Αριθμ. 1219

Καθορισμός των ειδικότερων όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 186 «Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας» του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α’ 256).

(ΦΕΚ Β 4410/25.09.2021)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4764/2020 (Α’ 256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγου-σες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 186 του νόμου αυτού,

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως των άρθρων 13 και 41,

δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170 – Κ.Φ.Δ.),

ε) του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (Α’ 222) και ιδίως της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου αυτού,

στ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α’ 90 – Κ.Ε.Δ.Ε.),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ι) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6), ιδίως τα άρθρα 98 και επόμενα.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

4. Την υπ’ αρ. 4252/30.8.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996).

5. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την ανάγκη καθορισμού των ειδικότερων όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 186 του ν. 4764/2020.

8. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στον πάροχο δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» (Α.Φ.Μ. 997984486) και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτημα της απομείωσης ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών κάθε είδους προς το Ελληνικό Δημόσιο, ισόποσης με τη μη καταβληθείσα μηνιαία αμοιβή, για τους μήνες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 4764/2020 από παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας. Για την παροχή του ως άνω ευεργετήματος απαιτείται η αποστολή απόφασης, εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 άρ 186  ν. 4764/2020 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προς την αρμόδια Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, στα βιβλία εισπρακτέων της οποίας είναι καταχωρημένη η φορολογική οφειλή της «DIGEA -ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»). Στην απόφαση αυτή ορίζεται το ακριβές ποσό της μη καταβληθείσας αμοιβής της «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» του προηγούμενου μήνα, όπως αυτό προκύπτει από τα πράγματι καταβεβλημένα από τους υπόχρεους ποσά του προηγούμενου μήνα, που έχουν τιμολογηθεί από την «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα στοιχεία που απο-στέλλονται από την «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να προσδιορισθεί το ποσό της αναλογούσας κατά τα ανωτέρω απομείωσης των ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Στην περίπτωση που το ποσό της μη καταβληθείσας από τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, περιφερειακής εμβέλειας αμοιβής της «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας και συμπληρωματικών υπηρεσιών είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο ποσό της μη καταβληθείσας από τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, περιφερειακής εμβέλειας αμοιβής της «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας και συμπληρωματικών υπηρεσιών του εκάστοτε μήνα, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση το Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου για το σύνολο της Εθνικής Επικράτειας που ορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ, και το οποίο ορίζεται ρητά στη σχετική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, τότε το ποσό της απομείωσης περιορίζεται στο μικρότερο εκ των δύο.

2. Για την εφαρμογή του ευεργετήματος της απομείωσης ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών του παρόχου δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ποσού ισόποσου με το οριζόμενο στην απόφαση της ΕΕΤΤ προς την Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται πράξη του Προϊσταμένου της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ. Η πράξη συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και μνημονεύεται ο ΑΦΜ και τα στοιχεία της εταιρίας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», το ποσό και η αιτία της διαγραφής (απομείωσης), και οι ανεξόφλητες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές που διαγράφονται. Κατόπιν εκδίδονται οίκοθεν σχετικά Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Σε κάθε αντίτυπο του Α.Φ.ΕΚ. επισυνάπτεται και μία πράξη. Τα πρωτότυπα του Α.Φ.ΕΚ. μαζί με το πρωτότυπο της πράξης υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ τα άλλα αντίτυπα παραμένουν στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

3. Σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες της μίας ανεξόφλητης βεβαιωμένης φορολογικής οφειλής η διαγραφή τους διενεργείται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.

4. O Προϊστάμενος της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης ελέγχει έως την λήξη του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που έπεται της αποστολής σ’ αυτήν της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ για την ύπαρξη ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών του παρόχου δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών του εν λόγω παρόχου δικτύου, προβαίνει στην ανωτέρω περιγρα-φόμενη διαδικασία.

Εάν το εν λόγω ποσό της απομείωσης που ορίζεται στη σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ υπερβαίνει το ποσό των ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, τότε ο Προϊστάμενος της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης επαναλαμβάνει την ίδια ως άνω διαδικασία, για το υπολειπόμενο ποσό, περιοδικά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής όλου του ποσού απομείωσης, όπως αυτό ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση της ΕΕΤΤ.

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται περισσότερες από μία πράξεις διαγραφής για την απομείωση του ποσού, κάθε πράξη διαγραφής αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων και πάνω στην κάθε πράξη διαγραφής θα αναγράφονται όλες οι προηγούμενες σχετικές πράξεις των οποίων αυτή αποτελεί συνέχεια.

5. Στην περίπτωση που κατά τον ανωτέρω έλεγχο και κατά τον χρόνο έκδοσης των ΑΦΕΚ δεν υφίστανται ανεξόφλητες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές της «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ο Προϊστάμενος της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια και επαναλαμβάνει την ίδια ως άνω διαδικασία ελέγχου ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών για τον εν λόγω πάροχο δικτύου περιοδικά και μέχρι την ολοκλήρωση με τον προαναφερόμενο τρόπο της διαγραφής όλου του ποσού απομείωσης, όπως αυτό ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση της ΕΕΤΤ.

Εφόσον υφίστανται ανεξόφλητες καταχωρημένες φορολογικές οφειλές της «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στα βιβλία εισπρακτέων σε περισσότερες της μίας υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης ακολουθείται η ως άνω διαδικασία κατόπιν συνεννόησης των Προϊσταμένων αυτών.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαγραφών που αφορούν το ποσό απομείωσης έκαστης απόφασης της ΕΕΤΤ, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας αποστέλλει έγγραφο στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για ενημέρωσή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών
    

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
    

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
    

ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Πηγή