Προγράμματα – Προσκλήσεις

Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας στο Βόρειο Αιγαίο

Παροχή συμβουλευτικής και κατάρτισης σε εργαζόμενους με στόχο την αναβάθμιση/ ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θεματικές όπως ΤΠΕ, καινοτομία. Προβλέπονται οι εξής ενδεικτικές ενέργειες: 

  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων. 
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης, που θα απευθύνονται σε στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου /τομέα τουρισμού, εμπορίου μεταποίησης, υπηρεσιών. 
  • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους Συμβούλους προς τους ωφελουμένους της δράσης.

Ωφελούμενοι από τη δράση εκτιμάται ότι θα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και τομέων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έμφαση σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 (Τουρισμός και Αγροδιατροφή) πού έχουν έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και η κατάρτισή τους θα αφορά σε έναν ή και περισσότερους τομείς της περιφερειακής οικονομίας που σχετίζονται με τους τομείς που αναδείχθηκαν μέσα από την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανεξάρτητα από τον τομέα της επιχείρησης που εργάζονται. Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας COVID-19, θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που τυχόν αναδείχθηκαν στο διάστημα της υγειονομικής κρίσης και μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τους ωφελούμενους.

Στο πρόγραμμα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ’ ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους. Επιπροσθέτως, οι ωφελούμενοι / εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης του δυνητικού δικαιούχου δεν πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τα μέλη του.
Για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύνανται να είναι ωφελούμενοι ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2021 έως 28/5/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 800.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη

Τηλ

22513 52000

Φαξ

22513 52014-5

Γαβριήλ Πιπεράς

22513 52045

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή