Προγράμματα – Προσκλήσεις

Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για τις ευάλωτες ομάδες – Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΚΔΗΦ) – Β΄φάση

Επιχορήγηση για ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Καλαμάτας.

Το ΚΔΗΦ θα υλοποιεί κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω ενέργειες: α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: • Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου. • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα). • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου. • Την παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης. • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. •Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους. • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας, άλλες Δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των συγκεκριμένων Δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Καλαμάτας
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα: Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμοί ή επιχειρήσεις (του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 / ΦΕΚ Α’ 143) του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον προβλέπεται η άσκηση σχετικής δραστηριότητας από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.

Περίοδος υποβολής

από 29/4/2021 έως 16/6/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 1.650.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή