Με τη νέα εγκύκλιο 2003/2023 παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες:

α) επί ερμηνευτικών ζητημάτων σχετικά με:
i. την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 195 και 196 του ν. 4738/2020 περί αυτοδίκαιης απαλλαγής νομίμων εκπροσώπων/διοικούντων ν.π. σε περατωμένες διαδικασίες του προϊσχύοντος πτωχευτικού δικαίου,
ii. την έκταση απαλλαγής των νομίμων εκπροσώπων/διοικούντων ν.π. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 195 του ν. 4738/2020,
iii. την άσκηση προσφυγής κατά της απαλλαγής ως αρνητικής προϋπόθεσης για την επέλευση της απαλλαγής,
iv. την άσκηση αίτησης ανάκλησης σε περίπτωση απαλλαγής νομίμων εκπροσώπων/διοικούντων ν.π. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 195 του ν. 4738/2020 και
v. την απόρριψη αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου (άρθρα 172-188 του ν. 4738/2020).

β) σχετικά με την άσκηση κύριας παρέμβασης του Δημοσίου σε δίκες πτώχευσης του ν. 4738/2020 και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ασκείται παρέμβαση. Ειδική μνεία γίνεται σε θέματα που αφορούν τον τρόπο ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με την άσκηση αίτησης πτώχευσης, καθώς και σε ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την άσκηση παρέμβασης στις δίκες πτώχευσης μικρού αντικειμένου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) i. Περατωμένες διαδικασίες του προϊσχύοντος πτωχευτικού δικαίου στις οποίες είχαν υπαχθεί οφειλέτες νομικά πρόσωπα με οφειλές προς το Δημόσιο, για τις οποίες ευθύνονται εις ολόκληρον εκ του νόμου φυσικά πρόσωπα υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου/διοικούντος,
ii. πτωχευτικές διαδικασίες του ν. 4738/2020 και του προϊσχύοντος πτωχευτικού δικαίου στις οποίες έχουν υπαχθεί οφειλέτες νομικά πρόσωπα με οφειλές προς το Δημόσιο, για τις οποίες ευθύνονται εκ του νόμου εις ολόκληρον φυσικά πρόσωπα υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου/διοικούντος,
iii. οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που, υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου/διοικούντος, ευθύνονται εκ του νόμου εις ολόκληρον για οφειλές νομικού προσώπου προς το Δημόσιο, τα οποία υπόκεινται σε απαλλαγή κατ’ άρθρα 192-196 του ν. 4738/2020,
iv. φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται εκ του νόμου εις ολόκληρον για οφειλές νομικού προσώπου υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου/διοικούντος, τα οποία υπόκεινται σε απαλλαγή κατ’ άρθρα 195-196 του ν. 4738/2020 και
v. αιτήσεις πτώχευσης μικρού αντικειμένου, ως προς τις οποίες πιθανολογείται (από το πτωχευτικό δικαστήριο ή τον εισηγητή της πτώχευσης) ανεπάρκεια ενεργητικού του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
β) Αιτήσεις πτώχευσης οφειλετών του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020

Σκοπός της εγκυκλίου 2003/2023 είναι η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί:

α) επί ερμηνευτικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 που ρυθμίζουν την αυτοδίκαιη απαλλαγή και την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου (βλ. παρ. 1 έως 21 των ενοτήτων Α έως Ε της εγκυκλίου) και

β) σχετικά με την άσκηση κύριας παρέμβασης του Δημοσίου, ως πιστωτή, σε δίκη πτώχευσης του ν. 4738/2020. Αναφορικά με την άσκηση παρέμβασης, όπως προκύπτει από την ανάλυση που ακολουθεί, η παρέμβαση του Δημοσίου στις δίκες πτώχευσης δεν είναι υποχρεωτική -όχι μόνο αναφορικά με αιτήσεις πτώχευσης μεγάλου αντικειμένου αλλά και αναφορικά με αιτήσεις πτώχευσης μικρού αντικειμένου- και πρέπει να ασκείται μόνο όταν συντρέχει συγκεκριμένος νόμιμος λόγος (βλ. παρ. 22 έως 28 της ενότητας ΣΤ της εγκυκλίου).

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή