Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπ.Εργασίας σχετικά με το Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και το μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών.

Το δύο νέα μητρώα (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.) θα τηρούνται  σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο ΠΣ ΕΡ-ΓΑΝΗ II από 1.1.2022

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Δείτε αναλυτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)

Άρθρο 2

Εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 30 του ν. 1264/1982, καθώς και οι ενώσεις προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., μέσω ειδικής διαδι-κτυακής πλατφόρμας, η οποία τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις ναυτεργατικές οργανώσεις.

2. Η αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στο όνομα και για λογαριασμό αυτής.

3. Η μη εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. καθώς και η παράλειψη κατάθεσης ή επικαιροποίησης των στοιχείων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1264/1982, επιφέρει τα αποτελέσματα της παρ. 6 του ίδιου άρθρου.

4. α) Οι οργανώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκτούν νομική προσωπικότητα και τα αποτελέσματα των άρθρων 83 επ. του Αστικού Κώδικα επέρχονται από τη στιγμή της εγγραφής τους στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

β) Η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. αντικαθιστά την υποχρέωση εγγραφής των οργανώσεων στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Άρθρο 3

Αίτηση – στοιχεία καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και έλεγχος αυτών

1. Οι υπόχρεες προς εγγραφή συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, προκειμένου να εγγραφούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., καταχωρούν και υποβάλλουν, αποκλειστικά διαμέσου αυτής, όλα τα στοιχεία και τα συνοδευτικά αρχεία, που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. απαιτείται η χρήση των κωδικών taxisnet του νόμιμου εκπροσώπου της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή οποιουδήποτε τρίτου, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν.

2. Ειδικότερα, τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., ταξινομημένα κατά ενότητες-καρτέλες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, είναι τα ακόλουθα:

2.1 Στοιχεία Επωνυμίας, Έδρας και Επικοινωνίας

2.1.1 Στοιχεία Επωνυμίας Οργάνωσης

2.1.1.1 Είδος Οργάνωσης

2.1.1.1.1 Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων – Σωματείο

2.1.1.1.2 Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων – Ένωση Προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982

2.1.1.1.3 Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων – Ένωση Προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990

2.1.1.1.4 Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων – Ομοσπονδία

2.1.1.1.5 Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων – Εργατικό Κέντρο

2.1.1.1.6 Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων.

Στην περίπτωση συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις οποίες ως μέλη, σύμφωνα με τα καταστατικά τους, εγγράφονται πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες οργανώσεις, δηλώνονται η Επωνυμία της οργάνωσης – μέλους, το ΑΦΜ αυτής, ο Αριθμός εγγραφής στο Βιβλίο του Δικαστηρίου, το Έτος Εγγραφής και το αρμόδιο Δικαστήριο εγγραφής.

2.1.1.2 Επωνυμία

2.1.1.3 Στοιχεία Έδρας (Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, Τηλέφωνο, E-mail)

2.1.1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας Νομίμου Εκπροσώπου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, Τηλέφωνο, E-mail)

2.2 Στοιχεία καταστατικού

2.2.1 Ιδρυτική/Συστατική Πράξη (με επισύναψη αρχείου)

2.2.2 Επικυρωμένο καταστατικό (με επισύναψη αρχείου)

2.2.3 Αρμόδιο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) κατάθεσης αίτησης εγγραφής

2.2.4 Διαταγή Εγγραφής (με επισύναψη αρχείου)

2.2.5 Αριθμός Εγγραφής στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου

2.2.6 Έτος Εγγραφής στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου

2.2.7 Αρμόδιο Πρωτοδικείο

2.3 Στοιχεία Εκλογικής Διαδικασίας και Οργάνων Διοίκησης

2.3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. (από την οποία προκύπτει ο αριθμός των μελών της οργάνωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές, η σειρά εκλογής των εκλεγμένων και η σύνθεση των οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης) (με επισύναψη αρχείου)

2.3.2 Αριθμός μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης

2.3.3 Αριθμός μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές

2.3.4 Σειρά εκλογής εκλεγμένων μελών (με επισύναψη του σχετικού πρακτικού εκλογής του Δ.Σ.)

