Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων στην Δυτ. Μακεδονία – Αντιπλημμυρικά έργα

Έχει λήξει

Υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στη μείωση των πλημμυρών και των επιπτώσεών τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στην ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών, στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας:

 • Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών_GR09RAK0010

 • Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος)_GR09RAK0012

 • Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνη Καστοριάς_GR09RAK0007

 • Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περιοχή Σαρακήνα, Καρπερό)_GR09RAK0002

 • Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη Φτελιάς_ GR09RAK0004

 • Πεδιάδα Κοζάνης_GR09RAK0005

 • Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας_ GR09RAK0008

 • Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης_GR09RAK0006.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2020 έως 31/7/2020

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

 • αφ’ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
 • αφ’ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/. Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.pepdym.gr. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Πηγή