Θεσσαλονίκη, 14/02/2022
Αριθμός απόφασης: 248

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Τακαντζά 8 – 10
Ταχ. Κώδικας: 546 39 – Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-332239, 240
e-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»,
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 1440/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β’ 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 22/10/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της με Α.Φ.Μ., κατά των κατωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
α) της με αριθμό ειδοποίησης /22.09.2021 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (αρ. δήλωσης ),
β) της με αριθμό ειδοποίησης /21.09.2021 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 (αρ. δήλωσης ),
γ) της με αριθμό ειδοποίησης /21.09.2021 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (αρ. δήλωσης ),
δ) της με αριθμό ειδοποίησης /21.09.2021 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (αρ. δήλωσης ),
και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις με αριθμό ειδοποίησης /22.09.2021, /21.09.2021, /21.09.2021 και /21.09.2021, πράξεις διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικών ετών 2016, 2017, 2018 και 2019, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, των οποίων ζητείται η τροποποίηση.

6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 – Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 22/10/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθ. ειδοποίησης /22.09.2021 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με βάση την 3η τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2016, με αρ. χρηματικού καταλόγου / , του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, προέκυψε σε βάρος της προσφεύγουσας χρεωστικό ποσό 2.939,48€ έναντι ποσού προγενέστερης πράξης ύψους 2.793,29€. Η προσφεύγουσα υπέβαλε ηλεκτρονικά, την 22/09/2021, την με α/α καταχώρισης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, στην οποία πρόσθεσε στον κωδ. 303 [Άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις] ποσό 414,05€, λόγω τροποποίησης/διόρθωσης από τον συνταξιοδοτικό της φορέα της αναρτηθείσας στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ βεβαίωσης αποδοχών/συντάξεων.

Με την υπ’ αριθ. ειδοποίησης /21.09.2021 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με βάση την 1η τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2017, με αρ. χρηματικού καταλόγου / , του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, προέκυψε σε βάρος της προσφεύγουσας χρεωστικό ποσό 1.406,95€ έναντι αρχικού πιστωτικού ποσού 203,73€, με τον χαρακτηρισμό της υποβληθείσας δήλωσης ως εκπρόθεσμης (κατά 38 μήνες). Η προσφεύγουσα υπέβαλε ηλεκτρονικά, την 21/09/2021, την με α/α καταχώρισης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, στην οποία πρόσθεσε στον κωδ. 303 [Άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις] ποσό 10.715,93€, στον κωδ. 313 [Φόρος που αναλογεί σε μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περ. 1,2, 3 και 4)] ποσό 7.770,21€, στον κωδ. 315 [Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περ. 1,2, 3 και 4)] ποσό 1.162,93€ και στον κωδ. 333 [Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ] ποσό 65,46€, λόγω τροποποίησης/διόρθωσης από τον συνταξιοδοτικό της φορέα της αναρτηθείσας στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ βεβαίωσης αποδοχών/συντάξεων.

Με την υπ’ αριθ. ειδοποίησης /21.09.2021 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με βάση την 1η τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2018, με αρ. χρηματικού καταλόγου / , του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, προέκυψε σε βάρος της προσφεύγουσας χρεωστικό ποσό 673,44€ έναντι αρχικού πιστωτικού ποσού 586,32€, με τον χαρακτηρισμό της υποβληθείσας δήλωσης ως εκπρόθεσμης (κατά 26 μήνες). Η προσφεύγουσα υπέβαλε ηλεκτρονικά, την 21/09/2021, την με α/α καταχώρισης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 201 8, στην οποία πρόσθεσε στον κωδ. 303 [Άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις] ποσό 10.339,25€, στον κωδ. 315 [Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περ. 1,2, 3 και 4)] ποσό 1.235,70€ και στον κωδ. 333 [Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ] ποσό 77,61€, λόγω τροποποίησης/διόρθωσης από τον συνταξιοδοτικό της φορέα της αναρτηθείσας στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ βεβαίωσης αποδοχών/συντάξεων.

Με την υπ’ αριθ. ειδοποίησης /21.09.2021 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με βάση την 1η τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2019, με αρ. χρηματικού καταλόγου / , του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, προέκυψε σε βάρος της προσφεύγουσας χρεωστικό ποσό 683,74€ έναντι αρχικού πιστωτικού ποσού 453,80€, με τον χαρακτηρισμό της υποβληθείσας δήλωσης ως εκπρόθεσμης (κατά 13 μήνες). Η προσφεύγουσα υπέβαλε ηλεκτρονικά, την 21/09/2021, την με α/α καταχώρισης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 201 9, στην οποία πρόσθεσε στον κωδ. 303 [Άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις] ποσό 10.761,86€, στον κωδ. 315 [Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περ. 1,2, 3 και 4)] ποσό 1.267,58€ και στον κωδ. 333 [Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ] ποσό 72,72€, λόγω τροποποίησης/διόρθωσης από τον συνταξιοδοτικό της φορέα της αναρτηθείσας στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ βεβαίωσης αποδοχών/συντάξεων.

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να μην καταλογιστούν προσαυξήσεις στον φόρο εισοδήματος συνολικού ποσού 1.359,96€, που προέκυψαν από την υποβολή των προαναφερθεισών εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων των φορολογικών ετών 2016, 2017, 2018 και 2019, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο συνταξιοδοτικός της φορέας τροποποίησε την βεβαίωση σύνταξης εντός του 2021 και επομένως, υπέβαλε εμπρόθεσμα τις ανωτέρω τροποποιητικές δηλώσεις. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της συνυποβάλλει σχετική βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ.

Επειδή, με το άρθρο 19 του ν.4174/2013, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 397 παρ. 2 ν.4512/2018, ορίζεται ότι: «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. 2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 3.α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης…».

Επειδή, με το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014/11.12.2014 της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) και διευκρινίστηκε ότι τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν γίνεται μεταβολή στη δηλούμενη φορολογητέα ύλη ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη ή τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση που καθιερώνει τον τύπο και το περιεχόμενό της.

Επειδή, με το άρθρο 67 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά… 3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους… 7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η μη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με αυτήν».

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 της ΠΟΛ.1094/2017 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2239/29.06.2017) ορίζεται ότι: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017».

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 της ΠΟΛ.1106/2017 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2437/17.07.2017), ορίζεται ότι: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013, η οποία παρατάθηκε με την ΠΟΛ.1094/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι τις 17/07/2017, παρατείνεται μέχρι την 21 Ιουλίου 2017».

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 ήταν η 21/07/2017.

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 της ΠΟΛ.1121/2018 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2478/27.06.2018) ορίζεται ότι: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018».

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 της ΠΟΛ.1138/2018 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3012/25.07.2018) ορίζεται ότι: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013, η οποία παρατάθηκε με την ΠΟΛ.1121/2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι τις 26.7.2018, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουλίου 2018».

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 ήταν η 30/07/2018.

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 της Α.1211/2019 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2007/31.05.2019) ορίζεται ότι: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 , παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019».

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 της Α.1302/2019 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3057/29.07.2019) ορίζεται 0ΤΙ: «Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013, υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019».

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2018 ήταν η 30/07/2019.

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 της Α.1156/2020 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2681/01.07.2020) ορίζεται ότι: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020».

Επειδή, με το άρθρο 72 παρ. 58 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι: «Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 2020».

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 της Α.1196/2020 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3581/28.08.2020), με θέμα παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, ορίζεται ότι: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00».

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2019 ήταν η 31/08/2020.

Επειδή, με την παρ. 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1034/2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή», ορίζεται ότι: «…Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.».

Επειδή, με την παρ. 5 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1068/2018 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 1319/17.04.2018), με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή», ορίζεται ότι: «Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, αυτές παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην Δ. Ο. Υ εκτός των δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις, οι οποίες για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής υποβάλλονται ηλεκτρονικά.».

