Θεσσαλονίκη, 28/06/2021
Αριθμός απόφασης: 1586


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 – Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333267
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
γ. της ΠΟΛ. 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 1440/27.04.2017).

2. Την Π0Λ.1069/04.03.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366/ΕΞ2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β’ 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την Α.1049/05.03.2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία ορίζεται παράταση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013, που δεν έχει συμπληρωθεί από την 01.03.2021 έως και τις 27.10.2021, έως την 29.10.2021.

5. Την από 08/12/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης με την επωνυμία « Α.Ε.» με ΑΦΜ: , κατά των κατωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
α) της υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου ή προεισπραττόμενου φόρου στους τόκους από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες κ.λπ. για το οικ. έτος 2012 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2011 – 31/12/2011),
β) της υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου ή προεισπραττόμενου φόρου στους τόκους από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες κ.λπ. για το οικ. έτος 2013 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 – 31/12/2012),
γ) της υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) για την ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 01/01/2011,
δ) της υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) για την ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 01/01/2012,
ε) της υπ’ αριθ /04.11.2020 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος 2020, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

6. Τις υπ’ αριθ /04.11.2020 και /04.11.2020 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου ή προεισπραττόμενου φόρου στους τόκους από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες κ.λπ., για τα οικ. έτη 2012 και 2013 (διαχειριστικές περιόδους 01/01/2011 – 31/12/2011 και 01/01/2012 – 31/12/2012) αντίστοιχα, τις υπ’ αριθ /04.11.2020 και /04.11.2020 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας, για την ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 01/01/2011 και 01/01/2012 αντίστοιχα, και την υπ’ αριθ. ……../04.11.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος 2020, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

7. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 – Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 08/12/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης με την επωνυμία « Α.Ε.» με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου ή προεισπραττόμενου φόρου στους τόκους από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες κ.λπ. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το οικ. έτος 2012 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2011 – 31/12/2011), επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα κύριος φόρος ποσού 5.719,84€ πλέον προστίμου και τόκων (άρθρων 58 και 53 ν. 4174/2013) ποσού 6.325,57€, ήτοι συνολικό ποσό φόρου 12.045,41€, λόγω μη υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου για τόκους ομολογιακού δανείου, μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, συνολικού ποσού 57.198,34€.
Με την υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου ή προεισπραττόμενου φόρου στους τόκους από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες κ.λπ. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το οικ. έτος 2013 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 – 31/12/2012), επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα κύριος φόρος ποσού 4.268,40€ πλέον προστίμου και τόκων (άρθρων 58 και 53 ν. 4174/2013) ποσού 4.720,42€, ήτοι συνολικό ποσό φόρου 8.988,82€, λόγω μη υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου για τόκους ομολογιακού δανείου, μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου, συνολικού ποσού 42.683,98€.
Με την υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας φόρος, ποσού 4.648,43€, πλέον προστίμου και τόκων (άρθρων 58 και 53 ν. 4174/2013) ποσού 5.140,70€, ήτοι σύνολο φόρου 9.789,13€, λόγω μη υποβολής δήλωσης, για την ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου 2011, συνολικής αξίας βάσει ελέγχου 1.055.890,80€.
Με την υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας φόρος, ποσού 4.648,43€, πλέον προστίμου και τόκων (άρθρων 58 και 53 ν. 4174/2013) ποσού 5.140,70€, ήτοι σύνολο φόρου 9.789,13€, λόγω μη υποβολής δήλωσης, για την ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου 2012, συνολικής αξίας βάσει ελέγχου 1.055.890,80€.
Με την υπ’ αριθ /04.11.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, για το φορολογικό έτος 2020, πρόστιμο ποσού 1.000,00€, λόγω μη ανταπόκρισης στο υπ’ αριθ. πρωτ /20.07.2020 αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών και στοιχείων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), που επισύρει την επιβολή της προβλεπόμενης από τις παρ. 1δ και 2δ του άρθρου 54 του ίδιου νόμου κύρωσης σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παρ. 3 του ίδιου άρθρου περί υποτροπής.

Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί των από 04/11/2020 εκθέσεων ελέγχου παρακρατούμενου ή προεισπραττόμενου φόρου στους τόκους από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες κ.λπ., φόρου ακίνητης περιουσίας και προστίμου ΚΦΔ της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 159/26.02.2019 εντολής του Προϊσταμένου της.

Οι προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθούν ή άλλως να μεταρρυθμιστούν οι προαναφερθείσες πράξεις, προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

1. Η μη υποβολή δηλώσεων οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Συγκεκριμένα, στις 27/11/2010 ο υπόγειος και ο ισόγειος χώρος των εγκαταστάσεών της πλημμύρησε, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ δελτίο ταχείας αυτοψίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Λοιπών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην υπ’ αριθ. πρωτ /17.02.2011 βεβαίωση της Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Π.Υ. Ηπείρου, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε αδράνεια και η επαναλειτουργία της αποκαταστάθηκε περιορισμένα στις αρχές Απριλίου 2011 και πλήρως στα τέλη του 2012. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος χορηγήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ16Α ΕΞ 2011/21.04.2011 έγγραφο διοικητική αναστολή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2. Παραβίαση των αρχών χρηστής διοίκησης, καλής πίστης, δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, επιείκειας, αναλογικότητας και ασφάλειας δικαίου.

Επειδή, με το άρθρο 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».

Επειδή, με το άρθρο 14 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. 2. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης, αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, πρέπει να παρέχονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και παράδοση των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας…».

Επειδή,
με το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:. δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,. 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:. δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα… 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο.».

Επειδή, με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.2238/1994, ως ίσχυε την υπό κρίση περίοδο, οριζόταν ότι: «1. Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν στην Ελλάδα από:. δ) Ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων, εφόσον έχουν τύχει των απαλλαγών του Ν.Δ.3746/1957 (ΦΕΚ 173 Α’). Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θεωρούνται τόκοι καταθέσεων και τα εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α’), που προστέθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α’) και όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν.2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α’), τα οποία λαμβάνουν οι δικαιούχοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου…».

Επειδή,
με το άρθρο 54 του ν. 2238/1994, ως ίσχυε την υπό κρίση περίοδο, οριζόταν ότι: «.6. Η παρακράτηση φόρου ενεργείται:. ε) Για τόκους, από την εγγραφή τους ή την καταβολή τους στα βιβλία του οφειλέτη σε πίστωση του δανειστή… 7. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου ορίζεται:. γ) Για τα εισοδήματα της περίπτωσης ε’ της προηγούμενης παραγράφου, ο χρεώστης που καταβάλλει τους τόκους.».

Επειδή,
με το άρθρο 60 τοπ ν. 2238/1994, όσο ίσχυε την υπό κρίση περίοδο, οριζόταν ότι: «…2. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν εφάπαξ, με την υποβολή δήλωσης στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση του φόρου μήνα, με εξαίρεση τον φόρο που παρακρατήθηκε από τα εισοδήματα της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 24, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το κλείσιμο του ισολογισμού. 3. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 13, των περιπτώσεων β’, γ’ ,δ’, στ’ και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και της παραγράφου 4 του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχετική δήλωση, που πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης.».

Επειδή, με το άρθρο 33 του ν. 3842/2010, ορίζεται ότι: «1. Όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικείου έτους. Ειδικά για το έτος 2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου2010.».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο της υπόθεσης προκύπτει ότι η προσφεύγουσα, μολονότι είχε υποχρέωση, δεν υπέβαλε δηλώσεις απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου ύψους 5.719,84€ και 4.268,40€, για τόκους ομολογιακού δανείου, μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2011 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου έτους 2012, συνολικού ποσού 57.198,34€ και 42.683,98€ αντίστοιχα, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 54 και 60 του ν.2238/1994.
Επίσης, η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), για την ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου 2011 και 2012, συνολικής αξίας 1.055.890,80€ (βάσει ελέγχου). Επιπρόσθετα, η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε στο υπ’ αριθ. πρωτ./20.07.2020 αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών και στοιχείων και συγκεκριμένα δεν προσκόμισε έγγραφα που αφορούσαν την ακίνητη περιουσία της (τίτλους ιδιοκτησίας, οικοδομικές άδειες κ.λπ.), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ).

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής».

Επειδή, με την παρ. ΙΙ.13 της ΠΟΛ.1252/2015 παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 61 του ΚΦΔ και διευκρινίστηκε ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι».

Επειδή, από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία έχει γίνει δεκτό ότι για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (π.ρ. κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών. Πρέπει να προκύπτει δηλαδή ότι παρά τα μέτρα που έλαβε ο υπόχρεος, το γεγονός δεν μπόρεσε να αποτραπεί (εγγ. 1038851/457/21.4.2003, 1042878/274 /15.5.2007, ΣτΕ 4206/2011, ΣτΕ 4782/1996).

Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η μη υποβολή δηλώσεων οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας καθώς στις 27/11/2010, ο υπόγειος και ο ισόγειος χώρος των εγκαταστάσεών της πλημμύρησε, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ δελτίο ταχείας αυτοψίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Λοιπών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην υπ’ αριθ. πρωτ /17.02.2011 βεβαίωση της Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Π.Υ. Ηπείρου, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε αδράνεια. Η επαναλειτουργία της αποκαταστάθηκε περιορισμένα στις αρχές Απριλίου 2011 και πλήρως στα τέλη του 2012. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος της χορηγήθηκε, με το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ16Α ΕΞ 2011/21.04.2011 έγγραφο διοικητική αναστολή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ωστόσο, το εν λόγω έγγραφο δεν συνυποβάλλεται με την υπό εξέταση ενδικοφανή προσφυγή.

Επειδή, ως ανωτέρα βία νοείται το παρακωλυτικό τηρήσεως προθεσμίας γεγονός που ήταν απρόβλεπτο και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης, συνεπεία του οποίου ο ενδιαφερόμενος αδυνατούσε να επιμεληθεί των υποθέσεών του είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ άλλου προσώπου (ΣτΕ 2977/95 ΔΔικ 1997/330, ΣτΕ 120/2004, ΑΠ Ολομ. 29/92 ΔΔικ 1992/803). Σημειωτέον ότι το γεγονός της ανωτέρας βίας πρέπει να συντρέχει κατά τη λήξη της προθεσμίας και να διαρκεί και μετά την πάροδο αυτής, για τον λόγο αυτό και η ύπαρξη της ανωτέρας βίας επιφέρει αναστολή μόνο της λήξης και όχι αναστολή της διαδρομής της προθεσμίας (ΣτΕ 414/92 ΔΔικ 1992/1039).

Εν προκειμένω, ακόμα και αν ήθελε γίνει δεκτό ότι η αναστολή εργασιών της προσφεύγουσας λόγω της πλημμύρας στις εγκαταστάσεις της, καίτοι ουδέν στοιχείο επισυνάπτεται στην υπό εξέταση ενδικοφανή προσφυγή από αυτά που επικαλείται, αποτελεί ανωτέρα βία, παρόλα αυτά το γεγονός τούτο έλαβε χώρα στις 27/10/2010, μήνες πριν τη λήξη των προθεσμιών. Η δε αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, επήλθε μερικώς στις αρχές Απριλίου 2011 και πλήρως στα τέλη του 2012. Κατόπιν τούτου, η προσφεύγουσα όφειλε να προβεί αμελλητί στην εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων με την υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου επί των τόκων και φόρου ακίνητης περιουσίας, πράγμα που δεν έπραξε. Από όλα τα  ανωτέρω συνάγεται ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της με την υποβολή των οικείων δηλώσεων δεν οφείλεται, στο παρακωλυτικό γεγονός της πλημμύρας.

Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 παρ. 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος. /08.12.2020 ενδικοφανούς προσφυγής Α.Ε.» με την απόρριψη της υπ’ αριθ. πρωτ. . της επιχείρησης με την επωνυμία « ΑΦΜ:

Οριστική φορολογική υποχρέωση – καταλογιζόμενο ποσό / πρόστιμο με βάση την παρούσα απόφαση:

Η υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου ή προεισπραττόμενου φόρου στους τόκους από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες κ.λπ. οικ. έτους 2012 (διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011 – 31/12/2011)

Κύριος Φόρος: 5.719,84€
Πρόστιμο άρθρου 58 και τόκοι άρθρου 53 του ν.4174/2013: 6.325,57€
Σύνολο για καταβολή: 12.045,41€

Η υπ’ αριθ /04.11.2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου ή προεισπραττόμενου φόρου στους τόκους από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες κ.λπ. οικ. έτους 2013 (διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012 – 31/12/2012)

Κύριος Φόρος: 4.268,40€
Πρόστιμο άρθρου 58 και τόκοι άρθρου 53 του ν.4174/2013: 4.720,42€
Σύνολο για καταβολή: 8.988,82€

Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας περί ανωτέρας βίας και παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, της καλής πίστης, της επιείκειας, της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου προβάλλονται αβάσιμα και απορρίπτονται.

Αποφασίζουμε

Η υπ’ αριθ /04.11.2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2011

Κύριος Φόρος: 4.648,43€
Πρόστιμο άρθρου 58 και τόκοι άρθρου 53 του ν.4174/2013: 5.140,70€
Σύνολο για καταβολή: 9.789,13€

Η υπ’ αριθ /04.11.2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2012

Κύριος Φόρος: 4.648,43€
Πρόστιμο άρθρου 58 και τόκοι άρθρου 53 του ν.4174/2013: 5.140,70€
Σύνολο για καταβολή: 9.789,13€

Η υπ’ αριθ /04.11.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 φορολογικού έτους 2020:
Πρόστιμο άρθρου 54 παρ. 1δ’, 2δ’ και 3 ν.4174/2013: 1.000,00€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Πηγή