Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών των Κυκλάδων μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)”

Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/ δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως:

  • Αναβάθμιση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων, αλιευτικών λιμένων, προβλητών και αγκυροβολίων για την προστασία των σκαφών από τις καιρικές συνθήκες, ιχθυαγορών/ιχθυοσκάλων, κοινών υποδομών εξυπηρέτησης αλιέων, κλπ. συναφών υποδομών, με έμφαση στις απαραίτητες υποδομές μικρής κλίμακας διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ.
  • Δημιουργία, αναβάθμιση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών για την προστασία – βελτίωση – ανάδειξη – αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των θαλάσσιων – αλιευτικών περιοχών όπως: δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, δράσεις προστασίας – διαχείρισης – αποκατάστασης – παρακολούθησης των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και περιοχών NATURA 2000, διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (π.χ. θαλάσσιες και καταδυτικές διαδρομές, αγκυροβόλια, καταδυτικά πάρκα), υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη θαλάσσιων – αλιευτικών – παράκτιων περιοχών φυσικού κάλλους – αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες αξιοθέατων – μνημείων, παρατηρητήρια, θέσεις θέας και υπαίθριας αναψυχής, παράκτια πεδία αναρρίχησης, συμπεριλαμβανομένου του συναφούς εξοπλισμού όπως εξυπηρέτηση, ασφάλεια, προσβασιμότητα επισκεπτών, πυρόσβεση, αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών), δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης, δράσεις πληροφόρησης – προβολής και ανάδειξης, κλπ.
  • Δημιουργία, αναβάθμιση, ανάδειξη, μετατροπή και προβολή υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και υποδομών που σχετίζονται με τη θάλασσα και την αλιεία συμπεριλαμβανόμενης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της θάλασσας και της αλιείας (π.χ. φάροι, ναυτικά μουσεία – εκθετήρια – συλλογές, μουσεία – εκθέσεις θαλάσσιων ειδών, ενυδρεία, παραδοσιακά σκάφη, συστήματα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών, κ.λπ.).

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Συλλογικοί φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, ΜΚΟ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

Περίοδος υποβολής

από 14/12/2020 έως 21/5/2021

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΑΕ ΟΤΑ» στη διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, 8410 0 Σύρος, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Νομός Κυκλάδων – Περιφερειακή/κές ενότητες: Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου

Χάρτες

cyclades-map.gif

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ).

Προϋπολογισμός

€ 570.000

Πηγή