Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ οφείλουν να εγγράφουν μόνο τις Αστικές Εταιρείες που επιθυμούν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν οικονομικό σκοπό Πηγή