2.3.5 Σύνθεση οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης (με επισύναψη της σχετικής απόφασης συγκρότησης σε σώμα)

2.4 Οικονομικές Καταστάσεις και Μεγέθη (εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης προς την ίδια την οργάνωση ή συν-δεδεμένες με αυτήν οντότητες)

2.4.1 ΑΦΜ Οργάνωσης

2.4.2 Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει

2.4.3 Οικονομικές καταστάσεις και κύρια οικονομικά μεγέθη (με επισύναψη αρχείου)

2.5 Πράξη Διάλυσης (με επισύναψη αρχείου)

2.6 Στοιχεία Δικαστικών Αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 (με επισύναψη αρχείου)

3. Όπου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η επισύναψη αρχείου, ως τέτοια νοείται η επισύναψη/υποβολή του κατά περίπτωση σχετικού αρχείου ιδιωτικού ή διοικητικού εγγράφου, δικαστικής απόφασης ή διαταγής του αρμοδίου Δικαστηρίου, υπεύθυνης δήλωσης ή οικονομικής κατάστασης.

4. Μετά την υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αρχείων από τις υπόχρεες προς τούτο οργανώσεις του άρθρου 2, διενεργείται έλεγχος από την υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν η καταχώριση των στοιχείων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1264/1982 και τα οριζόμενα στην παρούσα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση της αίτησης, δημιουργείται μοναδική εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., αποδίδεται στην εγγεγραμμένη οργάνωση μοναδικός αριθμός Μητρώου εγγραφής και παρέχονται στην οργάνωση όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password) στην αντίστοιχη μερίδα του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. Η οργάνωση ενημερώνεται σχετικά μέσω της πλατφόρμας καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται στην/στις ηλεκτρονι-κή/ές διεύθυνση/διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση.

5. Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει κατά τον παραπάνω έλεγχο έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων και αρχείων, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και η αιτούσα οργάνωση δεν εγγράφεται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.. Η απόρριψη της αίτησης εγγραφής γνωστοποιείται, ομοίως, στην αιτούσα οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή, η οργάνωση δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής με τα απαιτούμενα συνοδευτικά αυτής αρχεία.

6. Μετά την εγγραφή τους στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε κατά τα ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις για εξαγωγή προτυποποιημένης Βεβαίωσης Εγγραφής με αποτύπωση, επί του σώματος αυτής, μοναδικού σειριακού αριθμού μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση. Με τη χρήση του μοναδικού σειριακού αριθμού είναι δυνατή, μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η επαλήθευση από κάθε τρίτο, της εγκυρότητας της εκδοθεισόμενης Βεβαίωσης Εγγραφής.

7. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής συνιστά υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της οργάνωσης, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986, για όλα όσα δηλώνονται σε αυτή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε εισάγονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή οποιονδήποτε τρίτο κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν. Ο νόμιμος εκπρόσωπος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ακρίβειας και πληρότητας των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο.

Άρθρο 4

Τροποποίηση/Επικαιροποίηση στοιχείων καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

1. Τα στοιχεία και αρχεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 2 της παρούσας, που έχουν κατα-χωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., τροποποιούνται, επικαιροποι-ούνται και επιβεβαιώνονται με αποκλειστική ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, στη μερίδα της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καταγράφεται αναλυτικό ιστορικό κινήσεων.

2. Η διαδικασία τροποποίησης ή επικαιροποίησης στοιχείων υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας, με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού της παρ. 4 του άρθρου 3. Η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επικαιροποιεί τα στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα της και να μεριμνά ώστε τα τηρούμενα στοιχεία να απεικονίζουν την τρέχουσα νομική και πραγματική της κατάσταση.

Άρθρο 5

Διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Οι εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. συνδικαλιστικές οργανώσεις του άρθρου 2 της παρούσας διαγράφονται από αυτό: α) με πρωτοβουλία των ιδίων, β) με ενέργειες της υπηρεσίας, εφόσον περιέλθει στην υπηρεσία σχετική απόφαση Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.).

Άρθρο 6

Εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.

1. Όλες οι οργανώσεις των εργοδοτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και τρόπου σύστασης, οι οποίες έχουν ως μέλη τους νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν την εργοδοτική ιδιότητα και επομένως απασχολούν τα ίδια εργαζόμενους ή νομίμως εκπροσωπούν επιχειρήσεις – εργοδότες, υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

2. Η αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της οργάνωσης ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στο όνομα και για λογαριασμό αυτής.

Άρθρο 7

Αίτηση – στοιχεία καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. και έλεγχος αυτών

1. Οι υπόχρεες προς εγγραφή οργανώσεις εργοδοτών, προκειμένου να εγγραφούν στην πλατφόρμα του ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., καταχωρούν και υποβάλλουν, αποκλειστικά διαμέσου αυτής, όλα τα στοιχεία και τα συνοδευτικά αρχεία, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. απαιτείται η χρήση των κωδικών taxisnet του νομίμου εκπροσώπου της οργάνωσης ή οποιουδήποτε τρίτου, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν.

2. Ειδικότερα, τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., ταξινομημένα κατά ενότητες-καρτέλες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, είναι τα ακόλουθα:

2.1 Στοιχεία Επωνυμίας, Έδρας και Επικοινωνίας

2.1.1 Επωνυμία

2.1.2 Στοιχεία Έδρας (Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, Τηλέφωνο, E-mail)

2.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας Νομίμου Εκπροσώπου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, Τηλέφωνο, E-mail)

2.2 Στοιχεία καταστατικού

2.2.1 Ιδρυτική/Συστατική Πράξη (με επισύναψη αρχείου)

2.2.2 Επικυρωμένο καταστατικό (με επισύναψη αρχείου)

2.2.3 Αρμόδιο Δικαστήριο

2.2.4 Αριθμός Εγγραφής

2.2.5 Έτος Εγγραφής

2.3 Στοιχεία Εκλογικής Διαδικασίας και Οργάνων Διοίκησης

2.3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. (από την οποία προκύπτει ο αριθμός των μελών της οργάνωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της εργοδοτικής οργάνωσης, ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές, η σειρά εκλογής των εκλεγμένων και η σύνθεση των οργάνων διοίκησης της εργοδοτικής οργάνωσης) (με επισύναψη αρχείου)

2.3.2 Αριθμός μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της εργοδοτικής οργάνωσης

2.3.3 Αριθμός μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές

2.3.4 Σειρά εκλογής εκλεγμένων μελών (με επισύναψη του σχετικού πρακτικού εκλογής του Δ.Σ.)

2.3.5 Σύνθεση οργάνων διοίκησης της εργοδοτικής οργάνωσης (με επισύναψη της σχετικής απόφασης συγκρότησης σε σώμα)

2.4 Στοιχεία Εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή εκπροσωπούνται στην οργάνωση

2.4.1 ΑΦΜ επιχειρήσεων – μελών (με επισύναψη αρχείου)

2.4.2 Στην περίπτωση εργοδοτικών οργανώσεων, στις οποίες ως μέλη, σύμφωνα με τα καταστατικά τους, εγγράφονται πρωτοβάθμιες ή άλλου βαθμού εργοδοτικές -επαγγελματικές οργανώσεις (Ενώσεις – Σωματεία), δηλώνονται η Επωνυμία της οργάνωσης – μέλους, το ΑΦΜ αυτής, ο Αριθμός εγγραφής στο Βιβλίο του Δικαστηρίου, το Έτος Εγγραφής και το αρμόδιο Δικαστήριο εγγραφής.

2.5 Οικονομικές Καταστάσεις και Μεγέθη (εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης προς την ίδια την οργάνωση ή συν-δεδεμένες με αυτήν οντότητες)

2.5.1 ΑΦΜ Οργάνωσης

2.5.2 Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει

2.5.3 Οικονομικές καταστάσεις και κύρια οικονομικά μεγέθη (με επισύναψη αρχείου)

2.6 Πράξη Διάλυσης (με επισύναψη αρχείου)

2.7 Στοιχεία Δικαστικών Αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 (με επισύναψη αρχείου)

3. Όπου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η επισύναψη αρχείου, ως τέτοια νοείται η επισύναψη/υποβολή του κατά περίπτωση σχετικού αρχείου ιδιωτικού ή διοικητικού εγγράφου, δικαστικής απόφασης ή διαταγής του αρμοδίου Δικαστηρίου, υπεύθυνης δήλωσης ή οικονομικής κατάστασης.

4. Μετά την υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αρχείων από τις υπόχρεες προς τούτο οργανώσεις του άρθρου 6, διενεργείται έλεγχος από την υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν η καταχώριση των στοιχείων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 και τα οριζόμενα στην παρούσα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση της αίτησης, δημιουργείται μοναδική εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., αποδίδεται στην εγγεγραμμένη οργάνωση μοναδικός αριθμός Μητρώου εγγραφής και παρέχονται στην οργάνωση όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password) στην αντίστοιχη μερίδα του ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. Η οργάνωση ενημερώνεται σχετικά μέσω της πλατφόρμας καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται στην/στις ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση.

5. Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει κατά τον παραπάνω έλεγχο έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων και αρχείων, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και η αιτούσα οργάνωση δεν εγγράφεται στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.. Η απόρριψη της αίτησης εγγραφής γνωστοποιείται, ομοίως, στην αιτούσα οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή, η οργάνωση δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής με τα απαιτούμενα συνοδευτικά αυτής αρχεία.

6. Μετά την εγγραφή τους στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε κατά τα ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις για εξαγωγή προτυποποιημένης Βεβαίωσης Εγγραφής με αποτύπωση, επί του σώματος αυτής, μοναδικού σειριακού αριθμού μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση. Με τη χρήση του μοναδικού σειριακού αριθμού είναι δυνατή, μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η επαλήθευση από κάθε τρίτον, της εγκυρότητας της εκδοθεισόμενης Βεβαίωσης Εγγραφής.

7. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής συνιστά υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της οργάνωσης, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986, για όλα όσα δηλώνονται σε αυτή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε εισάγονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή οποιονδήποτε τρίτο κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν. Ο νόμιμος εκπρόσωπος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ακρίβειας και πληρότητας των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο.

Άρθρο 8

Τροποποίηση στοιχείων καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.)

1. Τα στοιχεία και αρχεία των εργοδοτικών οργανώσεων του άρθρου 6 της παρούσας, που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., τροποποιούνται, επικαιροποιούνται και επιβεβαιώνονται με αποκλειστική ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, στη μερίδα της εργοδοτικής οργάνωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καταγράφεται αναλυτικό ιστορικό κινήσεων.

2. Η διαδικασία τροποποίησης ή επικαιροποίησης στοιχείων υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας, με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού της παρ. 4 του άρθρου 7. Η εργοδοτική οργάνωση υπο-χρεούται να επικαιροποιεί τα στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα της και να μεριμνά ώστε τα τηρούμενα στοιχεία να απεικονίζουν την τρέχουσα νομική και πραγματική της κατάσταση.

Άρθρο 9

Διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.

Οι εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. εργοδοτικές οργανώσεις του άρθρου 6 της παρούσας διαγράφονται από αυτό: α) με πρωτοβουλία των ιδίων, β) με ενέργειες της υπηρεσίας, εφόσον περιέλθει στην υπηρεσία σχετική απόφαση Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Γενικές Ρυθμίσεις

Άρθρο 10

Χορήγηση στοιχείων

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, οι ενώσεις προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 και οι οργανώσεις των εργοδοτών, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και μεμονωμένοι εργοδότες, δύνανται, για την άσκηση των από τους ν. 1876/1990 και 1264/1982 δικαιωμάτων τους και την ανταπόκρισή τους στις αντίστοιχες υποχρεώσεις, να αιτηθούν τη χορήγηση στοιχείων και αντιγράφων αρχείων από την υπηρεσία, κατόπιν ειδικής προς τούτο αιτήσεώς τους μέσω της πλατφόρμας και εφόσον αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία και εφόσον πληρούνται οι όροι, χορηγούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, τα ζητούμενα στοιχεία ή μέρος αυτών. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χορήγηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τις οικονομικές καταστάσεις αυτών.

2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του Μητρώου προκειμένου να εκπληρώσουν τασσόμενη από το νόμο υποχρέωσή τους, όπως, ενδεικτικά, κατά τη διαδικασία διαπίστωσης ότι συλλογική ρύθμιση εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Για το λόγο αυτό, έπειτα από αίτηση των υπηρεσιών αυτών προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χορηγείται δικαίωμα διαρκούς, διαβαθμισμένης εισόδου στην πλατφόρμα του Μητρώου προκειμένου να είναι δυνατή, αποκλειστικά, η άντληση στοιχείων και αντιγράφων αρχείων από το Μητρώο, για την εκτέλεση των νομίμων αρμοδιοτήτων τους. Οι υπηρεσίες, στις οποίες χορηγείται δικαίωμα εισόδου, καθίστανται εφεξής κατά νόμο υπεύθυνες για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων και αρχείων.

3. Τυχόν υποβολή αίτησης χορήγησης στοιχείων από φυσικό πρόσωπο, μέλος ή μη οργάνωσης εργαζομένων ή εργοδοτών, απορρίπτεται από την υπηρεσία ως απαράδεκτη. Η πρόσβαση αυτών των προσώπων σε στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στις οργανώσεις των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή των ενώσεων προσώπων, πραγματοποιείται με τους υφιστάμενους, έως την έκδοση της παρούσας, τρόπους, ήτοι μέσω των δικαστικών υπηρεσιών ή των ίδιων των οργανώσεων.

Άρθρο 11

Δημοσιότητα στοιχείων

Από τα τηρούμενα στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών στοιχεία, εξάγεται και δημοσιεύεται άπαξ ετησίως και έως τις 15 Φεβρουαρίου, ετήσια απολογιστική Αναφορά-Έκθεση στατιστικών δεδομένων. Η Αναφορά – Έκθεση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 12

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα στοιχεία και αρχεία, τα οποία εισάγονται στο Γενικό Μητρώο, διατηρούνται στην Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η Γενική Γραμματεία Εργασίας αποτελεί τον υπεύθυνο για την επεξεργασία τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2022.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή