Τέθηκε χθες, Πέμπτη 19η Οκτωβρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (L 429) – Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών – Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου (L 186) ως προς τους αποκλεισμένους διευθυντές».

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 08:00π.μ.

Μετά τιμής,
Κώστας Σκρέκας
Υπουργός Ανάπτυξης

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

ΜΕΡΟΣ Α’: Με το Μέρος Α’ (άρθρα 1 έως και 15) του προτεινόμενου σχεδίου νόμου επιχειρείται η ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (L 429), με την τροποποίηση των ν. 4548/2018 (Α’ 104) και 4919/2022 (Α’ 71).

Η διαφάνεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των επιδράσεών τους στο κοινωνικό σύνολο έχει ουσιώδη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς αλλά και για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου των φόρων εισοδήματος των πολυεθνικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, επίσης, απαραίτητη, προκειμένου να καταπολεμηθεί η εταιρική αποφυγή και να προωθηθεί περαιτέρω η εταιρική διαφάνεια και ευθύνη.

Ο δημόσιος έλεγχος θα συμβάλλει στην προώθηση ενός καλύτερα τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου, όσον αφορά, ιδίως, στο επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τον αντίκτυπο της φορολογικής συμμόρφωσης στην πραγματική οικονομία. Η θέσπιση κοινών κανόνων για τη διαφάνεια της φορολογίας εισοδήματος εταιρειών αναμένεται να υπηρετήσει, επίσης, το γενικό οικονομικό συμφέρον, παρέχοντας ισοδύναμες εγγυήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των επενδυτών, των πιστωτών και άλλων τρίτων εν γένει, και θα συμβάλλει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον δίκαιο χαρακτήρα των εθνικών φορολογικών συστημάτων. Ο δημόσιος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης της τελικής μητρικής επιχείρησης του πολυεθνικού ομίλου, πράγμα που σήμερα δεν προβλέπεται ως σχετική υποχρέωση των οικείων επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, η δημόσια υποβολή δηλώσεων φορολογικών στοιχείων μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων δύναται να βελτιώσει την ικανότητα των μετόχων να εκτιμούν ορθά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, να οδηγεί σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες και να ενισχύει τη δυνατότητα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στις αποφάσεις τους.

Ομοίως, η δημόσια υποβολή δηλώσεων φορολογικών στοιχείων μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο και στους εργαζομένους, καθώς αντιμετωπίζονται ιδίως προβλήματα έλλειψης πληροφόρησης που επηρεάζουν την άσκηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Τέλος, με το Μέρος Α’ επιδιώκεται η συμμόρφωση της Ελλάδος με την υποχρέωση εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ Β’: Με το Μέρος Β’ (άρθρα 16 έως και 24) του προτεινόμενου σχεδίου νόμου επιχειρείται η ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου (L 186), και ειδικότερα ως προς τον αποκλεισμό φυσικών προσώπων από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων (αποκλεισμένοι διευθυντές).

Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζεται το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών, το οποίο έχει ως σκοπό την προστασία προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα εταιρειών, μέσω της αποτροπής οποιασδήποτε δόλιας ή καταχρηστικής συμπεριφοράς, απορρίπτοντας τον διορισμό φυσικού προσώπου ως διευθυντή εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον την προηγούμενη συμπεριφορά του εν λόγω προσώπου στην Επικράτεια αλλ’ αξιοποιώντας και πληροφορίες που παρέχονται και από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Επιπλέον, ορίζονται με σαφήνεια οι λόγοι αποκλεισμού, καθώς και η διάρκεια αυτού, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Οι πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή λόγων αποκλεισμού για φυσικό πρόσωπο που πρόκειται να διορισθεί σε θέση διευθυντή εταιρείας λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης με άλλα μητρώα του δημοσίου, καθώς και το Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.

Συνεπώς, με το Μέρος Β’ αντιμετωπίζεται το ζήτημα της συμμετοχής ακατάλληλων προσώπων στη διοίκηση των εταιρειών ενώ, παράλληλα, επιδιώκεται η συμμόρφωση της Ελλάδος με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνουν την υποχρέωση εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ Γ’: Με το Μέρος Γ’ (άρθρο 25) αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάγκης έγκαιρης συγκέντρωσης εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τους σκοπούς της κάλυψης τακτικών και έκτακτων αναγκών ανάλυσης, της υποστήριξης της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής και ιδίως για τη συμβολή του ΕΣΚΤ στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με τελικό στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση των επιχειρήσεων της χώρας μας σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

 
ΜΕΡΟΣ Α’: Με τον ν. 4403/2016 (Α’ 125) προβλέπεται ότι το κοινό πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει όλες τις δραστηριότητες ενός ομίλου επιχειρήσεων, εάν ο όμιλος διαθέτει ορισμένους τύπους οντοτήτων εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ομίλους που ασκούν δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων, οι εν λόγω θυγατρικές επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα πρέπει να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη τη δήλωση της τελικής μητρικής επιχείρησης. Εάν τα εν λόγω στοιχεία ή η δήλωση δεν είναι διαθέσιμα ή η τελική μητρική επιχείρηση δεν παρέχει στις θυγατρικές επιχειρήσεις ή στα υποκαταστήματα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, οι θυγατρικές επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα θα πρέπει να καταρτίζουν, να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που περιέχει όλα τα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, έχουν λάβει ή έχουν αποκτήσει και ενημερωτική δήλωση ότι η τελική μητρική επιχείρησή τους δεν διέθεσε τα απαραίτητα στοιχεία. Ωστόσο, για λόγους που άπτονται της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας, η υποχρέωση δημοσίευσης και διασφάλισης της προσβασιμότητας της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος πρέπει να περιορίζεται σε μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε υποκαταστήματα αντίστοιχου μεγέθους, τα οποία έχουν συσταθεί στην Ένωση.

Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 έπρεπε να επεκταθεί αναλόγως στα υποκαταστήματα που έχουν συσταθεί σε κράτος μέλος από επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει νομική μορφή συγκρίσιμη με τα είδη των επιχειρήσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34. Τα υποκαταστήματα που δεν λειτουργούν, όπως αναφέρεται στο στοιχείο ια) του άρθρου 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν θα πρέπει να υπόκεινται πλέον στις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που ορίζονται στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία.

ΜΕΡΟΣ Β’: Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 καθίστανται για πρώτη φορά διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα κατά τεκμήριο ακατάλληλα να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες και υποκαταστήματα. Πρόκειται για ένα ισχυρό μέτρο προστασίας τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες, όσο και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται μαζί τους (όπως εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, πιστωτές και δημόσιες υπηρεσίες).

ΜΕΡΟΣ Γ’: Η μη έγκαιρη υποβολή κρίσιμων οικονομικών στοιχείων των κεφαλαιουχικών εταιρειών που λαμβάνουν χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην ημεδαπή, μέσω της σύναψης πάσης φύσεως δανείων, περιλαμβανομένων των κοινοπρακτικών, καθώς και μέσω της σύναψης ομολογιακών δανείων, στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών (CBSO) της Τραπέζης της Ελλάδος, αποτελεί σοβαρό συστημικό κίνδυνο για την προσήκουσα αξιολόγηση των ενεχύρων των εμπορικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος και, συστοίχως, για την έγκαιρη εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών και, εν τέλει, όλου του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

ΜΕΡΟΣ Α’: Οι ρυθμίσεις αφορούν σε πολυεθνικούς ομίλους και, κατά περίπτωση, ορισμένες αυτόνομες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αυτών, που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, από πλευράς του ποσού των εσόδων, κατά τη διάρκεια δύο (2) διαδοχικών οικονομικών ετών, ανάλογα με τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου ή τα έσοδα της αυτόνομης επιχείρησης.

ΜΕΡΟΣ Β’: Οι ρυθμίσεις αφορούν σε όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και στα υποκαταστήματά τους, σε ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), ευρωπαϊκές εταιρείες (S.E.) και ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες (ΕΕκ Μ).

ΜΕΡΟΣ Γ’: Οι ρυθμίσεις αφορούν στο τραπεζικό σύστημα, την Τράπεζα της Ελλάδος και αρκετές επιχειρήσεις με μορφή κεφαλαιουχικών εταιρειών που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και λαμβάνουν δάνειο πάσης φύσεως από πιστωτικά ιδρύματα νομίμως εγκατεστημένα στην χώρα.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
 

1 Περιγράφεται ο σκοπός του μέρους Α’ του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Συγκεκριμένα, με την υποβολή στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (δημοσιοποίηση) από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα επιδιώκονται:
α) η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας,
β) η εγκατάσταση μηχανισμού εταιρικής διαφάνειας, μέσω της δημόσιας υποβολής δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αναλαμβάνουν δραστηριότητες στη χώρα,
γ) η αποκάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων τους ανά χώρα και
δ) η ενημέρωση για τυχόν κινδύνους που αναφύονται για το κοινό, τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, τους επενδυτές και τους εργαζόμενους.

2 Καθορίζεται το αντικείμενο του μέρους Α’ του αξιολογούμενου σχεδίου νόμου. Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιούνται οι ν. 4548/2018 (Α’104) και ν. 4919/2022 (Α’71), προκειμένου να ενσωματωθεί η Οδηγία (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (L 429), όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από πολυεθνικούς ομίλους και κατά περίπτωση ορισμένες αυτόνομες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.

3 Εισάγονται ορισμοί των όρων «τελική μητρική επιχείρηση», «ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», «περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας», «αυτόνομη επιχείρηση» και προσδιορίζονται οι έννοιες των «εσόδων», του «καθαρού ύψους κύκλου εργασιών», της «υποβολής δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος» και της «ενημερωτικής δήλωσης».

4 Προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων υποχρεούνται οι μητρικές και οι αυτόνομες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

5 Προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων υποχρεούνται οι θυγατρικές επιχειρήσεων που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους να υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Επιπλέον, παρέχεται το δικαίωμα στη θυγατρική επιχείρηση να ζητεί από τη μητρική όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση της υποχρέωσής της και ρυθμίζονται οι περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνεται η μητρική στην ανωτέρω υποχρέωση. Παράλληλα, προβλέπεται η επέκταση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης σε περίπτωση ύπαρξης θυγατρικών αποκλειστικά για λόγους καταστρατήγησης της υποχρέωσης δήλωσης.
Τέλος, προβλέπεται η περίπτωση κατά την οποία η θυγατρική καλύπτεται από τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος της μητρικής επιχείρησης.

6 Προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων υποχρεούνται τα υποκαταστήματα, που έχουν εγκατασταθεί από επιχειρήσεις που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους, να υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, ενώ ρυθμίζεται επίσης η περίπτωση μη διάθεσης των απαραίτητων στοιχείων. Επιπλέον, παρέχεται το δικαίωμα στο υποκατάστημα να ζητεί μέσω πληρεξουσίου ή αντικλήτου από τη μητρική όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του και ρυθμίζονται οι περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνεται η μητρική στην ανωτέρω υποχρέωση.
Παράλληλα, προβλέπεται η επέκταση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων αποκλειστικά για λόγους καταστρατήγησης της υποχρέωσης δήλωσης.
Τέλος, προβλέπεται η περίπτωση κατά την οποία το υποκατάστημα καλύπτεται από τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος της μητρικής επιχείρησης.

7 Προσδιορίζονται το περιεχόμενο της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, η οποία εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της αυτόνομης επιχείρησης ή της τελικής μητρικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις για το αντίστοιχο οικονομικό έτος, ο τύπος της εν λόγω δήλωσης και παρέχονται διευκρινίσεις για τον χειρισμό κρίσιμων λογιστικών μεγεθών.

8 Προβλέπονται ο τρόπος σύνταξης και δημοσίευσης της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και της ενημερωτικής δήλωσης, η προθεσμία για τη δημοσίευσή τους και καθορίζονται ο χρόνος και οι όροι πρόσβασης του κοινού σε αυτές.

9 Προσδιορίζεται η υποχρέωση του ορκωτού ελεγκτή να διαπιστώσει στη σχετική έκθεση ελέγχου, αν η επιχείρηση όφειλε να δημοσιεύσει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και αν πράγματι έχει προβεί σ’ αυτή, καθώς και η ευθύνη του για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

10 Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να μπορούν να καθορίζουν α) μέχρι την έκδοση της σχετικής εκτελεστικής πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κοινό υπόδειγμα και τον σχετικό μορφότυπο αναφοράς του άρθρου 157 Η του ν. 4548/2018, και β) μετά την έκδοση αυτής, ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το κοινό υπόδειγμα και τον μορφότυπο αναφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 157 Ε του ιδίου νόμου.

11 Προσδιορίζεται η ευθύνη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των τελικών μητρικών επιχειρήσεων ή των αυτόνομων επιχειρήσεων, καθώς και των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των θυγατρικών επιχειρήσεων και των πληρεξούσιων ή αντίκλητων για τα υποκαταστήματα για την κατάρτιση, τη δημοσίευση και τη διάθεση στο κοινό της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης, προβλέπεται η επιβολή προστίμου και ανατίθεται η αρμοδιότητα επιβολής του στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείο Ανάπτυξης.

12 Συμπληρώνεται το άρθρο 34 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) περί των πρόσθετων στοιχείων που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες στο Γ.Ε.ΜΗ. με την πρόβλεψη της υποχρέωσης των προσωπικών εταιρειών να προβαίνουν σε δημοσίευση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ώστε να εναρμονίζεται με τις αλλαγές που επιφέρει στην ελληνική νομοθεσία η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101.

13 Συμπληρώνεται το άρθρο 35 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) περί των πρόσθετων στοιχείων που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες στο Γ.Ε.ΜΗ. με την πρόβλεψη της υποχρέωσης των κεφαλαιουχικών εταιρειών να προβαίνουν σε δημοσίευση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ώστε να εναρμονίζεται με τις αλλαγές που επιφέρει στην ελληνική νομοθεσία η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101.

14 Συμπληρώνεται το άρθρο 43 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) περί των στοιχείων που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών με την πρόβλεψη της υποχρέωσης των εν λόγω υποκαταστημάτων να προβαίνουν σε δημοσίευση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ώστε να εναρμονίζεται με τις αλλαγές που επιφέρει στην ελληνική νομοθεσία η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101.

15 Συμπληρώνεται το άρθρο 44 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) περί των στοιχείων που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρόβλεψη της υποχρέωσης των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος να προβαίνουν σε δημοσίευση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ώστε να εναρμονίζεται με τις αλλαγές που επιφέρει στην ελληνική νομοθεσία η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101.

16 Αναφέρεται ο σκοπός του Μέρους Β’ του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, ο οποίος συνίσταται στην προστασία των προσώπων που αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται με κεφαλαιουχικές εταιρείες και υποκαταστήματά τους, μέσω της αποτροπής οποιασδήποτε δόλιας ή καταχρηστικής συμπεριφοράς που εξασφαλίζεται μέσω της απόρριψης διορισμού φυσικού προσώπου ως διαχειριστή εταιρικών υποθέσεων (αποκλεισμένος διευθυντής), λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον την προηγούμενη συμπεριφορά του εν λόγω προσώπου στην επικράτεια, αλλά αξιοποιώντας και πληροφορίες που παρέχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

17 Προσδιορίζεται το αντικείμενο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, που συνίσταται στην ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου (L 186), και ειδικότερα ως προς τον αποκλεισμό φυσικών προσώπων από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων (αποκλεισμένοι διευθυντές).

18 Απαριθμούνται αναλυτικά οι λόγοι αποκλεισμού των φυσικών προσώπων από τη διοίκηση των εταιρειών και των υποκαταστημάτων. Οι λόγοι αφορούν κυρίως στην πλήρη και περιορισμένη ανικανότητα για δικαιοπραξία του Αστικού Κώδικα, σε φορολογικές παραβάσεις και σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με παραβάσεις του ν. 4548/2018 και με τη συμμετοχή φυσικών προσώπων σε εγκληματικές οργανώσεις και σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ορίζονται οι ιδιότητες και οι θέσεις από τις οποίες αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο μητρώο των αποκλεισμένων διευθυντών, ούτως ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες δυνητικά μπορούν να πλήξουν ανυποψίαστους συναλλασσόμενους.
Τέλος, θεσπίζεται υποχρέωση των προσώπων που ζητούν να ασκήσουν εξουσία εκπροσώπησης και διαχείρισης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 56 Α, να γνωστοποιούν στο Γ.Ε.ΜΗ., πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τυχόν λόγους αποκλεισμού τους.

19 Προσδιορίζεται η διάρκεια του αποκλεισμού ανά περίπτωση ή παράβαση, η οποία κάθε φορά είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα ή βαρύτητά της.

20 Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη σύσταση, τη τήρηση και τη διαχείριση του Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό, με σκοπό να διασφαλίζονται η εχεμύθεια και η απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου.

21 Περιγράφεται η αυτοματοποιημένη διαδικασία του αποκλεισμού των διευθυντών. Ειδικότερα, προβλέπεται ο τρόπος διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και λήψης των πληροφοριών ώστε να επιτυγχάνεται η ουσιαστική εξασφάλιση της ανεύρεσης των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

22 Προβλέπεται η διαρκής υποχρέωση ανταλλαγής στοιχείων του Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της πλατφόρμας e-justice σχετικά με κάθε στοιχείο που αφορά στα αποκλεισμένα φυσικά πρόσωπα και η υποχρέωση συνεργασίας με τα άλλα κράτη – μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί αυξημένη διαφάνεια.

23 Προβλέπεται ρητά η αρμοδιότητα τήρησης και επεξεργασίας των απαραίτητων για τη λειτουργία του Μητρώου προσωπικών δεδομένων των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, προκειμένου να τυγχάνουν της ενδεδειγμένης προστασίας και να μην παραβιάζεται ή παρακωλύεται δυσαναλόγως η άσκηση κάποιου από τα δικαιώματά τους.

24
Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, καθώς και στους Διοικητές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για έκδοση απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών για τη λειτουργία και την ενημέρωση του Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών.

25 Προβλέπεται η αποστολή χρηματοοικονομικών στοιχείων στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών (CBSO) της Τραπέζης της Ελλάδος από κεφαλαιουχικές εταιρείες που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω πάσης φύσεως δανείων από πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην ημεδαπή, με σκοπό την αξιολόγηση των ενεχύρων των εμπορικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος, εξασφαλίζοντας και νομοθετικά την καλή συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, σε εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα ήδη στην υπ’ αρ. 2682/3.6.2019 πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (Β’ 2453).

26 Καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α’:
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2101 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2013/34 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 3 Ορισμοί – Προσθήκη άρθρου 157 Α στον ν. 4548/2018
Άρθρο 4 Τελικές μητρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος- Προσθήκη άρθρου 157 Β στον ν. 4548/2018
Άρθρο 5 Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος- Προσθήκη άρθρου 157 Γ στον ν. 4548/2018
Άρθρο 6 Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157 Δ στον ν. 4548/2018
Άρθρο 7 Περιεχόμενο δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος- Προσθήκη άρθρου 157 Ε στον ν. 4548/2018
Άρθρο 8 Δημοσίευση και προσβασιμότητα δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157 ΣΤ στον ν. 4548/2018
Άρθρο 9 Έλεγχος τήρησης δημοσιότητας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157 Ζ στον ν. 4548/2018
Άρθρο 10 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 157 Η στον ν. 4548/2018
Άρθρο 11 Ευθύνη για την κατάρτιση, δημοσίευση και διάθεση στο κοινό της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 180 Α στον ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4919/2022 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/2101

Άρθρο 12 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Άρθρο 13 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Άρθρο 14 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Άρθρο 15 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4919/2022
(παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 16 Σκοπός
Άρθρο 17 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1151 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Άρθρο 18 Αποκλεισμένοι διευθυντές – Προσθήκη άρθρου 56 Α στον ν. 4919/2022 (άρθρο 1 Οδηγίας 2019/1151/ΕΕ)
Άρθρο 19 Διάρκεια αποκλεισμού των διευθυντών – Προσθήκη άρθρου 56 Β στον ν. 4919/2022
Άρθρο 20 Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών – Προσθήκη άρθρου 56 Γ στο ν. 4919/2022 (παρ. 1 άρθρου 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 21 Χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τους αποκλεισμένους διευθυντές και διαδικασία αποκλεισμού – Προσθήκη άρθρου 56 Δ στον ν. 4919/2022
Άρθρο 22 Πρόβλεψη ανταλλαγής στοιχείων με μητρώα άλλων κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 56 Ε στον ν. 4919/2022
Άρθρο 23 Διαχείριση προσωπικών δεδομένων των αποκλεισμένων διευθυντών – Προσθήκη άρθρου 56 ΣΤ στον ν. 4919/2022
Άρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών – Τροποποίηση άρθρου 57 ν. 4919/2022

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 25 Υποβολή ετησίων οικονομικών καταστάσεων από κεφαλαιουχικές εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2101 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2013/34 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και εταιρικής διαφάνειας μέσω της δημόσιας υποβολής δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών ομίλων και, κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων, οι οποίες αναλαμβάνουν δραστηριότητες στη χώρα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους αποτελεί η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (L 429), με την τροποποίηση των ν. 4548/2018 (Α’ 104) και 4919/2022 (Α’ 71), ως προς τη θέσπιση υποχρέωσης υποβολής και δημοσίευσης δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών ομίλων και, κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 3
Ορισμοί – Προσθήκη άρθρου 157 Α στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) μετά από το «ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ» προστίθεται «ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Α» με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» και β) προστίθεται άρθρο 157Α, το οποίο εντάσσεται στο ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Α, ως εξής:
«ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Α
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 157Α
Ορισμοί
(άρθρο 48α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Για τους σκοπούς των άρθρων 157 Α έως 157 Ζ, ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α) «τελική μητρική επιχείρηση»: επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του μεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων,
β) «ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»: οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται από τη μητρική επιχείρηση ενός ομίλου, στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού, τα στοιχεία παθητικού, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα εμφανίζονται σαν να επρόκειτο για μία ενιαία οικονομική οντότητα,
γ) «περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας»: κρατική ή μη κρατική περιοχή δικαιοδοσίας, που έχει δημοσιονομική αυτονομία, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος εταιρειών,
δ) «αυτόνομη επιχείρηση»: επιχείρηση, η οποία δεν συμμετέχει σε όμιλο, όπως αυτός ορίζεται στο Παράρτημα Α’ του ν. 4308/2014 (Α’ 251),
ε) τα «έσοδα» έχουν την ίδια έννοια με:
εα) το «καθαρό ύψος κύκλου εργασιών», για τις επιχειρήσεις που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους και δεν εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίζονται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1606/2002(L243) ή
εβ) τα «έσοδα», όπως ορίζονται από ή κατά την έννοια του πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, βάσει του οποίου καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις για άλλες επιχειρήσεις, στ) «υποβολή δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος»: η κατάρτιση, δημοσίευση και διασφάλιση προσβασιμότητας της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος,
ζ) «ενημερωτική δήλωση»: η δήλωση που υποβάλλουν είτε τα υποκαταστήματα για την παράλειψη της τελικής μητρικής ή της αυτόνομης επιχείρησης είτε οι μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις για την παράλειψη της τελικής μητρικής επιχείρησης να τους παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος.».

Άρθρο 4
Τελικές μητρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος- Προσθήκη άρθρου 157 Β στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157Α, προστίθεται άρθρο 157Β ως εξής:
«Άρθρο 157Β
Τελικές μητρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 48β Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, εφόσον είναι:
α) Τελικές μητρικές επιχειρήσεις, τα ενοποιημένα έσοδα των οποίων, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους και
β) αυτόνομες επιχειρήσεις, των οποίων τα έσοδα, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους.
2. Η υποχρέωση της παρ. 1 αφορά στο τελευταίο από τα εν λόγω δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Η υποχρέωση της παρ. 1 αίρεται για:
α) τις τελικές μητρικές επιχειρήσεις, όταν τα ενοποιημένα έσοδα, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπολείπονται των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) ευρώ για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη, όπως αποτυπώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους και
β) τις αυτόνομες επιχειρήσεις, όταν τα συνολικά έσοδα, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπολείπονται των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) ευρώ για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη, όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις τους.
4. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:
α) σε αυτόνομες επιχειρήσεις ή σε τελικές μητρικές επιχειρήσεις και στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους, όταν οι επιχειρήσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, είναι εγκατεστημένες ή έχουν σταθερούς τόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή μόνιμη επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο στην Ελλάδα και
β) σε αυτόνομες επιχειρήσεις και σε τελικές μητρικές επιχειρήσεις, όταν οι επιχειρήσεις αυτές ή οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους δημοσιοποιούν έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητές τους και, στην περίπτωση τελικών μητρικών επιχειρήσεων, σχετικά με όλες τις δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.».

Άρθρο 5
Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος-Προσθήκη άρθρου 157 Γ στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Β, προστίθεται άρθρο 157Γ ως εξής:
«Άρθρο 157 Γ
Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (παρ. 4, 6 και 7 άρθρου 48β Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
1. Οι μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), που ελέγχονται από τελική μητρική επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σχετικά με την εν λόγω τελική μητρική επιχείρηση, όταν τα ενοποιημένα έσοδα της τελευταίας κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της, υπερβαίνουν για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της.
2. Η υποχρέωση της παρ. 1 αφορά στο τελευταίο από τα εν λόγω δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Η υποχρέωση της παρ. 1 αίρεται για μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, που ελέγχονται από τελική μητρική επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, όταν τα ενοποιημένα έσοδα της τελικής μητρικής επιχείρησης, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπολείπονται των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750 000 000) ευρώ για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη, όπως αποτυπώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους.
4. Όταν τα στοιχεία ή η δήλωση της παρ. 1 δεν είναι διαθέσιμα, η θυγατρική επιχείρηση ζητεί από την τελική μητρική επιχείρησή της, να της παράσχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά την παρ. 1. Αν η τελική μητρική επιχείρηση δεν παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, η θυγατρική επιχείρηση υποβάλλει δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή της, έλαβε ή απέκτησε, καθώς και ενημερωτική δήλωση ότι η τελική μητρική επιχείρησή της δεν κατέστησε διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία.
5. Η παρ. 1 εφαρμόζεται στις θυγατρικές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 όταν αυτές δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο στόχο από την καταστρατήγηση των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα.
6. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται, όταν η τελική μητρική επιχείρηση ή η αυτόνομη επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, καταρτίζει δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, κατά τρόπο που συνάδει με όσα προβλέπονται από το άρθρο 157 Ε και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό, δωρεάν και σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς, που είναι μηχανικώς αναγνώσιμος μέσω του δικτυακού τόπου της εν λόγω τελικής μητρικής επιχείρησης ή της εν λόγω αυτόνομης επιχείρησης και έχει εκδοθεί σε τουλάχιστον μία (1) από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρήσης, για την οποία συντάσσεται η δήλωση και
β) προσδιορίζει την επωνυμία και την καταστατική έδρα μιας μεμονωμένης θυγατρικής επιχείρησης ή το όνομα και τη διεύθυνση ενός μεμονωμένου υποκαταστήματος, τα οποία διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους και έχουν δημοσιεύσει δήλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 Ε.».

