ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (658.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (815.920,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Αναλυτικές πληροφορίες

 

Πηγή