Λογιστική διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος ιδιόχρησης ακινήτων – Δεν είχε καταχωρίσει ούτε το έσοδο ούτε το έξοδο – ΠΟΛ. 1113/2015 ΠΟΛ 1069/2015 ΔΕΑΦ Α 1021369/2017 Ε. 2156/08-08-2019 Πηγή