Επειδή, με την ΠΟΛ.1083/2018 διευκρινίστηκε ότι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εξαιτίας λάθους του εργοδότη ή του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των αποδοχών ή συντάξεων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον εκκαθαριστή οι διορθωτικές βεβαιώσεις αποδοχών – συντάξεων.

Επειδή, με την παρ. 5 του άρθρου 4 της Α.1041/2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α. 1201/2019, ορίζεται ότι: «Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης αποδοχών/ αμοιβών/ εισοδημάτων από τον αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κ.λπ. και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. χωρίς πρόστιμα και τόκους εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον φορέα. Όταν αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. εκπρόθεσμα ή διορθώνεται βεβαίωση από τον φορέα, τότε ο φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση και συνεπώς έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής».

Επειδή, με την παρ. 5 του άρθρου 4 της Α.1070/2020 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή, ορίζεται ότι: «Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/ αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πραγματοποιείται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής…».

Επειδή, η προσφεύγουσα υπέβαλε, ηλεκτρονικά, στις 22/09/2021 την με αριθμό καταχώρησης 3η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματός της για το φορολογικό έτος 2016 και στις 21/09/2021 την με αριθμό καταχώρησης 1η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματός της για το φορολογικό έτος 2017, την με αριθμό καταχώρησης 1η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματός της για το φορολογικό έτος 2018 και την με αριθμό καταχώρησης 1η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματός της για το φορολογικό έτος 2019, από την εκκαθάριση των οποίων προέκυψε χρεωστικό ποσό φόρου, ως προαναφέρθηκε. Στο έντυπο Ε1 των εν λόγω δηλώσεων, διορθώθηκαν τα ποσά στους κωδικούς 303 [Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κλπ], 315 [Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περ. 1,2, 3 και 4)] και 333 [Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ], λόγω τροποποίησης/διόρθωσης, εντός του 2021, από τον συνταξιοδοτικό της φορέα (e- ΕΦΚΑ ΑΦΜ: 997072577) της αναρτηθείσας στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ βεβαίωσης αποδοχών/συντάξεων, όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα διόρθωση αυτής.

Επειδή, στην έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2017, 2018 και 2019, επί των οποίων εδράζονται οι αντίστοιχες προσβαλλόμενες πράξεις προσδιορισμού φόρου κρίθηκαν εκπρόθεσμες, διότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα ή με αποστολή στη Δ.Ο.Υ., όπως προβλέπεται στην Α.1070/2020. Ωστόσο, τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται, εντός του φορολογικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν από τον εκκαθαριστή οι διορθωτικές βεβαιώσεις συντάξεων, όπως εν προκειμένω, σύμφωνα με την από 21/10/2021 βεβαίωση του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ιωαννίνων του e-ΕΦΚΑ, εξαιτίας λάθους του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των συντάξεων, θεωρούνται εμπρόθεσμες, χωρίς αυτό να επηρεάζεται από τον τρόπο υποβολής τους, δηλαδή ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 εκλήφθηκε ως εμπροθέσμως υποβληθείσα.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί εμπρόθεσμης υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων προβάλλεται βάσιμα και γίνεται αποδεκτός όσον αφορά της πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικών ετών 2017, 2018 και 2019, ενώ ως προς την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 είναι μεν βάσιμος αλλά προβάλλεται αλυσιτελώς.

Αποφασίζουμε

την μερική αποδοχή της από 22/10/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της με Α.Φ.Μ. και συγκεκριμένα:

Α) την τροποποίηση των κατωτέρω πράξεων:

1. της με αριθμό ειδοποίησης /21.09.2021 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 (αρ. δήλωσης ),
2. της με αριθμό ειδοποίησης /21.09.2021 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (αρ. δήλωσης ), και
3. της με αριθμό ειδοποίησης /21.09.2021 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (αρ. δήλωσης ),
ως προς το χαρακτηρισμό των οικείων υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ως εμπρόθεσμων και

Β) την επικύρωση της με αριθμό ειδοποίησης /22.09.2021 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (αρ. δήλωσης ).

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.  

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Πηγή