Άρθρο 6
Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157 Δ στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Γ, προστίθεται άρθρο 157Δ ως εξής:
«Άρθρο 157Δ
Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (παρ. 5, 6 και 7 άρθρου 48β Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
1. Τα υποκαταστήματα που έχουν συσταθεί από επιχειρήσεις που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σχετικά με την τελική μητρική επιχείρηση ή την αυτόνομη επιχείρηση που τα συνέστησε, όταν:
α) το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών του υποκαταστήματος υπερέβη το όριο που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 104) για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη και
β) η επιχείρηση που συνέστησε το υποκατάστημα είτε είναι συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου του οποίου η τελική μητρική επιχείρηση δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και τα ενοποιημένα έσοδα του οποίου, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, υπερέβαιναν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, εφόσον η τελική μητρική επιχείρηση δεν έχει μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση, με την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, είτε είναι αυτόνομη επιχείρηση, τα έσοδα της οποίας, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, υπερέβαιναν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της.
2. Η υποχρέωση της παρ. 1 αφορά στο τελευταίο από τα εν λόγω δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Η υποχρέωση της παρ. 1 αίρεται:
α) όταν τα υποκαταστήματα των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους υπολείπεται του ορίου που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη ή
β) όταν η προϋπόθεση της περ. β της παρ. 1 δεν πληρούται επί δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.
4. Αν τα στοιχεία ή η δήλωση της παρ. 1 δεν είναι διαθέσιμα, το υποκατάστημα ζητά μέσω του πληρεξούσιου ή του αντίκλητού του, από την τελική μητρική ή από την αυτόνομη επιχείρηση που το συνέστησε, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1. Αν η τελική μητρική ή η αυτόνομη επιχείρηση δεν παράσχει τα ως άνω στοιχεία, το υποκατάστημα υποβάλλει δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή του, έλαβε ή απέκτησε, καθώς και ενημερωτική δήλωση ότι η τελική μητρική επιχείρηση ή η αυτόνομη επιχείρηση δεν κατέστησε διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία.
5. Η παρ. 1 εφαρμόζεται στα υποκαταστήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της όταν αυτά δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο στόχο από την καταστρατήγηση των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα.
6. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται, όταν η τελική μητρική επιχείρηση ή η αυτόνομη επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, καταρτίζει δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, κατά τρόπο που συνάδει με όσα προβλέπονται στο άρθρο 157Ε και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό, δωρεάν και σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς, που είναι μηχανικώς αναγνώσιμος μέσω του δικτυακού τόπου της εν λόγω τελικής μητρικής επιχείρησης ή της εν λόγω αυτόνομης επιχείρησης και έχει εκδοθεί σε τουλάχιστον μία (1) από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρήσης, για την οποία συντάσσεται η δήλωση και
β) προσδιορίζει την επωνυμία και την καταστατική έδρα μιας μεμονωμένης θυγατρικής επιχείρησης ή το όνομα και τη διεύθυνση ενός μεμονωμένου υποκαταστήματος, τα οποία διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους και έχουν δημοσιεύσει δήλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 Ε.».

Άρθρο 7
Περιεχόμενο δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος- Προσθήκη άρθρου 157 Ε στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157Δ, προστίθεται άρθρο 157Ε ως εξής:
«Άρθρο 157Ε
Περιεχόμενο δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 48γ Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) 7
1. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που προβλέπεται από τα άρθρα 157 Β έως 157Δ περιέχει στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της αυτόνομης επιχείρησης ή της τελικής μητρικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 αποτελούνται από:
α) την επωνυμία της τελικής μητρικής επιχείρησης ή της αυτόνομης επιχείρησης, το σχετικό οικονομικό έτος, το χρησιμοποιούμενο για την παρουσίαση της δήλωσης νόμισμα και, κατά περίπτωση, κατάλογο όλων των θυγατρικών επιχειρήσεων, που έχουν ενοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της τελικής μητρικής επιχείρησης, όσον αφορά το σχετικό οικονομικό έτος, και είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας,
β) σύντομη περιγραφή της φύσης των δραστηριοτήτων τους,
γ) τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται βάσει Ισοδύναμου Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ),
δ) τα έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, και υπολογίζονται ως: δα) το άθροισμα του ύψους κύκλου εργασιών, των λοιπών λειτουργικών εσόδων, των εσόδων από συμμετοχές, εξαιρουμένων των μερισμάτων που εισπράττονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, των εσόδων από άλλες επενδύσεις και δάνεια που αποτελούν μέρος των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, άλλων εισπρακτέων τόκων και αντίστοιχων εσόδων, όπως αναφέρονται στις διατάξεις του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή
δβ) το εισόδημα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, βάσει του οποίου καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις, εξαιρουμένων των διορθώσεων αξιών και των μερισμάτων, που εισπράττονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
ε) το ύψος των κερδών ή ζημιών προ φόρων εισοδήματος,
στ) το ύψος του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος, ο οποίος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών ή των ζημιών του αντίστοιχου οικονομικού έτους από τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα στη σχετική περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας,
ζ) το ύψος του φόρου εισοδήματος, ο οποίος καταβλήθηκε σε ταμειακή βάση, ο οποίος υπολογίζεται ως το ποσό του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος από επιχειρήσεις και υποκαταστήματα στη σχετική περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και
η) το ποσό των συσσωρευμένων κερδών στο τέλος του σχετικού οικονομικού έτους.
3. Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία της παρ. 2 ορίζεται ότι:
α) ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος της περ. στ) της παρ. 2 συνδέεται μόνο με τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης κατά το σχετικό οικονομικό έτος και δεν περιλαμβάνει αναβαλλόμενους φόρους ή προβλέψεις για αβέβαιες φορολογικές υποχρεώσεις,
β) οι καταβληθέντες φόροι της περ. ζ) της παρ. 2 περιλαμβάνουν και τους παρακρατηθέντες φόρους από άλλες επιχειρήσεις σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις και υποκαταστήματα του ομίλου και
γ) ως συσσωρευμένα κέρδη της περ. η) της παρ. 2 νοείται το άθροισμα των κερδών από προηγούμενα οικονομικά έτη και το σχετικό οικονομικό έτος, η διανομή των οποίων δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Σε ό,τι αφορά τα υποκαταστήματα, τα συσσωρευμένα κέρδη είναι εκείνα της επιχείρησης η οποία συνέστησε το υποκατάστημα.
4. Για την υποβολή των στοιχείων της παρ. 2 είναι δυνατό να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙΒ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 4170/2013 (Α’ 163).
5. Τα στοιχεία των παρ. 2 και 4 παρουσιάζονται με τη χρήση κοινού υποδείγματος και ηλεκτρονικών μορφοτύπων αναφοράς που είναι μηχανικώς αναγνώσιμοι.
6. Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος περιλαμβάνει:
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 ή την παρ. 4 χωριστά για κάθε κράτος μέλος με ρητό προσδιορισμό της διάταξης, σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκε,
β) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 ή την παρ. 4 χωριστά για κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας, η οποία:
βα) την 1η Μαρτίου του οικονομικού έτους, για το οποίο οφείλεται να συνταχθεί η δήλωση, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας ή
ββ) την 1η Μαρτίου του οικονομικού έτους, για το οποίο οφείλεται να συνταχθεί η δήλωση, καθώς και την 1η Μαρτίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας,
γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 ή την παρ. 4 συγκεντρωτικά για τις άλλες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας.
7. Τα στοιχεία της δημόσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που αντιστοιχούν σε κάθε σχετική περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας με βάση την εγκατάσταση ή την ύπαρξη σταθερού τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας ή μόνιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας που, δεδομένων των δραστηριοτήτων του ομίλου ή της αυτόνομης επιχείρησης, μπορεί να υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην εν λόγω περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Εφόσον οι δραστηριότητες διάφορων συνδεδεμένων επιχειρήσεων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εντός μίας (1) ενιαίας περιοχής φορολογικής δικαιοδοσίας, τα στοιχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν το άθροισμα των στοιχείων που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης και των υποκαταστημάτων τους στην παραπάνω περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τα στοιχεία για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας.
8. Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, σε επίπεδο ομίλου μια γενική παρουσίαση, η οποία περιέχει εξηγήσεις για τυχόν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των ποσών που δηλώνονται σύμφωνα με τις περ. στ) και ζ) της παρ. 2, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη.
9. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος είναι το νόμισμα, στο οποίο παρουσιάζονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τελικής μητρικής επιχείρησης ή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της αυτόνομης επιχείρησης.
Ωστόσο, στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 157 Γ, το νόμισμα, που χρησιμοποιείται στη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος είναι το νόμισμα, στο οποίο η θυγατρική επιχείρηση δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της.
10. Τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στα άρθρα 157Γ και 157Δ μετατρέπονται σε αντίστοιχο ποσό στο εθνικό νόμισμα κάθε σχετικής τρίτης χώρας, εφαρμόζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία της 21ης Δεκεμβρίου 2021, (C- 518), στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη χιλιάδα.
11. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος προσδιορίζει εάν καταρτίσθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 ή την παρ. 4.».

