128). Ειδικότερα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του εν λόγω άρθρου:
  α) η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022 και
  β) η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (A’ 104), ως προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022.→  Η εγκύκλιος:  Ε.2063/2022

Μικροί αποσταγματοποιοί – Οδηγίες για το καθεστώς λειτουργίας

 • Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 2960/2001, της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, καθώς και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’281), όπως αυτό καθορίστηκε με την υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β’ 4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α 281), τους όρους, τις προϋποθέσεων, τις διαδικασίες και την απόδοση των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, τη διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.→  Η εγκύκλιος:  Ε.2061/2022

➤ Κοινοποίηση διατάξεων νόμου 4964/2022

 • Με την οδηγία αυτή κοινοποιούνται οι διατάξεις των ακόλουθων άρθρων του ν. 4964/2022
  α) του άρθρου 118 σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
  β) του άρθρου 135, σχετικά με την παράταση του χρόνου καταβολής πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ» από τους εργαζόμενούς του
  γ) του άρθρου 140, σχετικά με τη κάλυψη δαπανών των Μουφτειών.
  δ) του άρθρου 141, σχετικά με τη στέγαση των Μουφτειών.
  ε) του άρθρου 160, που αφορά μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις Μουφτείες
  στ) του άρθρου 182, σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων και τις ρυθμίσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.
  ζ) του άρθρου 183, σχετικά με το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
  η) του άρθρου 184, σχετικά με την προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος – (Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5Α ν. 4172/2013).
  θ) του άρθρου 198, σχετικά με το πλαίσιο εξυγίανσης των προνοιακών φορέων (τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 8 και κατάργηση παρ. 12 άρθρου 55 ν. 4262/2014 – τροποποίηση της παρ. 2 άρθρου 56 ν. 4262/2014).
  ι) του άρθρου 201, σχετικά με την έναρξη ισχύος του ν. 4964/2022.

  → Η οδηγία :  

  Ο. ΔΕΑΦ 1071691 ΕΞ 2022/5.8.2022

Καθορισμός τιμής οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο του Δήμου Νέας Μάκρης για την επιβολή Φ.Α.Π. για τα έτη 2011, 2012 και 2013

 • Αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) στα φυσικά πρόσωπα για τα έτη 2011, 2012 και 2013, η τιμή οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο του Δήμου Νέας Μάκρης, στις περιοχές στις οποίες δεν εφαρμοζόταν κατά τα έτη αυτά το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ.→  Η απόφαση :  Α.1106/2022


 

Λοιπές αποφάσεις

 7/960/4.8.2022 Τροποποίηση της απόφασης 5/898/3.12.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών» (Β’ 5744)

 117414/17.8.2022 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 20ής Μαΐου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

 118250/19.8.2022 Τροποποίηση της αριθμ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α’33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)

  77038/17.8.2022 Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του καύσωνα

Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή.

Πηγή