Προγράμματα – Προσκλήσεις

Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής

Αναμένεται

Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης και ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται: • Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης και εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης • Προμήθεια συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι – ΟΤΑ β’ βαθμού Περιφέρειας Αττικής
  • Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

Περίοδος υποβολής

από 15/1/2021 έως 30/6/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 117 41, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή