Έκπτωση φορολογικών αποσβέσεων – Χρήση παγίου Πηγή