ΑΑΔΕ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Φεβρουαρίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
 

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΜΤΒ %
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 109.162.506.373 108.829.870.406 0,31%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 24.019.729.411 24.018.330.452 0,01%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 85.142.776.962 84.811.539.954 0,39%
Πλήθος οφειλετών 4.140.400 4.111.600 0,70%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.993.521
 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 242.516.019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 197.311.010
2ΜΗΝΟ 439.827.029
  ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2021 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 242.516.019 -31,39%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 197.311.010 -40,20%
2ΜΗΝΟ 707.816.055 651.646.309 683.422.122 439.827.029 -35,64%

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 2μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.628εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 1.668εκ. € (μείωση κατά 2,43%).

Για το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.028εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.039εκ. (μείωση κατά 1,04%)

Το 88,5% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 1.303.318 23.413.791 -94%
Εισόδημα 282.398.376 214.684.430 32%
Φόροι στην Περιουσία 122.708.145 138.145.261 -11%
Φ.Π.Α. 299.696.165 413.949.182 -28%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 148.227.366 90.879.298 63%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 4.845.959 2.996.804 62%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο 15.237.569 17.080.122 -11%
Δικαστικά έξοδα 4.137.195 5.049.862 -18%
Καταλογισμοί 2.581.690 16.816.136 -85%
Δάνεια 28.592.107 8.849.000 223%
  909.727.890 931.863.885 -2%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 2μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.537εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 1.574 εκ. (μείωση κατά 2,3%).

Για το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 974 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 977εκ. (μείωση κατά 0,31%)

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 2μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 253εκ € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 198εκ. € (αύξηση κατά 27,7%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Φεβρουάριο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 185 εκ. € (έναντι 130εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 41,8%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (86,1%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 1.974.702 12.680.216 -84%
Εισόδημα 40.810.284 17.174.534 138%
Φόροι στην Περιουσία 32.291.098 23.497.343 37%
Φ.Π.Α. 84.126.572 64.350.564 31%
ΣΥΝΟΛΟ 159.202.656 117.702.657 35%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 

ΜΗΝΑΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171       334.892.778   -21,4%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 496.209.557 422.238.586 460.807.129       392.099.598   -14,9%
2ΜΗΝΟ 957.414.299 884.433.867 886.737.299 726.992.376 -18,0%

 

Πηγή