Αριθμ. Α.1102

Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και ειδικότερα των άρθρων 32 παρ. 6, 82 παρ. 6 και 109,

β) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281) και ειδικότερα των παρ. 6 και 7 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 5 και της υποπαρ. 12 της παρ. Ε του άρθρου 7,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 & Α’ 126 για διόρθωση σφάλματος), ζ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,

η) της υπό στοιχεία 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπ’αρ. 5294 ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ 27) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,

θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

ι) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

ια) της υπό στοιχεία 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001, των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από αυτούς αποστακτικών μηχανημάτων καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.

3. Την από 20/07/2022 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός – Ορισμοί

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001, καθώς και τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής του άρθρου 82 του ν. 2960/2001

β) η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 2969/2001

γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και λοιπά Ζητήματα για την εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω νόμου και πιο συγκεκριμένα:

γα) ο τρόπος καθορισμού του διμήνου απόσταξης

γβ) η απόδοση σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη των λοιπών πλην των στεμφύλων επιτρεπόμενων προς απόσταξη από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς πρώτων υλών

γγ) ο προσδιορισμός του χρόνου απόσταξης

γδ) ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης – δήλωσης καθώς και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης

γε) η διαδικασία για τη χορήγηση της προβλεπόμενης στην υποπαρ. 11Α ειδικής άδειας μεταφοράς αποσφράγισης και λειτουργίας αμβίκων στο πλαίσιο πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων

γστ) οι υποχρεώσεις των κατόχων αμβίκων οι οποίοι χρησιμοποιούνται και από τρίτους, διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς

γζ) ο τύπος και το περιεχόμενο της προβλεπόμενης στην περ. β’ της υποπαρ. 8 δήλωσης διακίνησης και

γη) τα λοιπά ζητήματα εφαρμογής της παρ. Ε’.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως :

α) άμβικες: τα αποστακτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί για την παραγωγή του προϊόντος απόσταξης σύμφωνα με την υποπαρ. 1 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, οι οποίοι, στην περίπτωση των χάλκινων αμβίκων, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του β.δ. 25-12-1917 (Α’ 301).

β) προϊόν απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών: το προϊόν της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001.

γ) στέμφυλα: οι πρώτες ύλες του δεύτερου εδαφίου της περ. α της υποπαρ. 2 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.

Άρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές

Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας ορίζονται οι τελωνειακές αρχές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και οι Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΜΒΙΚΩΝ -ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΜΒΙΚΩΝ

Άρθρο 3

Άδεια κατοχής αμβίκων.

1. Οι άμβικες της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 είναι καταχωρισμένοι στο τηρούμενο στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Γενικό Μητρώο Κατοχής Αποστακτικών Μηχανημάτων και φέρουν χαραγμένο τον Αριθμό Γενικού Μητρώου τόσο στον λέβητα όσο και στο κάλυμμα αυτών. Για τους άμβικες αυτούς εκδίδεται από το αρμόδιο Τελωνείο άδεια κατοχής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001, στην οποία προσαρτάται σχεδιάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται λεπτομερώς τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο άμβικας, το ακριβές σχήμα και τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά στοιχεία αυτού.

2. α) Οι νομίμως κατεχόμενοι άμβικες, με εξαίρεση τους άμβικες των συνεταιρισμών, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής και κατοχής βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001, δύνανται να μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 3.

β) Για τους άμβικες που μεταβιβάζονται υποβάλλεται, στο αρμόδιο Τελωνείο και στη Χημική Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η νέα θέση εγκατάστασης, το σχεδιάγραμμα της παρ. 1. Το σχεδιάγραμμα προσαρτάται στο τηρούμενο στο Τελωνείο αντίγραφο της άδειας κατοχής.

3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο άμβικα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την απόκτησή του στο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου θα εγκατασταθεί ο άμβικας, στην οποία προσδιορίζεται η ακριβής θέση εγκατάστασής του/γεωγραφικό στίγμα και να λάβουν άδεια κατοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος ΙΙ.

Για τη χορήγηση της άδειας κατοχής άμβικα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Υποβάλλονται στο αρμόδιο για την υφιστάμενη άδεια κατοχής Τελωνείο τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη απόκτηση του άμβικα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7.

β) Το Τελωνείο προβαίνει στην ανάκληση της υφιστάμενης άδειας κατοχής στο μηχανογραφικό σύστημα και σε σχετική πράξη ακύρωσης επί του αντιτύπου που τηρείται στην υπηρεσία καθώς και επί του αντιτύπου που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος.

4. Εφόσον η νέα θέση εγκατάστασης του άμβικα εξακολουθεί να ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα του ίδιου Τελωνείου, το εν λόγω Τελωνείο κοινοποιεί, τη δήλωση της παρ. 3, στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, η οποία εκδίδει βεβαίωση περί καταλληλότητας αυτού για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και περί της χωρητικότητάς του σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος Ι της παρούσας. Προκειμένου να χορηγήσει τη βεβαίωση καταλληλότητας η αρμόδια Χημική Υπηρεσία, αφού ελέγξει το σχεδιάγραμμα και τα χαρακτηριστικά του άμβικα, προβαίνει στην μέτρηση της χωρητικότητας αυτού και στον έλεγχο της καταλληλότητας του υλικού κατασκευής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα. Η καταλληλότητα του υλικού κατασκευής αποδεικνύεται είτε με την ύπαρξη πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή από το οποίο προκύπτει η συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία, είτε κατόπιν δειγματοληψίας υλικού εκ του άμβικα προς χημική εξέταση από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30/003/000/1329/5-4-2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 1863).

Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στο αρμόδιο Τελωνείο, το οποίο εκδίδει μέσω του πληροφοριακού συστήματος άδεια κατοχής στο όνομα του νέου κατόχου σε δύο αντίτυπα. Εάν ο άμβικας αποκτήθηκε από περισσότερα του ενός πρόσωπα, η άδεια κατοχής εκδίδεται με σχετική μνεία στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός, σε τόσα αντίτυπα όσα οι κάτοχοι και ένα επιπλέον αντίτυπο για το αρχείο του Τελωνείου. Σε καθέναν από τους κατόχους, παραδίδεται ένα αντίτυπο της άδειας και ένα αντίτυπο τοποθετείται σε κάθε περίπτωση στον τηρούμενο από το Τελωνείο φάκελο του άμβικα.

5. Στην περίπτωση που η νέα θέση εγκατάστασης ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλου Τελωνείου, μετά την ανάκληση της υφιστάμενης άδειας κατοχής, εκδίδεται άδεια μεταφοράς του άμβικα, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος ΙΙ, στην οποία τίθεται προθεσμία πέντε (5) ημερών για την υποβολή της δήλωσης κατοχής από τον νέο κάτοχο στο κατά τόπον αρμόδιο Τελωνείο. Η εν λόγω άδεια μεταφοράς κοινοποιείται στο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η νέα θέση εγκατάστασης προκειμένου το τελευταίο να εκδώσει άδεια κατοχής στο όνομα του νέου κατόχου, σε δύο αντίτυπα, μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων. Εάν ο άμβικας αποκτήθηκε από περισσότερα του ενός πρόσωπα, η άδεια κατοχής εκδίδεται με σχετική μνεία στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός, σε τόσα αντίτυπα όσα οι κάτοχοι και ένα επιπλέον αντίτυπο για το αρχείο του Τελωνείου. Σε καθέναν από τους κατόχους, παραδίδεται ένα αντίτυπο της άδειας και ένα αντίτυπο τοποθετείται σε κάθε περίπτωση στον τηρούμενο από το Τελωνείο φάκελο του άμβικα.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4.

6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α) ο άμβικας δεν αντιστοιχεί στο υποβληθέν σχεδιάγραμμα ή δεν πληροί τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 1,

β) το υλικό του άμβικα δεν είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία,

γ) ο όγκος του άμβικα υπερβαίνει τη χωρητικότητα της υποπαρ. 1 της παρ. Ε του ν. 2969/2001, δεν χορηγείται βεβαίωση καταλληλότητας από τη Χημική Υπηρεσία και ενημερώνεται εγγράφως το αρμόδιο Τελωνείο.

Για τους άμβικες αυτούς, δύναται να εκδοθεί άδεια κατοχής, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ρητά η απαγόρευση λειτουργίας αυτών.

7. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της νόμιμης κατοχής άμβικα για την εφαρμογή της παρ. 3 είναι, κατά περίπτωση:

α) Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω πώλησης ή δωρεάς απαιτείται ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται η συμφωνία των μερών ότι μεταβιβάζεται η κυριότητα και η παράδοση της νομής του άμβικα από τον κύριο σε αυτόν που την αποκτά.

β) Σε περίπτωση απόκτησης άμβικα λόγω κληρονομιάς απαιτείται η προσκόμιση, για κάθε έναν από τους κληρονόμους, δικαιολογητικών – πιστοποιητικών τα οποία αποδεικνύουν το νόμιμο κληρονομικό δικαίωμα και τις σχετικές ενέργειες στις οποίες οι κληρονόμοι έχουν προβεί σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.