Άρθρο 8
Δημοσίευση και προσβασιμότητα δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157 ΣΤ στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Ε, προστίθεται άρθρο 157 ΣΤ ως εξής:
«Άρθρο 157ΣΤ
Δημοσίευση και προσβασιμότητα (άρθρο 48δ Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
1. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157Ε και η ενημερωτική δήλωση της περ. ζ του άρθρου 157 Α συντάσσονται τουλάχιστον στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με άρθρο 26 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρήσης, για την οποία καταρτίζεται η δήλωση.
2. Οι υπόχρεοι των άρθρων 157 Β έως 157 Δ αναρτούν στον δικτυακό τους τόπο ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157Ε και της ενημερωτικής δήλωσης της περ. ζ του άρθρου 157 Α, καθώς και παραπομπή στον ιστότοπο του Γ.Ε.Μ.Η..
3. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157 Ε και η ενημερωτική δήλωση της περ. ζ του άρθρου 157Α παραμένουν δημόσια προσβάσιμες στο Γ.Ε.ΜΗ. επ’ αόριστον.».

Άρθρο 9
Έλεγχος τήρησης δημοσιότητας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157 Ζ στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 ΣΤ, προστίθεται άρθρο 157Ζ ως εξής:
«Άρθρο 157 Ζ Δήλωση του νόμιμου ελεγκτή (άρθρο 48στ Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Όπου, σύμφωνα με την περ. 1 της υποπαρ. Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, στη σχετική έκθεση ελέγχου αναφέρεται αν, για το οικονομικό έτος που προηγείται του οικονομικού έτους, για το οποίο έχουν καταρτισθεί οι ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις, η επιχείρηση όφειλε, σύμφωνα με τα άρθρα 157 Β έως 157 Δ, να δημοσιεύσει δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και στην περίπτωση αυτή, αν η δήλωση δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 157 ΣΤ.».

Άρθρο 10
Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 157 Η στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Ζ, προστίθεται άρθρο 157 Η ως εξής:
«Άρθρο 157Η
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Ενάτου Α (παρ. 4 άρθρου 48γ Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύνανται να καθορίζονται α) μέχρι την έκδοση της σχετικής εκτελεστικής πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κοινό υπόδειγμα και ο σχετικός μορφότυπος αναφοράς του άρθρου 157 Η, και β) μετά την έκδοση αυτής, ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το κοινό υπόδειγμα και τον μορφότυπο αναφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 157 Ε.».

Άρθρο 11
Ευθύνη για την κατάρτιση, δημοσίευση και διάθεση στο κοινό της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 180 Α στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’104) προστίθεται άρθρο 180 Α ως εξής:
«Άρθρο 180Α
Ευθύνη για την κατάρτιση, τη δημοσίευση και τη διάθεση στο κοινό της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 48ε Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
1. Συλλογική ευθύνη για την υποβολή της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 157 Α έως και 157 Ζ, έχουν:
α) Τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των τελικών μητρικών επιχειρήσεων ή των αυτόνομων επιχειρήσεων του άρθρου 157 Β, τα οποία ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους,
β) τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των θυγατρικών επιχειρήσεων του άρθρου 157Γ και οι πληρεξούσιοι ή αντίκλητοι για τα υποκαταστήματα του άρθρου 157 Δ, οι οποίοι ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, στο μέτρο που είναι δυνατόν να γνωρίζουν ότι η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται με τρόπο σύμφωνο, κατά περίπτωση, με τα άρθρα 157 Β έως 157 Ε και ότι αυτή δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη σύμφωνα με το άρθρο 157 ΣΤ.
2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 που παραβιάζουν το παρόν Μέρος τιμωρούνται με πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έκαστο. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, ο κύκλος εργασιών της υπόχρεης επιχείρησης ή του υποκαταστήματος, η οικονομική κατάσταση του παραβάτη και η επανάληψη της παράβασης από το ίδιο πρόσωπο (υποτροπή).
3. Αρμόδια για την επιβολή του προστίμου είναι η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4919/2022 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/2101

Άρθρο 12
Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται περ. ιγ) και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 34
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες
1. Για τις προσωπικές εταιρείες των περ. δ), η), θ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 16 με έδρα στην ημεδαπή, επιπρόσθετα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) Η εταιρική σύμβαση και οι τροποποιήσεις της, σε κωδικοποιημένη μορφή,
β) ο σκοπός,
γ) η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος,
δ) η πλήρης διεύθυνση της έδρας,
ε) τα ατομικά στοιχεία των εταίρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσας είναι νομικά, δημοσιεύεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του, όπως επωνυμία, νομική μορφή και έδρα, καθώς και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί τα νομικά πρόσωπα,
στ) η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του,
ζ) κάθε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας,
η) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
θ) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
ι) ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,
ια) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων,
ιβ) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.,
ιγ) η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και η ενημερωτική δήλωση των άρθρων 157Β έως 157Ζ του ν. 4548/2018 (Α’ 104), εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων.
2. Καταχωρίζεται, χωρίς να δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ., η άδεια διαμονής που επιτρέπει πρόσβαση σε ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα τρίτης χώρας, τα οποία πρόκειται να αποκτήσουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου.».

Άρθρο 13
Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 4919/2022 (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται περ. ια) και το άρθρο 35 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (άρθρο 14 και περ. α) άρθρου 28 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
1. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες των περ. α) έως ε), ζ), ι) και ια) της παρ. 1 του άρθρου 16, με έδρα στην ημεδαπή, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) η ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και, όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της διοίκησης,
β) οι τροποποιήσεις του καταστατικού και το πλήρες κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού,
γ) ο διορισμός, η αποχώρηση και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 33, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από τον νόμο είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:
γα) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα από ένα, με την καταχώριση διευκρινίζεται αν δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,
γβ) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου, και
γγ) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,
δ) μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως, των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των Οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (L 372), για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 91/674/ΕΟΚ (L 374), για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2013/34/ΕΕ (L 182), σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
στ) οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας της εταιρείας,
ζ) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,
ι) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης, οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και
ια) Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των άρθρων 157 Β έως 157 Ζ του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
2. Καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αριθμός των μεριδίων των εταίρων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των ως άνω προσώπων.».

Άρθρο 14
Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4919/2022 (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

Στο άρθρο 43 του ν. 4919/2022 προστίθεται περ. ιβ) και το άρθρο 43 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 43
Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρα 36, 37 και 38 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ) Καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., για τα υποκαταστήματα των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 16:
α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών,
β) η ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος,
γ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,
δ) το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,
ε) αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την τήρηση μητρώου, καταχωρίζεται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο μητρώο αυτό,
στ) η μορφή, η έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στην ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό,
ζ) η επωνυμία της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,
η) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που έχουν
την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
ηα) ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου,
ηβ) ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές μόνοι,
θ) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, σύμφωνα με τις περ. η), ι) και ια) του άρθρου 35, όπως, επίσης, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
ι) τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της εταιρείας, που καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, στο οποίο υπόκειται η εταιρεία. Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά τρόπο ισοδύναμο με το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, απαιτούνται τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,
ια) το κλείσιμο του υποκαταστήματος, και
ιβ) η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157 Γ του ν. 4548/2018 (Α’ 104).».

Άρθρο 15
Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4919/2022 (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται περ. ε) και το άρθρο 44 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 44
Στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)
1. Για τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 17, τα εξής:
α) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
β) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
γ) έκθεση διαχείρισης και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης,
δ) έκθεση ελέγχου ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
ε) η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157Γ του ν. 4548/2018 (Α’ 104) ή του άρθρου 81 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), η οποία διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς που είναι μηχανικά αναγνώσιμος.
2. Τα έγγραφα της παρ. 1 συντάσσονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους, στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.
3. Εκτός από τα έγγραφα της παρ. 1, τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων της παρ. 1 δημοσιεύουν επιπλέον τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:
α) τα έσοδα και τα έξοδα του υποκαταστήματος που προέρχονται από τους λογαριασμούς των παρ. 1, 3, 4, 6, 7, 8 και 15 του άρθρου 27 ή τους λογαριασμούς των παρ. Α4, Α9, Β1 έως Β4 και Β7 του άρθρου 28 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ (L 372),
β) τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απασχολούνται κατά μέσο όρο στο υποκατάστημα,
γ) το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του υποκαταστήματος, κατανεμημένων σε εκείνες που αφορούν στα πιστωτικά ιδρύματα και εκείνες που αφορούν στους πελάτες, καθώς και το συνολικό ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκπεφρασμένων στο νόμισμα του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα,
δ) το σύνολο του ενεργητικού και των ποσών που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του ενεργητικού, στους λογαριασμούς των παρ. 1, 2 και 3 του παθητικού και στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού των παρ. 1 και 2, σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στα ανάλογα άρθρα της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, καθώς και, για τους λογαριασμούς των παρ. 2, 5 και 6 του ενεργητικού, την κατάταξη των τίτλων ανάλογα με το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου 35 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ.
4. Η ακρίβεια των πληροφοριών της παρ. 3 και η αντιστοιχία τους με τους ετήσιους λογαριασμούς ελέγχονται από έναν (1) ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία με τη διατύπωση σχετικής γνώμης.».

ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 16
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η προστασία των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα εταιρειών, μέσω της αποτροπής οποιασδήποτε δόλιας ή καταχρηστικής συμπεριφοράς που εξασφαλίζεται μέσω της απόρριψης διορισμού φυσικού προσώπου ως διαχειριστή εταιρικών υποθέσεων (αποκλεισμένος διευθυντής), λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον την προηγούμενη συμπεριφορά του εν λόγω προσώπου στην επικράτεια, αλλά αξιοποιώντας και πληροφορίες που παρέχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 17
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους αποτελεί η ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου (L 186), και ειδικότερα ως προς τον αποκλεισμό φυσικών προσώπων από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων (αποκλεισμένοι διευθυντές).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1151 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Άρθρο 18
Αποκλεισμένοι διευθυντές – Προσθήκη άρθρου 56 Α στον ν. 4919/2022 (άρθρο 1 Οδηγίας 2019/1151/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 56 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθεται «ΜΕΡΟΣ Β 1» με τίτλο «ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ», β) προστίθεται άρθρο 56 Α, το οποίο εντάσσεται στο ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Α, ως εξής:
«ΜΕΡΟΣ Β 1
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Άρθρο 56Α
Αποκλεισμένος διευθυντής (παρ. 1 και 2 άρθρου 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
1. Αποκλεισμένος διευθυντής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που αποκλείεται από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων επειδή για αυτό συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι ανίκανο για δικαιοπραξία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Αστικού Κώδικα,
β) είναι περιορισμένα ικανό για δικαιοπραξία σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 129 του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει κηρυχθεί από το δικαστήριο ανίκανο για όλες τις δικαιοπραξίες ή μόνο για τις δικαιοπραξίες που συνέχονται με τη διοίκηση και την εκπροσώπηση νομικών προσώπων,
γ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [ν. 4987/2022 (Α’ 206)],
δ) ασκεί τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας του οποίου ο Α.Φ.Μ. έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ε) ασκεί τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά τον χρόνο που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα κηρύσσεται σε πτώχευση,
στ) υπό την ιδιότητα του διορισμένου εκκαθαριστή δεν ενήργησε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, αναλόγως εφαρμοζόμενο για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες,
ζ) του έχει επιβληθεί μία η περισσότερες από τις ποινικές κυρώσεις των άρθρων 176 έως 179 του ν. 4548/2018 με τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
η) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (L 300), και τα αδικήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα,
θ) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3, 4 και 5 έως 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 88) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 αυτής, και για τα αδικήματα των άρθρων 187Α του Ποινικού Κώδικα, περί τρομοκρατικών πράξεων, 187Β του Ποινικού Κώδικα, περί αξιόποινης υποστήριξης τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32 έως 35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), περί τρομοκρατικών εγκλημάτων,
ι) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
ια) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για έγκλημα φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
ιβ) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του άρθρου 39 του ν. 5026/2023 (Α’45),
ιγ) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για έγκλημα των άρθρων 197 έως 202 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας.
ιδ) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για τα εγκλήματα λαθρεμπορίας του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 (Α’265),
ιε) έχει κριθεί ως πρόσωπο που εμπίπτει στην κατηγορία του αποκλεισμένου διευθυντή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους λόγους που περιγράφονται στις περ. α) έως και ιδ).
2. Ο αποκλεισμένος διευθυντής απαγορεύεται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, να διορίζεται ιδίως:
α) μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε Α.Ε.,
β) διαχειριστής σε Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε. κατά μετοχές,
γ) πληρεξούσιος ή αντίκλητος σε υποκαταστήματα κεφαλαιουχικών εταιρειών, δ) εκκαθαριστής,
ε) αντιπρόσωπος νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε κεφαλαιουχική εταιρεία,
στ) ως πρόσωπο που έχει την εξουσία να δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπεί ενώπιον δικαστηρίου.
3. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους τα φυσικά πρόσωπα που ζητούν να ασκήσουν εξουσία εκπροσώπησης και διαχείρισης κατά την έννοια της παρ. 2, γνωστοποιούν στο Γ.Ε.ΜΗ., εάν γνωρίζουν οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό τους, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.».

Άρθρο 19
Διάρκεια αποκλεισμού των διευθυντών – Προσθήκη άρθρου 56 Β στον ν. 4919/2022

Στον ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται άρθρο 56 Β ως εξής:
«Άρθρο 56Β
Διάρκεια αποκλεισμού (παρ. 1 άρθρου 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
1. Η διάρκεια του αποκλεισμού είναι ανάλογη της βαρύτητας της παράβασης και ειδικότερα:
α) για τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 56 Α για όσο χρόνο υφίσταται ανικανότητα για δικαιοπραξία,
β) για τις περ. γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 56 Α για όσο χρόνο ο Α.Φ.Μ. βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής,
γ) για την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 56 Α μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτώχευσης,
δ) για τις περ. στ), ιβ) και ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 56 Α για τρία (3) έτη από τον χρόνο που η απόφαση κατέστη τελεσίδικη,
ε) για τις περ. ζ), ια) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 56 Α για πέντε (5) έτη από τον χρόνο που η απόφαση κατέστη τελεσίδικη,
στ) για τις περ. η), θ) και ι) της παρ. 1 του άρθρου 56 Α για δεκαπέντε (15) έτη από τον χρόνο που η απόφαση κατέστη τελεσίδικη, και
ζ) για την περ. ιε) της παρ. 1 του άρθρου 56 Α για όσο χρόνο διαρκεί ο αποκλεισμός του προσώπου σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πάντως όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που απειλείται για την ίδια πράξη στην εσωτερική έννομη τάξη.
2. Μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας αποκλεισμού της παρ. 1 το αποκλεισμένο φυσικό πρόσωπο διαγράφεται αυτοδίκαια από το μητρώο αποκλεισμένων διευθυντών του άρθρου 56 Α.».

Άρθρο 20
Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών – Προσθήκη άρθρου 56 Γ στον ν. 4919/2022 (παρ. 1 άρθρο 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Μετά από το άρθρο 56 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται άρθρο 56 Γ ως εξής:
«Άρθρο 56
Γ (παρ. 1 άρθρο 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ) Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών
1. Στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. δημιουργείται ειδικό μητρώο αποκλεισμένων διευθυντών του άρθρου 56 A.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση και τη διαχείριση του μητρώου της παρ. 1 είναι η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3. Το μητρώο της παρ. 1 είναι προσβάσιμο αποκλειστικά από τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και από το Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.). Πρόσβαση σε στοιχεία του μητρώου μπορούν να έχουν και ιδιώτες εφόσον έχουν ειδικό έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).».

Άρθρο 21
Χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τους αποκλεισμένους διευθυντές και διαδικασία αποκλεισμού – Προσθήκη άρθρου 56 Δ στον ν. 4919/2022

Στον ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται άρθρο 56 Δ ως εξής:
«Άρθρο 56Δ
Χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τους αποκλεισμένους διευθυντές και διαδικασία αποκλεισμού (παρ. 2 και 6 άρθρου 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
1. Τα δεδομένα για τους αποκλεισμένους διευθυντές λαμβάνονται ηλεκτρονικά από άλλα μητρώα του Δημοσίου, και όπου απαιτείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ιδίως από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS και την πύλη e-justice.
2. Τα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) διασυνδέονται με το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών του άρθρου 56 Γ και αποκλείουν τον ορισμό των εγγεγραμμένων στο ως άνω μητρώο σε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 56 Α.».

Άρθρο 22
Πρόβλεψη ανταλλαγής στοιχείων με μητρώα άλλων κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 56 Ε στον ν. 4919/2022

Στον ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται άρθρο 56Ε ως εξής:
«Άρθρο 56Ε
Ανταλλαγή στοιχείων με μητρώα κρατών μελών (παρ. 3 και 4 άρθρου 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ανταλλάσσει πληροφορίες με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της πλατφόρμας e-justice, σχετικά με τα στοιχεία των αποκλεισμένων διευθυντών, τη διάρκεια του
αποκλεισμού, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού και απαντά ηλεκτρονικά σε αιτήματα των άλλων κρατών μελών για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.».

Άρθρο 23
Διαχείριση προσωπικών δεδομένων των αποκλεισμένων διευθυντών – Προσθήκη άρθρου 56 ΣΤ στον ν.4919/2022

Στον ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται άρθρο 56 ΣΤ ως εξής:
«Άρθρο 56ΣΤ
Διαχείριση προσωπικών δεδομένων αποκλεισμένων διευθυντών (παρ. 7 άρθρου 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
1. Αρμόδια Υπηρεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ορίζεται η υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 20, η οποία φέρει και την ευθύνη να αξιολογεί ηλεκτρονικά τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αποκλεισμό του προσώπου ως διευθυντή, με σκοπό να αποτρέπεται οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η προστασία όλων των προσώπων που αλληλοεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται για τους σκοπούς των άρθρων 56 Α έως και 56 Δ υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’137) και δεν αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερο από την περίοδο αποθήκευσης τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στη σύσταση εταιρείας, την καταχώριση υποκαταστήματος ή την υποβολή στοιχείων εκ μέρους εταιρείας ή υποκαταστήματος.».

Άρθρο 24
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το μητρώο αποκλεισμένων διευθυντών – Τροποποίηση άρθρου 57 ν. 4919/2022

Στο άρθρο 57 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται παρ. 22 ως εξής:
«22. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, καθώς και των Διοικητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία και την ενημέρωση του μητρώου αποκλεισμένων διευθυντών του άρθρου 56 Γ.»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 25
Υποβολή ετησίων οικονομικών καταστάσεων από κεφαλαιουχικές εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Οι εταιρείες της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με τη σύναψη κάθε μορφής δανείων, περιλαμβανομένων των κοινοπρακτικών, καθώς και μέσω της εκδόσεως ομολογιακών δανείων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών της Τράπεζας της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων από την αρμόδια Γενική Συνέλευση.
2. Οι εταιρείες της παρ. 1, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α’ 91).
3. Η υποβολή των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται βάσει των υποδειγμάτων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2682/3.6.2019 πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (Β’ 2453).
4. Για τη συλλογή των στοιχείων της παρ. 1 από τις υπόχρεες εταιρείες εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (L 318).
5. Σε περίπτωση παράλειψης ή ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων των παρ. 1 και 2 εκ μέρους των υπόχρεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος περί κυρώσεων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, δύνανται να τροποποιούνται τα υποδείγματα υποβολής οικονομικών στοιχείων των εταιρειών της παρ. 3, να μεταβάλλεται ο κύκλος των υπόχρεων σε υποβολή οικονομικών στοιχείων νομικών προσώπων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
7. Το παρόν εφαρμόζεται και για την υποβολή οικονομικών στοιχείων της εταιρικής χρήσης 2022. Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι εταιρείες της παρ. 2 υποβάλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2023.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το Μέρος Α’ ισχύει για τα οικονομικά έτη που εκκινούν μετά από την 22α Ιουνίου 2024.

Πηγή