Αριθμ. ΓΠ.οικ. 27119/2021

(ΦΕΚ B’ 1770/29-04-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

2. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

3. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation GDPR).

7. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (Α’ 137).

8. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

9. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τις διατάξεις του ν. 4213/2013 (Α’ 261) και τις διατάξεις του νόμου αυτού.

10. Τις διατάξεις του ν. 2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική» (Α’ 132).

11. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της ’’Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.’’ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

12. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

13. Την υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)» (Β’ 1298).

14. Την υπό στοιχεία Β1α,Β2α/οικ.27118/27.04.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ««Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)» (Β’ 1298) αναριθμείται σε άρθρο 6 και προστίθεται νέο άρθρο 5 ως ακολούθως:

«Άρθρο 5
Ειδικές εκφάνσεις δικαιώματος πρόσβασης στο Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 – Έκδοση βεβαίωσης θετικού ελέγχου σε κορωνοϊό. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων αρνητικού ελέγχου και δυνατότητα έκδοσης σχετικής βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου.

1. Τα πρόσωπα, των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, έχουν δικαίωμα να εκδώσουν βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω Εθνικό Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, που είναι προσβάσιμη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ) κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

2. H ανωτέρω βεβαίωση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) ΑΜΚΑ, δ) ημερομηνία διαγνωστικού ελέγχου, ε) φορέα διενέργειας ελέγχου (όπως νοσοκομείο, ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο, ΕΟΔΥ κ.λπ.), στ) αποτέλεσμα με την ένδειξη «θετικός σε διαγνωστικό έλεγχο κορωνοϊού COVID-19». Η βεβαίωση αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση που προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου.

3. Αποτελέσματα αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων (με pcr ή rapid test) νόσησης φυσικών προσώπων από κορωνοϊό COVID-19 διατηρούνται στη βάση επιδημιολογικών ελέγχων για χρονικό διάστημα ενός μηνός.

4. Αποτελέσματα διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, τα οποία είτε παραμένουν χωρίς οριστικοποίηση αποτελέσματος είτε καταγράφονται ως αδιευκρίνιστα, λογίζονται ως αρνητικά και διαγράφονται μετά την πάροδο ενός μηνός από την καταχώρηση στο Μητρώο.

5. Τα πρόσωπα της παρ. 1, των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών ή της βάσης επιδημιολογικών ελέγχων της παρ. 3, έχουν δικαίωμα να εκδώσουν βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω Εθνικό Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) ΑΜΚΑ, δ) ημερομηνία ελέγχου, ε) φορέα διενέργειας ελέγχου (π.χ. νοσοκομείο, ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο, ΕΟΔΥ κ.λπ.) στ) αποτέλεσμα με την ένδειξη «αρνητικός σε διαγνωστικό έλεγχο Κορωνοϊού COVID-19».

6. Σε περίπτωση καταχώρησης περισσοτέρων του ενός αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων στη βάση επιδημιολογικών ελέγχων του Μητρώου Ασθενών COVID-19 εντός του νόμιμου χρονικού διαστήματος διατήρησής τους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την έκδοση βεβαίωσης που περιέχει τα δεδομένα του χρονικά τελευταίου διενεργηθέντος αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό COVID-19. Η βεβαίωση αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση που προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου.

7. Φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται την έκδοση βεβαίωσης είτε θετικού είτε αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, σε περίπτωση που ως προς αυτά υφίσταται καταχώρηση μεταγενέστερου διαγνωστικού ελέγχου σε κορωνοϊό COVID-19, δύνανται να εκδίδουν από το Μητρώο Ασθενών COVID-19 μόνο βεβαίωση με το περιεχόμενο του μεταγενέστερου διαγνωστικού ελέγχου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ««Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)» (Β’ 1298).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή