Αριθμ. Α.1140

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προ-κλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α’ 126)» (Β’ 4190).

(ΦΕΚ Β 5472/21/10/2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 81 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης ΚαΖίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 126).

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352).

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187).

5. Τον υπ’ αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 460/2020 (L 099).

6. Την υπ’ αρ. (2020) 6860/23.9.2022 εγκριτική απόφαση περί έγκρισης καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης.

7. Τον υπ’ αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (L 347).

8. Τον ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

10. Τον Κώδικα εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

17. Το π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).

18. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

19. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

20. Την υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788).

21. Ιην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

23. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

24. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

25. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

26. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014, (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

27. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

28. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

29. Την από 17.10.2022 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

30. Την υπό στοιχεία 151997 ΕΞ 2022/18.10.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

31. Την υπό στοιχεία Α.1105/29.07.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α’ 126)» (Β’ 4190).

32. Την ανάγκη επικαιροποίησης της απόφασης υπό στοιχεία Α.1105/2022 αναφορικά με την θεσμοθετημένη επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων.

33. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν αυτής που προκλήθηκε με τον ν. 4949/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4982/2022 καθόσον με την παρούσα ρυθμίζονται θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1105/29.07.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου για τη διανομή των εντύπων των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 όπως ισχύει, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 3 της παρούσας και υπό τους όρους του τμήματος 2.1 της υπό στοιχεία C(2022) 131 Ι/01 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

2. Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό δίμηνο και τρία (3) ημερολογιακά τρίμηνα αρχής γενομένης από 1ης.2.2022 σε βάρος του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιχορήγηση καταβάλλεται ανά ημερολογιακό δίμηνο ή τρίμηνο σε λογαριασμό ΙΒΑΝ, που οι επιχορηγούμενες εκδοτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην ΑΑΔΕ στην ψηφιακή πύλη myAADE στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία/Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

3. Το ύψος της ενίσχυσης του μεταφορικού κόστους είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του διμήνου ή τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό πιστοποιείται από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθώς και από τα παραστατικά και λοιπά αποδεικτικά των λειτουργικών εξόδων των ίδιων μέσων των επιχειρήσεων.

4. Το ύψος της ενίσχυσης του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου είναι ανάλογο του συνολικού κόστους αυτού ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων, τα παραστατικά εκτυπώσεως, τα λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και από έκθεση ορκωτού λογιστή, για τις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν παραστατικά για το 2021, ελλείψει στοιχείων σύγκρισης, υπολογίζεται μηδενική ενίσχυση για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου.

5. Το ύψος της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο τμήμα 2.1 της υπό στοιχεία C(2022) 131 Ι/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

6. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο, εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Εξαιρούνται της εφαρμογής της παρούσας ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Επιχορήγηση: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
2. Εκδοτική επιχείρηση: η επιχείρηση έκδοσης εφημερίδας ή περιοδικού τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας.
3. Συγκρινόμενες περίοδοι: Το ημερολογιακό δίμηνο και τα ημερολογιακά τρίμηνα των φορολογικών ετών 2021 και 2022.
4. Πρακτορείο Διανομής: Η οντότητα που διενεργεί τη διανομή και διακίνηση των εφημερίδων και των περιοδικών.
5. Τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία: Τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων.
6. Μεταφορικό κόστος του διμήνου ή τριμήνου: Το κόστος μεταφοράς με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (ίδια μέσα πρακτορείου, ίδια μέσα επιχείρησης, μέσα δημοσίας χρήσεως, επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, αεροπορικά, σιδηροδρομικά και ακτοπλοϊκά μέσα) των αντιτύπων από το σημείο παραγωγής μέχρι το σημείο διάθεσης προς πώληση, καθώς και το κόστος μεταφοράς των αντιτύπων που επιστρέφονται στον εκδότη και αφορά στο ημερολογιακό δίμηνο και στα ημερολογιακά τρίμηνα των φορολογικών ετών 2021 και 2022. Στην έννοια των λειτουργικών εξόδων των ιδίων μέσων των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται τα παραστατικά αγορών – δαπανών για την εν γένει κυκλοφορία τους και τα οποία έχουν καταχωρηθεί εντός της νομίμου προθεσμίας στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία).
7. Κόστος δημοσιογραφικού χάρτου του διμήνου ή τριμήνου: Το κόστος του δημοσιογραφικού χάρτου όπως αυτό υπολογίζεται βάσει των παραστατικών αγοράς των επιχειρήσεων, των παραστατικών εκτυπώσεως, των λοιπών στοιχείων που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης, τα οποία έχουν καταχωρηθεί εντός της νομίμου προθεσμίας στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία) καθώς και της έκθεσης ορκωτού λογιστή για τις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις/οντότητες που σωρευτικά έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η.1.2020, έχουν κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 31η/12/2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων.

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν επιπλέον σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.
β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση υποβολής αυτών, ως εξής:
αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020,
ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31η Μαρτίου 2022.
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή και
δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης ανά τρίμηνο προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως: Ενίσχυση = Μεταφορικό Κόστος εκάστου διμήνου ή τριμήνου φορολογικού έτους 2022, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου φορολογικού έτους 2021 + Κόστος Δημοσιογραφικού Χάρτου εκάστου διμήνου ή τριμήνου φορολογικού έτους 2022, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου φορολογικού έτους 2021.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αίτησης, υποβολής λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων περί του ύψους της δαπάνης, διασταύρωση και εκκαθάριση αυτής.

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης μέχρι και την 10η ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού διμήνου ή τριμήνου.

Ειδικά για το τελευταίο τρίμηνο η αίτηση υποβάλλεται μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου 2022.

Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης του πρώτου διμήνου και του δεύτερου ημερολογιακού τριμήνου 2022 ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

2. Το Πρακτορείο Διανομής, για τους εκδότες πανελλήνιας κυκλοφορίας, υποβάλλει ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε ημερολογιακό δίμηνο ή τρίμηνο του 2022 καθώς και για το αντίστοιχο δίμηνο ή τρίμηνο του έτους 2021, για όλες τις ενδιαφερόμενες εκδοτικές επιχειρήσεις, το οποίο περιλαμβάνει κατάσταση παραστατικών βάσει των οποίων προκύπτει το μεταφορικό κόστος για κάθε δικαιούχο. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

α. ΑΦΜ της εκδοτικής επιχείρησης
β. είδος παραστατικού
γ. αύξοντα αριθμός παραστατικού
δ. ημερομηνία έκδοσης
ε. συνολική αξία

Όμοια κατάσταση, για το μεταφορικό κόστος υποβάλλεται από την αιτούσα επιχείρηση – εκδότη τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport, για διανομές που λαμβάνουν χώρα με μεταφορικά μέσα πλην αυτών του Πρακτορείου Διανομής.

3. Η αιτούσα εκδοτική επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων από το Πρακτορείο Διανομής, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα δηλωθέντα δεδομένα από το Πρακτορείο Διανομής, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δύναται να καταθέσει αίτημα επανεξέτασης.

4. Το μεταφορικό κόστος κάθε διμήνου ή τριμήνου οριστικοποιείται μετά την εκκαθάριση που πραγματοποιεί το Πρακτορείο Διανομής και προκύπτει από την κατάσταση των παραστατικών που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 από το Πρακτορείο Διανομής για κάθε μία εκδοτική επιχείρηση, ανά δίμηνο ή τρίμηνο.

Για τις εκδοτικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν και άλλα μέσα πλην αυτών του Πρακτορείου Διανομής το μεταφορικό κόστος οριστικοποιείται με την υποβολή των δεδομένων των σχετικών παραστατικών στην πλατφόρμα myBusinessSupport (για τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δίμηνα ή τρίμηνα ετών 2021 και 2022).

Για τις εκδοτικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν άλλα μέσα πλην του Πρακτορείου Διανομής, το μεταφορικό κόστος οριστικοποιείται με την υποβολή των καταστάσεων- (αναλυτικές γραμμές) των σχετικών παραστατικών στην πλατφόρμα myBusinessSupport.

