Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1058903 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 3534/08-07-2022)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Παπαηρακλή
Π. Καλαντζής
Τηλέφωνο: 2132112912, 905
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β 1702) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς την αναστολή της ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων της Γενικής Διεύθυνσης της Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και λοιπών διατάξεων αυτής».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7 και των παρ.1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα τα άρθρα 47Α, 48 και 78 αυτής και το Παράρτημα 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.», όπως διαμορφώθηκαν με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05.04.2022 (Β’ 1702) όμοια.
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142).

3. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. A 159078 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/29-06-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1114327ΕΞ2021/22-12-2021 (Α.Δ.Α.62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

4. Το από 28-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

5. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη αναστολής της ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 απόφασης (Β’ 1702), κατά το μέρος που αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ποσό ύψους, περίπου, τριακοσίων ευρώ (300 €), για το έτος 2022, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.),

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, με τίτλο «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης» στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τη μετονομασία του «Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής» και τη σύσταση ενός (1) Τμήματος Εσόδων σε αυτό, τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας και της δομής των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων αυτών, τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων Δ.Ο.Υ. και των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) όμοιας και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β’ 1702), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1054165 ΕΞ 2022/20-06-2022 (Β’ 3198) όμοια και ειδικότερα:

1. Στο άρθρο 47A «Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)», όπως αυτό διαμορφώνεται με την ως άνω απόφαση και ειδικότερα στην παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε το τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

«Επίσης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/ σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής. Περαιτέρω, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων.»

2. Αναστέλλουμε, έως 31/12/2022, την ισχύ των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων και ειδικότερα τη μεταφορά από αυτήν των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης αυτής στο 4ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ. ΚΕ.) Αττικής, την κατάργηση του ως άνω Τμήματος και της Υποδιεύθυνσης αυτής, τη μετατροπή της τάξης της από «Α’» σε «Α1’», καθώς και τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής.

Β. 1. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, εξακολουθεί η Δ.Ο.Υ. Πλοίων να λειτουργεί με τη δομή και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση (Β’ 4738) και η θέση του Προϊσταμένου αυτής, να περιλαμβάνεται μεταξύ των θέσεων ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχει ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία.

2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού που προβλέπονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) απόφαση, για τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.Κ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα που αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί ως Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738)
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) και
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή