Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2022 ]

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη – Πρόνοια

Αφορά : Από 5 Αυγούστου οι αιτήσεις συμμετοχής από παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους eΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) 2022-2023

Δημόσια Πρόκληση 9/2022 – Συμπληρωματική
προς παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους eΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) περιόδου 2022-2023

Α.Π.: 687760/05.08.2022
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος
ΤΚ:17456

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9/2022
ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ eΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Η Υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α’/88)
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 62412/04.07.2022 ΚΥΑ (3492/ Β’): «Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 7/2022 Δημόσια Πρόσκληση
καλεί τους ενδιαφερόμενους Παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Κοινωνικού Τουρισμού για Συνταξιούχους e ΕΦΚΑ -(πρώην ΟΑΕΕ) περιόδου 2022-2023» να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από την 05.08.2022 και ώρα 14:00 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την 05.08.2022 ώρα 14:00. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μέχρι την 30.06.2023.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην Δημόσια Πρόσκληση 7/2022 και την παρούσα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου www.gov.gr.
-Επιλέγεται “Είσοδος στην Υπηρεσία” και πραγματοποιείται είσοδος στο σύστημα κατά την εξής διαδικασία:
Πάροχοι που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο της ονομασίας χρήστη ή του συνθηματικού, πρέπει να ζητήσουν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή “Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;” ενώ δεν πρέπει να επιχειρούν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι η Δ.ΥΠ.Α. χορηγεί ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για την έδρα και για κάθε άλλο τουριστικό κατάλυμα του παρόχου. Συνεπώς, οι πάροχοι που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός καταλύματα, χρησιμοποιούν για κάθε αίτηση τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης, και υποβάλλουν ισάριθμες αιτήσεις με τα τουριστικά καταλύματα που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. που είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο κατάλυμα. Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και έχουν μόνο ένα τουριστικό κατάλυμα για το οποίο θέλουν να υποβάλουν αίτηση μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα με τη χρήση
κωδικών TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» και πραγματοποιώντας εγγραφή ως νομικά πρόσωπα.
Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός τουριστικά καταλύματα, μπορούν να εγγραφούν και να κάνουν είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την έδρα της επιχείρησης και θα πρέπει να αιτηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το κάθε κατάλυμα τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης, συνοδεύοντας το αίτημά τους με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της επιχείρησης και με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου www.gov.gr.
-Επιλέγεται “Είσοδος στην Υπηρεσία” και πραγματοποιείται είσοδος στο σύστημα κατά την εξής διαδικασία:
Για τους παρόχους που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες (δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης της Δ.ΥΠ.Α.): Με τους κωδικούς Taxisnet εισάγονται στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, εγγράφονται ως νομικά πρόσωπα, επιλέγουν την Αίτηση Κοινωνικού Τουρισμού και την κατηγορία παρόχου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται στην ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία κατατίθεται στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του παρόχου.
Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
Για τους παρόχους που είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.:
Πραγματοποιούν «Είσοδο στο Σύστημα», εισάγοντας το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του ονόματος χρήστη ή του συνθηματικού, πρέπει να ζητήσουν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή “Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;” και όχι να επιχειρήσουν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.
Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν άμεσα τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία ελέγχου απορρίπτονται αιτούντες πάροχοι που:
α. δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
β. δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.
γ. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ,
δ. για παρόχους τουριστικών καταλυμάτων: ενώ διαθέτουν άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλώνουν ότι συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς παροχή πρωινού,
ε. για παρόχους τουριστικών καταλυμάτων: εξαιρούν χρονικές περιόδους από το πρόγραμμα, κατά τις οποίες είναι σε λειτουργία,
στ. για παρόχους ακτοπλοϊκών εισιτηρίων: εξαιρούν δρομολόγια ή δρομολογιακές περιόδους από το πρόγραμμα.
2. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση ή μη της υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης.
3. Οι πάροχοι που έτυχαν υπαγωγής στο πρόγραμμα κατόπιν εγκρίσεως του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας εντάσσονται χωρίς άλλη διαδικασία στο αντίστοιχο Μητρώο Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α..
4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, οι πάροχοι καλούνται εγγράφως από τις υπηρεσίες να τα υποβάλουν εντός 15 ημερών, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται.
5. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, η διαδικασία υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται άμεσα, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και δεν συντρέχει λόγος αναμονής.
6. Οι πάροχοι που απορρίπτονται δεν εντάσσονται στο Μητρώο Αποκλειομένων Παρόχων.
7. Ενστάσεις κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Υπηρεσιών υποβάλλονται εγγράφως εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεώς τους και εξετάζονται από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. μετά από γνώμη του αρμόδιου Οργάνου (Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων).

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 06.08.2022 έως την 05.08.2023.

2. Για οτιδήποτε δεν διαφοροποιείται με την παρούσα και δεν αναφέρεται σε αυτήν ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 7/2022 Δημόσια Πρόσκληση.

2. Η συμπληρωματική Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. ΧΟΡΜΟΒΑ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή