Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1092968 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1062982 ΕΞ 2022/13-07-2022 (Β’3806 και 4493) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας μεταφοράς των Τμημάτων «ΙΑ’- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’- Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή και τη μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 17 και 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133).

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’4738) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1062982 ΕΞ 2022/13-07-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τη μεταφορά των Τμημάτων «ΙΑ’- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’- Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή, τη μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα αυτής, καθώς και τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και την αναστολή λειτουργίας Τμήματος της Δ.ΕΞΥ. και αρμοδιοτήτων Τμημάτων των ως άνω Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ» (Β’3806 και 4493).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού της ημερομηνίας μεταφοράς των Τμημάτων «ΙΑ’- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’- Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Δ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Δ. της ΑΑΔΕ στη Δ.ΕΞΥ. και μετατροπής του Γραφείου αυτού σε Τμήμα της Δ.ΕΞΥ.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1062982 ΕΞ 2022/13-07-2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τη μεταφορά των Τμημάτων «ΙΑ’- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’- Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή, τη μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα αυτής, καθώς και τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και την αναστολή λειτουργίας Τμήματος της Δ.ΕΞΥ. και αρμοδιοτήτων Τμημάτων των ως άνω Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ» (Β’3806 και 4493) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε, από 03/10/2022 σε 07/11/2022, την ημερομηνία:

α) μεταφοράς των Τμημάτων «ΙΑ’- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’- Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» που λειτουργεί σε αυτό, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή αυτής και της μετονομασίας τους σε «Τμήμα Ζ’- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «Τμήμα Η’- Υπηρεσίας myAADElive Αττικής», αντίστοιχα,

β) μετατροπής του «Γραφείου Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» σε Τμήμα της Δ.ΕΞΥ., απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τίτλο «Τμήμα Θ’- Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης», το οποίο εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης και

γ) ισχύος εν γένει των διατάξεων της περ. 1 της παρ. Α’, της περ. 1 της παρ. Β’ και της παρ. Γ’ αυτής.

B. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1062982 ΕΞ 2022/13-07-2022 (Β’3806 και 4493)

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Διοικητής κ.α.α.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Αριθμ. 747__________ (2)

Έγκριση της υπ’ αρ. 42/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Πλακάλωνα, στον Άγιο Νικόλαο Π.Ε. Λασιθίου.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 52Α αυτού, καθώς και τις ισχύουσες σήμερα Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης (πινακίδες-διαγραμμίσεις κτλ.).

2. Τον ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Τον ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 261) και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.

5. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

6. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

7. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

8. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1351/Φ.252/22-05-2015 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

9. Το υπ’ αρ. οικ.2095/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: «Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης».

10. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγραφο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας -ν. 2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».

11. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

12. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη ως Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 – ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).

13. Την υπ’ αρ. 34010/25-05-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ανανέωσης της θητείας της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ στη θέση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 435 -ΑΔΑ: 6ΠΨΑ46ΜΤΛ6- 3ΦΡ).

14. Την υπ’ αρ. οικ.8165/27-06-2017 απόφαση Συντο-νίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8, Β’ 2247), «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “με εντολή Συντονιστή” (“Μ.Ε.Σ.”) αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. … ».

15. Την υπ’ αρ. οικ. 682/17-01-2019 απόφαση Συντο-νίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, Β’ 288), με την οποία ανατέθηκαν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού οι αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και έγκρισης αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. για θέματα κυ-κλοφοριακών ρυθμίσεων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (Ν2696/1999) και της έγκρισης μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., και παρασχέθηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής η εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Συντονίστριας.

16. Την υπ’ αρ. 427/15-01-2021 απόφαση Συντονί-στριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΘΟ8ΟΡ1Θ-ΔΩΒ), με την οποία ορίζεται η κ. Καργιολά-κη Χαρίκλεια του Μιχαήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. και Αναπλ. Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Κ.

17. Το υπ’ αρ. 29/04-02-2022 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Λασιθίου της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ: 747/03-03-2022), με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αρ. 42/2021 νομότυπα ληφθείσα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολάου.

18. Την υπ’ αρ. 42/2021 (ΑΔΑ: 9ΞΩ5ΩΚΨ-Λ5Ω) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολάου, με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η παραχώρηση προτεραιότητας της Ανώνυμης οδού 1 έναντι της Ανώνυμης οδού 2 που συμβάλλει σε αυτήν, στην περιοχή Πλακάλωνα στον Άγιο Νικόλαο.

19. Την υπ’ αρ. 25/2021 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

20. Το από 30-11-2021 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

21. Την υπ’ αρ. 10737/06-08-2021 Τεχνική Έκθεση και την σκαριφηματική απεικόνιση σε απόσπασμα της google earth, που αφορούν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Πλακάλωνα Αγίου Νικολάου, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

22. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

23. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή.

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που καθορίστηκαν με την με αρ. 42/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα εγκρίνουμε την οριοθέτηση προτεραιότητας της Ανώνυμης οδού 1 έναντι της Ανώνυμης οδού 2 που συμβάλλει σε αυτήν, στην περιοχή Πλακάλωνα Αγίου Νικολάου. Για το σκοπό αυτό να γίνει τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης στην κατάλληλη θέση.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στο σχετικό σκαρίφημα – απόσπασμα google earth, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγ. Νικολάου, πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται στα αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στην Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγ. Νικολάου, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών, κ.τ.λ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύ-ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη την χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλο-φοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματι-κότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ. σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

4. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

5. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν της παρούσας, θα πρέπει να απομακρυνθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με-τέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και των διαγραμμίσεων.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Με εντολή Συντονίστριας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ

Πηγή