γ) Σε περίπτωση κατοχής άμβικα λόγω μίσθωσης προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή η άδεια κατοχής εκδίδεται στο όνομα του προσώπου που έχει μισθώσει τον άμβικα με βάση τη βεβαίωση καταλληλότητας που διαθέτει ο κάτοχος του άμβικα. Η ισχύς της άδειας κατοχής του εκμισθωτή ανακαλείται για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση και επανεκδίδεται κατά τη λήξη αυτής, κατ’ εφαρμογή των παρ. 3, 4 και 5.

Άρθρο 4

Άδεια επισκευής- μετασκευής άμβικα

1. Για την επισκευή ή οποιαδήποτε μετασκευή του άμβικα, απαιτείται σχετική άδεια από το αρμόδιο Τελωνείο.

2. Για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1 υποβάλλεται από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει χορηγηθεί η άδεια κατοχής αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο, συνοδευόμενη από το σχεδιάγραμμα παρ. 1 του άρθρου 3 και στην οποία δηλώνονται η απαιτούμενη επισκευή ή μετασκευή, τα πλήρη στοιχεία του τεχνίτη που θα την αναλάβει καθώς και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών.

3. α) Το αρμόδιο Τελωνείο εκδίδει άδεια επισκευής ή μετασκευής σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος ΙΙ. Η εν λόγω άδεια κοινοποιείται στον χαλκουργό ή άλλο τεχνίτη, ο οποίος θα προβεί, σύμφωνα με την αίτηση του κατόχου του άμβικα, στην επισκευή ή μετασκευή του άμβικα, στο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος εγκατάστασης του χαλκουργείου ή του τεχνίτη, εφόσον είναι διαφορετικό, και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του τόπου εγκατάστασης του άμβικα, με αντίγραφο της σχετικής αίτησης και του υποβληθέντος σχεδιαγράμματος.

β) Για την μεταφορά προς επισκευή ή μετασκευή του άμβικα απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται από το αρμόδιο Τελωνείο , σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 του παραρτήματος ΙΙ, και η οποία συνοδεύει το μηχάνημα. Το Τελωνείο με βάση τα στοιχεία της αίτησης ορίζει στην εν λόγω άδεια το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη μεταφορά του άμβικα από και προς τον τόπο εγκατάστασης αυτού. Η άδεια αυτή κοινοποιείται στο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος εγκατάστασης του χαλκουργείου προκειμένου να είναι ενήμερο στην περίπτωση που από το αρμόδιο Τελωνείο έκδοσης της άδειας επισκευής ζητηθεί η διενέργεια σχετικού φυσικού ελέγχου στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ή της μετασκευής ο άμβικας μεταφέρεται στη θέση όπου θα εγκατασταθεί, συνοδευόμενος με την ως άνω άδεια μεταφοράς καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Α’ 75) του τεχνίτη/χαλκουργού, στην οποία δηλώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των αναγκαίων εργασιών, η ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς του άμβικα προς τον τόπο εγκατάστασής του, ότι δεν επήλθε ουδεμία μεταβολή στα γεωμετρικά στοιχεία του άμβικα καθώς και ότι τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, όσον αφορά την καταλληλότητά τους, πληρούν τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα.

δ) Ο κάτοχος του άμβικα ενημερώνει για την παραλαβή του επισκευασμένου/μετασκευασμένου άμβικα το Τελωνείο και τη Χημική Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων είναι εγκατεστημένος, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την παραλαβή.

Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία χορηγεί εκ νέου βεβαίωση καταλληλότητας για τον άμβικα σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 3.

ε) Το αρμόδιο Τελωνείο, μετά την ολοκλήρωση του κατά τα ανωτέρω ελέγχου και τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, προβαίνει στη σφράγιση του άμβικα, σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 5

Αύξηση χωρητικότητας άμβικα

1. Στους χάλκινους άμβικες δύναται, δι’ επισκευής, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να αυξηθεί η χωρητικότητα του λέβητα μέχρι του ορίου των 130 λίτρων χωρίς όμως καμία άλλη μετατροπή στα λοιπά μέρη αυτού.

Για την αύξηση της χωρητικότητας του άμβικα :

α) Υποβάλλεται αίτηση από τον κάτοχο ή τους κατόχους του άμβικα στο αρμόδιο Τελωνείο στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του χαλκουργού ή άλλου τεχνίτη που θα αναλάβει τη δι’ επισκευής μεταβολή της χωρητικότητας του άμβικα καθώς και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η μεταβολή του λέβητα (σχήμα, γεωμετρικά στοιχεία αυτού) σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση.

β) Το αρμόδιο Τελωνείο εκδίδει άδεια επισκευής σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η εν λόγω άδεια κοινοποιείται στον τεχνίτη/ χαλκουργό, ο οποίος θα προβεί, σύμφωνα με την αίτηση του κατόχου του άμβικα, στην αύξηση της χωρητικότητας του άμβικα, στο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος εγκατάστασης του χαλκουργείου, εφόσον είναι διαφορετικό και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του τόπου εγκατάστασης του άμβικα, με αντίγραφο της σχετικής αίτησης και του υποβληθέντος σχεδιαγράμματος.

γ) Για την μεταφορά προς επισκευή του άμβικα απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται από το αρμόδιο Τελωνείο, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και η οποία συνοδεύει το μηχάνημα. Το Τελωνείο με βάση τα στοιχεία της αίτησης ορίζει στην άδεια το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη μεταφορά του άμβικα από και προς τον τόπο εγκατάστασης αυτού. Η άδεια αυτή κοινοποιείται στο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος εγκατάστασης του χαλκουργείου προκειμένου να είναι ενήμερο στην περίπτωση που από το αρμόδιο Τελωνείο έκδοσης της άδειας επισκευής ζητηθεί η διενέργεια σχετικού φυσικού ελέγχου στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο άμβικας μεταφέρεται στη θέση όπου θα εγκατασταθεί, συνοδευόμενος με την ως άνω άδεια μεταφοράς καθώς και με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του τεχνίτη/ χαλκουργού, στην οποία δηλώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επισκευής, η αύξηση της χωρητικότητας, μετρούμενη σε λίτρα, που επήλθε στον άμβικα, ότι η αύξηση αυτή επήλθε δι’ επισκευής του παλιού άμβικα, καθώς και ότι το χρησιμοποιηθέν υλικό, όσον αφορά την καταλληλότητά του, πληροί τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με υλικά και τα αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα.

ε) Ο κάτοχος του άμβικα ενημερώνει εντός πέντε (5) ημερών για την παραλαβή του επισκευασμένου άμβικα το Τελωνείο και τη Χημική Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων είναι εγκατεστημένος, υποβάλλοντας αναθεωρημένο σχεδιάγραμμα, σύμφωνα με τη γενομένη κατά τα ανωτέρω επισκευή στο οποίο, κατά τρόπο λεπτομερή, αποτυπώνεται η επελθούσα μεταβολή (ακριβές σχήμα και γεωμετρικά στοιχεία).

Για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 3.

στ) Το αρμόδιο Τελωνείο, μετά την ολοκλήρωση του κατά τα ανωτέρω ελέγχου και της χορήγησης της βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, προβαίνει στη σφράγιση του άμβικα, σύμφωνα με το άρθρο 10, ακυρώνει το αντίτυπο της άδειας που διαθέτει ο κάτοχος ή οι κάτοχοι καθώς και το αντίτυπο που τηρείται στον σχετικό φάκελο του άμβικα, καταχωρίζει τη μεταβολή της χωρητικότητας στην άδεια κατοχής στη σχετική μηχανογραφική εφαρμογή και επανεκδίδει την επικαιροποιημένη άδεια σε τόσα αντίτυπα όσα οι κάτοχοι συν ένα αντίτυπο για το αρχείο του Τελωνείου. Στον κάτοχο, ή εάν ο άμβικας κατέχεται από περισσότερα του ενός πρόσωπα σε καθέναν εξ αυτών, παραδίδεται ένα αντίτυπο της άδειας και ένα αντίτυπο τοποθετείται σε κάθε περίπτωση στον τηρούμενο από αυτό φάκελο του άμβικα.

Άρθρο 6

Κατασκευή άμβικα σε αντικατάσταση κατεστραμμένου.

1. Για την αντικατάσταση χάλκινου άμβικα σε περίπτωση καταστροφής του κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο από τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει χορηγηθεί η άδεια κατοχής αίτηση για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου άμβικα με νέο χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα, στην οποία δηλώνεται το χαλκουργείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή ή η πρόθεση εισαγωγής από τρίτη χώρα ή παραλαβής από άλλο κράτος μέλος καθώς και το χρονικό διάστημα το οποίο εκτιμάται ότι απαιτείται για την εν λόγω κατασκευή ή την εισαγωγή ή την παραλαβή του νέου άμβικα. Με την αίτηση αυτή υποβάλλεται και σχεδιάγραμμα του νέου άμβικα, στο οποίο κατά τρόπο λεπτομερή περιγράφονται τα μέρη και εμφαίνεται το ακριβές σχήμα και τα γεωμετρικά στοιχεία αυτών.

