Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5113/2024 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος περιέχει διατάξεις όπως : 

– ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ : Άρθρα 3 έως 16

– Άρθρο 26 Ακινησία και οριστική διαγραφή οχήματος -Αντικατάσταση παρ. 3, προσθήκη παρ. 3Α, 3Β, 3Γ και 3Δ στο άρθρο 22 του ν. 2367/1953

– Άρθρο 27 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση περ. 1 υποπαρ. Ε.7. άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

– Άρθρο 68 Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών ΣυμφερόντωνΠηγή