Α.Π.: 713097/17.08.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος
ΤΚ: 17456

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2022
ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ 2ο: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Γ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΕΡΟΣ 3°: ΠΑΡΟΧΟΙ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ζ. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΕΡΟΣ 4° : ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ 5° : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ 6°: ΕΛΕΓΧΟΙ
ΜΕΡΟΣ 7°: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ 8°: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόληση Δ.ΥΠ.Α. έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α’/88)

2. Την υπ’ αριθμ. 74196/04-08-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4216//Β’/10.08.2022): «Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2022» καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2022 να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από τις 18.08.2022 και ώρα 12:00 έως τις 25.08.2022 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα στηριχθεί στην κατάρτιση Μητρώων Δικαιούχων – Ωφελουμένων και Παρόχων κατά τη διαδικασία που ακολουθεί.

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την αγορά βιβλίων.
Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Αγοράς Βιβλίων.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων και έως 15.11.2022.

Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Υποδιοικήτριας.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3.000.000,00€.

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελουμένων του Προγράμματος ανέρχεται στα 150.000 άτομα περίπου.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ι. Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α) ασφαλισμένοι που έτος 2021 συγκέντρωσαν 50 ημέρες:
α1. από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων ή /και
– από τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και
-από τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και – από τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012.
β) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

2. Ποιοι είναι Ωφελούμενοι του προγράμματος

Ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:
α. τα φυσικά, νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα ηλικίας άνω των πέντε (5) ετών (παιδιά με ημερομηνίες γέννησης έως 31.12.2017), όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων,
β. οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

3. Ποιοι δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2022 όσοι είναι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

4. Έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής δικαιούχων – ωφελουμένων

α. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον eΕΦΚΑ, με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφηθεί από τον eΕΦΚΑ (όπως: φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, εκδοροσφαγείς), ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ’ του παρόντος. Μη επισύναψη των δικαιολογητικών αυτών μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα.
β. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και της επιδοτούμενης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και της εγγεγραμμένης ανεργίας θα γίνει από το Μητρώο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α..
γ. Ο έλεγχος της συγγενικής σχέσης και των στοιχείων των ωφελουμένων μελών θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν στην αίτησή τους οι δικαιούχοι. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. πολίτες τρίτων χωρών κ.ο.κ.) για τις οποίες δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ’ του παρόντος.
δ. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσα ασφαλισμένων ωφελουμένων μελών θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον eΕΦΚΑ ή από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Ενότητα Γ’ του παρόντος. Η ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να είναι ενεργός κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

α. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου www.gov.gr, από Ttc 18.08.2022 και ώρα 12:00 έως τις 25.08.2022 και ώρα 23:59. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται:
• από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α.,
• αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην
αίτησή τους οι δικαιούχοι καταγράφουν υποχρεωτικά και τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν ωφελούμενα μέλη τους στο πρόγραμμα. Υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

2. Πώς γίνεται η πιστοποίηση χρηστών νια την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες της Δ.ΥΠ.Α. (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.). Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης οι δικαιούχοι πρέπει να ζητούν ανάκτηση αυτών μέσω της επιλογής «Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;»
Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης Δ.ΥΠ.Α.) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας “Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ”.

3. Πώς συμπληρώνεται η αίτηση – Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων

α. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
Οι δικαιούχοι επιλέγουν το έντυπο “Αίτηση χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων” από την ψηφιακή πύλη www.gov.gr και εισάγουν τους κωδικούς πρόσβασής τους για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. ή τους κωδικούς taxisNET, εφόσον είναι νέοι χρήστες.
– Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του δικαιούχου ή των ωφελούμενων μελών του από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή του.
– Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
β. Στην περίπτωση που το ίδιο άτομο υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος και δηλωθεί και ως ωφελούμενο μέλος άλλου δικαιούχου, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο η αίτηση που υπέβαλε ως δικαιούχος.
γ. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να ακυρώσει την αίτησή του και να μην συμμετάσχει στο πρόγραμμα, επιλέγει το πεδίο «ΑΚΥΡΩΣΗ».
Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων αιτήσεων. Ακολουθείται η εξής διαδικασία:
• Επιλέγεται το πεδίο «ΑΚΥΡΩΣΗ»
• Επιλέγεται και πάλι η ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων 2022.
• Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και προστίθενται όλα τα ωφελούμενα μέλη, όπως στην αρχική αίτηση.
• Επισυνάπτονται εκ νέου ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται.
Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
δ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα.
ε. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς την Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.
στ. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον δικαιούχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Η αναζήτηση των στοιχείων που πιστοποιούν την ιδιότητα των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση.
Ωστόσο, για ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών λόγω ελλείψεων στις αιτήσεις των δικαιούχων, απαιτούνται δικαιολογητικά, τα οποία οι δικαιούχοι σαρώνουν και επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους.
Συγκεκριμένα, δικαιολογητικά απαιτούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Όταν οι δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχοντας ημέρες εργασίας που δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του eΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτούνται:
• Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2021 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αυτών από τον φορέα, με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση ή
• Φωτοαντίγραφα Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2021 ή
• Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2021.
β. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ωφελούμενα παιδιά τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του άλλου γονέα, ο οποίος είτε δεν ασφαλίζεται σε ταμείο ενταγμένο στον eΕΦΚΑ είτε δεν έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία του στην αίτηση για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτείται:
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ή σε περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών παραστατικό βεβαίωσης της γονεϊκής σχέσης π.χ άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας κ.λπ.).
• Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα για την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
γ. Όταν οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό η τεκμαρτό εισόδημα, οπότε απαιτείται:
– Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.
δ. Όταν οι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020 με τους/τις συζύγους τους, οπότε απαιτείται:
– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε. Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι φυσικοί ή θετοί γονείς των παιδιών αλλά τρίτα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα/επιτροπεία αυτών, οπότε απαιτείται:
-επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμέλειας/ επιτροπείας και – βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.

2. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις αιτήσεις αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Στις περιπτώσεις που κατά την παράγραφο 1 της Ενότητας Γ’ του παρόντος απαιτούνται δικαιολογητικά, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) την Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 3 της Ενότητας Γ’ του παρόντος.

3. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά την ενότητα Α’ του παρόντος,
β. δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, γιατί δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β’ του παρόντος, και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία της αίτησης ή έχουν συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία στην αίτηση,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα ή επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται κατά την Ενότητα Γ’ του παρόντος.

4. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των αιτήσεων συμμετοχής τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους και οι λόγοι του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

5. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 της Ενότητας Α’ του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστό πίνακα.

6. Ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζεται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α..

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για τους συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.

Οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται βάσει του ατομικού ή οικογενειακού τους εισοδήματος κατά περίπτωση ως εξής:

Πίνακας Μοριοδότησης
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 1. έως 10.000,99 € 30
2. 10.001,00 -20.000,99 € 20
3. 20.001,00-30.000,99€ 10
4. 30.001,00€ και άνω 0

Μετά τη μοριοδότηση του ανωτέρω κριτηρίου οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Προηγούνται, δηλαδή, οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής τους, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αυτής.
Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του – εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 της Ενότητας Α’ του παρόντος – και την έκδοση Επιταγών Αγοράς Βιβλίων, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

2. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τα δικαιολογητικά της Ενότητας Γ’ στην περίπτωση μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.

3. Ως ατομικό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 νοείται το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα του υποχρέου είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς – για το έτος χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2021. Ως οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 νοείται το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα – είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς -του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτωμένων τέκνων του για το έτος χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2021.

4. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία της μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως του αριθμού των 150.000 αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους. Υπέρβαση του ορίου αυτού είναι δυνατή προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι ωφελούμενοι του τελευταίου επιλεγόμενου δικαιούχου.

5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αιτήσεις αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί σε αυτές δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο συνολικό αριθμό δικαιούχων-ωφελουμένων του προγράμματος, δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης και κατάταξης συντάσσεται το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων».

2. Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται:
• Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
• τα μόρια των δικαιούχων και η σειρά κατάταξής τους,
• τα αρχικά και τα δύο τελικά γράμματα του ονοματεπωνύμου των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
• η ένδειξη για την έκδοση Επιταγής Αγοράς Βιβλίων για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

3. Δικαιούχοι για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής Αγοράς Βιβλίων δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση.

4. Στην περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο γονείς μετά τη διαδικασία μοριοδότησης το παιδί θα αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα με την υψηλότερη μοριοδότηση.

5. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων καταρτίζεται από την Υποδιοίκητρια της Δ.ΥΠ.Α..

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α..

3. Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση ηλεκτρονικά κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη της Δ.ΥΠ.Α.. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:
• να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα,
• να αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και
• να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης (Βλ. σχετικά Ενότητα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Πρόγραμμα»).

Παραδείγματα:
-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί του, του οποίου τα στοιχεία είχε δηλώσει σωστά στην αίτηση, τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψει είναι: αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα, βεβαίωση ΑΜΚΑ ή και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν μοριοδοτήθηκε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο, πρέπει να επισυνάψει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2020.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζονται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α. ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο προσωρινό Πίνακα και Μητρώο καθώς και τον μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό αριθμό Επιταγής.

2. Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων – Ωφελουμένων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

3. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α..

ΜΕΡΟΣ 3ο: ΠΑΡΟΧΟΙ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποτελεί η άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr από τις 18.08.2022 και ώρα 12:00 έως τις 25.08.2022 και ώρα 23:59. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

2. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός καταστημάτων (υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε υποκατάστημα, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 Δ.ΥΠ.Α. που είναι αρμόδια για το υποκατάστημα.

3. Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται κατά περίπτωση ως εξής:

Πάροχοι που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο των κωδικών, πρέπει να ζητούν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή “Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;” ενώ δεν πρέπει να επιχειρούν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.
Σημειώνεται ότι η Δ.ΥΠ.Α. χορηγεί ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για την έδρα και για κάθε υποκατάστημα παρόχου. Συνεπώς, οι πάροχοι που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, χρησιμοποιούν για κάθε αίτηση τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.
Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και θέλουν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για ένα κατάστημα (έδρα ή υποκατάστημα), μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις με τη χρήση κωδικών TAXISnet.
Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές και θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα (ή και την έδρα), μπορούν να εγγραφούν και να κάνουν είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την έδρα της επιχείρησης και θα πρέπει να αιτηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το κάθε υποκατάστημα τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης, συνοδεύοντας το αίτημά τους με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της επιχείρησης και με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει αναλυτικά ως εξής:
α. Οι πάροχοι επιλέγουν το έντυπο “Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων” από την ψηφιακή πύλη www.gov.gr Εν συνεχεία, εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς πρόσβασής τους σύμφωνα με τα παραπάνω.
β. Συμπληρώνεται το έντυπο της αιτήσεως που αφορά στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες.
γ. Υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
δ. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε άλλο υποκατάστημα του παρόχου, με τους ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε υποκατάστημα.

4. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων κατόπιν ακυρώσεώς τους. Ακολουθείται η εξής διαδικασία:
• Επιλέγεται το πεδίο «ΑΚΥΡΩΣΗ»
• Επιλέγεται και πάλι η ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2022.
• Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης, όπως στην αρχική αίτηση.
• Επισυνάπτονται εκ νέου ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται.
Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

5. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση των παρόχων στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α.: οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους. Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης: α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης: Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ. β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.
ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή
Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).
iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.
ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου. Πάροχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος έτους 2021 ή στο πρόγραμμα χορήγησης Πιστωτικών Σημειωμάτων σε νέους έως 24 ετών για την αγορά βιβλίων έτους 2021, των οποίων τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν έχουν τροποποιηθεί ή μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επισυνάπτουν μόνο Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα δικαιολογητικά τους παραμένουν σε ισχύ.
Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ’ αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Οι Υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α.

2. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες πάροχοι που:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά την ενότητα Α’ του παρόντος,
β. δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται
στην ενότητα Β’ του παρόντος,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ε. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ.

3. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της και ο λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία.

4. Για τους λοιπούς συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων.
Στο Προσωρινό Μητρώο Παρόχων οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, ιστοσελίδα.

5. Ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων και το προσωρινό Μητρώο Παρόχων καταρτίζονται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α., στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α..

3. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζονται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α. το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με το προσωρινό Μητρώο και Πίνακα της ενότητας Δ’ του παρόντος.

2. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α., στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr _

3. Κατά του οριστικού Μητρώου Παρόχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α..

5. Στην περίπτωση κατά την οποία η Δ.ΥΠ.Α. για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, το Μητρώο καταργείται αζημίως για την Δ.ΥΠ.Α..

6. Μετά την ένταξη των παρόχων στο οριστικό Μητρώο, η υποβληθείσα αίτησή τους επέχει θέση σύμβασης με τον Δ.ΥΠ.Α., η οποία διέπεται από το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ζ. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που επέλθει κατά τη διάρκεια του προγράμματος οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της επιχείρησης (νομική μορφή, επωνυμία κ.ο.κ.), αποστέλλοντας άμεσα και τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων σε διάστημα που κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι σε ισχύ, αυτές δεν θα εξοφλούνται από την Δ.ΥΠ.Α..

2. Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Ο νέος εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί την ένταξή του στο πρόγραμμα, υποβάλλει σχετική ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Διαγραφή παρόχου με αίτησή του μετά την κατάρτιση των οριστικών Μητρώων δεν είναι δυνατή. Σχετικά αιτήματα εξετάζονται από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. και είναι δυνατόν να επιφέρουν κυρώσεις του 7ου Μέρους της παρούσας.

4. Σε περίπτωση που πάροχος διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων κατόπιν επιβολής κύρωσης, όπως περιγράφεται στο 7ο Μέρος της παρούσας, η διαγραφή γνωστοποιείται στον πάροχο. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων μετά τη γνωστοποίηση της διαγραφής, αυτές δεν θα εξοφλούνται από την Δ.ΥΠ.Α..

5. Στην περίπτωση που η Δ.ΥΠ.Α. για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, το Μητρώο καταργείται αζημίως για την Δ.ΥΠ.Α..

6. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους Παρόχους του Μητρώου οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο για την εξακρίβωση της εφαρμογής των όρων της Πρόσκλησης.

ΜΕΡΟΣ 4ο: ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Επιταγή Αγοράς Βιβλίων που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο σκοπός της είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την αγορά βιβλίων κάθε είδους, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς). Η Επιταγή Αγοράς Βιβλίων δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αγορά σχολικών ή άλλων ειδών που τυχόν πωλούνται στα καταστήματα των παρόχων.

Η Επιταγή Αγοράς Βιβλίων έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. και αποθηκεύεται σε αυτό.

Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Αγοράς Βιβλίων δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους και ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους από το Μητρώο Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α..

Η Επιταγή Αγοράς Βιβλίων ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την έναρξη και μέχρι τη λήξη αυτού. Πριν από την έναρξη του προγράμματος και μετά την 15.11.22 η Επιταγή Αγοράς Βιβλίων δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη του προγράμματος δεν θα γεννάται καμία υποχρέωση σε βάρος της Δ.ΥΠ.Α..

Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής Αγοράς Βιβλίων, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και ωφελούμενου, ανέρχεται στα 20,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ. Μία επιταγή μπορεί να ανταλλαχθεί για την αγορά περισσοτέρων του ενός βιβλίων.
Οι επιταγές δικαιούχων και ωφελουμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αθροιστικά για την αγορά βιβλίων και εφαρμόζονται αντιστοίχως τα προβλεπόμενα στις παρ. 7 & 8.

Τα βιβλία διατίθενται στους δικαιούχους του προγράμματος με υποχρεωτική έκπτωση 10% στην τιμή λιανικής πώλησης, με εξαίρεση τα ξενόγλωσσα βιβλία, στα οποία η έκπτωση είναι προαιρετική. Τα βιβλία που είναι ήδη σε προσφορά (με έκπτωση τουλάχιστον 10%) θα διατίθενται στους δικαιούχους με την τιμή της προσφοράς χωρίς περαιτέρω έκπτωση. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της υποχρεωτικής έκπτωσης από τον πάροχο σε βιβλία, δεν θα καταβάλλεται η επιδότηση για τις συγκεκριμένες επιταγές που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά βιβλίων.

Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων των δικαιούχων και των ωφελουμένων (μετά την έκπτωση, όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 7) υπερβαίνει το ύψος της αξίας της επιταγής, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος ο δικαιούχος ή ωφελούμενος κατά την αγορά του βιβλίου χωρίς καμία υποχρέωση της Δ.ΥΠ.Α..

Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (μετά την έκπτωση, όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 7) είναι χαμηλότερη από το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής, η επιδότηση που θα καταβάλλεται θα αντιστοιχεί στη χαμηλότερη αυτή τιμή.

Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από την Δ.ΥΠ.Α. για κάθε δικαιούχο εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Δ.ΥΠ.Α. έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για την Δ.ΥΠ.Α..

Η αγορά του βιβλίου μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία του δικαιούχου στο κατάστημα είτε εξ αποστάσεως. Για την αγορά βιβλίων από ωφελούμενους δεν απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δικαιούχων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή στον πάροχο του ποσού που αντιστοιχεί στην επιταγή του δικαιούχου αποτελεί η ενεργοποίησή της από τον πάροχο, η οποία γίνεται ως εξής:

• Ο δικαιούχος δίνει τον αριθμό της επιταγής αγοράς βιβλίων στον πάροχο. Την επιταγή οι δικαιούχοι την εντοπίζουν με την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, στη Λειτουργία “Επιταγές ωφελουμένων του προγράμματος” .
• Ο πάροχος εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποίησης των επιταγών της Δ.ΥΠ.Α., εντοπίζει βάσει του αριθμού τον δικαιούχο και την επιταγή του.
• Ο πάροχος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα στοιχεία αγοράς, δηλ. την ημερομηνία συναλλαγής, τους τίτλους των βιβλίων, την τιμή λιανικής πώλησης ανά βιβλίο πριν και κατόπιν της έκπτωσης (όταν αυτή απαιτείται) καθώς και τον αριθμό της απόδειξης λιανικής πώλησης. Η συμπληρωμένη με τα στοιχεία αγοράς επιταγή αποθηκεύεται στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. και αποτελεί απαραίτητο παραστατικό αποπληρωμής του προγράμματος. Μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης του παρόχου για την ενεργοποίηση των επιταγών συνεπάγεται τη μη καταβολή επιδότησης από την Δ.ΥΠ.Α..

14. Οι επιταγές των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε συνολικά είτε σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό πάροχο.

15. Οι επιλεγέντες δικαιούχοι και οι ωφελούμενοί τους, οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές αγοράς βιβλίων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους από το πρόγραμμα του επόμενου έτους.

ΜΕΡΟΣ 5ο: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι που σύναψαν και υλοποίησαν συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταθέτουν μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας του υποκαταστήματός τους, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά:
• Τις ενεργοποιημένες επιταγές τις οποίες αντλούν ηλεκτρονικά από το σύστημα (βλ. Μέρος 4ο, περ. 12).
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του eΕΦΚΑ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.
• Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 1.500,00 €.
Στην ηλεκτρονική αίτηση οι πάροχοι συμπληρώνουν με δική τους ευθύνη για την ορθότητά του τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση.

2. Οι αιτήσεις αποπληρωμής μπορούν να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος με τη λήξη κάθε μήνα υλοποίησης και έως τρεις μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή έως την 15.02.2023.

3. Αιτήσεις και φάκελοι αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται λόγω παραγραφής.

4. Οι Υπηρεσίες προβαίνουν σε έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και με απόφαση του Προϊσταμένου ΚΠΑ2 εγκρίνουν το ποσό της επιδότησης που θα εισπράξει ο πάροχος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως με πλήρη δικαιολογητικά.

5. Για ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά αποπληρωμής δύναται να ζητούνται συμπληρώσεις ή διορθώσεις, δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων δικαιολογητικών συνεπάγονται μη καταβολή των επιδοτήσεων.

6. Οι πάροχοι φυλάττουν τα σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να τα επιδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές, για το διάστημα που ορίζεται κάθε φορά από τη φορολογική Διοίκηση.

ΜΕΡΟΣ 6ο: ΕΛΕΓΧΟΙ

Προκειμένου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επακριβούς τηρήσεως των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στην παρούσα Πρόσκληση, η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διοικητικούς ή επιτόπιους ελέγχους στα καταστήματα των παρόχων:
• μετά την κατάρτιση των οριστικών μητρώων (έλεγχοι υπαγωγής)
• κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (έλεγχοι ορθής υλοποίησης)
• πριν από την καταβολή επιδότησης (έλεγχοι καταβολής επιδότησης).
Οι πάροχοι οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών – υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α., να επιδεικνύουν προς έλεγχο τον φάκελο και να συνεργάζονται πλήρως με τους ελεγκτές, παρέχοντας οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο τους ζητηθεί, από το οποίο μπορεί να εξακριβωθεί η ορθή εφαρμογή των γενικότερων όρων του προγράμματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ 7ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από δικαιούχο ή πάροχο, το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α., μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή ΕΛΕΚΠ/Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων), εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα.

2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν κάνει χρήση του συνόλου των επιταγών του αποκλείεται από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

ΜΕΡΟΣ 8ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ Δ.ΥΠ.Α. – επιλεγέντων δικαιούχων – παρόχων επιλύεται με απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή ΕΛΕΚΠ/Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων), εφόσον υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου.

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. ΧΟΡΜΟΒΑ

Πηγή