Τα νέα του ΕΣΠΑ

Διαδικτυακό σεμινάριο: “Εργαστήριο για μια νέα Ευρώπη – Οι Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές ωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση”

30/10/2020

Κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: “Εργαστήριο για μια νέα Ευρώπη – Οι Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές ωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση”. Το εργαστήριο, έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου και το θέμα του αφορούσε την παρουσίαση του ανεπίσημου εγγράφου σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και την εύρεση νέων μεθόδων προσαρμογής αυτών των στρατηγικών στις νέες προκλήσεις.

Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν μια ζωτική συνεισφορά στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οράματος. Οι βασικές αξίες όπως η συμμετοχή, η συνεργασία, η ανοιχτή πληροφόρηση και η ευελιξία που προωθούν, προσφέρουν στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού έργου. Ακόμα, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν τους κύριους εντεταλμένους για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Πολιτικής της Συνοχής, καθώς δρουν ως ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινών μακροπεριφερειακών προκλήσεων. Το ευρωπαϊκό όραμα περιλαμβάνει την εφαρμογή διάφορων πολιτικών όπως είναι η ‘Πράσινη Συμφωνία’, η νέα ώθηση  για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και η Πολιτική Συνοχής και απαιτεί την ενσωμάτωση νέων ιδεών και δράσεων στα τρέχοντα προγράμματα και στις υπάρχουσες δομές.

Πιο αναλυτικά, οι τέσσερις μακροπεριφερειακές στρατηγικές (EUSBSR, EUSDR, EUSALP, EUSAIR) περιλαμβάνουν συνολικά 19 χώρες μέλη της ΕΕ και 9 τρίτες χώρες, με εκτιμώμενο πληθυσμό περίπου 236 εκατ. μέσα στην ΕΕ και 33,5 εκατ. εκτός Ένωσης. Παρότι οι στρατηγικές  αποτελούν ένα βασικό και καινοτόμο παράγοντα προώθησης των πολιτικών ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, συνοχής και διεύρυνσης, οι νέες προκλήσεις και προτεραιότητες που προέκυψαν, χρειάζεται να ενσωματωθούν στο σχέδιο δράσης τους. Επιπλέον, η κρίση της πανδημίας COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τις χώρες των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων του διαδικτυακού εργαστηρίου, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές προσφέρουν στην επίτευξη του ευρωπαϊκού οράματος παρέχοντας μια περισσότερο συνεργατική οπτική, ενισχύοντας την συνεργασία των λαών, προωθώντας ηγετικό ρόλο για το κοινό και τον πολίτη και ενισχύοντας κοινές αντιλήψεις και ανταλλαγές μεταξύ των διαφορετικών διοικητικών επιπέδων στις περιφέρειες της ΕΕ.

Παρόλα αυτά, οι στρατηγικές αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με το σημαντικότερο εξ αυτών το θέμα της χρηματοδότησης. Ειδικότερα, οι προτεραιότητες των στρατηγικών είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Επίσης, η ευθυγράμμιση/ αντιστοίχιση των προτεραιοτήτων των στρατηγικών με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μακροπεριφερειακών στόχων.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2020

Πηγή