Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Έχει λήξει

Αντικατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet από νέο πληροφοριακό σύστημα, αναδιοργάνωση της υφιστάμενης βάσης τελωνειακών δεδομένων και υλοποίηση των νέων προδιαγραφών των διευρωπαϊκών συστημάτων που θεσμοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να τις εφαρμόσουν κατά την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων τους, με βάση κοινά συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Περίοδος υποβολής

από 20/4/2022 έως 31/5/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 9.528.531,99

Σχετικά αρχεία

Πηγή