β) Συστήνεται επιτροπή από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τελωνείου αποτελούμενη από ένα τελωνειακό και ένα υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας ή σε εξαιρετική περίπτωση από δύο τελωνειακούς υπαλλήλους για τον έλεγχο του δηλωθέντος ως κατεστραμμένου άμβικα. Στην περίπτωση που ο άμβικας κριθεί ότι είναι κατεστραμμένος σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 2969/2001, η επιτροπή προβαίνει στην ολική καταστροφή του, ώστε να απωλέσει τα χαρακτηριστικά που τον καθορίζουν ως αποστακτικό μηχάνημα καθιστώντας τεχνικά αδύνατη την επαναφορά του και κατά συνέπεια τη χρήση του, συντάσσοντας πρωτόκολλο ολικής καταστροφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο φυλάσσεται στον τηρούμενο στο Τελωνείο φάκελο του άμβικα. Το υλικό του κατεστραμμένου άμβικα δύναται να παραδίδεται στον κάτοχο.

γ) Το αρμόδιο Τελωνείο χορηγεί κατά περίπτωση άδεια κατασκευής ή εισαγωγής από τρίτη χώρα ή παραλαβής από άλλο κράτος-μέλος νέου άμβικα, σύμφωνα με το υπόδειγμα 6 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η εν λόγω άδεια, εάν η κατασκευή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας, κοινοποιείται στον χαλκουργό, ο οποίος θα προβεί, σύμφωνα με την αίτηση του κατόχου, στην κατασκευή του νέου άμβικα, στο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης κατασκευής του άμβικα, εφόσον είναι διαφορετικό και στις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του τόπου εγκατάστασης του άμβικα και του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης κατασκευής του άμβικα, με αντίγραφο της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου και του υποβληθέντος σχεδιαγράμματος του υπό κατασκευή άμβικα.

δ) Η μεταφορά του κατασκευασθέντος νέου άμβικα από τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης κατασκευής του στον τόπο όπου θα εγκατασταθεί πραγματοποιείται με την άδεια κατασκευής της περ. γ’, η οποία επέχει και θέση άδειας μεταφοράς, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Α’ 75) του τεχνίτη/χαλκουργού, στην οποία δηλώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής καθώς και η ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς του άμβικα προς τον τόπο εγκατάστασής του, η χωρητικότητα αυτού μετρούμενη σε λίτρα, έκθεση εξέτασης από διαπιστευμένο εργαστήριο σχετική με την καταλληλότητα του χρησιμοποιηθέντος υλικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και από σχεδιάγραμμα στο οποίο κατά τρόπο λεπτομερή περιγράφονται τα μέρη και εμφαίνεται το ακριβές σχήμα και τα γεωμετρικά στοιχεία αυτών.

Στην περίπτωση εισαγωγής ή παραλαβής από άλλο κράτος-μέλος ο εισαγόμενος ή παραλαμβανόμενος άμβικας συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή σχετικά με την καταλληλότητα του χρησιμοποιούμενου υλικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και από σχεδιάγραμμα του νέου άμβικα, στο οποίο κατά τρόπο λεπτομερή περιγράφονται τα μέρη αυτού και εμφαίνεται το ακριβές σχήμα και τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά στοιχεία αυτών.

ε) Ο κάτοχος του άμβικα ενημερώνει για την παραλαβή του νέου άμβικα το Τελωνείο και τη Χημική Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων είναι εγκατεστημένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής του.

στ) Για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3.

ζ) Το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στη σφράγιση του άμβικα, σύμφωνα με το άρθρο 10, συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο, ακυρώνει τα αντίτυπα της άδειας που διαθέτουν οι κάτοχοι καθώς και το αντίτυπο που τηρείται στο σχετικό φάκελο του άμβικα με σχετική πράξη επ’ αυτών. Μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής ενημερώνει την άδεια κατοχής σχετικά με την κατασκευή του νέου άμβικα και τη χωρητικότητα αυτού, εφόσον ο νέος άμβικας έχει διαφορετική χωρητικότητα από τον κατεστραμμένο άμβικα, η οποία εκτυπώνεται σε τόσα αντίτυπα όσα οι κάτοχοι στους οποίους και παραδίδονται συν ένα αντίτυπο για το αρχείο του Τελωνείου.

2. Η διαδικασία της παρ.1 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και στην περίπτωση κατασκευής νέου πήλινου άμβικα, σε αντικατάσταση παλαιού άμβικα.

Άρθρο 7

Άδεια κατασκευής και κατοχής άμβικα σε αγροτικό συνεταιρισμό κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001

1. Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής και κατοχής νέου άμβικα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων σε αγροτικό συνεταιρισμό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2969/01:

α) Υποβάλλεται σχετική αίτηση, στην οποία προσδιορίζεται η ακριβής θέση εγκατάστασής/γεωγραφικό στίγμα του άμβικα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αγροτικού συνεταιρισμού στο Τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα του συνεταιρισμού με την οποία συνυποβάλλονται:

αα) Αντίγραφο του καταστατικού του συνεταιρισμού.

αβ) Κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των παραγωγών, οι οποίοι θα εξυπηρετηθούν από τον άμβικα.

αγ) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα του συνεταιρισμού με αναλυτική κατάσταση με τον αριθμό των παραγωγών και τον αριθμό των συνολικών στρεμμάτων αμπέλων ή των αγροτοτεμαχίων της δημοτικής ή της κοινοτικής ενότητας, κατά περίπτωση.

αδ) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της έδρας του συνεταιρισμού που θα αναφέρει αν στην εν λόγω περιοχή υπάρχει εγκατεστημένο και οργανωμένο οινοποιείο.

αε) Σχεδιάγραμμα του προς κατασκευή νέου άμβικα, στο οποίο κατά τρόπο λεπτομερή περιγράφονται τα μέρη και εμφαίνεται το ακριβές σχήμα και τα γεωμετρικά στοιχεία αυτών.

β) Το αρμόδιο Τελωνείο, εφόσον βεβαιωθεί, κατόπιν ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών ότι ο ενδιαφερόμενος συνεταιρισμός έχει σαν περιφέρειά του δημοτική ή κοινοτική ενότητα δυσπρόσιτη γεωγραφικά, ορεινή ή νησιωτική καθώς και ότι οι παραγωγοί της δημοτικής ή κοινοτικής ενότητας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους άμβικες που λειτουργούν μέσα στα όρια αυτών λόγω πραγματικών και ουσιαστικών δυσχερειών, συντάσσει κατάσταση στην οποία εμφανίζονται οι άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μέσα στα όρια της δημοτικής ή κοινοτικής ενότητας, κατά περίπτωση, από διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς και την ιδιότητα των κατόχων αυτών και διαβιβάζει την κατάσταση αυτή καθώς και την αίτηση της περ. α’ μαζί με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ προκειμένου η τελευταία να προβεί στην έκδοση σχετικής απόφασης.

γ) Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περ. β’ για την κατασκευή του νέου άμβικα εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 6.

2. Για τη μεταβίβαση των αμβίκων των συνεταιρισμών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2969/01 και τη χορήγηση της νέας άδειας κατοχής επ’ ονόματι του συνεταιρισμού στον οποίο μεταβιβάζεται ο άμβικας ακολουθείται η διαδικασία της παρ.3 του άρθρου 3 με την προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου δικαστηρίου περί λύσης του συνεταιρισμού επ’ ονόματι του οποίου είχε χορηγηθεί η άδεια κατασκευής και κατοχής του άμβικα.

Άρθρο 8

Καύσιμη ύλη

1. Οι άμβικες της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 θερμαίνονται προς απόσταξη αποκλειστικά με γυμνή φλόγα για την παραγωγή της οποίας χρησιμοποιούνται τα καυσόξυλα.

2. Κατόπιν άδειας του αρμόδιου Τελωνείου μπορεί να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πυρηνόξυλου, άλλων υλών γεωργικής προέλευσης, περιλαμβανομένου και του πέλλετ υπό την προϋπόθεση της μη χρήσης καυστήρων ή άλλων συστημάτων αυτοματισμού, ως και πετρελαίου κίνησης, φυσικού αερίου και υγραερίου. Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει σε σχετική εγγραφή επί της άδειας κατοχής στη μηχανογραφική εφαρμογή του ICISnet, στο αντίτυπο της άδειας κατοχής που τηρείται στον σχετικό φάκελο του άμβικα καθώς και στο αντίτυπο ή στα αντίτυπα της άδειας που διαθέτει ο κάτοχος ή οι κάτοχοι αυτού, αντίστοιχα.

