Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 41143

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (Β’1082).

(ΦΕΚ Β’ 3850/21.07.2022)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 18).

β) Την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 206).

γ) Την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163).

δ) Την παρ. 2 του άρθρου 7, το άρθρο 12, την παρ. 1, και το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 και την παρ. 6 του άρθρου 25, την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4283/2014 (Α’ 189), τον ν. 4473/2017 (Α’ 78), τον ν. 4547/2018 (Α’ 102) και τον ν. 4713/2020 (Α’ 147).

ε) Τον ν. 4763/2020 (Α’ 254) περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25) και με τον ν. 4823/2021 (Α’ 136).

στ) Το άρθρο 58 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

ζ) Το άρθρο 3 του Π.Δ.210/2001 “Επαγγελματικά Δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων «Νοσηλευτική Τραυματολογία», «Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων», «Νοσηλευτής Χειρουργείου», «Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις» και «Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ε Α’και Β’κύκλου της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών», καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των ανωτέρω επαγγελμάτων” (Α’ 165) (όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.268/2003, Α’ 240).

η) Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

2. Την υπό στοιχεία Υ7β/οικ 4756/9.8.2001 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης Βοηθών Νοσηλευτών» (Β’ 1082), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/Γ. Π. οικ.20530/22.2.2002 υπουργική απόφαση (Β’ 262) και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/Γ.Π. 69740/13/17.10.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 2962), την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.63490/18-10-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 2939) και την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.2786/11-1-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 103).

3. Την υπό στοιχεία Κ5/160259/2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837).

4. Την υπό στοιχεία K5/97484/5.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 3938).

5. Τις παρ. 2 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Γ4α/ Γ.Π.55004/15/2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β’ 2049).

6. Την υπ’ αρ. 49718/13-7-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254)» (Β’ 3078)

7. Την παρ. 14 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Κ1/ 132209/3-8-2018 (Β’ 3395) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί χορήγησης αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 104531/Κ6/27-8-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4043).

8. Tο Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

10. Το υπ’ αρ. 112761/13-9-2021 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, Τμ. Α’ περί τροποποίησης της παρ. 14 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Κ1/132209/3-8-2018 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

11. Την υπ’ αρ. 3/17-12-2003 απόφαση της πρώτης Ολομέλειας του ΕΣΑΝ, η οποία έγινε δεκτή την 7-4-2004 από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που σχετίζονται με τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος «Βοηθού Νοσηλευτή».

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.78037/2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Υ7β/οικ 4756/9.8.2001 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (Β’ 1082), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/Γ. Π. οικ.20530/22.2.2002 υπουργική απόφαση (Β’ 262) και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/Γ.Π. 69740/13/17.10.2014 υπουργική απόφαση (Β’ 2962), την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.63490/ 18-10-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 2939) και την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.2786/11-1-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 103) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 οι περ. στ) και ζ) της αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«στ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) στην ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή
ζ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής” της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013, για όσους κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο 2024 και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

2. Το πρώτο εδάφιο, της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (πρώην Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ., πρώην Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λπ.) κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες».

3. Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 η φράση «για τους ασκούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου), βεβαίωση η οποία χορηγείται από τον φορέα κατόπιν εισήγησης του υπεύθυνου για την πρακτική άσκηση» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«για τους ασκούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου), βεβαίωση η οποία συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο-η Νοσηλευτή/ τρια (ΠΕ ή ΤΕ) και τον Διοικητικό Υπεύθυνο».

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται περ. ε) ως ακολούθως:

«ε) Σε Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που ιδρύονται και λειτουργούν εκτός νοσοκομείων και κλινικών βάσει του Π.Δ.225/2000 (Α’ 191). Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο-η Νοσηλευτή/τρια (ΠΕ ή ΤΕ) και τον Διοικητικό Υπεύθυνο».

5. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3, στη φράση «στα ΙΕΚ του ν. 4186/2013» απαλείφεται η φράση «του ν. 4186/2013».

6. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, στη φράση «Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013» απαλείφεται η φράση «του ν. 4186/2013».

7. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Απαλλάσσονται της πρακτικής άσκησης
1) Οι πρακτικοί νοσοκόμοι που έχουν παρακολουθήσει το ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α’ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών.
2) Όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε θέσεις «ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού» (Νοσοκόμοι, Βοηθοί θαλάμων, Τραυματιοφορείς πλην ΕΚΑΒ, Φύλακες ασθενών) και είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή διπλώματος ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ ή πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ.
Για τις περ. 1 και 2 απαιτείται:
α) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή Δίπλωμα ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ ή πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών”.
β) Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας η οποία πρέπει να είναι ισόχρονη με την απαιτούμενη πρακτική άσκηση (3, 6 και 12 μήνες).
3) α) Όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Προνοιακά Ιδρύματα, σε θέσεις «ΔΕ πρακτικών νοσοκόμων»
β) Όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Προνοιακά Ιδρύματα, Δημόσια ή Ιδιωτικά σε θέσεις «ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών».
Για τις περ. α και β απαιτείται:
1. Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή Δίπλωμα ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ ή πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών».
2. Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας η οποία πρέπει να είναι ισόχρονη με την απαιτούμενη πρακτική άσκηση (12, 6, 3 μήνες).
4) Όσοι πτυχιούχοι βοηθοί νοσηλευτές έχουν υπηρετήσει κατά τη στρατιωτική τους θητεία σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία ή σε Ιατρεία στρατοπέδων ή σε οποιαδήποτε άλλη Υγειονομική Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Η απαλλαγή μπορεί να αφορά και μέρος του απαιτούμενου χρόνου πρακτικής άσκησης, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί μετά το πέρας της θητείας. Για την απαλλαγή απαιτείται, πέραν του προβλεπόμενου πτυχίου/ διπλώματος, βεβαίωση από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ή αναλυτικό Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης για την απόδειξη της θητείας σε ιατρεία στρατοπέδων ή σε οποιαδήποτε άλλη Υγειονομική Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία Υ7β/οικ 4756/9.8.2001 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Πηγή