Αριθμ. Γ.Π.οικ. 1838

Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπό στοιχεία Β1, Β2/46142/23.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.01.2021 -31.07.2021» (Β’ 3271), ως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Β1, Β2/77448/13-12-2021 όμοια απόφαση (Β’ 5829).

(ΦΕΚ Β 214/19/1/2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. :

α) Τον ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α’ 41) και ειδικότερα το άρθρο 11 αυτού.

β) Τον ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ειδικότερα τα άρθρα 22Α και 23 αυτού.

γ) Τον ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 161) και ειδικότερα το άρθρο 20 αυτού.

δ) Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

ε) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ζ) Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

η) Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

θ) Το π.δ. 5/2022 Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Α’ 15).

ι) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ια) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ιβ) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

ιγ) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

ιδ) Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 76954/30.11.2020 εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

2. Την υπό στοιχεία 109343/12/29.6.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» (Β’ 2351).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

4. Την υπό στοιχεία Α.Π. 120141/ΕΞ2021 απόφαση Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

5. Το άρθρο τρίτο του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους Τεύχος B’ 5829/14.12.2021 και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 155).

6. Την υπ’ αρ. 100335/28.06.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» (Β’ 2600), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 79230/ 26.07.2021 (Β’ 3293) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/46142/23.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.01.2021 – 31.07.2021» (Β’ 3271).

8. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/77448/13-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β1, Β2/46142/23.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.01.2021 -31.07.2021» (Β’ 3271)» (Β’ 5829).

9. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2β/οικ.73839/21-12-2022 εισήγηση του ΓΔΟΥ της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν θα επέλθει επιπλέον επιβάρυνση σε σχέση με την ήδη προσδιορισθείσα στην αρχική εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3271/2021) για τον κρατικό προϋπολογισμό και για τους προϋπολογισμούς των δημόσιων νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 1 περί Ορισμών της υπό στοιχεία Β1, Β2/46142/23.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.
Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.01.2021 -31.07.2021» (Β’ 3271), συμπληρώνεται με την προσθήκη νέου ορισμού υπ’ αριθμόν 6 ως εξής:

«6. Ως ποσό υποκείμενο σε συμψηφισμό με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και δαπάνες επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, σύμφωνα με την παρούσα, θεωρείται και η έκπτωση, την οποία χορηγούν οι Κ.Α.Κ. ή οι φαρμακευτικές εταιρείες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών τους με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ’ αρ. 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και η οποία αντιστοιχεί έως το ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) που καταλογίζεται σε βάρος τους.».

2. Η παρούσα καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις συμψηφισμού των Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτικών εταιρειών με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και δαπάνες επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, σύμφωνα με την τροποποιούμενη/συμπληρούμενη με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών
    

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
    

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
    

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Πηγή