Άρθρο 9

Μέτρηση χωρητικότητας των αμβίκων.

1. α. Η μέτρηση της χωρητικότητας των αμβίκων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 πραγματοποιείται από αρμόδιο υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο τόπος εγκατάστασης του άμβικα. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα του νερού σε λίτρα, την οποία δύναται να περιλαμβάνει ο άμβικας πληρούμενος μέχρι του ανωτέρου σημείου από το οποίο αρχίζει να αποστενούται προς το στόμιο.

β. Όταν πρόκειται για κωνικούς άμβικες, ή για άμβικες για τους οποίους λόγω του σχήματός τους ή της κατασκευής τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί ασφαλώς το σημείο της αποστένωσης για τη μέτρηση της χωρητικότητας αυτών, από την ευρεθείσα, με την πλήρωση του άμβικα με νερό μέχρι του στομίου αυτού, συνολική χωρητικότητα του άμβικα αφαιρείται ποσοστό 15%.

2. Στην περίπτωση που σε άμβικα έχει τοποθετηθεί πορτέλο, ήτοι αυλός εκκένωσης του άμβικα, από την ευρεθείσα, σύμφωνα με την παρ. 1, χωρητικότητα του άμβικα αφαιρείται η χωρητικότητα του πορτέλου υπολογιζόμενη γεωμετρικά.

Άρθρο 10

Σφράγιση – αποσφράγιση των αμβίκων.

1. Οι άμβικες της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6, είναι διαρκώς σφραγισμένοι και αποσφραγίζονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια απόσταξης ή κατά το οποίο τελούν σε επισκευή/μετασκευή. Κατά την αποσφράγιση ελέγχεται το αλύμαντο των σφραγίδων που τέθηκαν, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο σφράγισης.

2. Η σφράγιση και η αποσφράγιση των αμβίκων αυτών διενεργείται από έναν ορισμένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του αρμόδιου Τελωνείου, συντάσσεται δε, κατά περίπτωση, πρωτόκολλο σφράγισης ή αποσφράγισης, σύμφωνα με τα υποδείγματα 7 και 8, αντίστοιχα, του Παραρτήματος ΙΙ. Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις διπλούν, υπογράφεται από τον ορισμένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του αρμόδιου Τελωνείου καθώς και από τον κάτοχο του μηχανήματος ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που αιτείται τη σφράγιση ή αποσφράγιση, σε περίπτωση δε, που αρνείται να υπογράψει γίνεται επί του πρωτοκόλλου σχετική μνεία. Το ένα αντίτυπο φυλάσσεται στον τηρούμενο στο αρμόδιο Τελωνείο φάκελο του άμβικα, το δε άλλο παραδίδεται στον κάτοχο του μηχανήματος, ο οποίος υποχρεούται να το φυλάσσει και να το επιδεικνύει σε γενόμενο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 και από κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία.

3. Η σφράγιση των αμβίκων διενεργείται με επίθεση στο άνοιγμά τους, σταυροειδώς, μεταλλικού σύρματος σε δύο ή περισσότερα άκρα του οποίου προσαρμόζεται ειδική αριθμημένη σφραγίδα, με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση του μεταλλικού σύρματος χωρίς τη ρήξη ή την καταστροφή των σφραγίδων. Εφόσον η σφράγιση του λέβητα είναι αδύνατη σφραγίζεται με τον ίδιο τρόπο μόνο το κάλυμμα αυτού

Για τη σφράγιση των αμβίκων, η οποία διενεργείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απόσταξης ή του συνόλου των αποστάξεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες απόσταξης με χρήση του συγκεκριμένου άμβικα κατά την εκάστοτε αποστακτική περίοδο, και το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά δήλωση του κατόχου για την επικείμενη λήξη των εργασιών απόσταξης με την οποία αιτείται και τη σφράγιση αυτού.

4. Πριν από την πρώτη απόσταξη ο κάτοχος του άμβικα ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση αποσφράγισης συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι τελεί σε γνώση του ότι η λειτουργία του άμβικα κατά το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει άδεια απόσταξης, όπως αυτό προκύπτει και από τις εγγραφές στο τηρούμενο από αυτόν βιβλίο, αποτελεί παράβαση που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2969/2001(Α’ 281), επισύρει κατάσχεση του άμβικα και των λαθραίως παραχθέντων προϊόντων, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του τελωνειακού κώδικα. Υπεύθυνος για τη μη λειτουργία του άμβικα στα χρονικά διαστήματα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια απόσταξης και παραμένει ασφράγιστος είναι ο κάτοχος αυτού.

5. Εφόσον μεταξύ δύο αδειών απόσταξης μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών, ο άμβικας σφραγίζεται μέχρι την έναρξη της επόμενης απόσταξης.

6. Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν υποβολής αιτήματος του κατόχου, αποσφράγισης άμβικα, στον οποίο θα διενεργηθούν αποστάξεις για την παραγωγή προϊόντος διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, βάσει της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, ένα 24ωρο πριν από την έναρξη της πρώτης άδειας που χορηγείται για απόσταξη στον άμβικα αυτό, για τον έλεγχο του συστήματος απόσταξης, όπως καθαρισμός από τις οξειδώσεις χαλκού. Ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται στον χορηγούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2969/2001 χρόνο για την παραγωγή προϊόντος, απαγορευομένης της διενέργειας απόσταξης κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

Άρθρο 11

Δικαίωμα απόσταξης- πρώτες ύλες

1. Δικαίωμα απόσταξης έχουν οι αμπελοκαλλιεργητές κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών καθώς και οι παραγωγοί των λοιπών επιτρεπομένων πρώτων υλών, οι οποίοι αποστάζουν αποκλειστικά τις πρώτες ύλες της παραγωγής τους, της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιδίου νόμου και της παρούσας.

2. Οι αμπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι παραδίδουν τη συγκομισθείσα από αυτούς ποσότητα σταφυλιών προς επεξεργασία σε οινοποιεία, δύνανται να αποστάζουν στέμφυλα, τα οποία επιστρέφονται σ’ αυτούς από τα οινοποιεία, τηρουμένων κατά τα λοιπά των οριζόμενων στις διατάξεις της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 ως και στην παρούσα.

Για το σκοπό αυτό:

α) Οι αμπελοκαλλιεργητές, εφόσον είναι υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών αρχείων, εκδίδουν παραστατικό διακίνησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, για την παράδοση της συγκομισθείσας ποσότητας σταφυλιών προς επεξεργασία σε οινοποιείο, το οποίο συνοδεύει το προϊόν μέχρι τον τελικό προορισμό του.

Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης για την παράδοση των σταφυλιών, εφόσον εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα ως άνω αγαθά στον τελικό προορισμό τους.

Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης για την μεταφορά των σταφυλιών από τα φυσικά πρόσωπα της περ. β’ της υποπαρ. 8 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα οποία δεν υποχρεούνται σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων. Στην περίπτωση αυτή το παραστατικό εκδίδεται από την αντισυμβαλλόμενη οντότητα, ήτοι το οινοποιείο.

Στα εν λόγω παραστατικά, κατά περίπτωση, δύναται να αναγράφεται η ποσότητα των στεμφύλων που θα επιστραφεί προς απόσταξη λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της περ. γ.

Σε διαφορετική περίπτωση προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αμπελοκαλλιεργητή και του οινοποιού, στο οποίο αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του δεύτερου εξ αυτών για την επιστροφή της δικαιούμενης ποσότητας στεμφύλων που θα προκύψουν από την οινοποίηση της παραδοθείσας ποσότητας σταφυλιών.

β) Το οινοποιείο εκδίδει παραστατικό διακίνησης για την επιστροφή των στεμφύλων στον αμπελοκαλλιεργητή, ανεξάρτητα από το εάν η διακίνηση διενεργείται με μεταφορικά μέσα του αμπελοκαλλιεργητή ή οποιουδήποτε τρίτου.

γ) Η επιστρεφόμενη ποσότητα στεμφύλων συναρτάται από:

γα) την ποσότητα των στεμφύλων που θα προκύψουν από την ποσότητα των σταφυλιών που παραδίδονται στο οινοποιείο, υπολογιζόμενη από αυτήν σύμφωνα με τον συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 15,

γβ) τη χωρητικότητα του άμβικα, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη, υπολογίζοντας ότι σε κάθε απόσταξη ο άμβικας πληρούται κατά 77% με στέμφυλα

γγ) το συνολικό χρόνο απόσταξης ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ 24ωρα, και

γδ)την ανώτατη επιτρεπόμενη προς απόσταξη ποσότητα της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15.

3. Οι αμπελοκαλλιεργητές οι οποίοι παράγουν οι ίδιοι, από σταφύλια παραγωγής τους, οίνο σε ποσότητα μη υπερβαίνουσα τα 1.000 λίτρα, για ιδιοκατανάλωση δύνανται να χρησιμοποιούν τα στέμφυλα που προκύπτουν από την οινοποίηση για την απόσταξη του προϊόντος της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001.Η ποσότητα των λαμβανομένων στεμφύλων από την κατεργασία της προς τούτο αντίστοιχης ποσότητας σταφυλιών αθροιζόμενη με την ποσότητα των στεμφύλων που θα επιστραφεί από το οινοποιείο δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη προς απόσταξη ποσότητα της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 15.

4. Οι παραγωγοί της παρ. 1 αποστάζουν σε άμβικα που είναι εγκατεστημένος μέσα στα όρια της δημοτικής ενότητας εντός της οποίας έχουν παραχθεί οι πρώτες ύλες ή στη δημοτική ενότητα της κατοικίας τους ή σε όμορη με αυτές δημοτική ενότητα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του άμβικα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλη πλην των εν λόγω δημοτικών ενοτήτων.

Για την μεταφορά των πρώτων υλών προς απόσταξη στην περίπτωση που ο τόπος όπου θα μεταφερθούν οι πρώτες ύλες ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλου Τελωνείου απαιτείται η χορήγηση άδειας μεταφοράς, κατόπιν αίτησης του παραγωγού – κατόχου του άμβικα, σύμφωνα με τον υπόδειγμα 9 του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 12

Περίοδος απόσταξης – Δίμηνο απόσταξης

1. Οι διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί δύνανται να αποστάζουν τις επιτρεπόμενες πρώτες ύλες παραγωγής τους μέσα σε ένα δίμηνο χρονικό διάστημα στη χρονική περίοδο από 1ης Αυγούστου κάθε έτους έως την 31η Ιουλίου του επομένου.

Για τον καθορισμό του δίμηνου απόσταξης, το οποίο αφορά σε όλες τις κατηγορίες παραγωγών των επιτρεπομένων πρώτων υλών, το αρμόδιο Τελωνείο , λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπο κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες καθώς και τυχόν αιτήματα παραγωγών, εισηγείται στην αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια την έναρξη της αποστακτικής περιόδου στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς του, η οποία βάσει της εισήγησης αυτής εκδίδει σχετική απόφαση, την οποία κοινοποιεί στις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες, στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία και στην κατά περίπτωση αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)

2. Το δίμηνο της απόσταξης, το οποίο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα σύμφωνα με την υποπαρ. 1 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, είναι συνεχές. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχει ειδικός λόγος, με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να ορίζονται μικρότερα χρονικά διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δύο μήνες.

Άρθρο 13

Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης –

Χορήγηση άδειας απόσταξης

1. Για την απόσταξη των προβλεπόμενων πρώτων υλών, από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, απαιτείται η χορήγηση άδειας απόσταξης από το αρμόδιο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένος ο άμβικας που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης, αποτελεί η προηγούμενη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που αναλογεί στο προϊόν που πρόκειται να παραχθεί. Για τον σκοπό αυτό, ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής του ICISnet Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Τελωνείο , στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένος ο άμβικας, στον οποίο θα διενεργηθεί η απόσταξη. Η υποβληθείσα Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης συμπληρώνεται δεόντως με τα πλήρη στοιχεία του διήμερου μικρού αποσταγματοποιού, την ποσότητα του προϊόντος απόσταξης που αναμένεται να παραχθεί, εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και τα λίτρα ένυδρα και τον αλκοολικό τίτλο του προϊόντος που πρόκειται να παραχθεί προς διάθεση στην κατανάλωση.

3. Η υποβολή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την έκδοση της άδειας απόσταξης μπορεί να γίνεται κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, από τον σύλλογο στον οποίο ανήκει ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός, τον κάτοχο του άμβικα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Είναι δυνατή η υποβολή από τον κάτοχο του άμβικα ή τον σύλλογο στον οποίο ανήκει ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός, Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την έκδοση περισσότερων από μίας αδειών απόσταξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος άμβικας.

4. Για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης της παρ 1, συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – Δήλωση διήμερου μικρού αποσταγματοποιού της παρ. Ε3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, σύμφωνα με το υπόδειγμα 10 του Παραρτήματος ΙΙ,

Η ως άνω Δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) το όνομα και επώνυμο του παραγωγού, τον ΑΦΜ, και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

αβ) το όνομα και το επώνυμο του κατόχου του άμβικα, τον Αριθμό Γενικού Μητρώου του άμβικα, τη χωρητικότητά του σε λίτρα καθώς και τον αριθμό και τη χρονολογία της άδειας κατοχής του,

αγ) την ακριβή θέση/το γεωγραφικό στίγμα, όπου είναι εγκατεστημένος και θα λειτουργήσει ο άμβικας,

αδ) το είδος και την ποσότητα των προς απόσταξη πρώτων υλών, τον αριθμό του παραστατικού διακίνησης στεμφύλων, με το οποίο αυτά επεστράφησαν στην περίπτωση επιστροφής από οινοποιείο, την επωνυμία του οινοποιείου όπου έγινε η οινοποίηση,

αε) την ποσότητα προϊόντος απόσταξης που αναμένεται να παραχθεί εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα, καθώς και τα λίτρα ένυδρα και τον αλκοολικό τίτλο αυτού με τον οποίο θα διατεθεί στην κατανάλωση.

αστ) το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του άμβικα ανάλογα με την ποσότητα των προς απόσταξη πρώτων υλών και την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη,

αζ) την ποσότητα αδιάθετης ποσότητας προϊόντος απόσταξης εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα, και σε λίτρα ένυδρα που κατέχει από προηγούμενες αποστακτικές περιόδους, τον χώρο αποθήκευσής καθώς και τον αλκοολικό τίτλο του προϊόντος και σε περίπτωση που είναι και κάτοχος άμβικα την ποσότητα αποστακτικού δικαιώματος που κατέχει εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα, τα λίτρα ένυδρα, τον αλκοολικό τίτλο αυτού καθώς και το χώρο αποθήκευσής του.

αη) τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης (MRN) της Δήλωσης ΕΦΚ,

αθ) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκομιδής ή της βεβαίωσης, κατά περίπτωση, για την ιδιότητα του παραγωγού, τη θέση, την έκταση του κτήματος, την ποσότητα της πρώτης ύλης που έχει παραχθεί.

αι) αν τα στέμφυλα προέρχονται από χωρική οινοποίηση ή από επιστροφή κατόπιν παράδοσης σταφυλιών παραγωγής τους σε οινοποιείο και οινοποίησης αυτών.

β) Για τους αμπελοκαλλιεργητές συνυποβάλλονται επιπλέον των στοιχείων της περ. α:

βα) εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκομιδής που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τον καν (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017 από την οποία αποδεικνύονται η ιδιότητα του παραγωγού, η ακριβής θέση και έκταση του κτήματος καθώς και η ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν.

ββ) Αντίγραφα των κατά περίπτωση παραστατικών διακίνησης – παράδοσης των σταφυλιών στο οινοποιείο και του παραστατικού διακίνησης στεμφύλων από το οινοποιείο στον αμπελοκαλλιεργητή, στις περιπτώσεις επιστροφής στεμφύλων από οινοποιεία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11.

βγ) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αμπελοκαλλιεργητή και του οινοποιού, στο οποίο αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του δεύτερου εξ αυτών για την επιστροφή της δικαιούμενης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 ποσότητας στεμφύλων που θα προκύψουν από την οινοποίηση της παραδοθείσας ποσότητας σταφυλιών στην περίπτωση που η παραδοθείσα ποσότητα δεν αναγράφεται επί των κατά περίπτωση παραστατικών διακίνησης σταφυλιών.

γ) Για τους παραγωγούς των λοιπών επιτρεπόμενων υλών με τη Δήλωση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, επιπλέον των στοιχείων της περ α, συνυποβάλλεται βεβαίωση από τον οικείο Δήμο σχετικά με την ιδιότητα του παραγωγού, την θέση και την έκταση του κτήματος καθώς και την ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν. Με τη βεβαίωση του Δήμου συνυποβάλλεται εκτύπωση της σχετικής Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), από την οποία αποδεικνύεται η κατοχή του αγροτεμαχίου και σε περίπτωση εκμετάλλευσης από τρίτο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

δ) Στην περίπτωση υποβολής, από τον κάτοχο του άμβικα ή τον σύλλογο στον οποίο ανήκει ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός, Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την έκδοση περισσότερων από μίας αδειών απόσταξης, επιπλέον των ως άνω προβλεπόμε-νων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών οι οποίοι πρόκειται να αποστάξουν στον συγκεκριμένο άμβικα ήτοι το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ., ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, η ποσότητα της προς απόσταξη πρώτης ύλης, το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την απόσταξη και η ποσότητα του προϊόντος απόσταξης που αναμένεται να παραχθεί εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα, τα λίτρα ένυδρα καθώς και ο αλκοολικός τίτλος το προϊόντος που πρόκειται να παραχθεί προς διάθεση στην κατανάλωση.

5. Το αρμόδιο Τελωνείο, προβαίνει στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και της υποβολής όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγράφων για την ορθή βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Μετά την είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης εκδίδεται μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής των τελωνείων άδεια απόσταξης σύμφωνα με το υπόδειγμα 11 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η χορηγούμενη άδεια απόσταξης κοινοποιείται άμεσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον διήμερο μικρό αποσταγματοποιό, στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία και στην αρμόδια ΕΛΥΤ.

6. Η άδεια απόσταξης τροποποιείται, σύμφωνα με το υπόδειγμα 11α του Παραρτήματος ΙΙ, σε κάθε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής προκύπτει διαφορά στην τελικώς παραχθείσα προς διάθεση ποσότητα προϊόντος όσον αφορά τα λίτρα άνυδρα, τον αλκοολικό τίτλο και τα λίτρα ένυδρα με την αντίστοιχη δηλωθείσα ποσότητα στη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Άρθρο 14

Υποβολή συμπληρωματικής Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης – Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
1. Στην περίπτωση που η τελικώς παραχθείσα ποσότητα του προϊόντος απόσταξης υπερβαίνει την κατ’ ανώτατο επιτρεπόμενη ποσότητα των 5 εκατόλιτρων άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, η επιπλέον παραχθείσα ποσότητα καταστρέφεται.

Για το σκοπό αυτό ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός υποβάλλει την ίδια μέρα της παραγωγής ή την αμέσως επόμενη από την παραγωγή του προϊόντος στο αρμόδιο Τελωνείο αίτηση καταστροφής, η οποία διενερ-γείται από επιτροπή που συστήνεται από τον προϊστάμενο του Τελωνείου αποτελούμενη από ένα τελωνειακό και έναν υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας. Για την καταστροφή συντάσσεται πρωτόκολλο καταστροφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα 12 του παραστήματος ΙΙ.

2. Στην περίπτωση που η τελικώς παραχθείσα ποσότητα του προϊόντος απόσταξης εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα υπερβαίνει κατά τουλάχιστον ένα λίτρο άνυδρο την ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε άδεια απόσταξης και για την οποία βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με βάση την υποβληθείσα Δήλωση ΕΦΚ, αλλά συνυπολογιζόμενη η διαφορά στη συνολικώς παραχθείσα ποσότητα δεν υπερβαίνει την κατ’ ανώτατο συνολικώς επιτρεπόμενη ποσότητα των 5 εκατόλιτρων άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, υποβάλλεται από τον διήμερο μικρό αποσταγματοποιό, την ίδια μέρα της παραγωγής ή την αμέσως επόμενη από την παραγωγή του προϊόντος, συμπληρωματικά, νεότερη Δήλωση ΕΦΚ για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που αναλογεί στην επί πλέον παραχθείσα ποσότητα προϊόντος. Στην περίπτωση που μεσολαβεί αργία, η Δήλωση ΕΦΚ υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εφόσον η διαφορά στην προς διάθεση ποσότητα προϊόντος αφορά στα λίτρα ένυδρα καθώς και στον αλκοολικό τίτλο αυτής εφαρμόζεται η παρ. 4 κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον διήμερο μικρό αποσταγματοποιό.

3. Στην περίπτωση που η τελικώς παραχθείσα ποσότητα προϊόντος υπολείπεται κατά τουλάχιστον ένα (1) λίτρο άνυδρο της ποσότητας για την οποία χορηγήθηκε άδεια απόσταξης και για την οποία βεβαιώθηκε και ει-σπράχθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με βάση την υποβληθείσα Δήλωση ΕΦΚ, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του φόρου που αναλογεί στην υπολειπόμενη ποσότητα προϊόντος.

Για την επιστροφή υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την ίδια ημέρα της παραγωγής του προϊόντος από τον διήμερο μικρό αποσταγματοποιό, ο οποίος κατέβαλλε τον επιπλέον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αίτηση επιστροφής, στο Τελωνείο που βεβαιώθηκε και εισπρά-χθηκε ο φόρος αυτός. Στην περίπτωση που μεσολαβεί αργία, η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

α) Στην υποβαλλόμενη αίτηση αναγράφονται:

αα) Το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διήμερου μικρού αποσταγματοποιού.

αβ) Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

αγ) Ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης MRN της Δήλωσης ή των Δηλώσεων ΕΦΚ με την οποία βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ο αναλογών Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.

αδ) Ο αριθμός της άδειας απόσταξης ή των αδειών απόσταξης με βάση την οποία παρήχθησαν τα προϊόντα.

αε) Η τελικώς παραχθείσα ποσότητα προϊόντος απόσταξης εκφρασμένη σε λίτρα ένυδρα και λίτρα άνυδρα καθώς και ο αλκοολικός τίτλος αυτού.

αστ) Το αιτούμενο ποσό επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

αζ) Ο τόπος όπου βρίσκονται αποθηκευμένα τα παραγόμενα προϊόντα.

β. Με την ως άνω αίτηση συνυποβάλλονται:

βα) Αποδεικτικό στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού για την πίστωση του ποσού της επιστροφής όπου αναγράφεται το όνομα, ο ΑΦΜ και ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

ββ) Φορολογική ενημερότητα.

Το Τελωνείο , ελέγχει την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο όλων των στοιχείων και εξετάζει εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από τον διήμερο μικρό αποσταγματοποιό.

Μετά την ολοκλήρωση του ως άνω ελέγχου, καθώς και την πραγματοποίηση φυσικού ελέγχου στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί σκόπιμο από το αρμόδιο Τελωνείο , εάν διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται οφειλές, εκδίδεται απόφαση επιστροφής του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με το υπόδειγμα 13 του Παραρτήματος ΙΙ και η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29-01-2016 (Β’ 305) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. «Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα».

Εάν ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός έχει τελωνειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές οφειλές, πρώτα διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τυχόν οφειλόμενα ποσά του προς:

α) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,Α’ 90) και

β) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 (Α’ 85), τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και την υπ’ αρ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ» (Β’ 1559) και ακολούθως, εφόσον μετά το συμψηφισμό με τυχόν ανωτέρω οφειλόμενα ποσά, προκύπτει υπολειπόμενο ποσό, αυτό επιστρέφεται στον διήμερο μικρό αποσταγματοποιό.

4. Σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές μεταξύ της τελικώς παραχθείσας προς διάθεση ποσότητας προϊόντος και εκείνης που δηλώθηκε αρχικώς στο Τελωνείο όσον αφορά στα λίτρα άνυδρα, λίτρα ένυδρα καθώς και στον αλκοολικό τίτλο, η άδεια απόσταξης τροποποιείται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13.Η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως της ποσότητας της διαφοράς και της υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης ή αίτησης επιστροφής φόρου σύμφωνα με τις παρ.2 και 3, αντίστοιχα.

Άρθρο 15

Συντελεστές απόδοσης πρώτων υλών

1. Για τον υπολογισμό της ποσότητας (σε χιλιόγραμμα) των στεμφύλων λαμβάνεται υπόψη συντελεστής 0,35 εφαρμοζόμενος επί της παραγόμενης ποσότητας (σε χιλιόγραμμα) σταφυλιών.

2. Για τον υπολογισμό της ποσότητας προϊόντος απόσταξης που θα παραχθεί από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς και την επ’ αυτής επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 2960/01 λαμβάνεται υπόψη ότι:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (α) της υποπαρ. 2 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, από 100 χιλιόγραμμα στεμφύλων παράγονται 7,5 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης κατ’ ανώτατο όριο. Η μέγιστη ποσότητα στεμφύλων που δύναται να τύχει απόσταξης, υπολογιζόμενη με βάση την ανώτατη χωρητικότητα του άμβικα και το μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο για την απόσταξη, δεν υπερβαίνει τα 6.400 χιλιόγραμμα, κατ’ έτος.

β) από 100 χιλιόγραμμα ενεχόμενου σακχάρου (εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου) σύκων – απόσυκων παράγονται 52,14 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης. Η μέγιστη ποσότητα σακχάρου (εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου) σύκων- απόσυκων που δύναται να τύχει απόσταξης δεν υπερβαίνει τα 959 χιλιόγραμμα, κατ’ έτος.

γ) Ο συντελεστής απόδοσης των οινοποιήσιμων σταφυλιών καθορίζεται σε 10 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών.

Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη ποσότητα σταφυλιών που δύναται να τύχει απόσταξης, δεν υπερβαίνει τα 5.000 χιλιόγραμμα, κατ’ έτος.

3. Όταν αποστάζονται άλλες, πλην των προαναφερόμενων στην παρ. 2, επιτρεπόμενες ύλες, για την παραγωγή προϊόντος απόσταξης (διήμερων) μικρών αποσταγματοποιών, για τον καθορισμό της απόδοσης διενεργείται από τις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων παραγωγών, δειγματοληψία των ιδίων αυτών πρώτων υλών προς χημική εξέταση για τον προσδιορισμό του ενεχομένου σακχάρου εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου ή/και της ενεχόμενης αιθυλικής αλκοόλης, κατά περίπτωση.

