Καλλιθέα, 20-07-2022
Αριθμός απόφασης: 2624

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α5 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση   : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο   : 2131604538
E-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

2.Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.Την υπ αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 /τ. Β’ / 1.9.16) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4.Την με ημερομηνία κατάθεσης 29-03-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………. ενδικοφανή προσφυγή του ……………………….. του ……………., με ΑΦΜ ……………… και της …………………………………. του ……………………., με Α.Φ.Μ……………….., κατοίκων ……………….. Δήμου……………….-………………., οδός………………αρ…….., ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους,……………………………….του………………, κατά της με αριθ……../22 (αρ. φακέλου Ζ…./22) Πράξης Διοικητικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς, φορολογικού έτους 2022 του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5.Τη με αριθ. …/22 (αρ. φακέλου Ζ../22) Πράξης Διοικητικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς, φορολογικού έτους 2022 του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6.Τις απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

7.Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 29-03-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου …….. ενδικοφανούς προσφυγής του ……… …….. του ………, με ΑΦΜ ……… και της …….. του ………, με Α.Φ.Μ………,
ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, ………………………………… του ……………….., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

– Με τη με αριθ……/22 (αρ. φακέλου Ζ…./22) Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς, του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, έτους γένεσης φορολογικής υποχρέωσης 2022, του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, προέκυψε σε βάρος του προσφεύγοντος ποσό φόρου δωρεάς ύψους 1.750,00€.

Την 03-01-2022 υπεβλήθη στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ η με αρ. ../22 (αρ. φακέλου Ζ…/22) δήλωση φόρου δωρεάς, βάσει της οποίας η δωρήτρια ………… του ……., με Α.Φ.Μ. ……, δώρησε στην εγγονή της και ανήλικο τέκνο των προσφευγόντων, …….. ……… το ποσό των 17.500,00€. Μαζί με την παραπάνω δήλωση φόρου δωρεάς κατέθεσε και τη σχετική με ημερομηνία κατάθεσης 31-12-2021 απόδειξη κατάθεσης της «……. » με την οποία η …… ……. κατέθεσε στο λογαριασμό της εγγονής της, …… , το ανωτέρω ποσό.

Μετά τον έλεγχο της ως άνω δήλωσης, εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, η με αριθ. ../22 (αρ. φακέλου Ζ../22) προσβαλλόμενη Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς, με την οποία καταλογίσθηκε φόρος δωρεάς ποσού 1.750,00€.

Οι προσφεύγοντες, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητούν την ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι εσφαλμένα η αρμόδια φορολογική αρχή επέβαλε φόρο 10% επί του δωριζόμενου ποσού, ο οποίος είναι ιδιαιτέρως επαχθής και δυσανάλογης βαρύτητας για την τυπική παράλειψη για την οποία είναι σε συγγνωστή πλάνη.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 «Κατάταξη φορολογούμενων -φορολογικές κλίμακες», του ν.2961/2001, ορίζεται ότι: «1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α’ , Β’ και Γ . Στην Αζ κατηγορία υπάγονται: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν.3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. Στη Βζ κατηγορία υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, β) οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί – νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές). Στη Γ κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονομουμένου ή εξωτικός.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 «Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής», του ν. 2961/2001, ορίζεται ότι:

«Α. Κτήση αιτία δωρεάς

1. Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι:

α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,

β) αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο…
………………………………….».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 2961/2001«Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο», ορίζεται ότι:

«1.α) Σε φόρο υποβάλλεται: α) η κείμενη στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως περιουσία, που δωρίζεται.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 38 του ν. 2961/2001,«Υποκείμενο του φόρου», ορίζεται ότι:

«1.Υπόχρεος στο φόρο είναι ο δωρεοδόχος ή το τέκνο.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 39 του ν. 2961/2001,«Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης»,  ορίζεται ότι:

«1. Η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου της δωρεάς ή της γονικής παροχής.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 «Υπόχρεοι σε δήλωση» του ν. 2961/2001, ορίζεται ότι:

«Α. Σε σύσταση δωρεών και γονικών παροχών υπόχρεοι για την υποβολή της δήλωσης είναι οι συμβαλλόμενοι. Εάν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη. Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση οι δικαιούχοι της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 25. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης και εξαιρέσεις από αυτήν.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 86 «Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων» του ν. 2961/2001, ορίζεται ότι:

«1. Η δήλωση, ανεξάρτητα αν οφείλεται ή όχι φόρος, εφόσον καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλεται πριν από τη σύνταξη του οικείου συμβολαιογραφικού εγγράφου της δωρεάς ή γονικής παροχής ή προίκας […].

3. Αν δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση της δωρεάς ή γονικής παροχής ή αυτό συντάχθηκε στην αλλοδαπή αλλά όχι ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής, η δήλωση γι’ αυτήν υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την παράδοση στο δωρεοδόχο του αντικειμένου της δωρεάς ή γονικής παροχής.».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 496 ΑΚ ορίζεται ότι:

«Η παροχή σε κάποιον ενός περιουσιακού αντικειμένου αποτελεί δωρεά, αν γίνεται κατά τη συμφωνία των μερών χωρίς αντάλλαγμα».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 498 ΑΚ ορίζεται ότι:

«Για τη Σύσταση δωρεάς απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η δωρεά κινητού πράγματος για την οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο ισχυροποιείται αφότου ο δωρητής παραδώσει το πράγμα στο δωρεοδόχο».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1034 ΑΚ ορίζεται ότι:

«Για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητού απαιτείται παράδοση της νομής του από τον κύριο σ’ αυτόν που την αποκτά και συμφωνία των δύο ότι μετατίθεται η κυριότητα».

Επειδή, από τη δικαστηριακή νομολογία (ΣτΕ 2488/1982, 2993/1986) έχει κριθεί ότι: «ως δωρεά φορολογείται πάσα παροχή περιουσιακού στοιχείου άνευ ανταλλάγματος, εφόσον γίνεται οικειοθελώς και όχι προς εκπλήρωση νομίμου υποχρεώσεως έναντι του δεχόμενου την παροχή, ασχέτως της ειδικοτέρας προθέσεως του παρέχοντος το περιουσιακό στοιχείο ή του λόγου για τον οποίο παρέχεται τούτο…»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 «Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001», του ν. 4839/2021 (ΦΕΚ Α 181/02-10-2021), ορίζεται ότι:

«1. Στο άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’266): α) η περ. α) της παρ. 1 επικαιροποιείται, β) προστίθενται στην παρ. 1 νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο, γ) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας, και οι ως άνω παρ. I διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

Από τον φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32.

Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.»

2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία.»

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 (Α’266), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.2193/2021 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α’ 181)», αναφέρεται ότι:

«…Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α’181), ως ακολούθως.

Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν.2961/2001

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’266), προστίθενται νέα εδάφια (τρίτο και τέταρτο) και η παράγραφος 2 τροποποιείται ως προς την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας ως εξής:

– Η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κώδικα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές της παραγράφου αυτής δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.

– Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1 (όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την τροποποίησή της με τον παρόντα νόμο), υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ κατηγορία.» Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 (Α’266), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών.».

Επειδή, εν προκειμένω, την 03-01-2021 η δωρήτρια …………………………….. του …………., με Α.Φ.Μ………………….. υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ τη με αρ. …./22 (αρ. φακέλου Ζ…./22) δήλωση φόρου δωρεάς, βάσει της οποίας δώρησε στην εγγονή της και ανήλικο τέκνο των προσφευγόντων, …….. …….. το ποσό των 17.500,00€. Μαζί με την παραπάνω δήλωση φόρου δωρεάς κατέθεσε και τη σχετική με ημερομηνία κατάθεσης 31-12-2021 απόδειξη κατάθεσης της «………………» με την οποία η ….. …….. κατέθεσε στο λογαριασμό της εγγονής της, ……… , το ανωτέρω ποσό.

Επειδή, κατά τον έλεγχο της εν λόγω δήλωσης, σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της μεταφοράς των χρημάτων αυτών από τη γιαγιά προς την εγγονή της διαπιστώθηκε ότι η δωρήτρια, ……………, κατέθεσε σε μετρητά το ποσό των 17.500,00€ σε τραπεζικό λογαριασμό της εγγονής της.

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλά και όπως προκύπτει από τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων στην παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, …… …….. του ……., δεν υπήρξε μεταφορά χρημάτων από τη γιαγιά της προς την εγγονή μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ρητή προϋπόθεση για την εφαρμογή του αφορολόγητου κατά το νόμο, αλλά αντίθετα έγινε απευθείας κατάθεση μετρητών από την δωρήτρια στον λογαριασμό της δωρεοδόχου.

Επειδή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η περίπτωση αυτή της απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν.4839/2021, σύμφωνα με την οποία μόνο η μεταφορά χρημάτων η οποία διενεργείται μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει το αφορολόγητο όριο των 800.000€, αλλά αντίθετα υπάγεται στην παράγραφο 2 αυτού, σύμφωνα με την οποία για όλες τις άλλες περιπτώσεις, για δικαιούχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία, η κτήση χρημάτων συνεπεία δωρεάς-γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο με συντελεστή 10% επί του ποσού της δωρεάς.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός των προσφευγόντων ότι η αρμόδια Φορολογική Αρχή εσφαλμένα καταλόγισε φόρο δωρεάς για τη με αριθ……../22 (αρ. φακέλου Ζ…./22) δήλωση φόρου δωρεάς, απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 29-03-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ….. ενδικοφανούς προσφυγής του …….. ……… του ………, με ΑΦΜ ……… και της …….. ……… του ………, με Α.Φ.Μ. ………, ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, ……. ………………………. του ……………, και την επικύρωση της με αριθ………./22 (αρ. φακέλου Ζ../22) Πράξης Διοικητικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς, φορολογικού έτους 2022 του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: Φορολογικό έτος 2022

Φόρος Δωρεάς (αρ. πράξης ../01-03-2022): 1.750,00 €

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στους υπόχρεους.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α5
ΝΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Πηγή