Τροποποίηση όρων διακήρυξης και παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 32948 ΕΞ 2022 27.7.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 28-7-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011025936), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 169207), για τη σύναψη σύμβασης για την  παροχή  υπηρεσιών  συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), CPV: 79417000-0, 72246000-1, 72225000-8, 72212730-5,  72220000-3, 79111000-5, 80550000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (815.920,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Πηγή