Διαθέσιμη η πλατφόρμα για τις Δηλώσεις COVID Ιανουαρίου Πηγή