Για τον υπολογισμό της απόδοσης, δηλ. για την μετατροπή του ενεχομένου σακχάρου σε αιθυλική αλκοόλη, λαμβάνεται υπόψη ότι από 100 χιλιόγραμμα ενεχομένου ιμβερτοσακχάρου προκύπτουν 59 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Η Χημική Υπηρεσία μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο Τελωνείο για την απόδοση 100 χιλιόγραμμων της προς απόσταξη πρώτης ύλης σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Άρθρο 16

Προσδιορισμός του χρόνου απόσταξης

1. Η χρονική διάρκεια της απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, καθοριζόμενη από το αρμόδιο Τελωνείο δεν δύναται να υπερβεί τα οκτώ εικοσιτετράωρα ανά αποστακτική περίοδο, συνεχή ή χωρισμένα και συναρτάται με την ποσότητα των πρώτων υλών που προορίζονται για την απόσταξη.

2. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καθορίζει, ανάλογα με την παραγωγή και την ποσότητα των πρώτων υλών που δηλώνονται, τον συνολικό χρόνο απόσταξης για κάθε παραγωγό, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος μιας μεμονωμένης απόσταξης (καζανιάς) είναι τρεις (3) ώρες και ότι ο άμβικας πληρούται με την προς απόσταξη πρώτη ύλη σε ποσοστό 77% της χωρητικότητάς του. Ο προσδιοριζόμενος με τον τρόπο αυτό συνολικός χρόνος απόσταξης αναγράφεται στη χορηγούμενη άδεια απόσταξης.

Άρθρο 17

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Εφαρμογή της υποπαρ. 11Α της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.

1. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας για τη μεταφορά, την αποσφράγιση και τη λειτουργία άμβικα μικρού αποσταγματοποιού στο πλαίσιο πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. 11Α της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001:

α) υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο από τον φορέα, ο οποίος έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων, σχετική αίτηση στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα:

αα) Το χρονικό διάστημα και ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις.

αβ) Ο Αριθμός Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) του άμβικα που θα μεταφερθεί καθώς και τα στοιχεία του κατόχου αυτού αγ) Τα στοιχεία του παραγωγού του οποίου οι πρώτες ύλες θα χρησιμοποιηθούν για την απόσταξη.

αδ) το είδος και η ποσότητα των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την απόσταξη.

β) Για τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου που αναλογεί στο προϊόν που θα παραχθεί καθώς και τη χορήγηση της άδειας απόσταξης για τον σκοπό αυτό εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ 2 και 4 του άρθρου 13.

γ) Το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στη χορήγηση ειδικής άδειας μεταφοράς και λειτουργίας του άμβικα, σύμφωνα με το υπόδειγμα 14 του παραρτήματος ΙΙ, στην αποσφράγιση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 καθώς και στη σφράγισή του μετά το πέρας της απόσταξης, σύμφωνα με την παρ. περ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

2. Για τη χορήγηση ειδικής άδειας για την μεταφορά σφραγισμένου άμβικα μικρού αποσταγματοποιού μόνο για την έκθεση αυτού στο πλαίσιο των πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων, υποβάλλεται από τον φορέα, ο οποίος έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των εν λόγω εκδηλώσεων, στο αρμόδιο Τελωνείο σχετική αίτηση στην οποία αναγράφονται το χρονικό διάστημα και ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο Αριθμός Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) του άμβικα που θα μεταφερθεί καθώς και τα στοιχεία του κατόχου αυτού. Το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στη χορήγηση ειδικής άδειας μεταφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα 15 του παραρτήματος ΙΙ, για τη μεταφορά του άμβικα στο χώρο διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων και την επιστροφή του στη θέση επανεγκατάστασής του. Η άδεια αυτή συνοδεύει τον άμβικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΜΒΙΚΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ

Άρθρο 18

Μεταφορά – Αποθήκευση -Διακίνηση και Διάθεση του προϊόντος απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

1. Η αποθήκευση και η μεταφορά προς διάθεση στην αγορά του παραγόμενου προϊόντος απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών πραγματοποιείται σε κατάλληλους περιέκτες οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ηςΟκτωβρίου 2004, «σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/EOK»(L 338), καθώς και στα ειδικά εθνικά {Κώδικας Τροφίμων και Ποτών [Α.Υ.Ο. 1100/87 (Β’ 788)]} ή ενωσιακά μέτρα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Επιπλέον, όσοι διαθέτουν στην αγορά το προϊόν απόσταξης (διήμερων) μικρών αποσταγματοποιών πρέπει να τηρούν την τεκμηρίωση, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων περιεκτών, η οποία και θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη στον διενεργούμενο έλεγχο από τη Χημική Υπηρεσία.

2. Η διάθεση του προϊόντος απόσταξης από τις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης, καθώς και τις επιχειρήσεις διάθεσης ποτών με αλκοόλη προς χονδρική και λιανική πώληση, πραγματοποιείται στον αλκοολικό τίτλο που έχει παραχθεί, φορολογηθεί και διατεθεί από τα δικαιούχα της παραγωγής αυτού πρόσωπα.

3. Κατά τη διάθεση του προϊόντος προς χονδρική πώληση τόσο από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα, όσο και από και από τις επιχειρήσεις διάθεσης ποτών με αλκοόλη, στα εκδιδόμενα βάσει του ν. 4308/2014, λογιστικά στοιχεία, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αλκοολικός τίτλος του προϊόντος το οποίο πρέπει να διατίθεται στον αλκοολικό βαθμό που παράχθηκε. Στην περίπτωση διάθεσης του προϊόντος από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014, ο αλκοολικός τίτλος αναγράφεται υποχρεωτικά στο προβλεπόμενο λογιστικό στοιχείο που εκδίδεται από τον αγοραστή.

4. Στην περίπτωση διάθεσης του προϊόντος σε ιδιώτες εκδίδονται στοιχεία λιανικής πώλησης, για τα οποία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1173/07-09-2018 (Β’ 4204) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

5. Η διακίνηση του προϊόντος απόσταξης από το δικαιούχο παραγωγής πρόσωπο πραγματοποιείται, κατά περίπτωση:

α) με το λογιστικό στοιχείο αξίας, εφόσον αυτό εκδίδεται άμεσα από το δικαιούχο παραγωγής πρόσωπο

β) με την έκδοση του παραστατικού διακίνησης της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, εφόσον δεν εκ-δίδεται άμεσα λογιστικό στοιχείο αξίας, το οποίο συνοδεύει το προϊόν μέχρι τον τελικό προορισμό του,

γ) με αντίγραφο της άδειας απόσταξης και του αποδεικτικού είσπραξης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά:

γα) εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014, συνοδευόμενο στην περίπτωση πώλησης και με δήλωση διακίνησης σύμφωνα με το υπόδειγμα 16 του παραρτήματος ΙΙ, Η δήλωση διακίνησης, φυλάσσεται από τον παραλήπτη για δέκα έτη ο οποίος οφείλει να την επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής φυλάσσεται στο αρχείο του για δέκα έτη και από τον αποστολέα.

γβ) παράγουν στο προβλεπόμενο όριο αποκλειστικά για κατανάλωση από τα ίδια, τα μέλη της οικογενείας τους ή τους προσκεκλημένους τους,

γγ) διακινούν το προϊόν για λογαριασμό των προσώπων των περ. γα) και γβ),

δ) με την υποχρεωτική αναγραφή επί των φορολογικών στοιχείων ή των παραστατικών στοιχείων διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 των στοιχείων του παραγωγού σε κάθε εμπορική διακίνηση του προϊόντος στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης.

Άρθρο 19

Υποχρεώσεις των κατόχων αμβίκων.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν νόμιμα άμβικα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα, για χρήση από μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) υποχρεούνται:

α) να τηρούν, χωριστά για κάθε άμβικα που κατέχουν ειδικό βιβλίο γραμμογραφημένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα 17 του Παραρτήματος ΙΙ, στην πρώτη σελίδα του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου, ο Αριθμός Γενικού Μητρώου του άμβικα, η χωρητικότητα αυτού σε χιλ/μα, η ακριβής θέση εγκατάστασης του μηχανήματος και το γεωγραφικό στίγμα αυτής, η χρησιμοποιούμενη καύσιμη ύλη, αν φέρει θυρίδα για το άδειασμα των υπολειμμάτων απόσταξης ή αν χρησιμοποιείται ανυψωτική συσκευή (παλάγκο) για το σκοπό αυτό καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος μιας απόσταξης με το συγκεκριμένο άμβικα. Η πρώτη σελίδα του βιβλίου θεωρείται από το αρμόδιο Τελωνείο και αντίγραφο αυτής παραδίδεται στο αρμόδιο Τελωνείο προς ενημέρωση του σχετικού φακέλου που τηρείται για τον άμβικα.

Στο εν λόγω βιβλίο, καταχωρίζονται επίσης:

αα) κάθε μεταβολή χωρητικότητας, επισκευή ή μετασκευή του άμβικα και η σχετική προς τούτο έγκριση του αρμόδιου Τελωνείου.

αβ) ανά απόσταξη, τα στοιχεία των διημέρων μικρών αποσταγματοποιών που αποστάζουν στον άμβικα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων των ιδίων, εφόσον αποστάζουν τις πρώτες ύλες παραγωγής τους, η παραχθείσα ποσότητα (σε λίτρα άνυδρα) προϊόντος καθώς και η ποσότητα προϊόντος απόσταξης που παρακράτησαν από τον κάθε παραγωγό που απέσταξε στον άμβικα κατοχής τους αντί χρηματικής αμοιβής για την παρεχόμενη υπηρεσία απόσταξης (αποστακτικό δικαίωμα). Σε ξεχωριστή στήλη του βιβλίου αυτού τίθεται υπογραφή του κάθε παραγωγού.

Το ως άνω βιβλίο θεωρείται από το αρμόδιο Τελωνείο με το τέλος της αποστακτικής περιόδου ή και σε περίπτωση ελέγχου. Η προσκόμιση του ως άνω βιβλίου στο αρμόδιο Τελωνείο πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα λήξης της αποστακτικής περιόδου.

β) να υποβάλλουν στο αρμόδιο Τελωνείο κατά το χρόνο σφράγισης του άμβικα μετά τη λήξη της τελευταίας απόσταξης, και όχι πέραν των δύο ημερών από τη λήξη της αποστακτικής περιόδου υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναγράφεται αναλυτικά ανά παραγωγό η παρακρατηθείσα ως αποστακτικό δικαίωμα ποσότητα προϊόντος εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα και σε λίτρα ένυδρα καθώς και ο αλκοολικός τίτλος. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θεωρείται από το αρμόδιο Τελωνείο, παραδίδεται στον κάτοχο και αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης κατοχής της δηλωθείσας ποσότητας.

γ) Να ενημερώνουν το βιβλίο του παρόντος άρθρου για οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στον άμβικα κατοχής του, όπως αλλαγή καύσιμης ύλης, αύξηση χωρητικότητας.

δ) Να τηρούν το υποβληθέν σχεδιάγραμμα του άμβικα, καθώς και τη βεβαίωση καταλληλότητας .

ε) Να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια τελωνειακή αρχή για κάθε μεταβολή των δεδομένων που είναι καταχωρισμένα στην πρώτη σελίδα του οικείου βιβλίου.

στ) Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιονδήποτε έλεγχο, φυσικό και έλεγχο βιβλίων και παραστατικών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις αυτών.

ζ) Να μεριμνούν για την τήρηση, στους χώρους παραγωγής του προϊόντος απόσταξης, των όρων του καν. (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «Για την υγιεινή των τροφίμων» (L 139) και ειδικότερα των Κεφαλαίων ΙΙΙ, V, VI, VII, VIII και IX του Παραρτήματος ΙΙ, την εφαρμογή και τήρηση των οποίων ελέγχουν οι Χημικές Υπηρεσίες.

η) Να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004,«σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ», καθώς και στα ειδικά εθνικά {Κώδικας Τροφίμων και Ποτών [Α.Υ.Ο. 1100/87 (Β’ 788)]} ή ενωσιακά μέτρα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Επιπλέον να τηρούν την τεκμηρίωση, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών του κατά τα ανωτέρω εξοπλισμού, η οποία και θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη στον διενεργούμενο έλεγχο από τη Χημική Υπηρεσία.

θ) Να τοποθετούν τον κατεχόμενο από αυτούς άμβικα σε χώρο κατάλληλο, ιδιαίτερο σε σχέση με τυχόν άλλες δραστηριότητες τους, διαρρυθμισμένο έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η επιθεώρηση αυτού από τις αρμόδιες Αρχές.

ι) Να διατηρούν σε καλή κατάσταση τον χρησιμοποιούμενο άμβικα.

ια) Να υποβάλλουν αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου του αποστακτικού τους μηχανήματος από την οικεία Χημική Υπηρεσία κάθε πέντε (5) έτη, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας αυτού εφόσον δεν υπάρχει εντός του διαστήματος αυτού σχετική βεβαίωση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία θα πρέπει να προβαίνει σε σχετική πράξη επί της άδειας κατοχής.

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

Τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 11 υποχρεούνται:

α) Να μεριμνούν για την τήρηση, στους χώρους αποθήκευσης του προϊόντος απόσταξης με σκοπό τη διάθεσή του στα σημεία τελικής κατανάλωσης, των όρων του καν. (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «Για την υγιεινή των τροφίμων» (L 139) και ειδικότερα των Κεφαλαίων ΙΙΙ, V, VI, VII, VIII και IX του Παραρτήματος ΙΙ, την εφαρμογή και τήρηση των οποίων ελέγχουν οι χωρικώς αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες.

β) να τηρούν τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18,

γ) να διακινούν και να διαθέτουν το προϊόν τους στον ίδιο αλκοολικό τίτλο που έχει παραχθεί προς διάθεση και βάσει του οποίου έχει καταβληθεί ο αναλογών ειδικός φόρος κατανάλωσης.

δ) Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιονδήποτε έλεγχο, φυσικό και έλεγχο βιβλίων και παραστατικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Έλεγχοι- κυρώσεις

1. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές και Χημικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε ελέγχους των προς απόσταξη πρώτων υλών και του παραγόμενου προϊόντος απόσταξης στο στάδιο της παραγωγής, καθώς και στο στάδιο της διακίνησης και της διάθεσης στα σημεία τελικής κατανάλωσης του εν λόγω προϊόντος προκειμένου, αντιστοί-χως και κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διαπίστωση της ορθότητας της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) της παρ. 2 του άρθρου 13, ως και για τη διαπίστωση της τήρησης των σχετικών όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, καθώς και της ασφάλειας του παραγόμενου προϊόντος.

2. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές προβαίνουν σε ελέγχους στα πρόσωπα, τα οποία έχουν στην κατοχή τους άμβικες για χρήση από διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη κατοχή και λειτουργία τους.

3. Περαιτέρω έλεγχοι για την τήρηση των προβλεπομένων στις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 και στην παρούσα απόφαση διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

4. Η μη τήρηση των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση αποτελεί παράβαση και τιμωρείται με τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις του ν. 2969/2001 και του ν. 2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ίδιου νόμου.

Άρθρο 22

Μεταβατικές διατάξεις

1. Παρέχεται χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, στα πρόσωπα τα οποία έχουν στην κατοχή τους άμβικες για χρήση από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 130 λίτρων, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την δι’ επισκευής μείωση της χωρητικότητας των αμβίκων κατοχής τους, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 5, έτσι ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 130 λίτρων.

2. Με την επιφύλαξη της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 παρέχεται χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, στα πρόσωπα που κατέχουν νομίμως άμβικες, σύμφωνα με την παρ. 1 του ιδίου άρθρου για την υποβολή στις αρμόδιες αρχές του σχεδιαγράμματος του άμβικα που κατέχουν.

3. Οι βεβαιώσεις καταλληλότητας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Η υποχρέωση που προκύπτει από τις διατάξεις της περ. δ) του άρθρου 19 ισχύει για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

5. Τα έντυπα της άδειας απόσταξης και της άδειας κατοχής, όπως έχουν καθορισθεί με την Φ. 486/342/ 7-6-2002 «Καθορισμός εντύπων για της εφαρμογή του ν. 2969/2001 (Β’ 758) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι την αντικατάστασή τους από τα υποδείγματα 1 και 11 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στην μηχανογραφική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ICISnet.

Άρθρο 23

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του β.δ/τος της 25ης-2-2017 (Α’ 301) κατά το μέρος που αφορά στους άμβικες που χρησιμοποιούνται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς

2. Τα ακόλουθα έντυπα της υπό στοιχεία Φ. 486/342/76-2002 «Καθορισμός εντύπων για της εφαρμογή του ν. 2969/2001 (Β’ 758) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορούν στους άμβικες των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

α) Άδεια κατοχής αποστακτικού μηχανήματος (Τ1515) β) Άδεια κατασκευής /επισκευής/μεταφοράς αποστακτικών μηχανημάτων (Τ1523)

γ) Αίτηση- Δήλωση μικρού αποσταγματοποιού (Διήμερου) (Τ1513) δ) Άδεια απόσταξης μικρού αποσταγματοποιού (Διήμερου) (Τ1514)

ε) Πρωτόκολλο αποσφράγισης άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (Διήμερου) (Τ1516)

στ) Πρωτόκολλο σφράγισης άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (Διήμερου) (Τ1517)

3. Άλλες κανονιστικές διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση με όσα ρυθμίζει η παρούσα.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η.08.2022.

Ακολουθούν παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Παραρτήματα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή