Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις επιμόρφωσης των νέων και διασύνδεσής τους με την εργασία σε σύγχρονα και εξωστρεφή θεματικά αντικείμενα

Μέσω της δράσης οι νέοι θα επιμορφώνονται σε θεματικά αντικείμενα που αφορούν ενδεικτικά στα ακόλουθα: web design, διαχείριση μοντέρνων πλατφορμών e-shop, graphic design, digital marketing κά. Προκειμένου οι ωφελούμενοι να ενισχύσουν ουσιωδώς τη προοπτική και τους όρους απασχόλησής τους θα παρέχονται υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής καθοδήγησης μετά το πέρας της επιμόρφωσης.

Ο αριθμός των ωφελουμένων από την εφαρμογή της δράσης ανέρχεται σε 3.000 νέους ηλικίας ως 29 ετών με προτεραιότητα τους ηλικίας έως 25 ετών. Οι ενέργειες της συγκεκριμένης δράσης αφορούν κατ’ ελάχιστον στα ακόλουθα: – υλοποίηση επιμόρφωσης και συμβουλευτική καθοδήγηση – πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν – δημοσιότητα και προβολή δράσης Η πιστοποίηση των δεξιοτήτων θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Σε ποιους απευθύνεται

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Περίοδος υποβολής

από 14/5/2021 έως 30/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 3.962.400

Σχετικά αρχεία

Πηγή