Καλλιθέα 11/07/2022

Αριθμός Απόφασης: 2496

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1.     Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ B’ 968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ. της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 1440),

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

3.   Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε.Δ.1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (Β’ 2759) Απόφαση του Προϊσταμένου

της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»,

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 18-03-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………… ενδικοφανή προσφυγή του ……………….. …………………. του …………………, κατοίκου ……………….., οδ. ……………………., ………………, …………………., Τ.Κ. ………………, με Α.Φ.Μ. ……………………… κατά των υπ’ αριθμ. ……../2021 και ………./2021 πράξεων οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος & επιβολής προστίμου για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 αντιστοίχως της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών των οποίων ζητείται η ακύρωση και τα προσκομιζόμενα έγγραφα.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 18-03-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………….. ενδικοφανούς προσφυγής, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ιστορικό

Από τη Δ.Ο.Υ ΙΓ’ Αθηνών διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα μερικός έλεγχος Φορολογίας εισοδήματος και διαπιστώθηκε εισόδημα του άρθρου 21 παρ.4 ν.4172/2013 από πρωτογενείς καταθέσεις σε κοινούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογήθηκαν.

Με την από 18-03-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………….. ενδικοφανή προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση, άλλως την τροποποίηση των παραπάνω πράξεων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών προβάλλοντας λόγους ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, όπως τον θάνατο του πατέρα του, ψυχολογικούς λόγους, νόσηση από covid κλπ και επί της ουσίας, ότι μέρος των χρημάτων προέρχονται από κέρδη στοιχήματος από εταιρείες του Εξωτερικού οι οποίες έχουν κλείσει και δεν μπορεί να πάρει βεβαιώσεις, άλλα δε από επιστροφή δανεικών σε φιλικό του πρόσωπο.

Ο προσφεύγων με το αριθ. πρωτ. ΔΕΔ ………………./2022 έγγραφο υπόμνημα, ισχυρίζεται και πάλιν λόγους ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής. Περαιτέρω με το αριθ. πρωτ. ΔΕΔ ……………/2022 έγγραφο υπόμνημα, με υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986, ισχυρίζεται, ότι λόγω του θανάτου του πατέρα του παρέμεινε στο χωριό …………………… ………………….. προς διευθέτηση εκκρεμοτήτων (του πατέρα του) και επέστρεψε στην Αθήνα την 18-2-2022, όταν και τον ενημέρωσε η μητέρα του για την παραλαβή των οριστικών πράξεων

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013:

1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.

2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:

α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν.3979/2011 ή στο λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή

γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου.

3……………………………………………

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 49 του ν .4223/2013 και με την υποπαρ.Δ.2 περ.14 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014: «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, «ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης» οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης.

Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη «ή παρέλειψε την έκδοση της» και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν «ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»

Επειδή, ο προσφεύγων για τη δικαιολόγηση της υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στις 18-03-2022 και όχι σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης των πράξεων στην μητέρα του στις 27/12/2021, ήτοι είκοσι (20) περίπου ημέρες με τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 63 ν.4174/2014, επικαλείται τους παρακάτω λόγους, προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά στοιχεία:

α) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία θανάτου του ……. πατέρα του προσφεύγοντα την 21-11-2021(σχετ.1)

β) Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου Κορωνοϊού του ίδιου του προσφεύγοντα, από το οποίο προκύπτει η νόσησή του στις 16/12/2021 (σχετ.2)

γ) βεβαιώσεις ψυχιάτρου ιατρού (στρατιωτικού) με ημερομηνίες 01/7/2018 & 17/01/02019, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι ο προσφεύγων κρίνεται ότι χρήζει θεραπευτικής αγωγής και δεν μπορεί να υπηρετήσει στο στρατό(σχετ.3-4) και

δ) με την υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζεται με το αριθ. πρωτ. ΔΕΔ …………/2022 έγγραφο υπόμνημα, ισχυρίζεται ότι γύρισε από το χωριό που κηδεύτηκε ο πατέρας στις 18/2/2022, καθότι παρέμεινε για τη διευθέτηση διαφόρων εκκρεμοτήτων, η δε μητέρα του ευρισκόμενη σε σύγχυση δεν τον ενημέρωσε έγκαιρα για την παραλαβή των πράξεων που της επιδόθηκαν.

Επειδή, κρίνουμε ως βάσιμους και πραγματικούς τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντα που προβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή και τα υποβληθέντα υπομνήματα για τους λόγους ανωτέρας βίας που επικαλείται, θεωρούμε ως τυπικά εμπρόθεσμη την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή και εξετάζουμε αυτήν ως προς το ουσιαστικό της μέρος.

Επειδή, από τον έλεγχο προσδιορίστηκαν οι παρακάτω πρωτογενείς πιστώσεις σε κοινούς λογαριασμούς του προσφεύγοντα, ως εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας του άρθρου 21 παρ.4 του ν. 4172/2013,οι παρακάτω πιστώσεις:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Ημερ. Συναλ. Περιγραφή Συναλ. Αιτιολογία Συναλλαγής Ποσό ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΠΑΡ.4
1     05/01/2015 ΚΑΤΑΘΕΣΗ  

200,00

66,67

13     20/03/2015 ΕΙΣΕΡΧΟΜ.ΕΜΒ  

800,00

400,00

17     15/04/2015 ΚΑΤΑΘΕΣΗ  

150,00

50,00

28     29/05/2015 ΕΙΣΕΡΧΟΜ.ΕΜΒ  

21.352,97

10.676,49

63     21/09/2015 ΣΥΜΨΗΦ/ΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  

250,00

83,33

75     26/10/2015 ΣΥΜΨΗΦ/ΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  

300,00

100,00

          ΣΥΝΟΛΟ 23.052,97 11.376,49

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑ-ΣΜΟΥ Ημερ. Συναλ. Περιγραφή Συναλλαγής Αιτιολογία Συναλλαγής ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΠΑΡ.4
10     08/01/2016 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   3.463,35 1.731,68
57     16/02/2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ALPHAWEB   40,00 20,00
105     11/03/2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ALPHAWEB   1.000,00 500,00
320     10/11/2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.   5.040,00 2.520,00
342     02/12/2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.   2.550,00 1.275,00
343     02/12/2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.   3.187,50 1.593,75
          ΣΥΝΟΛΟ 15.280,85 7.640,43

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 58 ν.2961/2001, ορίζεται, ότι:

1. Σε φόρο υποβάλλονται:

α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα,
β) τα κέρδη από το τυχερό παίγνιο «Στοίχημα» της περ. γ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) περιλαμβανομένων βα) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2433/1996 (Α’ 180)
ββ) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν.4002/2011,
βγ) του αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών που διεξάγεται σύμφωνα με τον ν.4338/2015 (Α’ 131), γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε παικτικές συνεδρίες από αδειοδοτημένους παρόχους, δυνάμει των άρθρων 39 και 45 του v.4002/2011, ήτοι τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο και το πόκερ και οι παραλλαγές του. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου. Στην περίπτωση συμμετοχής του παίκτη σε τουρνουά πόκερ, ο φόρος παρακρατείται αυτοτελώς κατά την απόδοση των κερδών (επάθλων) του τουρνουά, δ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ………. δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219), εκτός αυτών των περ. β) και γ) της παρούσας,
ε) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα,
στ) τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων. Φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία του μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5) δρόμωνες ίππους, τεκμαίρεται ότι είναι ερασιτέχνης ως προς τη δραστηριότητά του αυτή. Οι κύριοι δρομώνων ίππων που δεν είναι ερασιτέχνες φορολογούνται για τη δραστηριότητα τους αυτή σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 2961/2001, ορίζεται, ότι:

1. Τα κέρδη της παρ. 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο ως εξής: α) Τα κέρδη της περ. α) υποβάλλονται σε φόρο αυτοτελώς ανά γραμμάτιο λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον πρόκειται για κέρδη μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, και με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον πρόκειται για κέρδη από χίλια ευρώ και ένα λεπτό (1.000,01) και πάνω. β) Τα κέρδη της περ. β) υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5%
>500 7,5%

 

Για τα παίγνια της περίπτωσης αυτής, ως δελτίο νοείται η καταχώριση πρόβλεψης του παίκτη, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε ένα ή περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα. Αν το δελτίο αφορά σε ένα στοιχηματικό γεγονός, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με την προσφερόμενη απόδοση του επιλεγέντος στοιχηματικού γεγονότος. Αν το δελτίο αφορά σε περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με το γινόμενο όλων των προσφερόμενων αποδόσεων καθενός από τα επιλεγέντα στοιχηματικά γεγονότα.

γ) Τα κέρδη της περ. γ), που πληρώνονται ή πιστώνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, υποβάλλονται σε φόρο μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον πρόκειται για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον πρόκειται για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. δ) Τα κέρδη της περ. δ) υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5%
500,01-2.500 10%

>2.500

 20%


Ως δελτίο νοείται η καταχώριση κάθε συνόλου επιλογών του παίκτη το οποίο συνιστά μία αυτοτελή συμμετοχή του σε μία κλήρωση ή έναν διαγωνισμό εκάστου παιγνίου.

ε) Τα κέρδη και οι παροχές της περ. ε) υποβάλλονται σε φόρο αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά αντικείμενο.

στ) Τα έσοδα της περ. στ) φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

Επειδή, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου εισοδήματος η πίστωση με αα …………./2015 ποσού 400,00 ευρώ, αφορά κέρδη από τη στοιχηματική εταιρεία «………………..» και η πίστωση με αριθ………../2016 ποσού 1.731,68 ευρώ αφορά κέρδη από τη στοιχηματική εταιρεία «…………………….», που δεν συνιστούν εισόδημα του άρθρου 21 παρ.4 του ν. 4172/2013 καθόσον έχουν φορολογηθεί σύμφωνα με το ν. 2961/2001 αυτοτελώς.

Επειδή όπως έχει κριθεί από το ΣτΕ 884/2016 τμ. Β’ επταμελές, επί προδικαστικών αιτημάτων «…………….. Ο φορολογούμενος (τεκμαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των μεγάλων ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και, συνεπώς, μπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ’ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 § 1 περ. α’ του ΚΦΕ και, ήδη, εκείνη του άρθρου 14 § 1 του ν. 4174/2013, … οφείλει, κατ’ αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της φορολογικής ελεγκτικής αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης»

Επομένως οι κάτωθι πιστώσεις δύναται να μη αποτελέσουν εισόδημα του άρθρου 21 παρ.4 του ν. 4172/2013:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Ημερ. Συναλ. Ποσό
1     05/01/2015

66,67

17     15/04/2015

50,00

63     21/09/2015

83,33

75     26/10/2015

100,00

      ΣΥΝΟΛΟ 300,00

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑ-ΣΜΟΥ Ημερ. Συναλ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΠΑΡ.4
57     16/02/2016

20,00

105     11/03/2016

500,00

      ΣΥΝΟΛΟ 520,00

Επειδή, για τις υπόλοιπες πιστώσεις δεν γίνονται αποδεκτοί οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα και παραμένουν ως εισόδημα του άρθρου 21 παρ.4 του ν. 4172/2013, ως εξής:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Ημερ. Συναλ. Αιτιολογία συναλ                   εισόδημα αρθ.21 παρ.4
28     29/05/2015 ΕΙΣΕΡΧΟΜ.ΕΜΒ ΒΚΈΡΔΗ ΑΠΌ GAMEBOOKERS 10.676,49

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑ-ΣΜΟΥ Ημερ. Συναλ. Περιγραφή Συναλλαγής Αιτιολογία Συναλλαγής ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΘΡΟΥ 21 ΠΑΡ.4

320     10/11/2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ. KAMIA

2.520,00

342     02/12/2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ. KAMIA

1.275,00

343     02/12/2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ. KAMIA

1.593,75

          ΣΥΝΟΛΟ 5.388,75

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 18-03-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………………. ενδικοφανή προσφυγή του ……………….. …………………. του …………………, με την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. ………../2021 και …………../2021 πράξεων οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος & επιβολής προστίμου για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 αντιστοίχως της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών.

Οριστική φορολογική υποχρέωση με την παρούσα απόφαση Α. Φορολογικό έτος 2015

1.Φορολογητέο εισόδημα

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά Δήλωσης Ποσά ΔΕΔ Διαφορά

Ατομικό και τέκνων

της συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της συζύγου

Ακίνητη περιουσία

         

Τόκοι – Μερίσματα – Δικαιώματα

    5,02   5,02

Επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 21 §4

Κ.Φ.Ε.)

    10.676,49   10.676,49

Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

         

Μισθωτή εργασία (άρθρο 13 §3 του Κ.Φ.Ε.)

         

Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

         

Ναυτικό εισόδημα

         
Συνολικό δηλωθέν εισόδημα     10.681,51   10.681,51

Αρνητικά στοιχεία εισοδήματος που συμψηφίζονται

         
Υπόλοιπο     10.681,51   10.681,51

Προστιθέμενη διαφορά δαπανών

         

Εκπτώσεις εισοδήματος

         
Φορολογητέο εισόδημα     10.681,51   10.681,51

Απαλλασσόμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας

         

Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά

         
Συνολικό εισόδημα     10.681,51   10.681,51
Τεκμαρτό εισόδημα          
Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης     10.681,51   10.681,51

2.Φόρος εισοδήματος κλπ

Α. Φορολογητέο εισόδημα Ποσά Δήλωσης Ποσά ΔΕΔ Διαφορά
  και φόρος βάσει κλίμακας

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

 

Φορολογητέο εισόδημα

   

10.681,51

 

10.681,51

Φόρος κλίμακας

   

3.524,90

 

3.524,90

Μείον: Μειώσεις από το φόρο

   

658,90

 

658,90

Πλέον: Προσαύξηση φόρου αποδείξεων

         
Φόρος που αναλογεί     2.866,00   2.866,00
Β. Μείον      

1. Φόρος που παρακρατήθηκε στο εισόδημα από:

     

α. Τόκους – Μερίσματα – Δικαιώματα

         

β. Επιχειρηματική δραστηριότητα

         

γ. Μισθωτή εργασία – Συντάξεις

         

