Αριθμ. Γ.Π.οικ.73995

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/οικ.22817/03.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177).

(ΦΕΚ Β 5485/26.11.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –

ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 ν. 4683/2020 (Α’ 83),

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

γ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

δ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

ζ ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

η) του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 149).

Β. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/3.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID- 19» (Β’ 1177), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24361/10.4.2020 (Β’ 1296), Δ1α/Γ.Π.οικ. 38269/21.6.2020 (Β’ 2457), Δ1α/Γ.Π.οικ. 58069/22.9.2020 (Β’ 4072) και Δ1α/Γ.Π.οικ.81693/17-12-2020 (Β’ 5640) όμοιες αποφάσεις.

Γ. Τα έγγραφα:

1. Το υπό στοιχεία ΚΠ 19096/2021 – 27/08/2021 έγγραφο του ΕΟΔΥ

2. Το από 11-11-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο από το γραφείο του Υπουργού Υγείας σχετικά με τις αιτούμενες τροποποιήσεις που αφορούν στην κοινή υπουργική απόφαση περί λεπτομερειών σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας.

3. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ 71289/12-11-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται πρόσθετη εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ. ετών 2021 και 2022 (λογ. 60), ύψους 4.500.000,00€ για κάθε έτος, η οποία συνίσταται στην παράταση από 30-09-2021 έως 31-03-2022 των συμβάσεων των ήδη απασχολούμενων, μέσω της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης επαγγελματιών υγείας και η οποία σε κάθε περίπτωση, θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» [Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»], κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως αυτό θα συνεχίσει.

Δ. Ειδικότερα, την ανάγκη ρύθμισης των επιμέρους λεπτομερειών σύστασης και λειτουργίας των Κ.ΟΜ.Υ. και πιο συγκεκριμένα την ανάγκη να δοθεί ένα κίνητρο μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας υπηρεσίας τόσο στους ήδη εργαζόμενους, καθώς και στους εν δυνάμει υποψηφίους για τις κενές θέσεις του προγράμματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/οικ.22817/03.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24361/10.4.2020 (Β’ 1296), Δ1α/Γ.Π. οικ. 38269/21.6.2020 (Β’ 2457), Δ1α/Γ.Π.οικ.58069/22.9.2020 (Β’ 4072) και Δ1α/ Γ.Π.οικ.81693/17-12-2020 (Β’ 5640) όμοιες αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

«5. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια έως και την 31.3.2022. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015(Α’ 176).».

2. Οι συναφθείσες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 (Β’ 1177) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παρούσα, δύ-ναται να παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 31.3.2022 σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υγείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Πηγή