Καλλιθέα, 29/4/2022
Αριθμός απόφασης: 1462

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604526

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β’/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 30-12-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………… ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με επωνυμία «……………………………………………………………….», Α.Φ.Μ……………………, με έδρα στην …………….. επί της οδού ……………..αρ , κατά των: α) με αριθ…………/2021 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 διαχειριστικής περιόδου 01/01/2015 – 16/10/2015, β) με αριθ………./2021 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 διαχειριστικής περιόδου 17/10/2015 – 31/12/2015 και γ) με αριθ…………./2021 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016 – 31/12/2016, του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Περιστερίου, καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις παραπάνω προσβαλλόμενες πράξεις, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 30-12-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………. ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με επωνυμία «………………………………………………………..», Α.Φ.Μ. …………………, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την με αριθ…………../……………../2021 εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Αττικής, έπειτα από το με αριθ. πρωτ…………../2014 Πληροφοριακό Δελτίο του ΣΔΟΕ, στο οποίο αναφερόταν ότι η προσφεύγουσα «… πουλάει π.χ. παπούτσια 180,00 € και χτυπάει απόδειξη μόνο 50,00 €», διενεργήθηκε έλεγχος Εφαρμογής διατάξεων του ν.4308/2014 & ν.4174/2013, φορολογικών ετών 2015-2016, στην προσφεύγουσα και συντάχθηκε η με ημερομηνία θεώρησης 24-11-2021 έκθεση ελέγχου του Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Αττικής. Σύμφωνα με το πόρισμα της ως άνω έκθεσης, έπειτα από αντιπαραβολικό έλεγχο μεταξύ των επίσημων και των κατασχεμένων ανεπίσημων βιβλίων διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων εσόδων για τα έτη 2015 και 2016.

Συνέπεια της εν λόγω έκθεσης ελέγχου εκδόθηκαν από την Δ.Ο.Υ. Περιστερίου οι κάτωθι πράξεις:

Η με αριθ………../2021 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 παρ.1 περ. θ και παρ.2 περ. γ’ του ν.4174/2013, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2015 – 16/10/2015, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ποσού 30.000,00 €, διότι δεν εξέδωσε σε διακόσιες τριάντα έξι (236) περιπτώσεις φορολογικά στοιχεία εσόδου για πωλήσεις εμπορευμάτων συνολικής καθαρής αξίας 103.688,31 € και αξίας ΦΠΑ 23.848,31 €, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8, 12 και 13 του ν.4308/2014 και του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 4174/2013.

Η με αριθ…………/2021 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 58Α παρ.1 του ν. 4174/2013, διαχειριστικής περιόδου 17/10/2015 – 31/12/2015, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ποσού 2.633,65 €, διότι δεν εξέδωσε σε εξήντα έξι (66) περιπτώσεις φορολογικά στοιχεία εσόδου για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ και συγκεκριμένα για πωλήσεις εμπορευμάτων συνολικής καθαρής αξίας 22.901,27 € και αξίας ΦΠΑ 5.267,29 € κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8, 10, 12 και 14 του ν.4308/2014 και του αρθ.13 παρ.1 ν.4174/2013.

Η με αριθ…………/2021 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 58Α παρ.1 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Περιστερίου, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016 – 31/12/2016, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ποσού 5.408,81 €, διότι δεν εξέδωσε σε εκατόν τριάντα έξι (136) περιπτώσεις φορολογικά στοιχεία εσόδου για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ και συγκεκριμένα για πωλήσεις εμπορευμάτων συνολικής καθαρής αξίας 47.033,13 € και αξίας ΦΠΑ 10.817,62 , κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8, 10, 12 και 14 του ν.4308/2014 και του αρθ.13 παρ.1 ν. 4174/2013.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά να παύσει η αναζήτηση διοικητικών κυρώσεων εις βάρος της για την αποδιδόμενη αιτία που αναφέρει σε αυτήν και να ακυρωθούν οι παραπάνω προσβαλλόμενες πράξεις, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1) Παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας-ελεγκτική δραστηριότητα από αναρμόδια κατά τόπον αρχή, δηλαδή ως αρμόδια κατά τόπον αρχή προς διενέργεια σε βάρος της φορολογικού ελέγχου είναι η Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου, πλην όμως δεν προκύπτει να έχει συντελεστεί προηγούμενα κατά τους νόμιμους τύπους, η μεταβίβαση της αρμοδιότητας ως νομιμοποιητικής βάσης του παρόντος φορολογικού ελέγχου, με δημοσίευση αυτής στο ΦΕΚ.

2) Εσφαλμένη εκτίμηση αποδεικτικού υλικού, απουσία πρωτογενούς ελέγχου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, αυθαίρετη υιοθέτηση ελεγκτικών συμπερασμάτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής-παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και συγκεκριμένα, η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, δεν προέβη σε καμία πρωτογενή ελεγκτική δραστηριότητα, αλλά υιοθέτησε άκριτα τα αυθαίρετα συμπεράσματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, ακόμη δε και η έκθεση ελέγχου συντάχθηκε από την ΥΕΔΔΕ Αττικής, χωρίς καμία συμμετοχή της εκδούσας των πράξεων επιβολής προστίμου Δ.Ο.Υ. Περιστερίου. Όσον αφορά τον έλεγχο στην ίδια το μόνο πραγματικό στοιχείο που μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη είναι τα φορολογικά παραστατικά διότι ένας τυπικός φορολογικός έλεγχος θα καταδείκνυε ότι οι φερόμενες ως αποκρυβείσες πωλήσεις, απέχουν από τις πραγματικές, αλλά και δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με τις αγορές προϊόντων. Και τούτο διότι εμπορεύεται υλικά αγαθά, τα οποία δεν παράγει η ίδια, επομένως προτού προβεί σε πωλήσεις, θα πρέπει να προβεί στις αντίστοιχες αγορές. Επίσης, το μέγεθος και η χωρητικότητα των αποθηκευτικών της χώρων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εναπόθεση των υποτιθέμενων ευπαθών προϊόντων που εν συνεχεία φέρονται να πωλήθηκαν χωρίς αντίστοιχο παραστατικό, εάν ευσταθεί η ελεγκτική υπόθεση.

3) Παραβίαση ουσιαστικής διάταξης νόμου, εσφαλμένη εκτίμηση αποδεικτικού υλικού και συγκεκριμένα οι ισχυρισμοί της φορολογικής αρχής επί των οποίων εδράζονται οι παραβάσεις δεν ευσταθούν, διότι το μόνο πραγματικό στοιχείο που μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη είναι τα φορολογικά παραστατικά. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα συγκέντρωσε η φορολογική αρχή και βασίσθηκε σε αυτά δεν δύναται να έχουν οιαδήποτε αποδεικτική ισχύ καθότι αποτελούν προσωπικές της σημειώσεις, οι οποίες δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα και από τις οποίες δεν προκύπτει καμία παραβίαση ως προς τη φορολογική νομοθεσία.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 §§1,7 & 8 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι:

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη………..

2. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιμολόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό πώλησης. Εναλλακτικά, η οντότητα μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για λογαριασμό της. Η συμφωνία για έκδοση παραστατικού πώλησης από τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη, σύμφωνα με αυτόν το νόμο.

7. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι:

1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε κάθε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

α) όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή β) όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8.

2. Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

β) Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.

γ) Τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται.

δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του.

ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροποποιούνται.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι:

1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ότι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.»

Επειδή, στις διατάξεις της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν μέχρι τις 16-10-2015, ορίζεται ότι: «Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:… θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία.

Ενώ στην περ. γ’ της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: «2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: ….γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’ και θ’ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα …».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015, μετά την κατάργηση της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54, με την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 (έναρξη ισχύος 17.10.2015 και μετά), για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων που διαπράχθηκαν από τις 17.10.2015 και μετά, δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα. Οι περιπτώσεις αυτές πλέον αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία παράβαση, μαζί με τις λοιπές περιπτώσεις που διαπιστώνονται στα πλαίσια του ιδίου ελέγχου, ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος των παραβάσεων και εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54. Αντίθετα, τα πρόστιμα της περίπτωσης θ’ επιβάλλονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως και 16.10.2015. ανεξάρτητα από τον χρόνο διαπίστωσής τους…2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, μετά την κατάργηση των ως άνω αναφερόμενων διατάξεων της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54, καταργούνται τα ανώτατα όρια των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που προβλέπονταν από τις διατάξεις των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 2.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 58Α του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με τον ν. 4337/2015 και ισχύει από 17/10/2015 και μετά: « Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα: 1.Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα». Το άρθρο 58Α, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 17-10-2015, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου.

Ως προς τον πρώτο ισχυρισμό της προσφεύγουσας

Επειδή, σύμφωνα και με το Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020 για τον Οργανισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ο οποίος τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 27-10-2020:

Άρθρο 13

«…β) Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε. είναι οι κατωτέρω: αα) Αττικής ββ) Θεσσαλονίκης γγ) Πάτρας δδ) Ηρακλείου

γ) Κύριο έργο των παραπάνω Υπηρεσιών είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται φορολογικών υποθέσεων, μεγάλης φοροδιαφυγής, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών. δ) Οι αρμοδιότητες των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ασκούνται από τις οργανικές τους μονάδες παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε…»                                    .

«…ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ..Β

3. α) Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής και των υπηρεσιών αυτής, εκτείνεται στα όρια:

αα) των Διοικητικών Περιφερειών:

i. Αττικής,

ii. Στερεάς Ελλάδας,

iii. Βορείου Αιγαίου και

ββ) του Νομού Κυκλάδων της Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Η συναρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την επικράτεια…»

Επειδή, εν προκειμένω, σύμφωνα και με το ως άνω έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε., όλες οι ΥΕΔΔΕ είναι αρμόδιες και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις οργανικές τους μονάδες παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί παραβίασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας-ελεγκτική δραστηριότητα από αναρμόδια κατά τόπον αρχή-μη νόμιμη μεταβίβαση αρμοδιότητας, απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

Ως προς τον δεύτερο ισχυρισμό της προσφεύγουσας

Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ελέγχους που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

Επειδή, εν προκειμένω, ο έλεγχος διενεργήθηκε από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Αττικής, η οποία έχει κατά τόπον αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Αττικής και η επιβολή των προστίμων διενεργήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, κατόπιν της σχετικής έκθεσης μερικού ελέγχου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί εσφαλμένης εκτίμησης αποδεικτικού υλικού, απουσίας πρωτογενούς ελέγχου από αρμόδια Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, αυθαίρετης υιοθέτησης ελεγκτικών συμπερασμάτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Ως προς τον τρίτο ισχυρισμό της προσφεύγουσας

Επειδή, σύμφωνα με την με ημερ. θεώρησης 24/11/2021 έκθεση μερικού ελέγχου εφαρμογής διατάξεων ν.4308/2014 & ν.4174/2013 της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Αττικής (σελίδα 5): «Κατόπιν της εντολής ελέγχου με αριθμό ./………………/2021 του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των κατασχεθέντων με τις υπ. αρ………../16 και ……../16 εκθέσεις ατασχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, με την υπ. αρ………../2016 έκθεση κατάσχεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, κατασχέθηκαν δύο διαφημιστικές ατζέντες της …………………………………, μία για το έτος 2015 και μία για το έτος 2016. Σε κάθε ημερομηνία-σελίδα των ατζεντών αυτών, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν της επεξεργασίας του ελέγχου, αναγράφονταν από την ελεγχόμενη οντότητα με στυλό τα έσοδα που αφορούσαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, και μάλιστα αναγράφονταν τα έσοδα πωλήσεων της ελεγχόμενης με μετρητά και δίπλα ακριβώς τα έσοδα πωλήσεων της ελεγχόμενης με κάρτα. Στις περισσότερες σελίδες αναγράφονταν οι δύο αυτοί αριθμοί (έσοδα με μετρητά και έσοδα με κάρτα) χωρίς να επισημαίνεται πιο ποσό αφορά τα έσοδα από πωλήσεις καρτών και πιο από πωλήσεις με μετρητά. Σε κάποιες όμως σελίδες αναφέρεται ρητά ο διαχωρισμός αυτός των εσόδων. Ενδεικτικά επισυνάπτουμε δύο φύλλα, ένα για το 2015 (26 και 27 Αυγούστου 2015) κι ένα για το 2016 (9 και 11 Ιανουάριου 2016), όπου απεικονίζεται η μεθοδολογία της ελεγχόμενης οντότητας για την καταγραφή των ημερήσιων εσόδων της, η οποία ακολουθείται στο σύνολο των φύλλων των δύο ατζεντών και για τα δύο ελεγχόμενα έτη 2015 και 2016. Στις 10 Ιανουάριου 2016 ήταν Κυριακή, η ελεγχόμενη οντότητα ήταν κλειστή και δεν έχουν αναγραφεί οικονομικά δεδομένα. Το ίδιο συνέβη για όλες τις Κυριακές των δύο ετών που ήταν αργίες».