δ. Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

         

ε. Αλλοδαπή προέλευση

         

2. Φόρος που προκαταβλήθηκε:

 

α. Το προηγούμενο οικονομικό/φορολογικό έτος

         

β. Ειδικών περιπτώσεων

         

3. Φόρος που καταβλήθηκε βάσει…………………

         

Μείωση επιστροφής φόρου

         
Υπόλοιπο φόρου (+/-)     2.866,00   2.866,00
Γ. Πλέον          
 

1. Προκαταβολή φόρου για το επόμενο φορ/κο έτος

         
  Σύνολο φόρου εισοδήματος (+/-)     2.866,00   2.866,00
 

Πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. στο εισόδημα

 

1.433,00

  1.433,00
 

Πρόστιμο τελών χαρτοσήμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.

     
 

Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο πρόστιμο τελών χαρτοσήμου

     
 

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

         
 

Εισφορά που παρακρατήθηκε

         
 

Τέλος επιτηδεύματος

         
 

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

         
  Συνολικά ποσά (+/-)     4.299,00   4.299,00
Δ. ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  

Διαφορά συμψηφισμού

     
Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση   4.299,00 4.299,00

Τελικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση

  4.299,00 4.299,00

Β. Φορολογικό έτος 2016

1.Φορολογητέο εισόδημα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά Δήλωσης Ποσά ΔΕΔ Διαφορά

Ατομικό και τέκνων

της συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της συζύγου

Ακίνητη περιουσία

Τόκοι – Μερίσματα – Δικαιώματα

Επιχειρηματική δραστηριότητα

Επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 21 §4 Κ.Φ.Ε.)

Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Μισθωτή εργασία (άρθρο 13 §3 του Κ.Φ.Ε.)

Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Ναυτικό εισόδημα

Συνολικό δηλωθέν εισόδημα

Αρνητικά στοιχεία εισοδήματος που συμψηφίζονται

Υπόλοιπο

Προστιθέμενη διαφορά δαπανών

Εκπτώσεις εισοδήματος

         
56,94   56,94    
         
    5.388,75   5.388,75
         
         
         
         
56,94   5.445,69   5.388,75
         
56,94   5.445,69   5.388,75
         
         
Φορολογητέο εισόδημα 56,94   5.445,69   5.388,75

Απαλλασσόμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας

         

Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά

         
Συνολικό εισόδημα     5.445,69   5.445,69
Τεκμαρτό εισόδημα          
Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 56,94   5.445,69   5.388,75

2.Φόρος εισοδήματος κλπ

Α. Φορολογητέο εισόδημα Ποσά Δήλωσης Ποσά ΔΕΔ Διαφορά
  και φόρος βάσει κλίμακας

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

 

Φορολογητέο εισόδημα

56,94

 

5.445,69

 

5.388,75

Φόρος κλίμακας

   

1.797,08

 

1.797,08

Μείον: Μειώσεις από το φόρο

         

Πλέον: Προσαύξηση φόρου αποδείξεων

         
Φόρος που αναλογεί     1.797,08   1.797,08
Β. Μείον      

1. Φόρος που παρακρατήθηκε στο εισόδημα από:

     

α. Τόκους – Μερίσματα – Δικαιώματα

         

β. Επιχειρηματική δραστηριότητα

         

γ. Μισθωτή εργασία – Συντάξεις

         

δ. Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

         

ε. Αλλοδαπή προέλευση

         

2. Φόρος που προκαταβλήθηκε:

 

α. Το προηγούμενο οικονομικό/φορολογικό έτος

         

β. Ειδικών περιπτώσεων

         

3. Φόρος που καταβλήθηκε βάσει…………………

         

Μείωση επιστροφής φόρου

         
Υπόλοιπο φόρου (+/-)     1.797,08   1.797,08
Γ. Πλέον            
 

1. Προκαταβολή φόρου για το επόμενο φορ/κο έτος

         
 

2. Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων

         
 

3. Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου

         
  Σύνολο φόρου εισοδήματος (+/-)     1.797,08   1.797,08
 

Πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. στο εισόδημα

 

898,54

  898,54
 

Πρόστιμο τελών χαρτοσήμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.

     
 

Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο πρόστιμο τελών χαρτοσήμου

     
 

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

         
 

Εισφορά που παρακρατήθηκε

         
 

Τέλος επιτηδεύματος

         
 

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

         
             
 
  Συνολικά ποσά (+/-)     2.695,62   2.695,62
Δ. ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  

Διαφορά συμψηφισμού

     
Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση   2.695,62 2.695,62
    Πιστωτικό ποσό για επιστροφή      

Ποσό που επιστράφηκε ή Ζητήθηκε προς επιστροφή

     

Τελικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση

  2.695,62 2.695,62

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπάλληλος του Τμήματος

Διοικητικής Υποστήριξης

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Πηγή