Καλλιθέα, 29-6-2022
Αριθμός απόφασης: 2424


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 213 1604514
ΦΑΞ : 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2017)
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4648/2020 (ΦΕΚ Α’ 86) και της Α.1273/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Τ. Β’5597/21.12.2020).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 2-3-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου………………..ενδικοφανή προσφυγή της ………………..ΑΦΜ………………..κατοίκου………………..κατά της με αριθ…………………/2-3-2022 Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2022 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ’αρ…………………/2-3-2022 Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2022 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, της οποίας ζητείται η ακύρωση καθώς και την από 2-3-2022 οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια.

Επί της από 2-3-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………….. ενδικοφανούς προσφυγής της………………..ΑΦΜ……………….., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

-Με την υπ’ αριθ…………………/2-3-2022 Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2022 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 2.500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 η’ και παρ. 2 ε’ του Ν. 4174/2013 λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4308/2014 και του άρθρου 13 του ν. 4174/2013.

Το ως άνω πρόστιμο επιβλήθηκε κατόπιν της με αρ. πρωτ…………………/2-3-2022 υπεύθυνης δήλωσης του άρθ.8 ν. 1599/86 που υπέβαλλε η προσφεύγουσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων με την οποία δηλώθηκε η απώλεια της ΦΗΜ με αρ. μητρώου……………….., λόγω κλοπής στις 20-2-2022, προσκομίζοντας αντίγραφο του βιβλίου αδικημάτων-συμβάντων από το τμήμα ασφαλείας ΑΧΑΡΝΩΝ Αττικής. Από το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ελέγχου διαπιστώθηκε η παράβαση της μη διαφύλαξης της ΦΗΜ με αρ. μητρώου ………………..κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 και 7 του ν. 4308/2014 και άρθ. 13 ν. 4174/2013.

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την απαλλαγή από το πρόστιμο λόγω απώλειας της Φ.Τ.Μ. διότι εκλάπη.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) ορίζεται :

«Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από:
α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.
β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.
2. Τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου
3. Ειδικά για κάθε τιμολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδομένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 4337/2015 ορίζεται ότι :

«2. Τα «λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί» πρέπει να διαφυλάσσονται κατ’ ελάχιστον: α) για διάστημα πέντε (5) ετών «από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης » ή
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η και παρ. 2 περ. ε του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται :

«1.Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α)..η. δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α)…ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε’ και Ζ’ και η’ της παραγράφου 1».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

«1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής.
2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και:
α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.»

Επειδή, σύμφωνα με την στην ΠΟΛ.1252/2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)» διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων και τα εξής :

«ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62

..13. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61)
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία
και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.»

Επειδή με την εγκύκλιο 1120200/1612/0015/15.4.2008 της Γ.Γ.Δ.Ε., δόθηκαν όσον αφορά την επιβολή των προστίμων σε περιπτώσεις απώλειας φορολογικού μηχανισμού οι κάτωθι διευκρινίσεις και οδηγίες:

«Α) Τόσο για την απώλεια φορολογικού μηχανισμού όσο και για την κλοπή αυτού, ισχύουν αναλόγως οι ίδιες οδηγίες που έχουν δοθεί στις Δ.Ο.Υ. για μη επιβολή προστίμων και για τις περιπτώσεις μη διαφύλαξης στοιχείων (αφού και οι μηχανισμοί ενταμιεύουν τα φορολογικά δεδομένα στοιχείων), όταν από τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται στη φορολογική αρχή, από το φορολογούμενο ότι η δήλωση απώλειας φορολογικού μηχανισμού λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι πρόσχημα και σε συνδυασμό με τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει (π.χ. εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, εκθέσεις αστυνομικής αρχής κ.λπ.) να προκύπτει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια για τη φύλαξή τους, αλλά παρά τα μέτρα που είχε λάβει, το γεγονός δεν μπόρεσε να αποτραπεί. Το πότε υπάρχει ανωτέρα βία είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά και τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στον οποίο ανήκει και η αρμοδιότητα εξέτασης και εκτίμησης των πραγματικών αυτών παραστατικών.».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο προσφεύγων κατέθεσε την με αρ. πρωτ. ………………../2-3-2022 υπεύθυνη δήλωση του άρθ.8 ν. 1599/86 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την οποία δηλώθηκε η απώλεια της ΦΗΜ με αρ. μητρώου ……………….., λόγω κλοπής στις 20-2-2022. Στην εν λόγω Υ.Δ. επισυνάπτεται αντίγραφο του βιβλίου αδικημάτων-συμβάντων από το τμήμα ασφαλείας …………. Αττικής, σύμφωνα με το οποίο, κατά δήλωση του προσφεύγοντος, αναφέρεται ότι, στις 20.02.2022 και ώρα 04:00, άγνωστος δράστης αφού έσπασε το λουκέτο εισήλθε εντός της επιχείρησης της προσφεύγουσας που βρίσκεται επί της οδού ………………..,στις Αχαρνές και αφαίρεσε την ταμειακή μηχανή καθώς και χρήματα.

Επειδή όπως προκύπτει από το υποσύστημα Μητρώου-Εισοδήματος του TAXIS και ELENXIS, η κύρια (ενεργή) δραστηριότητα που ασκεί ο προσφεύγων είναι ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ με έδρα επί της……………….. και ημερομηνία έναρξης την 26

1-2000, ενώ εμφανίζεται να ασκεί στην ίδια ως άνω δηλωθείσα έδρα και τις κάτωθι λοιπές δραστηριότητες (ενεργές) με ημερομηνία έναρξης την 15-9-2011:

46321100

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ)

47221300

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ

47221400

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

Περαιτέρω έχει υποβάλλει τις κάτωθι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά τη

φορολογικά έτη 2011 έως 2021:

Οικ.Ετ ος

Διαχ.Περίο δος (ΑΠΟ)

Διαχ.Περίο δος (ΕΩΣ)

Ακαθάριστ α Έσοδα

Κέρδη(Φ. Π.)

Ζημιές(Φ.Π.)

2022

01/01/2021

31/12/2021

36.864,68

,00

6.492,04

2021

01/01/2020

31/12/2020

47.111,99

,00

8.120,21

2020

01/01/2019

31/12/2019

41.743,53

,00

5.007,46

2019

01/01/2018

31/12/2018

68.345,86

18.964,28

,00

2018

01/01/2017

31/12/2017

68.833,25

26.181,59

,00

2017

01/01/2016

31/12/2016

55.439,99

,00

309,17

2016

01/01/2015

31/12/2015

62.256,51

,00

25.414,62

2015

01/01/2014

31/12/2014

60.276,30

,00

31.716,98

2014

01/01/2013

31/12/2013

88.279,50

,00

59.648,72

2013

01/01/2012

31/12/2012

251.662,68

2.423,51

,00

2012

01/01/2011

31/12/2011

182.533,33

26.116,30

,00

Επειδή ο προσφεύγων με την κατάθεση της παρούσας επικαλείται ότι η απώλεια της εν χρήσει ΦΤΜ οφείλεται σε κλοπή και εξ αυτού του λόγου ζητά την απαλλαγή από τον επιβληθέν πρόστιμο, χωρίς όμως να προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να επιβεβαιώνεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο τόσο το επικαλούμενο γεγονός της κλοπής, ήτοι ενδεικτικά με έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επιτόπιο έλεγχο της αστυνομίας. Ως εκ τούτου στην υπό κρίση περίπτωση στοιχειοθετείται πλήρως η επιβολή του υπό κρίση προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η και παρ. 2 περ. ε του ν. 4174/2013.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη της με αρ. πρωτ…………………/2-3-2022 ενδικοφανούς προσφυγής του ……………….. ΑΦΜ ………………..και την επικύρωση της με αριθ…………………/2-3-2022

Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2022 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την
παρούσα απόφαση:
Φορολογικό έτος 2022

Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η και παρ. 2 περ. ε ν. 4174/2013:  2.500,00 €

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΚΟΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩ

Πηγή