5. Όμοιες καταστάσεις με αυτή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται από την αιτούσα επιχείρηση -εκδότη τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας κυκλοφορίας μέσω στην πλατφόρμα myBusinessSupport και για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου, το οποίο οριστικοποιείται με την υποβολή των δεδομένων (του σχετικού διμήνου ή τριμήνου 2021 και 2022) των σχετικών παραστατικών στην πλατφόρμα myBusinessSupport.

6. Τα αναφερόμενα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δεδομένα αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ σε ψηφιακό μέσο ανά περίοδο μετά την οριστική εκκαθάριση, ήτοι εντός δέκα ημερών από το τέλος της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Η γραμμογράφηση του αρχείου, ο τύπος και υπόδειγμα αυτού αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr. Σε περίπτωση εκ νέου εκκαθάρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται άπαξ και μέχρι το τέλος του επόμενου τετραμήνου από το πέρας του διμήνου αποστολής των στοιχείων, από τα οποία προκύπτει ποσό προς επιστροφή στο Δημόσιο, το εν λόγω ποσό επιστρέφεται σε έξι (6) άτοκες μηνιαίες δόσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης.

Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ.

2. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

3. Η ΑΑΔΕ δύναται κατά την επεξεργασία του αιτήματος των εκδοτικών επιχειρήσεων να διασταυρώνει τα στοιχεία και με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της καθώς και να προβαίνει σε ελέγχους πριν την πληρωμή.

Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ

1. Για τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις/οντότητες του άρθρου 3 της παρούσας αποστέλλονται από την ΑΑΔΕ στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών οι τελικές καταστάσεις του άρθρου 5 της παρούσας, στις οποίες αναγράφονται κατ’ ελάχιστον, η επωνυμία του δικαιούχου, o Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο ανήκει, καθώς και το πληρωτέο ποσό. Η ΓΔΟΥ βάσει των καταστάσεων μεταφέρει μέσω του epde το συνολικό ποσό από το έργο που είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 και τίτλο «Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με απευθείας μεταφορά χωρίς υπόλογο.

2. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων -Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

3. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.

4. Η αναλυτική κατάσταση των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 5 αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό σε πίστωση των εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων στη βάση της αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.

5. Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που επιτυχώς πληρώθηκαν βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ αποστέλ-λεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» προκειμένου να συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.

6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία/Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).

Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ 2021 (ΣΑΕ),

β) η απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑ 051/2,

γ) η σχετική εντολή πληρωμής,

δ) η συγκεντρωτική κατάσταση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου,

ε) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 8
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης στην ψηφιακή πύλη myAADE στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου».

2. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που προκύπτει η υποχρέωση της επιστροφής και λογιστικοποιείται στα έσοδα του ΠΔΕ σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για τον σκοπό αυτό.

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δικαιούχων – Κυρώσεις

1. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ακόμα και αν δεν προκύπτει η εν λόγω υποχρέωση διατήρησης των δικαιολογητικών βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 10
Υποχρέωση διαφάνειας

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 54 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου – λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

Άρθρο 11
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης ΠΔΕ

1. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, ΣΑ051/2 και θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς και το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303, είναι η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται από τους οικείους Κανονισμούς και το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

3. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:

α) να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού Πλαισίου,

β) να τηρεί για δέκα (10) έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας,

γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης,

δ) να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa. gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.

4. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

5. Δεν θα χορηγηθούν οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 3 πριν από την απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
58.13.00.00 Έκδοση εφημερίδων
58.13.10.00 Έκδοση έντυπων εφημερίδων
58.14.00.00 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
58.14.10.00 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
58.14.11.00 Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος
58.14.12.00 Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου
58.14.19.00 Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από το χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης υπό στοιχεία Α.1105/2022 (Β’ 4190), ήτοι από 8.8.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός

Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός

στον Πρωθυπουργό

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Πηγή