Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/21140/Α36

Επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. τις διατάξεις:

1. Της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων”» (Α’ 24).

2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).

3. Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 «Περί κυρώ-σεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκα-ταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981” και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

4. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως των άρθρων 20, 23, 77,79 και 80.

6. Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

8. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως τα άρθρα 24, 28 και την παρ. 19 του άρθρου 107.

9. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

10. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119).

11. Του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

12. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

14. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/ 2019 (Α’ 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).

15. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).

16. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών” (Α’151)» (Α’119).

17. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

19. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

20. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

21. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

22. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’155).

23. Της υπό στοιχεία 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’4346).

24. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

25. Της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

26. Της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-κρατείας» (Β’ 2902).

27. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

28. Της υπ’ αρ. 3981/25.02.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Και

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/ 06.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης (Β’4646)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ οικ.18135/Α325/13.10.2021 (Β’4740) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών.

2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/Α325/ 20.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 16446/Α325/06.10.2021 (Β’4646) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325/13.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (Β’4740), ως προς την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021» (B’ 4882).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 16.560.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε. η οποία θα κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα διετίας από την ισχύ της παρούσας και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

4. Την υπ’ αρ. 314016/09.11.2021 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση για την κάλυψη των δαπανών προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους πληγέντες από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες, λόγω των σεισμών της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις και έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν χαρακτηρισθεί ως προσωρινά ακατάλληλες ή επικίνδυνες για χρήση με Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών αναγκών τους.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Β1. Αίτηση χορήγησης 1ου τριμήνου Επιδότησης

Ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της παρούσας Απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοί-κησης.

H αίτηση αυτή η οποία αφορά στη χορήγηση του 1ου τριμήνου της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης υποβάλλεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα «arogi.gov.gr», προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), χωρίς την απαίτηση υποβολής άλλων δικαιολογητικών και απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/06.10.2021 (Β’ 4646) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./18450/Α325/20.10.2021 (Β’ 4882) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει παραληφθεί, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή δεν έχει εκδοθεί, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη Έκθεση Αυτοψίας χαρακτηρισμού της κατοικίας ως προσωρινά ακατάλληλης για χρήση, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία τριών (3) μηνών, από την αποδεδειγμένη λήψη των προαναφερομένων, για την υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.

Β.2 Αιτήσεις δευτέρου (2ου) και επόμενων τριμήνων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, μετά τη λήξη του εκάστοτε τριμήνου, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ».

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Την επιδότηση προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία η οποία αποτελούσε την κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, εφόσον δεν διαθέτουν άλλη κενή ή δευ-τερεύουσα κατοικία στον ίδιο Δήμο, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Ως μέλη οικογενειών θεωρούνται οι συνοικούντες σύΖυγοι και συγγενείς μέχρι β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με το δικαιούχο. Το απαιτούμενο εμβαδόν για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών εκτιμάται σε 20 τ.μ. ανά άτομο.

2. Η επιδότηση προσωρινής στέγασης που θα χορηγείται στους δικαιούχους ορίζεται στο ποσό των € 300,00 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350,00 το μήνα για οικογένειες δύο (2) ατόμων, € 400,00 για οικογένειες τριών (3) ατόμων, € 450,00 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500,00 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση ενοικίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που αφορά στη μίσθωση της νέας κατοικίας.

3. Εάν η σεισμόπληκτη κατοικία ήταν ενοικιαζόμενη απαιτείται η προσκόμιση της Απόδειξης Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που αφορά στη μίσθωση της πληγείσας κατοικίας από τον αιτούντα. Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει να ήταν σε ισχύ την ημέρα του συμβάντος.

4. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

5. Οι αιτούντες επιδότησης συγκατοίκησης θα προσκομίζουν τις αρχικές δηλώσεις Ε1 του φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2020 έως και 31.12.2020), Ε2 του φορολογικού έτους 2020 και το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9 των φιλοξενούντων, από τα οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία ή η μίσθωση της κατοικίας τους και το εμβαδόν της. Τα έντυπα αυτά θα υποβάλλονται, με αίτηση του δικαιούχου, κάθε χρόνο, για το χρονικό διάστημα χορήγησης της επιδότησης.

6. Για την διαπίστωση της χρήσης του σεισμόπληκτου κτηρίου ως κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος θα προσκομίζονται, επιπλέον των άλλων δικαιολογητι-κών, εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης του σεισμόπληκτου ακινήτου (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως την ημέρα του συμβάντος.

7. Δεν χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης εάν το σεισμόπληκτο κτίριο δεν κατοικούνταν πριν το συμβάν, όταν αυτό προκύπτει από την κατανάλωση ρεύματος από 1η Ιανουαρίου 2021 έως την ημέρα του συμβάντος. Δεν χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης εφόσον το σεισμόπληκτο κτίριο, όπως διαπιστώνεται από την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται μετά την έναρξη της ημερομηνίας επιδότησης προσωρινής στέγασης.

8. Δεν χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε αιτούντα που από τα φορολογικά του στοιχεία προκύπτει ότι διέμενε στην πληγείσα κατοικία ως φιλοξενούμενος.

9. Δεν χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε σεισμόπληκτους στις περιπτώσεις που θα φιλοξενηθούν:

– σε κατοικία στην οποία οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειας τους έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα,

– σε κατοικία που φιλοξενείται ήδη δικαιούχος επιδότησης προσωρινής στέγασης,

– σε κατοικία που δεν καλύπτει συνολικά τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και της οικογένειας που τους φιλοξενεί. Στην περίπτωση αυτή το εμβαδόν της κατοικίας που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των ατόμων που συνολικά διαμένουν εκτιμάται σε 15 τ.μ. ανά άτομο,

– σε κατοικία που ενοικιάζεται από δικαιούχο επιδότησης προσωρινής στέγασης,

– σε κενή κατοικία,

– σε κατοικία που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη για χρήση.

10. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του 1ου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου Επιδότησης Προσωρινής Στέγασης. Η εν λόγω απόφαση καθώς και οι αποφάσεις χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης των επόμενων τριμήνων εγκρίνονται από τον/την Προϊστάμενο/η της αρμόδιας υπηρεσίας.

11. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται ή η ημερομηνία έναρξης της συγκατοίκησης ή η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. και αφορά στη μίσθωση της νέας κατοικίας.

12. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής (ιδιοκτησιακού καθεστώτος σεισμόπληκτου, αλλαγή μελών οικογένειας κ.λπ.) ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

13. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνατούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων συνιδιοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι δεν διέμεναν μόνιμα σ’ αυτή και δεν προτίθενται να διεκδι-κήσουν επιδότηση προσωρινής στέγασης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στο 2ο τρίμηνο υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πληγείσας κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιο-λογητικά των συνιδιοκτητών της.

14. Προσκομίζονται στο 2ο τρίμηνο οι αρχικές δηλώσεις Ε1 του φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2020 έως και 31.12.2020), Ε2 του φορολογικού έτους 2020 και το τελευταίο υπο-βληθέν έντυπο Ε9, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83), στην οποία θα δηλώνεται ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις είναι οι αρχικές και δεν υπάρχει μεταβολή, από όλα τα άτομα που συνοικούσαν μαζί με τον αιτούντα μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμέ-νου να διαπιστωθεί ότι ορθά έχουν δηλωθεί και έχουν συμπεριληφθεί στον αριθμό των ατόμων για τα οποία χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης. Τα εν λόγω έντυπα (Ε1, Ε2 και Ε9) του αιτούντα και των συνοικού-ντων μαζί του, συνοδευόμενα από την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση, θα υποβάλλονται με αίτηση του δικαιούχου, κάθε χρόνο, για το χρονικό διάστημα χορήγησης της επιδότησης.

15. Η επιδότηση προσωρινής στέγασης για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι (6) μήνες.

16. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν μόνιμα ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή αλλά κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση, σε αυτούς χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης έως και δύο (2) χρόνια. Για την απόδειξη των προαναφερομένων απαιτείται η προσκόμιση στο 2ο τρίμηνο του αρχικού Ε2 του φορολογικού έτους 2020 του ιδιοκτήτη καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)) ότι ήταν η κύρια κατοικία του αιτούντα μέχρι την ημέρα του συμβάντος ή Δήλωση Μίσθωσης της πληγείσας κατοικίας.

17. Αν στο χρονικό διάστημα των δύο (2) χρόνων έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου τότε μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης), ανακατασκευή, αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπεράτωση υφιστάμενου κτιρίου ή μετά την εφάπαξ λήψη της Σ.Σ. για αγορά έτοιμου κτιρίου, παύει η καταβολή της εν λόγω επιδότησης προσωρινής στέγασης.

18. Αν ο δικαιούχος επιδότησης προσωρινής στέγασης έχει την πλήρη ή ψιλή κυριότητα του πληγέντος ακινήτου και δεν έχει υποβάλλει, έως τη λήξη των προθεσμιών για την υποβολή αίτησης με πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής ή ανακατασκευής του πληγέντος κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, σχετική αίτηση προκειμένου να του χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση προσωρινής στέγασης διακόπτεται αυτοδίκαια. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο ένοικος διέμενε στην πληγείσα κατοικία με δωρεάν παραχώρηση.

19. Εάν η αρμόδια υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοί-κησης.

20. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας χορήγησης της εν λόγω επιδότησης σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιβάλλεται η άμεση επιστροφή προς το Ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας επιδότησης προσωρινής στέγασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Δ.ί. ίο ΤΡΙΜΗΝΟ
Για τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές των κατοικιών:

Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα «arogi.gov.gr», για την υποβολή αίτησης, πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 24 του ν. 4727/2020.

Η αίτηση για τη χορήγηση του 1ου τριμήνου της επιδότησης προσωρινής στέγασης, υποβάλλεται σε μορφή προδιατυπωμένου κειμένου, στο οποίο συμπληρώνονται από τους δικαιούχους, μεταξύ των άλλων στοιχεία που αφορούν στην πληγείσα κατοικία, καθώς και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι για την καταβολή της ενίσχυσης, ως ακολούθως:

(2)

Με ατομική μου ευθυνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλεπονται απο τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε επιδότηση προσωρινής στέγασης για την κύρια κατοικία μου

επί της οδού……………..αρ………………στην τοποθεσία (Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα/

Δήμος/Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα/Περιοχή)……………..με αριθμό παροχής ηλεκτρικού

ρεύματος……………..της εταιρίας……………..που έχει πληγεί λόγω των σεισμών της 24ης Ιουλίου

και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης και στην οποία διέμενα ως:

• ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα (NAI/OXI)

• ιδιοκτήτης με συγκυριότητα……..(NAI/OXI/-)

• επικαρπωτής…….(NAI/OXI/-)

• ένοικος με δωρεάν παραχώρηση…….(NAI/OXI/-)

• μισθωτής μακροχρόνιας μίσθωσης……..(NAI/OXI/-)

2. Για την πληγείσα κατοικία μου έχει εκδοθεί…………….. [Δελτίο Επανελέγχου ή Έκδεση

Αυτοψίας που την χαρακτηρίζει προσωρινά ακατάλληλη για χρήση ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.)] της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Στην πληγείσα κατοικία διαμέναμε συνολικά…….άτομα με στοιχεία συνοικούντων:……………..

(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και ΑΦΜ).

4. Δηλώνω ότι εγώ και τα μέλη της οικογένειάς μου που συνοικούσαν μαζί μου στην πληγείσα κατοικία δεν διαθέτουμε άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία στον ίδιο Δήμο που βρίσκεται η πληγείσα κατοικία που να καλύπτει τις στεγαστικές μας ανάγκες.

5. Τα δηλωθέντα στην προαναφερθείσα παράγραφο 1 της παρούσας αναφορικά με τη χρήση της

πληγείσας κατοικίας……………..(προκύπτουν/δεν προκύπτουν) και από τα υποβληθέντα

φορολογικά μου στοιχεία του φορολογικού έτους 2020. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν, παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα εξής:…………………….

6. Ο λογαριασμός στον οποίο είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμώ να

κατατεθεί η επιδότηση προσωρινής στέγασης είναι ο λογαριασμός στην Τράπεζα…………….. με

IBAN GR………………

7. Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

8. Εξουσιοδοτώ τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κ.λπ.) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.

9. Συναινώ να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις αρμόδιες υπηρεσίες οποιαδήποτε στοιχεία απαιτηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί η επιδότηση προσωρινής στέγασης.

10. Συναινώ να δοθεί από την Εταιρεία Παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος……………..για τον αριθμό

παροχής……………..στις  αρμόδιες υπηρεσίες αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού

λογαριασμού προκειμένου να μου χορηγηθεί η επιδότηση προσωρινής στέγασης.

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»

Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου Επιδότησης Προσωρινής Στέγασης από την αρμόδια υπηρεσία.

Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2°) ΤΡΙΜΗΝΟ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του 2ου τριμήνου που θα υποβάλλουν οι αιτούντες στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης είναι τα παρακάτω:

Δ.2.1. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών:

1. Για το δεύτερο (2°) τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου:

I.  Νόμιμες πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής ενοικίου του 1ου και 2ου τριμήνου.

II.  Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουάριου 2021 έως την ημέρα του συμβάντος.

III.  Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του 1ου και 2ου τριμήνου ή Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης.

IV.  Οι αρχικές δηλώσεις Ε1 του φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2020 έως και 31.12.2020), Ε2 του φορολογικού έτους 2020 και το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, του αιτούντος και των συνοικούντων μόνιμα μαζί του στην πληγείσα κατοικία για τους οποίους αιτείται τη χορήγηση επιδότησης συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωσή τους στην οποία θα δηλώνουν ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις είναι οι αρχικές και δεν υπάρχει μεταβολή (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)).

V. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Η κατοικία που ενοικιάζω μετά το συμβάν δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτήριο ακατάλληλο για χρήση.

• Ο λογαριασμός στον οποίο είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος καί στον οποίο επιδυμώ

να κατατεδεί η επιδότηση προσωρινής στέγασης είναι ο λογαριασμός στην Τράπεζα……………………………….. με IBAN GR…………………………………………………………….Ο

Α.Φ.Μ. μου είναι………………………………………………

•  Συναινώ/δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) να ζητηδούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να εξεταστεί η παρούσα αίτησή μου.

•  Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

VI. Φωτοαντίγραφο IBAN/βιβλιαρίου του λογαριασμού (στον οποίο ο αϊτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος) κατάθεσης της επιδότησης.

VII. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων).

VIII. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά στην ενοικιαζόμενη, μετά το συμβάν, κατοικία.

2. Για το δεύτερο (2°) τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης:

I. Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουάριου 2021 έως την ημέρα του συμβάντος.

II. Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος 1ου και 2ου τριμήνου ή Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης.

III. Οι αρχικές δηλώσεις Ε1 του φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2020 έως και 31.12.2020), Ε2 του φορολογικού έτους 2020 και το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, του αιτούντος και των συνοικούντων μόνιμα μαζί του στην πληγείσα κατοικία για τους οποίους αιτείται τη χορήγηση επιδότησης συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωσή τους στην οποία θα δηλώνουν ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις είναι οι αρχικές και δεν υπάρχει μεταβολή (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)).

IV. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Για την προσωρινή διαμονή μου από ………../………./2021 (ημερομηνία έναρξης της

φιλοξενίας Α’ τριμήνου ) έως………../………./202 (ημερομηνίαλήξης της φιλοξενίας) Β’

τριμήνου) φιλοξενήθηκα με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του (ονοματεπώνυμο)…………………………………………………………………………………του (πατρώνυμο)

………………………………………….. μεΑ.Φ.Μ..:……………………………………………. τηλ. ……………………………………….. στην οποία δεν έχω (εγώ και οι συνοικούντες μαζί μου στην πληγείσα κατοικία) πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο ακατάλληλο για χρήση.

•  Ο λογαριασμός στον οποίο είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμώ

να κατατεθεί η επιδότηση προσωρινής στέγασης είναι ο λογαριασμός στην Τράπεζα………………………. με IBAN GR………………………………………………………………….. Ο

Α.Φ.Μ. μου είναι………………………………………………

•  Συναινώ/δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) να ζητηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να εξεταστεί η παρούσα αίτησή μου.

•  Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

V. Φωτοαντίγραφο IBAN/βιβλιαρίου του λογαριασμού (στον οποίο ο αϊτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος) κατάθεσης της επιδότησης.

VI. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων).

VII. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντο (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Φιλοξένησα,  για την προσωρινή διαμονή  του, τον/την (ονοματεπώνυμο)

………………………………………………………………. του (πατρώνυμο) …………………………………………. με Α.Φ.Μ..:…………………………………………….τηλ………………………………………………και τα άτομα

που συνοικούν μόνιμα μαζί του, σύνολο ……………… άτομα, από ………../………./2021

(ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας Α’ τριμήνου) έως ………../………./202……….

(ημερομηνία λήξης της φιλοξενίας) Β’ τριμήνου) στην κατοικία μου επί της οδού ………………………………………….στην Τ.Κ……………………………….της ΔΕ……………………………………

της Π.Ε…………………………………. Στην εν λόγω κατοικία μου διαμένουμε μόνιμα, εκτός των

φιλοξενουμένων, …………. άτομα. Η κατοικία μου δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο ακατάλληλο για χρήση.