Επειδή, σύμφωνα με την με ημερ. θεώρησης 24/11/2021 έκθεση μερικού ελέγχου εφαρμογής διατάξεων ν.4308/2014 & ν.4174/2013 της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Αττικής, ο έλεγχος διενήργησε αντιπαραβολικό έλεγχο, συγκρίνοντας τις ανεπίσημες καταγεγραμμένες πωλήσεις της προσφεύγουσας ανά ημέρα λειτουργίας της, όπως ακριβώς καταγράφονταν στις δύο ατζέντες, με τα επίσημα φορολογικά αρχεία της. Οι διαφορές μεταξύ των ανεπίσημων οικονομικών δεδομένων της προσφεύγουσας και των επίσημων φορολογικών της αρχείων, απεικονίστηκαν από τον έλεγχο στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΗΣ

ΑΤΖΕΝΤΑΣ

Α/Α

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ συνολική αξία ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ

ΑΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΦΠΑ 23%

ΔΙΑΦΟΡΑΣ

2015

17

3/1/2015

1.295,00

917,00

1

378,00

86,94

2015

17

5/1/2015

900,00

531,00

1

369,00

84,87

2015

18

7/1/2015

760,00

479,00

1

281,00

64,63

2015

19

8/1/2015

720,00

410,00

1

310,00

71,30

2015

19

9/1/2015

1.201,00

670,30

1

530,70

122,06

2015

20

10/1/2015

850,00

524,00

1

326,00

74,98

2015

20

12/1/2015

530,00

515,90

1

14,10

3,24

2015

21

13/1/2015

1.642,00

1.321,00

1

321,00

73,83

2015

21

14/1/2015

902,00

691,00

1

211,00

48,53

2015

22

15/1/2015

1.664,00

1.353,00

1

311,00

71,53

2015

22

16/1/2015

1.659,00

1.423,90

1

235,10

54,07

2015

23

17/1/2015

1.901,00

1.503,90

1

397,10

91,33

2015

23

18/1/2015

1.045,00

818,00

1

227,00

52,21

2015

23

19/1/2015

8.221,00

6.133,50

1

2087,50

480,13

2015

24

20/1/2015

1.505,00

1.043,50

1

461,50

106,15

2015

24

21/1/2015

768,00

574,00

1

194,00

44,62

2015

25

22/1/2015

951,00

604,00

1

347,00

79,81

2015

25

23/1/2015

1.129,00

912,00

1

217,00

49,91

2015

26

24/1/2015

1.242,00

1.070,00

1

172,00

39,56

2015

26

26/1/2015

654,00

587,00

1

67,00

15,41

2015

27

27/1/2015

1.063,00

840,00

1

223,00

51,29

2015

27

28/1/2015

279,00

122,20

1

156,80

36,06

2015

28

29/1/2015

945,00

704,00

1

241,00

55,43

2015

28

30/1/2015

1.055,00

978,00

1

77,00

17,71

2015

29

31/1/2015

1.718,00

1.283,00

1

435,00

100,05

2015

30

2&3/2/2015

1.560,00

1.333,90

1

226,10

52,00

2015

31

4/2/2015

637,00

489,00

1

148,00

34,04

2015

31

5/2/2015

1.465,00

1.336,00

1

129,00

29,67

2015

32

6/2/2015

800,00

681,00

1

119,00

27,37

2015

32

7/2/2015

1.198,00

974,00

1

224,00

51,52

2015

33

9/2/2015

360,00

247,00

1

113,00

25,99

2015

33

10/2/2015

420,00

320,00

1

100,00

23,00

2015

34

11/2/2015

330,00

321,00

1

9,00

2,07

2015

34

12/2/2015

340,00

270,00

1

70,00

16,10

2015

35

13/2/2015

1.142,00

849,00

1

293,00

67,39

2015

35

14/2/2015

1.217,00

878,00

1

339,00

77,97

2015

36

16/2/2015

310,00

326,80

 

0,00

0,00

2015

36

17/2/2015

891,00

788,00

1

103,00

23,69

2015

37

18/2/2015

150,00

68,00

1

82,00

18,86

2015

37

19/2/2015

330,00

185,00

1

145,00

33,35

2015

38

20/2/2015

810,00

789,00

1

21,00

4,83

2015

38

21/2/2015

735,00

665,00

1

70,00

16,10

2015

39

24/2/2015

529,00

385,00

1

144,00

33,12

2015

40

25/2/2015

270,00

222,00

1

48,00

11,04

2015

40

26/2/2015

1.394,00

892,00

1

502,00

115,46

2015

41

27/2/2015

1.172,00

1.234,00

 

0,00

0,00

2015

41

28/2/2015

2.153,00

1.962,50

1

190,50

43,82

2015

43

2/3/2015

430,00

394,00

1

36,00

8,28

2015

43

3/3/2015

1.310,00

916,00

1

394,00

90,62

2015

44

4/3/2015

815,00

794,80

1

20,20

4,65

2015

44

5/3/2015

1.685,00

1.505,50

1

179,50

41,29

2015

45

6/3/2015

1.437,00

1.031,00

1

406,00

93,38

2015

45

7/3/2015

1.380,00

859,00

1

521,00

119,83

2015

46

9/3/2015

441,00

349,00

1

92,00

21,16

2015

46

10/3/2015

1.268,00

964,00

1

304,00

69,92

2015

47

11/3/2015

490,00

305,00

1

185,00

42,55

2015

47

12/3/2015

710,00

586,90

1

123,10

28,31

2015

48

13/3/2015

560,00

377,00

1

183,00

42,09

2015

48

14/3/2015

1.941,00

1.768,50

1

172,50

39,68

2.015

49

16/3/2015

900,00

626,00

1

274,00

63,02

2015

49

17/3/2015

895,00

819,00

1

76,00

17,48

2015

50

18&19/3/2015

1.645,00

1.138,50

1

506,50

116,50

2015

51

20/3/2015

685,00

581,90

1

103,10

23,71

2015

51

21/3/2015

1.827,00

1.367,90

1

459,10

105,59

2015

52

23/3/2015

320,00

217,50

1

102,50

23,58

2015

52

24/3/2015

2.202,00

1.508,50

1

693,50

159,51

2015

53

26/3/2015

920,00

565,00

1

355,00

81,65

2015

54

27/3/2015

1.340,00

605,00

1

735,00

169,05

2015

54

28/3/2015

2.202,00

1.525,00

1

677,00

155,71

2015

55

30/3/2015

473,00

279,00

1

194,00

44,62

2015

55

31/3/2015

2.328,00

1.689,00

1

639,00

146,97

2015

56

1/4/2015

1.040,00

571,00

1

469,00

107,87

2015

57

2/4/2015

3.555,00

2.584,00

1

971,00

223,33

2015

57

3/4/2015

3.557,00

3.034,00

1

523,00

120,29

2015

58

4/4/2015

3.650,00

3.020,00

1

630,00

144,90

2015

58

5/4/2015

2.172,00

1.596,00

1

576,00

132,48

2015

58

6/4/2015

2.967,00

1.989,00

1

978,00

224,94

2015

59

7/4/2015

4.367,00

3.103,00

1

1264,00

290,72

2015

59

8/4/2015

3.625,00

1.978,00

1

1647,00

378,81

2015

60

9/4/2015

2.270,00

1.312,00

1

958,00

220,34

2015

60

10/4/2015

1.550,00

1.215,00

1

335,00

77,05

2015

61

11/4/2015

1.265,00

870,00

1

395,00

90,85

2015

62

14/4/2015

1.803,00

1.439,00

1

364,00

83,72

2015

62

15/4/2015

960,00

391,00

1

569,00

130,87

2015

63

16/4/2015

2.025,00

1.413,00

1

612,00

140,76

2015

63

17/4/2015

1.474,00

1.221,00

1

253,00

58,19

2015

64

18/4/2015

1.723,00

1.278,00

1

445,00

102,35

2015

64

20/4/2015

567,00

599,00

 

0,00

0,00

2015

65

21/4/2015

2.210,00

1.421,00

1

789,00

181,47

2015

65

22/4/2015

660,00

395,00

1

265,00

60,95

2015

66

23/4/2015

2.260,00

1.517,00

1

743,00

170,89

2015

66

24/4/2015

1.415,00

1.108,00

1

307,00

70,61

2015

67

25/4/2015

1.685,00

1.148,00

1

537,00

123,51

2015

67

27/4/2015

614,00

334,18

1

279,82

64,36

2015

68

28/4/2015

1.865,00

1.316,90

1

548,10

126,06

2015

68

29/4/2015

600,00

308,50

1

291,50

67,05

2015

69

30/4/2015

1.608,00

1.204,00

1

404,00

92,92

2015

70

2/5/2015

1.645,00

1.304,00

1

341,00

78,43

2015

70

3/5/2021

921,00

731,00

1

190,00

43,70

2015

71

4/5/2015

1.050,00

673,50

1

376,50

86,60

2015

71

5/5/2015

1.555,00

1.317,00

1

238,00

54,74

2015

72

6/5/2015

730,00

581,00

1

149,00

34,27

2015

72

7/5/2015

1.765,00

1.364,00

1

401,00

92,23

2015

73

8/5/2015

1.665,00

1.107,00

1

558,00

128,34

2015

73

9/5/2015

1.688,00

1.368,00

1

320,00

73,60

2015

74

11/5/2015

425,00

356,00

1

69,00

15,87

2015

74

12/5/2015

960,00

733,00

1

227,00

52,21

2015

75

13/5/2015

350,00

130,50

1

219,50

50,49

2015

75

14/5/2015

890,00

450,00

1

440,00

101,20

2015

76

15/5/2015

707,00

674,90

1

32,10

7,38

2015

76

16/5/2015

1.710,00

1.204,90

1

505,10

116,17

2015

77

18/5/2015

540,00

333,00

1

207,00

47,61

2015

77

19/5/2015

1.570,00

900,00

1

670,00

154,10

2015

78

20/5/2015

730,00

593,00

1

137,00

31,51

2015

78

21/5/2015

2.010,00

1.335,90

1

674,10

155,04

2015

79

22/5/2015

1.190,00

914,90

1

275,10

63,27

2015

79

23/5/2015

1.973,00

1.588,00

1

385,00

88,55

2015

80

25/5/2015

420,00

324,00

1

96,00

22,08

2015

80

26/5/2015

835,00

617,00

1

218,00

50,14

2015

81

27/5/2015

609,00

344,00

1

265,00

60,95

2015

81

28/5/2015

1.500,00

1.049,00

1

451,00

103,73

2015

82

29&30/5/2

2.292,00

1.322,00

1

970,00

223,10

2015

83

1/6/2015

776,00

524,50

1

251,50

57,85

2015

84

2/6/2015

1.100,00

823,00

1

277,00

63,71

2015

84

3/6/2015

320,00

278,00

1

42,00

9,66

2015

85

4/6/2015

1.520,00

809,00

1

711,00

163,53

2015

85

5/6/2015

783,00

430,00

1

353,00

81,19

2015

86

6/6/2015

1.735,00

1.128,50

1

606,50

139,50

2015

86

8/6/2015

500,00

435,00

1

65,00

14,95

2015

87

9/6/2015

992,00

667,80

1

324,20

74,57

2015

87

10/6/2015

525,00

185,00

1

340,00

78,20

2015

88

11/6/2015

1.252,00

841,00

1

411,00

94,53

2015

88

12/6/2015

1.017,00

800,90

1

216,10

49,70

2015

89

13/6/2015

1.575,00

1.176,00

1

399,00

91,77

2015

89

15/6/2015

680,00

412,00

1

268,00

61,64

2015

90

16/6/2015

1.343,00

1.039,00

1

304,00

69,92

2015

90

17/6/2015

460,00

215,00

1

245,00

56,35

2015

91

18/6/2015

1.812,00

1.073,00

1

739,00

169,97

2015

91

19/6/2015

1.115,00

852,00

1

263,00

60,49

2015

92

20/6/2015

950,00

423,50

1

526,50

121,10

2015

92

22/6/2015

560,00

216,00

1

344,00

79,12

2015

93

23/6/2015

565,00

393,00

1

172,00

39,56

2015

94

24&25/6/2

1.740,00

826,90

1

913,10

210,01

2015

94

26/6/2015

1.126,00

785,00

1

341,00

78,43

2015

95

27/6/2015

779,00

621,00

1

158,00

36,34

2015

95

29/6/2015

600,00

290,00

1

310,00

71,30

2015

96

30/6/2015

532,00

285,00

1

247,00

56,81

2015

97

1/7/2015

270,00

141,00

1

129,00

29,67

2015

97

2/7/2015

404,00

217,90

1

186,10

42,80

2015

98

3/7/2015

781,00

611,00

1

170,00

39,10

2015

98

4/7/2015

810,00

763,00

1

47,00

10,81

2015

99

6/7/2015

821,00

407,00

1

414,00

95,22

2015

99

7/7/2015

673,00

419,00

1

254,00

58,42

2015

100

8/7/2015

212,00

193,00

1

19,00

4,37

2015

100

9/7/2015

645,00

505,00

1

140,00

32,20

2015

101

10/7/2015

844,00

665,80

1

178,20

40,99

2015

101

11/7/2015

663,00

658,00

1

5,00

1,15

2015

102

13/7/2015

529,00

468,50

1

60,50

13,92

2015

102

14/7/2015

899,50

577,00

1

322,50

74,18

2015

103

15/7/2015

7.354,50

6.288,00

1

1066,50

245,30

2015

103

16/7/2015

1.266,00

1.140,50

1

125,50

28,87

2015

104

17/7/2015

1.055,00

478,90

1

576,10

132,50

2015

104

18/7/2015

728,00

523,00

1

205,00

47,15

2015

104

19/7/2015

354,00

237,00

1

117,00

26,91

2015

105

20/7/2015

659,00

195,90

1

463,10

106,51

2015

105

21/7/2015

999,00

620,80

1

378,20

86,99

2015

106

22/7/2015

474,00

291,50

1

182,50

41,98

2015

106

23/7/2015

990,00

708,30

1

281,70

64,79

2015

107

25/7/2015

874,00

784,14

1

89,86

20,67

2015

108

27/7/2015

421,00

245,00

1

176,00

40,48

2015

108

28/7/2015

1.294,00

987,40

1

306,60

70,52

2015

108

28/7/2015

1.294,00

987,40

1

306,60

70,52

2015 I 109 I 29/7/2015 | 348,00 |    91,90    |    1    |  256,10  |   58,90

2015

109

30/7/2015

1.103,00

615,40

1

487,60

112,15

2015

110

31/7/2015

605,00

575,50

1

29,50

6,79

2015

111

1/8/2015

1.045,00

837,00

1

208,00

47,84

2015

111

3/8/2015

570,00

246,00

1

324,00

74,52

2015

112

4/8/2015

1.397,00

1.092,90

1

304,10

69,94

2015

112

5/8/2015

190,00

80,00

1

110,00

25,30

2015

113

6/8/2015

1.350,00

902,80

1

447,20

102,86

2015

113

7/8/2015

1.091,00

860,50

1

230,50

53,02

2015

114

8/8/2015

755,00

400,00

1

355,00

81,65

2015

114

10/8/2015

662,00

292,00

1

370,00

85,10

2015

115

11/8/2015

740,00

581,00

1

159,00

36,57

2015

115

12/8/2015

423,00

238,00

1

185,00

42,55

2015

116

13/8/2015

1.000,00

755,00

1

245,00

56,35

2015

116

14/8/2015

705,00

450,00

1

255,00

58,65

2015

117

17/8/2015

300,00

170,00

1

130,00

29,90

2015

118

18/8/2015

781,00

720,00

1

61,00

14,03

2015

118

19/8/2015

360,00

133,00

1

227,00

52,21

2015

119

20/8/2015

749,00

554,00

1

195,00

44,85

2015

119

21/8/2015

943,00

934,00

1

9,00

2,07

2015

120

22/8/2015

417,00

225,00

1

192,00

44,16

2015

120

24/8/2015

600,00

409,00

1

191,00

43,93

2015

121

25/8/2015

1.222,00

1.023,00

1

199,00

45,77

2015

121

26/8/2015

326,00

254,00

1

72,00

16,56

2015

122

27/8/2015

737,00

720,00

1

17,00

3,91

2015

122

28/8/2015

973,00

840,90

1

132,10

30,38

2015

123

29/8/2015

1.024,00

854,90

1

169,10

38,89

2015

123

31/8/2015

784,00

600,00

1

184,00

42,32

2015

124

1/9/2015

2.025,00

1.467,00

1

558,00

128,34

2015

125

2/9/2015

1.113,00

731,00

1

382,00

87,86

2015

125

3/9/2015

1.498,00

1.048,00

1

450,00

103,50

2015

126

4/9/2015

1.548,00

1.359,00

1

189,00

43,47

2015

126

5/9/2015

1.851,00

1.343,15

1

507,85

116,81

2015

127

7/9/2015

790,00

627,00

1

163,00

37,49

2015

127

8/9/2015

2.763,00

2.340,90

1

422,10

97,08

2015

128

9/9/2015

696,00

456,40

1

239,60

55,11

2015

128

10/9/2015

2.577,00

2.138,00

1

439,00

100,97

2015

129

11/9/2015

2.003,00

1.617,84

1

385,16

88,59

2015

129

12/9/2015

2.292,00

1.709,40

1

582,60

134,00

2015

130

14/9/2015

956,00

686,00

1

270,00

62,10

2015

130

15/9/2015

3.159,00

2.460,40

1

698,60

160,68

2015

131

16/9/2015

884,00

682,00

1

202,00

46,46

2015

131

17/9/2015

2.343,00

1.624,50

1

718,50

165,26

2015

132

18/9/2015

2.630,00

1.842,90

1

787,10

181,03

2015

132

19/9/2015

1.705,00

1.150,00

1

555,00

127,65

2015

133

21/9/2015

797,00

490,00

1

307,00

70,61

2015

133

22/9/2015

1.503,00

1.281,00

1

222,00

51,06

2015

134

23/9/2015

1.125,00

605,00

1

520,00

119,60

2015

134

24/9/2015

2.041,00

1.701,00

1

340,00

78,20

2015

135

25/9/2015

2.413,00

2.067,00

1

346,00

79,58

2015

135

26/9/2015

2.098,00

1.628,00

1

470,00

108,10

2015

136

28/9/2015

940,00

645,00

1

295,00

67,85

2015

136

29/9/2015

2.531,00

1.919,00

1

612,00

140,76

2015

137

30/9/2015

705,00

390,00

1

315,00

72,45

2015

138

1/10/2015

2.360,00

1.896,80

1

463,20

106,54

2015

138

2/10/2015

2.960,00

2.237,00

1

723,00

166,29

2015

139

3/10/2015

3.449,00

2.823,05

1

625,95

143,97

2015

139

5/10/2015

1.250,00

933,00

1

317,00

72,91

2015

140

6/10/2015

2.194,00

1.851,90

1

342,10

78,68

2015

140

7/10/2015

1.172,00

610,00

1

562,00

129,26

2015

141

8/10/2015

2.156,00

1.524,00

1

632,00

145,36

2015

141

9/10/2015

1.618,00

965,00

1

653,00

150,19

2015

142

10/10/2015

2.224,00

1.727,00

1

497,00

114,31

2015

142

12/10/2015

300,00

205,00

1

95,00

21,85

2015

143

13/10/2015

1.571,00

907,00

1

664,00

152,72

2015

143

14/10/2015

700,00

417,00

1

283,00

65,09

2015

144

15/10/2015

1.200,00

920,50

1

279,50

64,29

2015

144

16/10/2015

1.940,00

1.394,90

1

545,10

125,37

2015

145

17/10/2015

2.275,00

1.942,90

1

332,10

76,38

2015

145

19/10/2015

995,00

510,00

1

485,00

111,55

2015

146

20/10/2015

1.811,00

1.083,00

1

728,00

167,44

2015

146

21/10/2015

610,00

550,00

1

60,00

13,80

2015

147

22/10/2015

707,00

651,00

1

56,00

12,88

2015

147

23/10/2015

1.393,00

1.197,00

1

196,00

45,08

2015

148

24/10/2015

2.249,00

1.967,00

1

282,00

64,86

2015

148

26/10/2015

3.412,00

2.174,00

1

1238,00

284,74

2015

149

27/10/2015

2.127,00

1.469,00

1

658,00

151,34

2015

150

29/10/2015

1.157,00

853,00

1

304,00

69,92

2015

150

30/10/2015

1.984,00

1.438,00

1

546,00

125,58

2015

151

31/10/2015

1.448,00

1.110,00

1

338,00

77,74

2015

151

1/11/2015

2.108,00

1.557,00

1

551,00

126,73

2015

152

2/11/2015

663,00

419,00

1

244,00

56,12

2015

152

3/11/2015

1.635,00

1.317,00

1

318,00

73,14

2015

153

4/11/2015

665,00

292,00

1

373,00

85,79

2015

153

5/11/2015

2.202,00

1.540,70

1

661,30

152,10

2015

154

6/11/2015

1.963,00

1.603,00

1

360,00

82,80

2015

154

7/11/2015

2.374,00

2.024,90

1

349,10

80,29

2015

155

9/11/2015

1.247,00

1.143,00

1

104,00

23,92

2015

155

10/11/2015

1.999,00

1.580,00

1

419,00

96,37

2015

156

11/11/2015

610,00

455,00

1

155,00

35,65

2015

156

12/11/2015

1.067,00

781,90

1

285,10

65,57

2015

157

13/11/2015

853,00

747,90

1

105,10

24,17

2015

157

14/11/2015

1.661,00

1.404,90

1

256,10

58,90

2015

158

16/11/2015

715,00

626,00

1

89,00

20,47

2015

158

17/11/2015

1.107,00

981,90

1

125,10

28,77

2015

159

18/11/2015

795,00

640,00

1

155,00

35,65

2015

159

19/11/2015

933,00

489,00

1

444,00

102,12

2015

160

20/11/2015

1.647,00

1.100,00

1

547,00

125,81

2015

160

21/11/2015

1.250,00

752,00

1

498,00

114,54

2015

161

23/11/2015

542,00

494,00

1

48,00

11,04

2015

161

24/11/2015

938,00

628,00

1

310,00

71,30

2015

162

25/11/2015

415,00

286,90

1

128,10

29,46

2015

162

26/11/2015

985,00

753,00

1

232,00

53,36

2015

163

27/11/2015

1.156,00

794,80

1

361,20

83,08

2015

163

28/11/2015

1.117,00

993,00

1

124,00

28,52

2015

164

30/11/2015

384,00

299,90

1

84,10

19,34

2015

165

1/12/2015

934,00

794,80

1

139,20

32,02

2015

165

2/12/2015

940,00

776,00

1

164,00

37,72

2015

166

3/12/2015

1.099,00

826,00

1

273,00

62,79

2015

166

4/12/2015

1.542,00

930,00

1

612,00

140,76

2015

167

5/12/2015

1.688,00

1.328,50

1

359,50

82,69

2015

167

7/12/2015

578,00

470,03

1

107,97

24,83

2015

168

8/12/2015

960,00

622,00

1

338,00

77,74

2015

168

9/12/2015

440,00

232,00

1

208,00

47,84

2015

169

10/12/2015

1.576,00

959,00

1

617,00

141,91

2015

169

11/12/2015

759,00

588,00

1

171,00

39,33

2015

170

12/12/2015

1.680,00

1.455,40

1

224,60

51,66

2015

170

13/12/2015

1.240,00

1.205,00

1

35,00

8,05

2015

170

14/12/2015

664,00

408,50

1

255,50

58,77

2015

171

15/12/2015

1.115,00

946,50

1

168,50

38,76

2015

171

16/12/2015

1.447,00

1.093,90

1

353,10

81,21

2015

172

17/12/2015

957,00

778,00

1

179,00

41,17

2015

172

18/12/2015

1.647,00

1.067,00

1

580,00

133,40

2015

173

19/12/2015

2.439,00

1.957,30

1

481,70

110,79

2015

173

20/12/2015

2.007,00

1.613,00

1

394,00

90,62

2015

173

21/12/2015

1.014,00

892,50

1

121,50

27,95

2015

174

22/12/2015

1.226,00

811,00

1

415,00

95,45

2015

174

23/12/2015

2.003,00

1.425,90

1

577,10

132,73

2015

175

24/12/2015

2.301,00

1.532,00

1

769,00

176,87

2015

176

27/12/2015

2.374,00

2.059,00

1

315,00

72,45

2015

176

28/12/2015

1.848,00

1.243,00

1

605,00

139,15

2015

177

29/12/2015

2.153,00

1.988,80

1

164,20

37,77

2015

177

30/12/2015

2.277,00

1.571,90

1

705,10

162,17

2015

178

31/12/2015

3.023,00

2.004,00

1

1019,00

234,37

    ΣΥΝΟΛΟ 2015     302,00 103688,31 23.848,31

ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΗΣ

ΑΤΖΕΝΤΑΣ

Α/Α

ΚΑΤΑ

ΣΧΕΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ συνολική αξία ΒΙΒΛΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ

ΑΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΦΠΑ 23%

ΔΙΑΦΟΡΑΣ

               

2016

11

4/1/2016

920,00

772,50

1

147,50

33,93

2016

11

5/1/2016

1.566,00

1.124,90

1

441,10

101,45

2016

11

7/1/2016

1.323,00

1.091,00

1

232,00

53,36

2016

12

8/1/2016

767,00

753,00

1

14,00

3,22

2016

12

9/1/2016

469,00

395,90

1

73,10

16,81

2016

13

11/1/2016

603,00

579,00

1

24,00

5,52

2016

13

12/1/2016

2.603,00

2.421,80

1

181,20

41,68

2016

14

13/1/2016

680,00

652,00

1

28,00

6,44

2016

14

14/1/2016

1.612,00

1.315,00

1

297,00

68,31

2016

15

15/1/2016

2.036,00

1.561,00

1

475,00

109,25

2016

15

16/1/2016

2.398,00

2.310,00

1

88,00

20,24

2016

15

17/1/2016

1.147,00

1.057,00

1

90,00

20,70

2016

16

18/1/2016

484,00

426,00

1

58,00

13,34

2016

16

19/1/2016

972,00

937,00

1

35,00

8,05

2016

17

20/1/2016

200,00

179,00

1

21,00

4,83

2016

17

21/1/2016

817,00

760,00

1

57,00

13,11

2016

18

22/1/2016

1.181,00

1.176,00

1

5,00

1,15

2016

18

23/1/2016

1.358,00

1.261,00

1

97,00

22,31

2016

19

25/1/2016

280,00

172,90

1

107,10

24,63

2016

19

26/1/2016

660,00

328,00

1

332,00

76,36

2016

20

28/1/2016

732,00

381,90

1

350,10

80,52

2016

21

29/1/2016

1.256,00

733,00

1

523,00

120,29

2016

21

30/1/2016

2.265,00

1.829,90

1

435,10

100,07

2016

22

1/2/2016

1.926,00

1.076,00

1

850,00

195,50

2016

23

2/2/2016

6.063,00

5.481,90

1

581,10

133,65

2016

23

3/2/2016

2.569,00

2.359,00

1

210,00

48,30

2016

24

4/2/2016

3.726,00

3.153,51

1

572,49

131,67

2016

24

5/2/2016

2.874,00

2.580,90

1

293,10

67,41

2016

25

6/2/2016

3.084,00

2.693,00

1

391,00

89,93

2016

25

8/2/2016

1.150,00

798,00

1

352,00

80,96

2016

26

9/2/2016

3.892,00

3.293,00

1

599,00

137,77

2016

26

10/2/2016

960,00

678,90

1

281,10

64,65

2016

27

11/2/2016

2.971,00

2.534,00

1

437,00

100,51

2016

27

12/2/2016

2.139,50

2.103,00

1

36,50

8,40

2016

28

13/2/2016

2.520,00

2.105,90

1

414,10

95,24

2016

28

15/2/2016

1.053,00

833,00

1

220,00

50,60

2016

29

16/2/2016

3.027,00

2.639,40

1

387,60

89,15

2016

29

17/2/2016

1.983,00

1.564,00

1

419,00

96,37

2016

30

18/2/2016

2.300,00

1.930,50

1

369,50

84,99

2016

30

19/2/2016

2.364,00

1.979,00

1

385,00

88,55

2016

31

20/2/2016

2.353,00

2.128,90

1

224,10

51,54

2016

33

25/2/2016

1.625,00

1.045,00

1

580,00

133,40

2016

33

26/2/2016

1.770,00

1.526,90

1

243,10

55,91

2016

34

27/2/2016

2.457,00

2.232,00

1

225,00

51,75

2016

34

29/2/2016

1.396,00

1.244,00

1

152,00

34,96

2016

35

1/3/2016

971,00

790,00

1

181,00

41,63

2016

36

2/3/2016

567,00

520,00

1

47,00

10,81

2016

36

3/3/2016

1.425,00

1.242,00

1

183,00

42,09

2016

37

4/3/2016

1.933,00

1.499,00

1

434,00

99,82

2016

37

5/3/2016

2.421,00

1.861,00

1

560,00

128,80

2016

38

7/3/2016

468,00

359,00

1

109,00

25,07

2016

38

8/3/2016

1.489,00

1.059,00

1

430,00

98,90

2016

39

9/3/2016

496,00

428,00

1

68,00

15,64

2016

39

10/3/2016

1.256,00

939,90

1

316,10

72,70

2016

40

11/3/2016

1.476,00

1.212,00

1

264,00

60,72

2016

40

12/3/2016

1.351,00

939,90

1

411,10

94,55

2016

41

15/3/2016

603,00

663,00

 

0,00

0,00

2016

42

16/3/2015

958,00

710,90

1

247,10

56,83

2016

42

17/3/2016

1.113,00

1.071,90

1

41,10

9,45

2016

43

18/3/2016

785,00

674,00

1

111,00

25,53

2016

43

19/3/2016

1.374,00

1.228,00

1

146,00

33,58

2016

44

21/3/2016

400,00

190,00

1

210,00

48,30

2016

44

22/3/2016

1.181,00

540,00

1

641,00

147,43

2016

45

23/3/2016

570,00

393,50

1

176,50

40,60

2016

45

24/3/2016

2.176,00

1.549,00

1

627,00

144,21

2016

46

26/3/2016

1.995,00

1.412,50

1

582,50

133,98

2016

47

28/3/2016

438,00

204,00

1

234,00

53,82

2016

47

29/3/2016

1.793,00

1.321,00

1

472,00

108,56

2016

48

30/3/2016

300,00

73,00

1

227,00

52,21

2016

48

31/3/2016

1.802,00

1.430,00

1

372,00

85,56

2016

49

1/4/2016

1.461,00

1.108,10

1

352,90

81,17

2016

50

2/4/2016

2.553,00

1.905,00

1

648,00

149,04

2016

50

4/4/2016

910,00

571,90

1

338,10

77,76

2016

51

5/4/2016

2.719,00

1.782,00

1

937,00

215,51

2016

51

6/4/2016

1.033,00

541,00

1

492,00

113,16

2016

52

7/4/2016

1.490,00

1.015,00

1

475,00

109,25

2016

52

8/4/2016

1.873,00

1.175,01

1

697,99

160,54

2016

53

9/4/2016

2.237,00

1.838,35

1

398,65

91,69

2016

53

11/4/2016

1.190,00

605,00

1

585,00

134,55

2016

54

12/4/2016

2.330,00

1.775,80

1

554,20

127,47

2016

54

13/4/2016

794,00

681,00

1

113,00

25,99

2016

55

14/4/2016

2.643,00

1.766,00

1

877,00

201,71

2016

55

15/4/2016

2.492,00

2.020,00

1

472,00

108,56

2016

56

16/4/2016

2.935,00

2.260,50

1

674,50

155,14

2016

56

18/4/2016

834,00

528,00

1

306,00

70,38

2016

57

19/4/2016

3.346,00

2.642,00

1

704,00

161,92

2016

57

20/4/2016

1.465,00

758,00

1

707,00

162,61

2016

58

21/4/2016

2.863,00

2.117,40

1

745,60

171,49

2016

58

22/4/2016

3.427,00

2.585,00

1

842,00

193,66

2016

59

23/4/2016

2.776,00

2.126,80

1

649,20

149,32

2016

59

24/4/2016

2.997,00

1.967,80

1

1029,20

236,72

2016

59

25/4/2016

2.968,00

2.169,50

1

798,50

183,66

2016

60

26/4/2016

3.706,00

2.663,90

1

1042,10

239,68

2016

60

27/4/2016

3.219,00

2.583,90

1

635,10

146,07

2016

61

28/4/2016

2.918,00

2.068,90

1

849,10

195,29

2016

61

29/4/2016

1.843,00

1.511,90

1

331,10

76,15

2016

62

30/4/2016

1.907,00

1.182,90

1

724,10

166,54

2016

64

4/5/2016

738,00

487,00

1

251,00

57,73

2016

64

5/5/2016

2.285,00

1.490,00

1

795,00

182,85

2016

65

6/5/2016

1.291,00

1.156,00

1

135,00

31,05

2016

65

7/5/2016

1.807,00

1.334,00

1

473,00

108,79

2016

66

9/5/2016

780,00

522,00

1

258,00

59,34

2016

66

10/5/2016

1.724,00

1.055,90

1

668,10

153,66

2016

67

11/5/2016

310,00

215,00

1

95,00

21,85

2016

67

12/5/2016

1.195,00

941,90

1

253,10

58,21

2016

68

13/5/2016

1.035,00

668,00

1

367,00

84,41

2016

68

14/5/2016

301,00

945,90

 

0,00

0,00

2016

69

16/5/2016

570,00

339,00

1

231,00

53,13

2016

69

17/5/2016

1.466,00

983,00

1

483,00

111,09

2016

70

18/5/2016

450,00

262,00

1

188,00

43,24

2016

70

19/5/2016

1.440,00

1.137,00

1

303,00

69,69

2016

71

20/5/2016

1.193,00

835,00

1

358,00

82,34

2016

71

21/5/2016

1.831,00

1.445,00

1

386,00

88,78

2016

72

23/5/2016

593,00

191,00

1

402,00

92,46

2016

72

24/5/2016

936,00

712,00

1

224,00

51,52

2016

73

25/5/2016

240,00

224,00

1

16,00

3,68

2016

73

26/5/2016

823,00

631,00

1

192,00

44,16

2016

74

27/5/2016

1.358,00

1.143,00

1

215,00

49,45

2016

74

28/5/2016

1.490,00

1.295,50

1

194,50

44,74

2016

75

30/5/2016

433,00

281,90

1

151,10

34,75

2016

75

31/5/2016

950,00

931,00

1

19,00

4,37

2016

76

1/6/2016

640,00

537,00

1

103,00

23,69

2016

77

2/6/2016

848,00

664,00

1

184,00

42,32

2016

77

3/6/2016

1.096,00

1.034,50

1

61,50

14,15

2016

78

4/6/2016

1.244,00

943,00

1

301,00

69,23

2C16

78

6/6/2016

810,00

371,00

1

439,00

100,97

2016

79

7/6/2016

1.103,00

865,00

1

238,00

54,74

2016

79

8/6/2016

536,00

289,00

1

247,00

56,81

2016

80

9/6/2016

1.306,00

908,00

1

398,00

91,54

2016

80

10/6/2016

902,00

633,00

1

269,00

61,87

2016

81

11/6/2016

1.764,00

1.491,00

1

273,00

62,79

2016

81

13/6/2016

402,00

344,00

1

58,00

13,34

2016

82

14/6/2016

1.042,00

710,90

1

331,10

76,15

2016

82

15/6/2016

578,00

460,90

1

117,10

26,93

2016

83

16/6/2016

1.736,00

1.552,00

1

184,00

42,32

2016

83

17/6/2016

2.028,00

1.399,00

1

629,00

144,67

2016

84

18/6/2016

510,00

437,00

1

73,00

16,79

2016

84

20/6/2016

596,00

529,00

1

67,00

15,41

               
    ΣΥΝΟΛΑ 2016     136,00 47.033,13 10.817,62
          ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΠΑ 23% ΔΙΑΦΟΡΑΣ
    ΣΥΝΟΛΟ 2015&2016     438,00 150.721,44 34.665,93

Επειδή, η προσφεύγουσα προχώρησε σε τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και υποβολή αρχικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, οι οποίες είναι πολύ κοντά σε σύνολο στα αποτελέσματα του ελέγχου και για τα δύο έτη, ύστερα από την επεξεργασία των κατασχεμένων, γεγονός που αποδεικνύει την αποδοχή των ευρημάτων από την προσφεύγουσα.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην με ημερομηνία θεώρησης 24/11/2021 έκθεση μερικού ελέγχου της ΥΕΕΔΕ επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις επιβολής προστίμου της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 30-12-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………………. ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με επωνυμία «………………………………………………………»,  Α.Φ.Μ. ………………….,  και την επικύρωση των:

α) με αριθ…………../2021 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2015 – 16/10/2015, β) με αριθ…………../2021 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013, διαχειριστικής περιόδου 17/10/2015 -31/12/2015 και γ) με αριθ…………./2021 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016 – 31/12/2016, του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Περιστερίου.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

1) Πρόστιμο άρθρου 54 ν.4174/2013 (αριθ. πράξης …………./2021)

Διαχ. Περίοδος 01/01/2015-16/10/2015: 30.000,00 €

2) Πρόστιμο άρθρου 58Α ν.4174/2013 (αριθ. πράξης …………/2021)

Διαχ. Περίοδος 17/10/2015-31/12/2015: 2.633,65 €

3) Πρόστιμο άρθρου 58Α ν.4174/2013 (αριθ. πράξης …………/2021)

Διαχ. Περίοδος 01/01/2016-31/12/2016: 5.408,81 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεο.

Ακριβές αντίγραφο
O/Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ Πηγή