Καλλιθέα 26/02/2021
Αριθμός Απόφασης 713


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Σ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604561
Fax: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ B’ 968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 1440),
δ. της Α 1122/31-05-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 2088),

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

3. Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε.Δ.1126366ΕΞ2016/30.08.2016 (Β’ 2759) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»,

4. Την από 03/07/2020 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης « », με ΑΦΜ: , που εδρεύει στην , οδός αριθ , κατά των υπ’ αριθ.
/2020 και /2020 Οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολογικών ετών 2015 και 2016 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα,

5. Τις ανωτέρω Οριστικές Πράξεις του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., καθώς και την από 10/04/2020 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ της ίδιας Υπηρεσίας, επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση,

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής,

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης,

Επί της από 03/07/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης « », με ΑΦΜ:, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η κοινοποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων έγινε στις 03/06/2020, μετά δε τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Σύντομο Ιστορικό

Με την υπ’ αριθμ /2018 Εντολή ελέγχου του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., πραγματοποιήθηκε μερικός έλεγχος τελών χαρτοσήμου στην προσφεύγουσα για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 και εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ /2019 και /2019 Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, με αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο ποσού 92.780.423,52€ και 228.661.126,64€ αντίστοιχα, καθόσον όπως διαπιστώθηκε η προσφεύγουσα λάμβανε και χορηγούσε ταμειακές διευκολύνσεις οι οποίες σύμφωνα με την κρίση του ελέγχου δεν αφορούσαν εμπορικές συναλλαγές. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την από 11/04/2019 έκθεση ελέγχου της ίδιας υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν λογιστικές εγγραφές χορήγησης και είσπραξης χρημάτων απ’ αυτή, οι οποίες συνοπτικά ανά λογαριασμό και φορολογικό έτος, έχουν ως ακολούθως:
 

Κωδικός λογ. Περιγραφή Λογαριασμού Φορολογικό έτος 2015 Φορολογικό έτος 2016
Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση
33.95.00.0000   27.521.019,86€   19.300,00€  
53.98.00.0000     61.460.182,65€   226.470.301,09€
53.98.00.0003     235.928,98€    
53.98.00.0004     2.977.666,64€   220.000,00€
53.98.00.0005     185.625,39€   1.951.525,55€
30.00.00.0083   400.000,00€      
Σύνολα 27.921.019,86€ 64.859.403,66€ 19.300,00€ 228.641.826,64€
Ποσά Υπαγόμενα σε τέλη χαρτοσήμου 1% 92.780.423,52€ 228.661.126,64€

Κατά των ανωτέρω πράξεων η προσφεύγουσα άσκησε την υπ’ αριθμ /2019 ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της υπηρεσίας μας, ζητώντας την ακύρωση ή την τροποποίηση αυτών, προσκομίζοντας νέα συμπληρωματικά στοιχεία, με την ενδικοφανή προσφυγή (Σχετ. 1 – 41), με το υπ’ αριθμ ΕΙ2019ΕΜΠ/01-08-2019 1ο υπόμνημά της (Σχετ. 1 – 8) και με το υπ’ αριθμ ΕΙ2019ΕΜΠ/03-10-2019 2ο Υπόμνημά της (Σχετ. 1 – 4) με προβάλλοντας μεταξύ άλλων ότι:

Ήταν μέλος της και η μοναδική εταιρεία του Ομίλου που ήταν ικανή να προμηθεύεται αεροπορικά εισιτήρια, δυνάμει δε της από 01/04/2015 Σύμβασης Εμπορικής Συνεργασίας της με τη μητρική εταιρεία , είχε αναλάβει την υποχρέωση να προμηθεύει, την με αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία αυτή διέθετε περαιτέρω, ένεκα πωλήσεως, στους πελάτες της, εισπράττοντας από αυτούς το αντίτιμο των εισιτηρίων.

Περαιτέρω λόγω των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) που επικρατούσαν, είχε αδυναμία αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό, και αδυνατούσε να πληρώσει μέσω , δεδομένου ότι οι πληρωμές από τους τελικούς πελάτες της εισέρρεαν σε Ελληνικές τράπεζες.
Αντίθετα, η εξυπηρετούσε κατά κύριο λόγο τις αλλοδαπές αγορές (τα χρήματα από τους τελικούς πελάτες δηλαδή εισέρρεαν σε αλλοδαπές τράπεζες) και ως εκ τούτου είχε και σύμβαση με αλλοδαπό εκκαθαριστή συναλλαγών (την ). Δεδομένων δε των εξαιρετικών αυτών συνθηκών, η προσφεύγουσα ανέθεσε και εξουσιοδότησε σχετικώς την να προβαίνει σε πληρωμή και εξόφληση προμηθευτών της Εταιρείας, δυνάμει σχετικής Συμβάσεως εντολής, κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ., σύμφωνα με την οποία, η Εταιρεία ως εντολέας προκατέβαλε στον εντολοδόχο (ήτοι την ) τις απαιτούμενες για την εκτέλεση της εντολής δαπάνες, κατ’ άρθρο 721 Α.Κ., η οποία περαιτέρω εξοφλούσε προμηθευτές της Εταιρείας (κυρίως την ), δυνάμει του άρθρου 3 της σχετικής Συμβάσεως. Η εν λόγω σύμβαση εντολής, με φερόμενη ημερομηνία υπογραφής την 30/06/2015 υπεβλήθη εκπρόθεσμα, στην αρμόδια ΔΟΥ στις 04/02/2019, μετά από τα ευρήματα του ελέγχου και θεωρήθηκε από τον έλεγχο ως ανίσχυρη και μη παράγουσα έννομα αποτελέσματα για τη φορολογική Διοίκηση.

Μετά την εξέταση των αιτιάσεων της προσφεύγουσας και αφού ελήφθησαν υπόψιν τα προσκομισθέντα νέα στοιχεία, η υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ’ αριθμ /2019 Απόφαση, με την οποία διατυπώθηκε η κρίση της σχετικά με τις λογιστικές εγγραφές που διενήργησε στα βιβλία της η προσφεύγουσα και απεικονίζουν τα αντίστοιχα λογιστικά γεγονότα. Ειδικότερα, χρησιμοποίησε τους κατωτέρω λογαριασμούς:

1) Λογαριασμός: 30.00.12.3303 – Πελάτης

Στη χρέωση του λογαριασμού αυτού καταχωρούνται:
α) Οι πωλήσεις εισιτηρίων προς την , με πίστωση του Λ/53.98.01.0002 ( ), καθόσον, με βάση τη σύμβαση συνεργασίας, έχει συμφωνηθεί οι αγορές των εισιτηρίων να γίνονται (από το σύστημα) μέσω Δηλαδή, τα εισιτήρια πωλούνται στους πελάτες από το site της , όμως αυτά αγοράζονται από την και ο άνω προμηθευτής απαιτεί την αξία τους από την
β) Συμψηφιστικές εγγραφές με πίστωση του Λ/33.95.00.0030

Στην πίστωση αυτού καταχωρούνται συμψηφισμοί με πίστωση των υπολογαριασμών 53.98 και λοιποί συμψηφισμοί, καθώς και πληρωμές από την για πληρωμή προμηθευτών.

2) Λογαριασμός: 33.95.00.0030 –

Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι απαιτήσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που κατέβαλε στη συνδεδεμένη επιχείρηση (νυν), ο οποίος χρεώνεται με αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών όψεως και λογαριασμών προμηθευτών της εταιρίας και πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού πελάτη (30.00.123303 – ). Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός παρουσίαζε μεγάλα χρεωστικά υπόλοιπα που αντιστοιχούσαν σε χρηματικές καταβολές στην εταιρεία από λογαριασμούς όψεως, αλλά και ποσά που αναλάμβανε η ελεγχόμενη να εξοφλήσει έναντι οφειλών σε προμηθευτές της αντισυμβαλλόμενης

Τα ποσά που χορήγησε η προσφεύγουσα στην εταιρεία και χαρακτηρίστηκαν από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακές διευκολύνσεις, ανέρχονται για το φορολογικό έτος 2015 στο συνολικό ποσό των 29.843.019,86€ και για το φορολογικό έτος 2016 στο συνολικό ποσό των 4.538.745,08€, δεδομένου δε ότι κατά το έτος 2015 η προσφεύγουσα είχε υποβάλει δήλωση και υπήγαγε σε τέλη χαρτοσήμου ποσό ταμειακών διευκολύνσεων ύψους 2.322.000€, και κατά το έτος 2016 η προσφεύγουσα είχε υποβάλει δήλωση και υπήγαγε σε τέλη χαρτοσήμου ποσό ταμειακών διευκολύνσεων ύψους 4.519.445,08€, υπήγαγε σε τέλη χαρτοσήμου τη διαφορά αυτών ποσού 27.521.019,86€ και 19.300€ αντίστοιχα, καθόσον έκρινε ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν, δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολές χρηματικών ποσών που συνιστούν χρηματικές – ταμειακές διευκολύνσεις προς τρίτον.

3) Λογαριασμός: 53.98.00.0000 –

Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που έλαβε έναντι από τη συνδεδεμένη επιχείρηση (νυν), ο οποίος πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση λογαριασμών όψεως της εταιρίας και χρεώνεται με πίστωση του λογαριασμού πελάτη (30.00.123303 – ).

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε από την προσφεύγουσα για να παρακολουθεί λογιστικά, τα χρηματικά ποσά:
– Που μετέφερε από τους λογαριασμούς όψεώς της σε λογαριασμούς της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας Δηλαδή ο εν λόγω λογαριασμός χρεωνόταν με το ποσό που μεταφερόταν από το λογαριασμό όψεώς της και πιστωνόταν με το ποσό που αναγνώριζε ως απαίτηση από τη συνδεδεμένη εταιρία , με αντίστοιχη χρέωση του Λ/ 33.95.00.0030 τα ποσά δε αυτά ανήλθαν συνολικά το έτος 2015 στο ποσό των 6.733.900€, για τα οποία υπολογίστηκε χαρτόσημο ταμειακών διευκολύνσεων από το Λ/ 33.95.00.0030.
– Που κατέβαλε η εταιρεία στο λογαριασμό όψεως της προσφεύγουσας, τα οποία ανέρχονται συνολικά για το φορολ. έτος 2015 στο ποσό των 61.460.182,65€ και για το φορολ. έτος 2016 στο ποσό των 226.470.301,09€, χαρακτηρίστηκαν από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακές διευκολύνσεις, καθόσον κρίθηκε ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν στο αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολές χρηματικών ποσών που συνιστούν χρηματικές – ταμειακές διευκολύνσεις προς τρίτον.

4) Λογαριασμός: 53.98.00.0003 – “Υποχρεώσεις

Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που αναλάμβανε να πληρώσει σε προμηθευτές της, η συνδεδεμένη επιχείρηση, ο οποίος πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του προμηθευτή (Λ/50.00.000964- ) και χρεώνεται με πίστωση του λογαριασμού πελάτη (Λ/ 30.00.123303 – ).

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε από την προσφεύγουσα για να παρακολουθεί λογιστικά τα χρηματικά ποσά που η πλήρωνε σε υποχρεώσεις προμηθευτών της προσφεύγουσας, τα οποία ανέρχονται συνολικά για το φορολογικό έτος 2015 στο ποσό των 235.928,98€, και χαρακτηρίστηκαν από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακές διευκολύνσεις, καθόσον κρίθηκε ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν στο αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολές χρηματικών ποσών που συνιστούν χρηματικές – ταμειακές διευκολύνσεις προς τρίτον.

5) Λογαριασμός: 53.98.00.0004 – “Υποχρεώσεις

Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που αναλάμβανε να πληρώσει σε προμηθευτές της, η συνδεδεμένη επιχείρηση, ο οποίος πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του προμηθευτή (Λ/50.00.000756- ) και χρεώνεται με πίστωση του λογαριασμού πελάτη (Λ/ 30.00.123303 – ).

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε από την προσφεύγουσα για να παρακολουθεί λογιστικά τα χρηματικά ποσά που η πλήρωνε σε υποχρεώσεις προμηθευτών της προσφεύγουσας, τα οποία ανέρχονται συνολικά για το φορολογικό έτος 2015 στο ποσό των 2.977.666,64€ και για το φορολογικό έτος 2016 στο ποσό των 220.000,00€, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακές διευκολύνσεις, καθόσον κρίθηκε ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν στο αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολές χρηματικών ποσών που συνιστούν χρηματικές – ταμειακές διευκολύνσεις προς τρίτον.

6) Λογαριασμός: 53.98.00.0005 – “Υποχρεώσεις

Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που έλαβε από πλατφόρμες – παρόχους διακανονισμών πληρωμών ( ,, ) της συγγενούς επιχείρησης , ο οποίος πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του προμηθευτή κλπ (Λ/50.01) και χρεώνεται με πίστωση του λογαριασμού πελάτη (Λ/ 30.00.123303 – ).

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε από την προσφεύγουσα για να παρακολουθεί λογιστικά τα χρηματικά ποσά που η πλήρωνε σε υποχρεώσεις της προσφεύγουσας προς

Περαιτέρω, στις 31/12/2015 η προσφεύγουσα, διενήργησε συμψηφιστική εγγραφή με αιτιολογία «ΣΥΜΨ/ΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» μεταφέροντας το έως τότε πιστωτικό υπόλοιπο του Λ/53.98.00.0005 ποσού 185.625,39€ (134.400,00 + 51.225,39) σε πίστωση του λογαριασμού του πελάτη 30.00.123303 , και στις 31/12/2016, διενήργησε εγγραφές εκκαθάρισης και τακτοποίησης του λογαριασμού, μεταφέροντας από το Λ/
53.98.00.0005 στο Λ/ 50.01.00.0000 “Προμηθευτής το συνολικό ποσό των 1.951.525,55€ (1.901.216,31 + 50.309,24). Οι ανωτέρω εγγραφές κρίθηκε από τον έλεγχο ότι συνιστούν χρηματικές – ταμειακές διευκολύνσεις προς την εταιρία, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ. (Π.Δ. της 28/07/1931) και του άρθρου 43 του Ν. 1041/1980 (και ελλείψει απαλλακτικής διάταξης), υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.

7) Λογαριασμός: 30.00.00.0083 –

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι την 08/01/2015 η προσφεύγουσα έλαβε το ποσό των 400.000€, από τον ως άνω πελάτη, ως προκαταβολή πώλησης παγίων (πώληση κτιρίου και λοιπού εξοπλισμού), η οποία επεστράφη στις 23/03/2015.

Ακολούθως, στις 31/03/2015, δυνάμει του υπ’ αριθμ συμβολαίου πώλησης και των υπ’ αριθμ και …. τιμολογίων πώλησης, η ελεγχόμενη πώλησε στον εν λόγω πελάτη πάγια αξίας 526.028,06€, τα οποία εξοφλήθησαν: α) με δύο επιταγές αξίας 10.000€ εκάστης, λήξεως 15/05/2015 και β) με κατάθεση του υπολοίπου ποσού ύψους 506.028,13€ σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας.

Το ως άνω ποσό των 400.000€ χαρακτηρίστηκε από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακή διευκόλυνση, καθόσον κρίθηκε ότι το ποσό αυτό δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολή χρηματικού ποσού που συνιστά χρηματική – ταμειακή διευκόλυνση προς τρίτον.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. 3043/2019 Απόφαση της υπηρεσίας μας, αποφασίστηκε η αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής και της ακύρωσης των υπ’ αριθ./2019 και /2019 Οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολ. ετών 2015 και 2016 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., λόγω τυπικής πλημμέλειας με το ακόλουθο σκεπτικό:

«Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, η προσφεύγουσα η οποία είναι γραφείο ταξιδίων και ως μέλος της και είχε αναλάβει την υποχρέωση (βάσει της από 01/04/2015 σύμβασης εμπορικής συνεργασίας) να προμηθεύει την , με , τα οποία η τελευταία θα διέθετε στους πελάτες της, αποδίδοντας στην προσφεύγουσα το αντίτιμο των εισιτηρίων αυτών, και η προσφεύγουσα καταχωρούσε στα βιβλία της την αξία των πωληθέντων στη εισιτηρίων, σε χρέωση του Λ/ 30.00.12.3303 – ενώ τις διάφορες πληρωμές της τις καταχωρούσε σε πίστωση του Λ/ 53.98.00.0000 – “Υποχρεώσεις προς ενώ ο φορολογικός έλεγχος, δεν έλαβε υπόψιν του ότι τα πωληθέντα εισιτήρια από την προσφεύγουσα προς την (βάσει της ανωτέρω σύμβασης εμπορικής συνεργασίας), που ανέρχονταν στο ποσό των 56.704.407,78€ για το φορολογικό έτος 2015 και 228.034.853,50€ για το φορολογικό έτος 2016, έπρεπε να εξοφληθούν, οι δε πληρωμές που διενεργήθηκαν απευθείας από την προς την προσφεύγουσα, ανέρχονταν στο ποσό των 38.516.712,08€ για το φορολογικό έτος 2015 και 226.433.981,16€ για το φορολογικό έτος 2016,

Εξάλλου οι πληρωμές που διενεργούσε η για λογαριασμό της προσφεύγουσας προς εξόφληση προμηθευτών της, βάσει της σύμβασης εντολής που προαναφέρθηκε, η οποία δεν παράγει μεν έννομα αποτελέσματα για τη φορολογική διοίκηση, αλλά από τις εγγραφές που διενεργήθηκαν, τα υποστηρικτικά έγγραφα, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούσαν (περιορισμός κίνησης κεφαλαίων), η πληρωμή των προμηθευτών από την , αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ανέρχονταν για το φορολογικό έτος 2015 στο ποσό των 64.579.872,33€ (Λ/53.00.00.0000➝ 22.943.470,57€ + Λ/53.00.00.0003➝ 235.928,98€ + Λ/53.00.00. 0004➝ 2.977.666,64€ + Λ/53.00.00.0005➝ 38.468.106,14€) και για το φορολ. έτος 2016 στο ποσό των 256.319,93€ (Λ/53.00.00.0000➝ 36.319,93€ + Λ/53.00.00.0004➝ 220.000,00€).

Περαιτέρω, η πίστωση του Λ/ 30.00.12.3303 – επιβαρύνθηκε μεταξύ άλλων με ποσά που μεταφέρθηκαν από τους επίμαχους λογαριασμούς και ανέρχεται για το φορολ. έτος 2015 στο ποσό των 55.203.516,53€ (Λ/53.00.00.0000➝ 54.967.587,55€ + Λ/53.00.00.0003➝ 235.928,98€) και για το φορολ. έτος 2016 στο ποσό των 230.069.732,91€ (Λ/53.00.00.0000➝ 73.158.742,91€ + Λ/53.00.00.0000➝ 156.815.458,00€ + Λ/53.00.00.0000➝ 95.532,00€).

Επειδή όπως διαπιστώθηκε, o φορολογικός έλεγχος, δεν έλαβε υπόψη του την κίνηση του Λ/ 30.00.12.3303 – και δεν συσχέτισε τους λογαριασμούς 53.98.00.0000, 53.98.00.0003, 53.98.00.0004 και 53.98.00.0005 ιιε το κύκλωμα της πώλησης εισιτηρίων προς τη συνδεδεμένη εταιρεία και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ασφαλώς η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του ΚΝΤΧ, συνεπώς δεν προκύπτει ασφαλώς ότι δεν αφορούν εμπορικές συναλλαγές. Κατά συνέπεια, η έκθεση μερικού ελέγχου και οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι πλημμελώς αιτιολογημένες και ακυρωτέες και πρέπει να διενεργηθεί νέος έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σκεπτικό».

Κατόπιν αυτών με την υπ’ αριθμ /2019 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διενεργήθηκε στην προσφεύγουσα μερικός έλεγχος τελών χαρτοσήμου σε επανάληψη διαδικασίας, για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016, δυνάμει της υπ’ αριθμ./2019 Απόφασης της υπηρεσίας μας και μετά το πέρας του ελέγχου συντάχθηκε η από 10/04/2020 έκθεση μερικού ελέγχου τελών χαρτοσήμου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

1) Ως προς τις κινήσεις του Λ/30.00.00.0083 , διαπιστώθηκε ότι το ποσό των 400.000,00€ που έλαβε η προσφεύγουσα από τον πελάτη ως προκαταβολή για την αγορά παγίων και επεστράφη στις 23/03/2015, δεν αφορά εμπορικής φύσεως συναλλαγή, καθόσον τα εν λόγω πάγια πουλήθηκαν στην προσφεύγουσα στις 31/03/2015 με το υπ’ αρ συμβόλαιο πώλησης για το κτίριο και τα υπ’ αρ. … και … τιμολόγια πώλησης για τον εξοπλισμό, έναντι 526.028,06€.

2) Ως προς τις κινήσεις του Λογαριασμού 33.95.00.0030 διαπιστώθηκε για το έτος 2015 ότι από το συνολικό ποσό χρέωσης αυτού ύψους 29.843.019,86€, ποσό 29.420.220,41€ αφορούσε χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν από λογαριασμούς της προσφεύγουσας σε λογαριασμούς της μητρικής , ενώ το υπόλοιπο αφορούσε σε εξόφληση προμηθευτών της μητρικής από την προσφεύγουσα, δεδομένου δε ότι το ποσό των 29.420.220,41€ αφορούσε ταμειακές καταβολές της προσφεύγουσας προς τη μητρική, για το οποίο δεν προσκομίστηκαν στοιχεία προς επίρρωση του ισχυρισμού ότι αυτές ανάγονται στη σύμβαση εντολής, και επιπλέον ότι για ποσά που καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό ύψους 2.322.000€ υπήχθησαν σε τέλη χαρτοσήμου λόγω ταμειακής διευκόλυνσης με δήλωση που υπέβαλε η μητρική εταιρεία, ο έλεγχος έκρινε ότι οι εγγραφές αυτές συνολικού ύψους 27.521.019,86€ (29.843.019,86€ – 2.322.000,00€), δεν αφορούσε εμπορικής φύσεως συναλλαγές, αλλά ταμειακή διευκόλυνση προς τη μητρική εταιρεία

Περαιτέρω, για το έτος 2016 ο εν λόγω λογαριασμός χρεώθηκε συνολικά με το ποσό των 4.438.745,08€, για το οποίο επίσης δεν προσκομίστηκαν στοιχεία προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού και επιπλέον για το σύνολο σχεδόν του λογαριασμού υπεβλήθησαν δηλώσεις και αποδόθηκαν τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου λόγω ταμειακής διευκόλυνσης ποσού 54.233,34€, και ο έλεγχος έκρινε ότι οι εγγραφές στο λογαριασμό αυτό δεν αφορούσαν εμπορικής φύσεως συναλλαγές, αλλά ταμειακή διευκόλυνση προς τη μητρική εταιρεία

3) Ως προς τις κινήσεις των λογαριασμών 53.98.00.0000, 53.98.00.0003, 53.98.00.0004, 53.98.00.0005 και 53.98.99.0000, έτος 2015, ο έλεγχος συσχέτισε το σύνολο των χρηματικών ποσών που κατέβαλε η , είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας, είτε ως εξόφληση προμηθευτών για λογαριασμό της προσφεύγουσας, με το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών (πωλήσεων εισιτηρίων) που εμφανίζονται στο λογαριασμό 30.00.123303 – , ως ακολούθως:
 

Λογαριασμός 30.00.123303 -………………………
Φορολογική Περίοδος 01.01.2015 – 31.12.2015
 
Είδος εγγραφής Αγορές εισιτηρίων Πληρωμές σε προσφεύγουσα  
Σε προμηθευτές Σε τραπεζικό λογαριασμό  
Απογραφή Έναρξης 0,00 0,00 0,00
Αγορές εισιτηρίων με……….. 76.927.389,91 0,00 0,00
Πληρωμές από 53.98.00.0000   22.943.470,57 38.516.712,08
Πληρωμές από 53.98.00.0003 σε Προμηθ.   235.938,98  
Πληρωμές από 53.98.00.0004 σε Προμηθ.   2.977.666,64  
Πληρωμές από 53.98.00.0005 σε Προμηθ.   35.558.544,86  
Πληρωμές από 53.98.00.0005 σε Πιστ.Κάρτ   2.775.161,28  
Πληρωμές από 53.98.00.0005 σε…….   134.000,00  
Πληρωμές από 53.98.99.0000 σε…….   7.562.955,15  
Σύνολο 76.927.389,91 72.187.737,48 38.516.712,08

Κατόπιν αυτών, προκειμένου για το έτος 2015, ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εμπορικών συναλλαγών ανέρχεται στο ποσό των 4.739.652,43€ (76.927.389,91€ – 72.187.737,48€), υπήγαγε τη διαφορά που κατατέθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας σε τέλη χαρτοσήμου λόγω ταμειακής διευκόλυνσης, ήτοι ποσό 33.777.059,65€, καθόσον αυτό δεν αφορούσε εμπορικής φύσεως συναλλαγές.

Περαιτέρω, για το έτος 2016, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία ο έλεγχος συσχέτισε το σύνολο των χρηματικών ποσών που κατέβαλε η είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας, είτε ως εξόφληση προμηθευτών για λογαριασμό της προσφεύγουσας, με το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών (πωλήσεων εισιτηρίων) που εμφανίζονται στο λογαριασμό 30.00.123303 – , ως ακολούθως:
 

Λογαριασμός 30.00.123303 -………………………
Φορολογική Περίοδος 01.01.2016 – 31.12.2016
 
Είδος εγγραφής Αγορές εισιτηρίων Πληρωμές σε προσφεύγουσα  
Σε προμηθευτές Σε τραπεζικό λογαριασμό  
Απογραφή Έναρξης 13.312.220,78    
Αγορές εισιτηρίων με……… 286.162.205,26    
Πληρωμές από 53.98.00.0000   35.647,11 226.437.881,20
Πληρωμές από 53.98.00.0004 σε Προμηθ.   220.000,00  
Πληρωμές από 53.98.00.0005 σε Προμηθ.   1.951.525,55  
Πληρωμές από 53.98.99.0000 σε……..   500.000,00  
Σύνολο 299.474.426,04 2.707.172,66 226.437.881,20

Κατόπιν αυτών, προκειμένου για το έτος 2016, ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εμπορικών συναλλαγών ανέρχεται στο ποσό των 70.329.372,18€ (299.474.426,04€ – 2.707.172,66€ – 226.437.881,20€), διαπίστωσε ότι οι πιστώσεις των ως άνω υπολογαριασμών 53.98 στο σύνολό τους, αφορούσαν εμπορικής φύσεως συναλλαγές.

Συνοπτικά, με την από 10/04/2020 έκθεση μερικού ελέγχου τελών χαρτοσήμου, του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διαπιστώθηκαν λογιστικές εγγραφές χορήγησης και είσπραξης χρημάτων από την προσφεύγουσα, οι οποίες συνολικά ανά λογαριασμό και φορολογικό έτος, έχουν ως ακολούθως:
 

Κωδικός λογ. Περιγραφή Λογαριασμού Φορολογικό έτος 2015 Φορολογικό έτος 2016
Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση
33.95.00.0000   27.521.019,86€   19.300,00€  
53.98.00.0000     33.777.059,65€    
53.98.00.0003     0,00€    
53.98.00.0004     0,00€   0,00€
53.98.00.0005     0,00€   0,00€
30.00.00.0083   400.000,00€      
Σύνολα 27.921.019,86€ 33.777.059,65€ 19.300,00€ 0,00€
Ποσά Υπαγόμενα σε τέλη χαρτοσήμου 1% 61.698.079,51€ 19.300.00€

Ακολούθως, ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., εξέδωσε σε βάρος της προσφεύγουσας, τις κατωτέρω Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου σε επανάληψη διαδικασίας:
 

α/α Αριθμός – Ημερ/νία πράξης Οριστική Πράξη Φορολ. έτος Διαφορά Φορολο γητέας βάσης Διαφορά τελών χαρτοσήμου ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Πρόστιμο άρθ. 58 ΚΦΔ Συνολικό ποσό Βεβαιωθέντων
1 ……….. Διορθ. Προσ/σμού Κ.Ν.Τ.Χ 2015 61.698.079,51€ 616.980,80€ 123.396,16€ 370.188,48€ 1.110.565,44€
2 ……….. Διορθ. Προσ/σμού Κ.Ν.Τ.Χ 2016 19.300,00€ 193,00€ 38,60€ 115,80€ 347,40€
Σύνολα   617.173,80€ 123.434,76€ 370.304,28€ 1.110.912,84€

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των ανωτέρω πράξεων προβάλλοντας τους κατωτέρω λόγους:

1. Παράβαση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και συγκεκριμένα της έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων κατά παράβαση της κατά χρόνον αρμοδιότητος της φορολογικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΚΦΔ (αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή των έγγραφων απόψεων)

2. Εσφαλμένη υπαγωγή των επίμαχων χρηματικών καταθέσεων στις διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ’ του Κ.Ν.Τ.Χ, όπως κατά περίπτωση προβάλλονται.

1. Επί της παράβασης του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι εφόσον η Φορολογική Διοίκηση δεν προέβη στην έκδοση των οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός (1) μηνός που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 28§2 του ΚΦΔ, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί σιωπηρώς τις απόψεις του φορολογουμένου και δεν επιτρέπεται, πλέον, να εκδώσει τέτοιες πράξεις. Εν προκειμένω με το υπ’ αριθμ./2020 υπόμνημά της η προσφεύγουσα απάντησε στο υπ’ αριθμ /2020 Σημείωμα Διαπιστώσεων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της αναστολής που δόθηκε δυνάμει των διατάξεων της παραγρ. 1 του έκτου άρθρου της από 30.03.2020 Π.Ν.Π (Α’ 75) μέχρι τις 30/04/2020, παρήλθε η εν λόγω προθεσμία του ενός (1) μηνός και από την δοθείσα εξαιρετικώς αναστολή, χωρίς η αρμόδια Φορολογική Αρχή (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) να προβεί στην έκδοση και περαιτέρω κοινοποίηση της οποιασδήποτε οριστικής πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου. Αντιθέτως, ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κοινοποίησε, όπως ευθέως προκύπτει από τα σώματα αυτών, τις ως άνω προσβαλλόμενες οριστικές πράξεις στις 3-6-2020, ήτοι πολύ μετά την παρέλευση του ενός (1) μηνός, που επήλθε στις 13-5-2020. Ως εκ τούτου, παρήλθε, η χρονική αρμοδιότητα της Φορολογικής Αρχής να εκδώσει και να κοινοποιήσει τέτοιες δυσμενείς για την Εταιρεία ατομικές διοικητικές πράξεις. Συνακόλουθα, η οποιαδήποτε επιγενομένως κοινοποιηθείσα οριστική καταλογιστική πράξη της Φορολογικής Αρχής εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της κατά χρόνον αρμοδιότητάς της.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), ορίζεται ότι «1) Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης. 2) Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1,..»

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου έκτου της Π.Ν.Π της 30/03/2020 (Α’ 75), ορίζονται τα ακόλουθα: «1) Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020. 2) … 3) Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28, της παρ. 2 του άρθρου 28Α και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020. Η αναστολή της παρούσας καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020»

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που ορίζει το άρθρο 28§2 του ν. 4174/2013, από την ημερομηνία κατάθεσης εγγράφως των απόψεων της προσφεύγουσας και συγκεκριμένα στις 10/04/2020, όπως προκύπτει από τα σώματα αυτών, κοινοποιήθηκαν δε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και συγκεκριμένα στις 03-06-2020, δεδομένων των διατάξεων του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-03-2020, με τις οποίες ανεστάλησαν οι προθεσμίες κοινοποίησης μέχρι 30/04/2020.

Περαιτέρω, από τις ανωτέρω διατάξεις δεν ορίζεται αποκλειστική προθεσμία για την έκδοση και κοινοποίηση των Οριστικών πράξεων, όπως εσφαλμένως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, και επομένως ο χρόνος έκδοσης και κοινοποίησης δεν αποτελεί στοιχείο του κύρους αυτών.

Άλλωστε η προσφεύγουσα, ούτε επικαλείται ούτε αποδεικνύει βλάβη κατά το άρθρο 79§5 περ. β’ του Κ.Δ.Δ που της προξενήθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο, λόγω της καθυστέρησης αυτής. Τουναντίον, δεδομένου ότι η προσφεύγουσα δραστηριοποιείται με κύριο ΚΑΔ σε κλάδο που εντάχθηκε στα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας του Covid19 (ΚΑΔ:- ), η Φορολογική Διοίκηση έλαβε υπόψη τα γενικότερα και κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και ανταποκρίθηκε πλήρως στις έκτακτες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί. Συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος που να καθιστά τις πράξεις ακυρωτέες και ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

2. Επί της φερόμενης εσφαλμένης υπαγωγής των επίμαχων ποσών στις διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ’ του Κ.Ν.Τ.Χ.

2.1) Επί των λογιστικών εγγραφών που διενεργήθηκαν

Επειδή οι συναλλαγές και οι ταμειακές ροές μεταξύ της προσφεύγουσας και της μητρικής εταιρείας , όπως προκύπτουν από την έκθεση ελέγχου, αλλά και από την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης του ορκωτού ελεγκτή έτους 2015, απεικονίζονται στα βιβλία της προσφεύγουσας με τις ακόλουθες λογιστικές εγγραφές:

Κατά την αγορά του εισιτηρίου:

Το εισιτήριο πωλείται από το site της , η οποία εισπράττει το αντίτιμο αυτού (μέσω πιστωτικής κάρτας) και στα βιβλία της χρεώνεται ο λογαριασμός όψεως (Χ/38.03) και πιστώνεται η υποχρέωση προς την (Π/53.98), γιατί με βάση τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, έχει συμφωνηθεί οι αγορές των εισιτηρίων να γίνονται (από το σύστημα) μέσω της με σκοπό να υπάρξει κοινή ωφέλεια από τις αυξημένες προμήθειες λόγω τζίρου που προσφέρουν οι προμηθευτές ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Συνεπώς, το εν λόγω εισιτήριο, πωλήθηκε στον πελάτη από το site της , όμως το εισιτήριο έχει αγοραστεί από την και ο προμηθευτής του απαιτεί το αντίτιμο αυτού από την , οπότε στα βιβλία της προσφεύγουσας, χρεώνεται η απαίτηση των πωλημένων εισιτηρίων στο λογαριασμό πελάτη (Χ/30.00.12.3303) μέσω των εκδιδόμενων , και πιστώνεται ο προμηθευτής των εισιτηρίων (Π/53.98.01.0002).

Κατά την απόδοση των χρημάτων από τη μητρική στην προσφεύγουσα και της πληρωμής των προμηθευτών:

Τα χρήματα του τελικού πελάτη, που έχουν ήδη κατατεθεί σε λογαριασμούς διαθεσίμων της , αποδίδονται στην προσφεύγουσα έναντι λογαριασμού, προκειμένου η αυτή να εξοφλήσει τον προμηθευτή εισιτηρίων , οπότε διενεργούνται οι εγγραφές:
– Για την είσπραξη χρεώνεται ο Λ/ 38.03 και πιστώνεται ο Λ/ 53.98.00.0000
– Για την πληρωμή του προμηθευτή χρεώνεται ο Λ/53.98.01.0002 σε πίστωση του Λ/ 38.03 όταν η πληρωμή γίνεται μέσω τράπεζας ή του Λ/ 53.90 όταν γίνεται με επιταγή, ή του Λ/ 50.01 όταν γίνεται μέσω

Κατά την πληρωμή υποχρεώσεων της προσφεύγουσας από τη μητρική:

Με βάση την με φερόμενη ημερομηνία υπογραφής 30/06/2015 σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ. (η οποία κατατέθηκε εκπρόθεσμα στη ΔΟΥ), δόθηκε εξουσιοδότηση στην να εξοφλεί υποχρεώσεις σε προμηθευτές και εν γένει εμπορικές υποχρεώσεις της προσφεύγουσας (λόγω των capital controls).
– Όταν η προσφεύγουσα καταβάλει χρήματα στην προκειμένου να εξοφλήσει υπο-χρεώσεις της στο εξωτερικό, πιστώνεται ο Λ/ 38.03 και χρεώνεται ο Λ/33.95.00.0030 “Χρεώστης “
– Όταν η εξοφλεί υποχρεώσεις της προσφεύγουσας, χρεώνεται ο λογαριασμός του προμηθευτή και πιστώνεται η υποχρέωση προς την Λ/53.98.00.0000 “Πιστωτής “.

2.2) Επί της φερόμενης εσφαλμένης υπαγωγής της κίνησης του λογαριασμού 30.00.00.0083 – στις διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ’ του Κ.Ν.Τ.Χ

Επειδή από την έκθεση ελέγχου, καθώς και από τις αιτιολογημένες απόψεις της ελεγκτικής αρχής προκύπτει ότι:

Στις 08/01/2015 η προσφεύγουσα έλαβε το ποσό των 400.000€, από την εν λόγω εταιρεία, ως προκαταβολή πώλησης παγίων, η οποία επεστράφη στις 23/03/2015. Με την από 10-03-2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δόθηκε άδεια πώλησης των οριζόντιων ιδιοκτησιών και εξουσιοδότηση στο ΔΣ της προσφεύγουσας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της πώλησης του ακινήτου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πώληση του ακινήτου αντί συνολικού τιμήματος 485.962,70€ τα οποία θα καταβάλλονταν δια χρημάτων της αγοράστριας εταιρίας σε τρεις συνολικά άτοκες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη και η δεύτερη ποσού 10.000,00€ εκάστης, πληρωτέες στις 05-04-2015 και 05-05-2015, και η Τρίτη ποσού 465.962,70€ και πληρωτέα μέχρι τις 30- 10-2015.

Στις 24-03-2015, δυνάμει του υπ’ αριθμ συμβολαίου του συμβολαιογράφου του , η προσφεύγουσα πώλησε στον εν λόγω πελάτη μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία μετά των παρακολουθημάτων της αξίας 485.962,70€ (αρ. εγγραφής ), ενώ την 31- 03-2015 με το υπ’ αριθμ τιμολόγιο πώλησης (αρ. εγγραφής ) και υπ’ αριθμ τιμολόγιο πώλησης (αρ. εγγραφής ), πωλήθηκαν πάγια αξίας 13.162,33€ και 26.903,03€ αντίστοιχα. Το σύνολο των παγίων που πουλήθηκαν συνολικού ποσού 526.028,06€, εξοφλήθηκε από τον ανωτέρω πελάτη σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. και στους οριζόμενους χρόνους, α) Με δύο επιταγές των 10.000€ εκάστη και αιτιολογία «έναντι παγίων» (α/α εγγραφών /2015 και /2015) και β) Με την κατάθεση σε λογαριασμό όψεως ποσού 506.028,13€ και αιτιολογία «Αγορά κτίριο και πάγια» (α/α εγγραφής /2015).

Το ως άνω ποσό των 400.000€ χαρακτηρίστηκε από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακή διευκόλυνση, καθόσον κρίθηκε ότι το ποσό αυτό δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολή χρηματικού ποσού που συνιστά χρηματική – ταμειακή διευκόλυνση προς τρίτον, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ. (Π.Δ. της 28/07/1931) και του άρθρου 43 του Ν. 1041/1980 (και ελλείψει απαλλακτικής διάταξης), υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20% (επί των τελών χαρτοσήμου).

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, χωρίς να ματαιωθεί η συμφωνία πώλησης και για λόγους επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης και αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος το ποσό της προκαταβολής επεστράφη στην αγοράστρια εταιρία,

Επειδή στο συμβόλαιο πώλησης δεν γίνεται καμία αναφορά περί λήψης προκαταβολής έναντι του τιμήματος πώλησης για τη διασφάλιση της απαίτησης της προσφεύγουσας, περαιτέρω δε, στις 08-01-2015, που έλαβε η προσφεύγουσα το εν λόγω χρηματικό ποσό δεν είχε καν δοθεί άδεια πώλησης του ακινήτου στον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.

Επειδή κατά την κρίσιμη περίοδο η προσφεύγουσα και η εν λόγω εταιρεία είχαν κοινά οικονομικά συμφέροντα αφού ο Πρόεδρος της προσφεύγουσας, κ ήταν και διαχειριστής της εν λόγω ΕΠΕ και δεδομένων των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 23Α του ν. 2190/1920, η σύμβαση της πώλησης εγκρίθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων.

Επειδή το ποσό των 400.000€ παρέμεινε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας στο χρονικό διάστημα από 08/01/2015 έως 23/03/2015 και είχε δυνατότητα να το διαθέσει κατά την κρίσης της, ενώ στις 23-03-2015 που η προσφεύγουσα επέστρεψε το εν λόγω ποσό, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου,

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε ότι το ποσό των 400.000€ δόθηκε στην προσφεύγουσα ως προκαταβολή για την πώληση του ακινήτου, προκύπτει ότι αυτό δόθηκε για σκοπούς ταμειακής διευκόλυνσής της και ως εκ τούτου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, ενώ ο ισχυρισμός της απορρίπτεται ως αβάσιμος.

2.3) Επί της φερόμενης εσφαλμένης υπαγωγής των κινήσεων των λογαριασμών 53.98.00.0000, 53.98.00.0003, 53.98.00.0004, 53.98.00.0005 και 33.95.00.0030 στις διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ’ του Κ.Ν.Τ.Χ

2.3.1 Ως προς τις διαπιστώσεις του ελέγχου για το φορολογικό έτος 2015.

Επειδή από τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., δυνάμει της υπ’ αριθμ./2019 απόφασης της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των χρηματικών ποσών που κατέβαλε η αντισυμβαλλόμενη , είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε προς εξόφληση προμηθευτών της προσφεύγουσας, υπερέβαιναν το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών (πωλήσεις εισιτηρίων) όπως προκύπτουν από τις χρεώσεις του λογαριασμού του πελάτη (Λ/ 30.00.00.123303 – ). Συγκεκριμένα, η ελεγκτική αρχή έλεγχος διαπίστωσε ότι από τα ποσά που αφορούν πληρωμές, δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου για:

• ποσό 22.943.470,57€ που αφορά πληρωμές της προς εξόφληση προμηθευτών της προσφεύγουσας στο εξωτερικό – Λ/ 53.98.00.0000 –
• ποσό 235.938,98€ που αφορά πληρωμές της προς εξόφληση προμηθευτών της προσφεύγουσας στο εσωτερικό – Λ/ 53.98.00.0003 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• ποσό 2.977.666,64€ που αφορά πληρωμές της προς εξόφληση προμηθευτών της προσφεύγουσας στο εσωτερικό – Λ/ 53.98.00.0004 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• ποσό 38.468.106,14€ που αφορά πληρωμές της προς εξόφληση προμηθευτών της προσφεύγουσας στο εξωτερικό – Λ/ 53.98.00.0005- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ενώ για το ποσό 38.516.712,08€, που αντιστοιχεί σε πραγματικές καταβολές ποσών προς τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας, ο έλεγχος εξέτασε το χρεωστικό υπόλοιπο από εμπορικές συναλλαγές (πωλήσεις εισιτηρίων) που απεικονίζονται στο λογαριασμό του πελάτη (Λ/ 30.00.123303 – ), και έκρινε ότι μέρος αυτού του ποσού, ήτοι 33.777.059,65€, δεν καταβλήθηκε έναντι εμπορικής φύσεως συναλλαγών αλλά αποτελεί ταμειακή διευκόλυνση υποκείμενη σε τέλη χαρτοσήμου.

Περαιτέρω ως προς τις κινήσεις του Λ/ 33.95.00.0030 – , δεδομένου ότι για τις εγγραφές που αφορούν χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της , συνολικού ποσού 29.420.220,4ΐ€, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ανάγονται στη Σύμβαση εντολής και συνεπώς ότι αφορούν εμπορικής φύσης συναλλαγές, έκρινε ότι η προσφεύγουσα προκατέβαλε χρηματικά ποσά στην αντισυμβαλλόμενη , ώστε να την διευκολύνει ταμειακά.

2.3.2 Ως προς τις κινήσεις όλων των λογαριασμών μεταξύ προσφεύγουσας –

Επειδή από τον έλεγχο καταλογίστηκε στην προσφεύγουσα χαρτόσημο αιτία ταμειακής διευκόλυνσης αφενός για ποσά που εισέπραξε από την μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών ποσού 33.777.059,65€ και αφετέρου για ποσά κατέβαλε στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ποσού 29.420.220,41€, δηλαδή τα ποσά αυτά των εισπράξεων και των πληρωμών έγιναν προς την ίδια επιχείρηση.

Ως εκ τούτου η διακίνηση των ποσών αυτών, δεδομένου ότι έγινε μεταξύ της προσφεύγουσας και της συνδεδεμένης επιχείρησης , δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν ως αυτοτελείς πράξεις (καταθέσεις – αναλήψεις), αλλά ενιαία ως πράξεις πραγματοποιηθείσες στα πλαίσια «δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού», αφού ληφθούν υπόψη και οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους (Λογαριασμός 30.00.12.3303).

2.3.2.1 Σχετικές διατάξεις – Νομολογία του Κώδικα Νόμων Τελών Χαρτοσήμου

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 περ. γ’ εδάφιο 4ο του Κ.Ν.Τ.Χ (ΠΔ της 28-07¬1931, ΦΕΚ Α’ 239), ορίζεται ότι: «Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρίας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κλπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 1%. Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κλπ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το δια την σύμβασιν, πράξιν κλπ. προβλεπόμενον τέλος», με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15§5 περ. γ’ του ίδιου Κώδικα ότι: «Επί δανείων κινουμένων ως τρεχουμένων δοσοληπτικών λογαριασμών το προσήκον τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται δι’ εκάστην διαχειριστικήν περίοδον επί του μεγαλυτέρου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού αυτών υπολοίπου κατά περίπτωσιν. Το χρεωστικόν ή πιστωτικόν υπόλοιπον λογαριασμού τινος μεταφερόμενον εις την επομένην διαχειριστικήν περίοδον θεωρείται ως νέα κατάθεσις (δάνειον) δια την εξεύρεσιν του μεγαλυτέρου ύψους της περιόδου ταύτης», ενώ με το άρθρο 14§1 του ίδιου κώδικα ότι: «Επί των εμπορικών και λοιπών εγγράφων και πράξεων, των κατονομαζομένων εν τω επομένω άρθρ. 15, το τέλος ορίζεται εις 2% της εν αυτοίς διαλαμβανομένης αξίας εις δραχμάς»

Όπως γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε τέλος χαρτοσήμου υπόκειται ο “τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός”, που έχει ως αιτία δανειακή σύμβαση, δηλαδή αυτός που εμφανίζει την κίνηση συμβάσεως δανείου.

Για την υποβολή του, δε, σε τέλος χαρτοσήμου απαιτείται, οι σχετικές εγγραφές στα βιβλία του επιτηδευματία να περιέχουν τα απαιτούμενα εκάστοτε στοιχεία, ώστε από τις εγγραφές αυτές και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση του δανείου, χωρίς να επιτρέπεται πάντως να συναχθεί η συνομολόγηση τέτοιας συμβάσεως από εγγραφή που αναφέρεται σε άλλες έννομες σχέσεις (ΣτΕ 2683/1988, ΣτΕ 1701/1990, ΣτΕ 2911/1993, ΔεφΑθ 1209/2011).

Επειδή, ο τρεχούμενος (ή αλληλόχρεος) δοσοληπτικός λογαριασμός είναι η σύμβαση με την οποία δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), από τα οποία το ένα θα είναι οπωσδήποτε έμπορος, επειδή προβλέπουν ότι θα έχουν μεταξύ τους σειρά συναλλαγών, συμφωνούν όπως, οι αμοιβαίες πιστώσεις και οφειλές οι οποίες θα προκύψουν από τις συναλλαγές αυτές, μη ρυθμιστούν χωριστά, αλλά να μπουν σε ένα ενιαίο λογαριασμό, όπου θα χάνουν την ατομικότητά τους και θα αντικαθίστανται από τα κονδύλια των πιστώσεων ή των οφειλών για να καταλήξουν, κατά το κλείσιμο του λογαριασμού σε ένα μόνο απαιτητό και δικαστικά επιδιώξιμο υπόλοιπο. (Α.Π. 225/1926, ΔΕφΑθ 193/1926, ΔΕφΠατρ 170/1926). Προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό ενός λογαριασμού ως τρεχούμενου δοσοληπτικού, είναι να εμφανίζει συνεχώς κίνηση όχι μόνο προς μία κατεύθυνση (χρέωση ή πίστωση), αλλά και προς τις δύο, ήτοι, πρέπει να παρουσιάζει όχι μόνο καταβολές μετρητών αλλά και αναλήψεις. Συνεπώς, λογαριασμός συνεχώς πιστούμενος ή συνεχώς χρεούμενος κατά την διάρκεια της χρήσης, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός. Ούτε είναι αναγκαίο ο δοσοληπτικός λογαριασμός να μεταβάλλεται μία φορά τουλάχιστον, εντός της χρήσης από χρεωστικός σε πιστωτικός ή και αντίστροφα από πιστωτικός σε χρεωστικός, για να χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος. Θα πρέπει αυτός να εμφανίζει συνεχή κίνηση καταθέσεων και αναλήψεων, έστω και αν το υπόλοιπό του καθ’ όλη τη χρήση παραμένει χρεωστικό ή πιστωτικό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη από τα οποία το ένα τουλάχιστον πρέπει να είναι έμπορος, θα τελούν για κάθε καταχωριζόμενη στο λογαριασμό πράξη, σε αντίστοιχη εναλλασσόμενη εκάστοτε θέση δανειστή και οφειλέτη (ΣτΕ 264/1975, ΣτΕ 4112/1976, ΣτΕ 2968/1979, ΔΕφΑθ 2077/1985). Συνεπώς δεν θεωρείται ως τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός εκείνος που από το περιεχόμενό του προκύπτει ότι το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι πάντοτε πιστωτής και ουδέποτε οφειλέτης (ΔΕφΑθ 3222/1979).

Επειδή, ο τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, που πληροί κατά νόμο τις προϋποθέσεις και χαρακτηρίζεται εκ του λόγου τούτου ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15§1 περ. α’ ή 13§1 περ. α’ του Κώδικα Χαρτοσήμου, ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλομένων, ήτοι, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της δανειακής πράξης ως σύμβασης εμπορικής ή αστικής.

Ο δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται στα ανωτέρω κατά περίπτωση τέλη χαρτοσήμου με τη συνδρομή των εξής προϋποθέσεων, αθροιστικά λαμβανόμενων, ήτοι:

α) από τη διακίνηση αυτού να προκύπτει διαδοχικά χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, κατά τη διάρκεια της χρήσης, λόγω της συνδρομής περισσοτέρων της μιας πράξεων. Θα πρέπει δηλαδή να μην εμφανίζει μόνο χρέωση ή μόνο πίστωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης και κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα σ’ αυτόν μέρη να είναι έναντι του άλλου, όχι μόνο πάντοτε δανειστής, αλλά και οφειλέτης, και

β) να περιέχει μόνο χρηματικές δοσοληψίες από δάνεια και καταθέσεις χρημάτων.

Επειδή, προϋπόθεση για την χαρτοσήμανση του δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού είναι ο λογαριασμός να έχει χαρακτηρισθεί ως τέτοιος. Αν ένας λογαριασμός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός, και τούτο συμβαίνει στη περίπτωση, που ο λογαριασμός συνεχώς πιστώνεται ή συνεχώς χρεώνεται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τότε κάθε πράξη θεωρείται αυτοτελής και θα υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, βάσει των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 1 α ή 13 παρ. 1 α του Κώδικα Χαρτοσήμου, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως δανειακή, ή σε τέλος χαρτοσήμου 1% σύμφωνα με τη διάταξη του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 5 γ’ του άρθρου 15 του ιδίου Κώδικα, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως απλή κατάθεση ή ανάληψη.

2.3.2.2 Κινήσεις όλων των λογαριασμών μεταξύ και Προσφεύγουσας

Επειδή οι επίμαχοι λογαριασμοί εμφανίζουν συνεχή κίνηση αναλήψεων και καταθέσεων, προκειμένου να συνταχθεί από την υπηρεσία μας ένας ενιαίος λογαριασμός καταθέσεων και αναλήψεων μεταξύ της προσφεύγουσας και της , και να διαπιστωθεί αν για κάθε καταχωριζόμενη στο λογαριασμό πράξη τα συμβαλλόμενα μέρη τελούσαν σε εναλλασσόμενη θέση δανειστή και οφειλέτη, λάβαμε υπόψη μας τις κινήσεις του έτους 2015, των κατωτέρω λογαριασμών:

30.00.12.3303
33.95.00.0030
53.98.00.0000
53.98.00.0003
53.98.00.0004
53.98.00.0005
53.98.99.0000

Επειδή οι κινήσεις του λογαριασμού 53.98.00.0005 με αιτιολογία συνολικού ποσού 35.558.544,86€, συνολικού ποσού 1.017.278,45€ και συνολικού ποσού 2.775.161,28€, καθώς και οι κινήσεις του λογαριασμού 53.98.99.0000 συνολικού ποσού 7.562.955,15€ είχαν καταχωρηθεί μαζικά στις 31/12/2015, ζητήσαμε από την προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. ΔΕΔ ΕΞ 2021 ΕΜΠ/19-01-2021 έγγραφό μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 63 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 3§2 της ΠΟΛ. 1064/12-04-2017 (Β’ 1440) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, να μας προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την ακριβή ημερομηνία που έπρεπε να καταχωρηθούν οι ανωτέρω κινήσεις, δυνάμει σχετικών παραστατικών ή άλλου υποστηρικτικού υλικού.

Σε απάντηση αυτού η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθμ. ΔΕΔ ΕΙ2021ΕΜΠ/26-01-2021 έγγραφό της, μας απέστειλε μέσω email στις 25/01/2021, το από 25/01/2021 Υπόμνημα, μετά των συνημμένων αρχείων (σε excel, pdf) και μεταξύ άλλων προσκόμισε: Σχετ. 7Α: που αφορά το ποσό του λογαριασμού 53.98.99.0000

Σχετ. 2Α: που αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες των εγγραφών του λογ. 53.98.00.0005 με αιτιολογία , καθώς και το Σχετ. 3Α που αφορά επιστολή του προμηθευτή
Σχετ. 4Α: report που αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες των εγγραφών με αιτιολογία ΜΤΦ
(πληρωμές της για λογαριασμό της προσφεύγουσας μέσω στην – πλήθος εγγραφών 178, συνολικής αξίας 35.558.544,86€),
Σχετ. 1Α: που αφορά τις κινήσεις του λογαριασμού 33.11.00.0002 που τηρούσε η, η οποία καταχωρούσε τις επίμαχες κινήσεις σε πραγματικό χρόνο και από τον οποίο προκύπτουν όλες οι κινήσεις του αντίστοιχου λογαριασμού 53.98.00.0005 που τηρούσε η προσφεύγουσα, μεταξύ των οποίων οι κινήσεις που προαναφέραμε (Σχετ. 2Α – 4Α), αλλά και οι κινήσεις με αιτιολογία συνολικού ποσού 2.775.161,28€, οι οποίες καταχωρήθηκαν στα βιβλία της προσφεύγουσας με 23 συγκεντρωτικές εγγραφές, ενώ στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τα βιβλία της αυτές ανέρχονται σε 15.583 εγγραφές.

Ειδικότερα,
– Από το Σχετ. 7Α προσκομισθέν με επίκληση αρχείο excel, προκύπτει η ανάλυση που αφορά τις πληρωμές που έκανε η για λογαριασμό της προσφεύγουσας στην, με 18 επιταγές συνολικού ποσού 7.562.955,15€, ποσό που μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού 30.00.12.3303 στις 31/12/2015, που είναι οι ακόλουθες:

– Από το Σχετ. 4Α προσκομισθέν με επίκληση αρχείο, καθώς και από λοιπά στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν οι ακριβείς ημερομηνίες των εγγραφών του λογ. 53.98.00.0005 με που καταχωρήθηκαν στις 31/12/2015 και αφορούν πληρωμές της για λογαριασμό της προσφεύγουσας στην μέσω , ήτοι:

– Από τα Σχετ. 2Α και 3Α προσκομισθέντα με επίκληση αρχεία, προκύπτουν οι ακριβείς ημερομηνίες των εγγραφών του λογαριασμού 53.98.00.0005 με αιτιολογία που καταχωρήθηκαν στις 31/12/2015 και αφορούν πληρωμές της για λογαριασμό της προσφεύγουσας στην ήτοι: 

– Από το Σχετ. 1Α προσκομισθέν με επίκληση αρχείο, προκύπτουν οι ακριβείς ημερομηνίες των εγγραφών του λογαριασμού 53.98.00.0005 με αιτιολογία που καταχωρήθηκαν στις 31/12/2015 και αφορούν πληρωμές της για λογαριασμό της προσφεύγουσας Το πλήθος και το πιστούμενο ποσό των εν λόγω εγγραφών, συγκεντρωτικά ανά ημερομηνία, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Επομένως από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι ο Λ/53.98.00.0005 αναλύεται σύμφωνα με την αιτιολογία των εγγραφών, στα κατωτέρω ποσά:

Περαιτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο λογαριασμός 30.00.12.3303 με τις πωλήσεις εισιτηρίων προς την λόγω δε του πλήθους των εγγραφών του λογαριασμού, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί η συνοπτική εικόνα του, συγκεντρωτικά ανά ημερομηνία:

Κατόπιν των ανωτέρω, και επιπλέον, αφού ελήφθησαν υπόψη και οι κινήσεις των λογ. 33.95.00.0030 και 53.98.00.0000 (οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 18-31 και 36-43 της έκθεσης ελέγχου), οι κινήσεις που συμπεριλήφθησαν προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ενιαίος λογαριασμός για την απεικόνιση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ της προσφεύγουσας και της συνδεδεμένης επιχείρησης , είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:

Ενώ οι εν λόγω κινήσεις συνοπτικά ανά ημερομηνία, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

2.3.2.3 Τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, με αιτία δανειακή σύμβαση

Επειδή από τον ανωτέρω ενιαίο λογαριασμό που συντάχθηκε, ο οποίος απεικονίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας τόσο της εμπορικής δραστηριότητας, όσο και της πέραν αυτής διακίνησης χρηματικών ποσών μεταξύ της προσφεύγουσας και της συνδεδεμένης επιχείρησης , προκύπτουν τα ακόλουθα:

1) Κατά τη διάρκεια της χρήσης εμφανίζει συνεχώς κίνηση όχι μόνο προς μία κατεύθυνση (χρέωση ή πίστωση), αλλά και προς τις δύο,

2) Από τις κινήσεις του λογαριασμού ανά ημέρα, προκύπτει ότι τα συμβαλλόμενα τελούσαν σε εναλλασσόμενη θέση δανειστή και οφειλέτη (ΣτΕ 264/1975, 4112/1976, 2968/1979), δεδομένου ότι το υπόλοιπό αυτού στις 13/08/2015 ήταν χρεωστικό και την επόμενη μέρα πιστωτικό, ομοίως στις 18/08/2015, και στις 31/08/2015,

3) Το μεγαλύτερο χρεωστικό υπόλοιπο αυτού προκύπτει στις 07/07/2015 και ανέρχεται σε 4.553.926,47€, ενώ το μεγαλύτερο πιστωτικό υπόλοιπο προκύπτει στις 27/12/2015 και ανέρχεται σε 13.494.017,06€.

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι με την ως άνω τεχνική το υπόλοιπο του ενιαίου λογαριασμού δεν περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της προσφεύγουσας από την εμπορική δραστηριότητα, αλλά μόνο τις δοσοληψίες μεταξύ της προσφεύγουσας και της , ο λογαριασμός αυτός χαρακτηρίζεται ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός και οφείλεται τέλος χαρτοσήμου με ποσοστό 2% (άρθρο 14§1 και άρθρο 15§5 περ. γ’ εδ. τελευταίο του ΚΝΤΧ) επί του μεγαλύτερου πιστωτικού υπολοίπου ποσού 13.494.017,06€, ήτοι οφείλεται χαρτόσημο ποσού 269.880,34€ (13.494.017,06€ x 2%) πλέον ΟΓΑ επί χαρτοσήμου ποσού 53.976.07€ (269.880,34€ x 20%),

Επειδή σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου υπεβλήθη δήλωση και αποδόθηκαν τέλη χαρτοσήμου ποσού 23.220,00€ επί των με α/α , , και εγγραφών του λογαριασμού 33.95.00.0030 συνολικού ποσού 2.322.000,00€, το ποσό δε αυτό πρέπει να μειώσει το συνολικό προς καταλογισμό ποσό,

Επειδή όταν η διαφορά φόρου είναι μικρότερη από το 10% του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4174/2013, ενώ αν η διαφορά φόρου είναι μεγαλύτερη από το 50% του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί της διαφοράς του φόρου.

Επειδή εν προκειμένω στην προσβαλλόμενη πράξη, έχει καταλογιστεί το πρόστιμο του 50% μόνο επί της διαφοράς των τελών χαρτοσήμου και όχι επί του συνόλου (χαρτόσημο και ΟΓΑ), όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΔ

Επειδή για τις λοιπές διαφορές για τις οποίες δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα, ισχύουν οι διαπιστώσεις του ελέγχου όπως αναγράφονται στην από 10/04/2020 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που συντάχθηκε από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,

Κατόπιν αυτών,

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της από 03/07/2020 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης « », με ΑΦΜ: , που εδρεύει στην , οδός αριθ., και την τροποποίηση των υπ’ αριθ /2020 και /2020 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολογικών ετών 2015 και 2016 που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,

Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάση την παρούσα απόφαση
 

Φορολογικό Έτος 2015 Υποκείμενη Αξία Ποσοστό Χαρτόσημο
Υποκείμενη Αξία / Ποσοστό / Τέλη χαρτοσήμου 13.494.017,06€ 2% 269.880,34€
Μείον: Καταβληθέντα βάσει έκθεσης ελέγχου 2.322.000,00€ 1% 23.220,00€
Υπόλοιπο Υποκείμενη Αξία /Ποσοστό /Τέλη χαρτοσήμου 11.172.017,06€   246.660,34€
Πλέον: ποσά λογ. 30.00.00.0083 400.000,00€ 1% 4.000,00€
Σύνολο     250.660,34€
Πλέον: ΟΓΑ επί χαρτοσήμου     50.132,07€
Σύνολο     296.792,41€
Πλέον: Πρόστιμο 50% άρθρου 58 ΚΦΔ     148.496,20€
Οριστική Φορολογική Υποχρέωση     445.188,61€
 
Φορολογικό Έτος 2016 Υποκείμενη Αξία Ποσοστό Χαρτόσημο
Υποκείμενη Αξία / Ποσοστό / Τέλη χαρτοσήμου 4.538.745,08€ 1% 45.387,45€
Μείον: Καταβληθέντα βάσει έκθεσης ελέγχου 4.519.445,08€ 1% 45.194,45€
Υπόλοιπο Υποκείμενη Αξία /Ποσοστό /Τέλη χαρτοσήμου 19.300,00€   193,00€
Πλέον: ΟΓΑ επί χαρτοσήμου     38,60€
Σύνολο     231,60€
Πλέον: Πρόστιμο 50% άρθρου 58 ΚΦΔ *     0,00€
Οριστική Φορολογική Υποχρέωση     231,60€

*Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 58 του ΚΦΔ, δεδομένου ότι το ποσό της διαφοράς των τελών (193€) είναι μικρότερο από το 5% των τελών που προκύπτουν από τη δήλωση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Πηγή