• Σας υποβάλλω τις δηλώσεις Ε1 και Ε2 του 2020 και το τελευταίο υποβληθέν Ε9. Οι εν λόγω δηλώσεις είναι οι αρχικές και δεν υπάρχουν μεταβολές.

• Συναινώ/δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) να ζητηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) στην αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να εξεταστεί η παρούσα αίτηση.

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωσή μου και στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Δ.2.2. Για τους ενοικιαστές των κατοικιών:
1. Για το δεύτερο (2°) τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου:

I.  Νόμιμες πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής ενοικίου του 1ου και 2ου τριμήνου

II.  Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουάριου 2021 έως την ημέρα του συμβάντος.

III.   Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του 1ου και 2ου τριμήνου ή Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης

IV.   Οι αρχικές δηλώσεις Ε1 του φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2020 έως και 31.12.2020), Ε2 του φορολογικού έτους 2020 και το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, του αιτούντος και των συνοικούντων μόνιμα μαζί του στην πληγεΐσα κατοικία για τους οποίους αιτεΐται τη χορήγηση επιδότησης συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωσή τους στην οποία θα δηλώνουν ότι οι υποβληθεΐσες δηλώσεις είναι οι αρχικές και δεν υπάρχει μεταβολή (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθεΐσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)).

V.   Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθεΐσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Η κατοικία που ενοικιάζω μετά το συμβάν δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτήριο ακατάλληλο μα χρήση.

• Ο λογαριασμός στον οποίο είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η επιδότηση προσωρινής στέγασης είναι ο λογαριασμός στην Τράπεζα…………………………. με IBAN GR…………………………. Ο Α.Φ.Μ. μου είναι

•  Συναινώ/δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) να ζητηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να εξεταστεί η παρούσα αίτησή μου.

•  Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

VI.   Φωτοαντίγραφο IBAN/βιβλιαρίου του λογαριασμού (στον οποίο ο αϊτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος) κατάθεσης της επιδότησης.

VII.  Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων).

VII. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά στην ενοικιαζόμενη, μετά το συμβάν, κατοικία.
2. Για το δεύτερο (2°) τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης:

I.  Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουάριου 2021 έως την ημέρα του συμβάντος.

II. Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του 1ου και 2ου τριμήνου ή Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης.

III. Οι αρχικές δηλώσεις Ε1 του φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2020 έως και 31.12.2020), Ε2 του φορολογικού έτους 2020 και το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, του αιτούντος και των συνοικούντων μόνιμα μαζί του στην πληγείσα κατοικία για τους οποίους αιτείται τη χορήγηση επιδότησης συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωσή τους στην οποία θα δηλώνουν ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις είναι οι αρχικές και δεν υπάρχει μεταβολή (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)).

IV. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

•  Για την προσωρινή διαμονή μου από ………../………./2021 (ημερομηνία έναρξης της

φιλοξενίας Α’ τριμήνου ) έως………../………./202…….(ημερομηνία λήξης της φιλοξενίας) Β’

τριμήνου) φιλοξενήθηκα με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του (ονοματεπώνυμο) ………………………………………………………………………………… του (πατρώνυμο)

………………………………………….. μεΑ.Φ.Μ..:……………………………………………. τηλ. ……………………………………….. στην οποία δεν έχω (εγώ και οι συνοικούντες μαζί μου στην πληγείσα κατοικία) πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο ακατάλληλο για χρήση.

•  Ο λογαριασμός στον οποίο είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμώ να

κατατεθεί η επιδότηση προσωρινής στέγασης είναι ο λογαριασμός στην Τράπεζα…………………………… με IBAN GR………………………………………………………… Ο

Α.Φ.Μ. μου είναι………………………………………………

•  Συναινώ/δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) να ζητηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να εξεταστεί η παρούσα αίτησή μου.

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

V. Φωτοαντίγραφο IBAN/βιβλιαρίου του λογαριασμού (στον οποίο ο αϊτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος) κατάθεσης της επιδότησης.

VI. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων).

VII. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντο (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Φιλοξένησα,   για την προσωρινή διαμονή του,   τον   (ονοματεπώνυμο)

…………………………………………………………… του (πατρώνυμο) ……………………………. με

Α.Φ.Μ…………………………. τηλ…………………………..και τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί

του, σύνολο ……………… άτομα, από ………../. /2021 (ημερομηνία έναρξης της

φιλοξενίας Α’ τριμήνου ) έως………../. /2021 (ημερομηνία λήξης της φιλοξενίας) Β’

τριμήνου) στην κατοικία μου επί της οδού …………………………………………. στην Τ.Κ.

…………………………..της ΔΕ……………………………………της Π.Ε…………………………………. Στην εν λόγω κατοικία μου διαμένουμε μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων, …………. άτομα. Η

κατοικία μου δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο ακατάλληλο για χρήση.

•  Σας υποβάλλω τις δηλώσεις Ε1 και Ε2 του 2020 και το τελευταίο υποβληδέν Ε9. Οι εν λόγω δηλώσεις είναι οι αρχικές και δεν υπάρχουν μεταβολές.

•  Συναινώ/δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) να ζητηδούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να εξεταστεί η παρούσα αίτηση.

•  Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν την υπεύδυνη δήλωσή μου και στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Δ.3. ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση επόμενων τριμήνων που θα υποβάλλουν οι αιτούντες στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης είναι τα παρακάτω:

Δ.3.1 Για τους ιδιοκτήτες κατοικιών:
1. Στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου:

I. Νόμιμες πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής ενοικίου του αιτούμενου τριμήνου

II. Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του αιτούμενου τριμήνου ή Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης

III. Υπεύδυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύδυνη δήλωση εκδοδείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρδρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώδηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)) στην οποία δα δηλώνεται ότι:

•  Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η επιδότηση ενοικίου είναι ο

λογαριασμός που τηρώ στ……………………………………………………………… με IBAN

……………………………………………………………………………………………………………., φωτοτυπία του οποίου σας προσκομίζω. Ο Α.Φ.Μ. μου είναι………………………………………………

•  Συναινώ/δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) να ζητηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να εξεταστεί η παρούσα αίτησή μου.

•  Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος

IV. Φωτοαντίγραφο IBAN/βιβλιαρίου του λογαριασμού (στον οποίο ο αϊτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος) κατάθεσης της επιδότησης

V. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων).

2. Στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης:

I.  Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

•  Για την προσωρινή διαμονή μου από ……………/……./202 (ημερομηνία έναρξης

φιλοξενίας ‘ τριμήνου) έως και………/……../202…. (ημερομηνία λήξης φιλοξενίας ‘

τριμήνου) φιλοξενήθηκα με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου, σύνολο……………..

άτομα, στην κατοικία του (ονοματεπώνυμο) ………………………………………………. του

(πατρώνυμο) ………………………….με Α.Φ.Μ..: …………………….. τηλ…………………………. στην

οποία δεν έχω (εγώ και οι συνοικούντες μαζί μου στην πληγείσα κατοικία) πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο ακατάλληλο για χρήση.

•  Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η επιδότηση συγκατοίκησης είναι ο

λογαριασμός που τηρώ στ……………………………………………………………… με IBAN

……………………………………………………………………………………………………………., φωτοτυπία του οποίου σας προσκομίζω. Ο Α.Φ.Μ. μου είναι………………………………………………

II. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντο (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’83)) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

•  Φιλοξένησα,   για την προσωρινή διαμονή   του,   τον   (ονοματεπώνυμο)

……………………………………………………… του (πατρώνυμο) …………………………… με Α.Φ.Μ.: …………………..τηλ…………………………..και τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί του, σύνολο ………………άτομα, από……………………/……../202………(ημερομηνία έναρξης φιλοξενίας ‘ τριμήνου) έως και …………../………./202…. (ημερομηνία λήξης φιλοξενίας ‘ τριμήνου)

στην κατοικία μου επί της οδού………………………………………….στην Τ.Κ……………………………

της ΔΕ……………………………………της Π.Ε………………………………….Στην εν λόγω κατοικία μου

διαμένουμε μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων, ………….άτομα. Η εν λόγω κατοικία δεν

έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο ακατάλληλο για χρήση. Δεν υπάρχει μεταβολή των φορολογικών μου στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

III. Φωτοαντίγραφο IBAN/βιβλιαρίου του λογαριασμού (στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος) κατάθεσης της επιδότησης.

IV. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων).

V. Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης της σεισμόπληκτης κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του αιτούμενου τριμήνου ή Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης.

Οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμοδίων Οικονομικών Υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητας της σχετικής δαπάνης, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης

Υφυπουργός

Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή