Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1129443 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 6170/26-10-2023)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Χ.ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗ
Σ.ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ
Τηλέφωνο: 2132112902, 912
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, της περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 14, του άρθρου 37, καθώς και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101) και δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886) και ειδικότερα τις περ. 131, 148, 160, 161 και 162 αυτής.

3. Το υπό στοιχεία ΔΕΑΦ Γ 1119518 ΕΞ2023/29.9.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας με υπογραφή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.).

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

α) από 13/10/2023, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)

β) από 17.10.2023, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)

γ) από 17/10/2023, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.) και

δ) από 19/10/2023 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Την ανάγκη τροποποίησης της εν θέματι απόφασης: α) σχετικά με τις δηλώσεις και τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας, στα πλαίσια: αα) εφαρμογής των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 27/1975, όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 46 του ν. 5036/2023, αβ) συμμόρφωσης σε ευρήματα Οριστικής Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου (σχετ. η αριθ. 31/2022 εντολή) και αγ) υλοποίησης του Έργου 22Ε.2.54 του ΕΣ 2022, σχετικά με την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου των προαναφερθέντων πλοίων, με ημερομηνία υλοποίησης 31-12-2023, β) για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των φορολογουμένων για θέματα Μητρώου μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» και γ) για τη διευκόλυνση των εργασιών είσπραξης και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886) και ειδικότερα:

1) Στη Λίστα Συντμήσεων αυτής, προστίθενται οι κάτωθι γραμμές:

ΒΕΜΣ

Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών

ΕΔΒΜΠ

Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Μικρών Πλοίων

2) στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής:

α) προσθέτουμε νέα περ. 65Α, η οποία έπεται της περ. 65 και αντικαθιστούμε τις περ. 160, 161 και 162 αυτού, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1-α/α περιπτώσεων

-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5

«65Α

Την οπισθογράφηση των επιταγών που κατατίθενται για την είσπραξη εσόδων με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α’ .

Μεταβίβαση αρμοδιότητας

-ν. 4389/2016(Α’ 94), άρθρο 2,

-ν. 4987/2022, άρθ. 40, παρ. 1 & 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και

-α.ν. 1819/1951 (Α’ 149), άρθ. 1

-Α.1289/ 2020 (Β- 5855) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία κατατίθεται η επιταγή και ειδικότερα ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., καθώς και ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Α’ -Εσόδων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής. Εξαιρετικά, εάν η επιταγή κατατίθεται σε Γ.Ε.Φ., οπισθογραφείται από τον υπάλληλο του Γ.Ε.Φ..

____
»

«160.

α) Την παραλαβή της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική σημαία και τον προσδιορισμό αυτού, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα τηρούμενα νηολόγια /λεμβολόγια/ΒΕΜΣ/ ΕΔΒΜΠ των κάτωθι κεντρικών λιμένων, λιμένων, τμημάτων και σταθμών κατά περίπτωση: Αίγινας, Άνδρου, Ασπροπύργου, Βουλιαγμένης Β’ , Γαυρίου Α’ , Ελευσίνας, Ζέας Ε’ , Κέας Β’ , Κερατσινίου Β’ , Κιμώλου, Κύθνου, Κυθήρων β, , Λαυρίου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας Α’ (ή Πόρτο Ράφτη), Μεθάνων Α’ , Μήλου, Ναυπηγείου Ελευσίνας Β’ , Παλαιάς Φώκαιας Α’ , Πάχης Μεγάρων Γ , Πειραιά, Περάματος Δ’ , Πόρου, Πόρτο Γερμενού, Ραφήνας, Σαλαμίνας, Σαρωνικού, Σερίφου, Σίφνου, Σκαραμαγκά Α’ , Σπετσών, Τσελέπη (Πειραιά) Α’ , Ύδρας, Φλοίσβου-Τροκαντερού Α’ και Ωρωπού Α’ .

β) την παραλαβή της δήλωσης καταβολής τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, με ελληνική σημαία, που είναι εγγεγραμμένα στα τηρούμενα νηολόγια / λεμβολόγια/ΒΕΜΣ/ ΕΔΒΜΠ των κεντρικών λιμένων, λιμένων, τμημάτων και σταθμών, κατά περίπτωση, που αναφέρονται στην ως άνω υποπερ. α).

γ) Τη χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 19 του ν. 27/1975.

δ) Την παραλαβή της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 και τον προσδιορισμό αυτού με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής, που είτε η μόνιμη εγκατάσταση οποιοσδήποτε μορφής στην Ελλάδα των πλοιοκτητών, είτε η μόνιμη εγκατάσταση των διαχειριστών εγγυητών των πλοίων αυτών, είτε η κατοικία των νόμιμων εκπροσώπων και εγγυητών για τις φορολογικές υποχρεώσεις των πλοιοκτητών βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής.

α) Εξουσιοδότηση υπογραφής

β) Μεταβίβαση αρμοδιότητας

γ) Μεταβίβαση αρμοδιότητας

δ) Εξουσιοδότηση υπογραφής

-ν. 27/1975.
-Παράρτημα του ν. 4987/2022.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, εκτός από την παραλαβή δηλώσεων για την οποία ορίζεται υπάλληλος αυτής.

161.

α) Την παραλαβή της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική σημαία και τον προσδιορισμό αυτού, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα τηρούμενα νηολόγια / λεμβολόγια/ΒΕΜΣ/ ΕΔΒΜΠ εκτός των κάτωθι κεντρικών λιμένων, λιμένων, τμημάτων και σταθμών, κατά περίπτωση: Αίγινας, Άνδρου, Ασπροπύργου, Βουλιαγμένης Β” , Γαυρίου Α’ , Ελευσίνας, Ζέας Ε” , Κέας Β, Κερατσινίου Β’ , Κιμώλου, Κύθνου, Κυθήρων Β’ , Λαυρίου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας Α’ (ή Πόρτο Ράφτη), Μεθάνων Α’ , Μήλου, Ναυπηγείου Ελευσίνας Β’ , Παλαιάς Φώκαιας Α’ , Πάχης Μεγάρων Γ, Πειραιά, Περάματος Δ’ , Πόρου, Πόρτο Γερμενού, Ραφήνας, Σαλαμίνας, Σαρωνικού, Σερίφου, Σίφνου, Σκαραμαγκά Α’ , Σπετσών, Τσελέπη (Πειραιά) Α’ ,Ύδρας, Φλοίσβου-Τροκαντερού Α’και Ωρωπού Α’ .

β) Την παραλαβή της δήλωσης καταβολής τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, με ελληνική σημαία, που είναι εγγεγραμμένα στα τηρούμενα νηολόγια / λεμβολόγια/ΒΕΜΣ/ ΕΔΒΜΠ εκτός των κεντρικών λιμένων, λιμένων, τμημάτων και σταθμών, κατά περίπτωση, που αναφέρονται στην ως άνω υποπερ. α).

γ) Τη χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 19 του ν. 27/1975.

α) Εξουσιοδότηση υπογραφής

β) Μεταβίβαση αρμοδιότητας

γ) Μεταβίβαση αρμοδιότητας

-ν. 27/1975.

-Παράρτημα του ν. 4987/2022

Για την παραλαβή των εν λόγω δηλώσεων ορίζεται υπάλληλος των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., ενώ για τις λοιπές αρμοδιότητες ή πράξεις, κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος αυτών.

Ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου.

Ειδικά, για τον νομό Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Επίσης, για τον νομό Κυκλάδων και ειδικότερα: α) για τους λιμένες Θήρας, Ίου και Φολεγάνδρου, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. Θήρας, β) για τους λιμένες Μυκόνου και Πάρου, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. Μυκόνου και Πάρου, αντίστοιχα, γ) για τους λιμένες Νάξου και Αμοργού, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. Νάξου, δ) για τους λιμένες Σύρου και Τήνου, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. Σύρου. Επιπλέον, για τον νομό Δωδεκανήσου και ειδικότερα: α) για τους λιμένες Κω, Καλύμνου, Λέρου, Αστυπάλαιας, Καρδάμαινας, Νισύρου, Πάτμου και Λειψών, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. Κω, β) για τους λιμένες Ρόδου, Καρπάθου, Σύμης, Διαφανίου Κάσου, Λιβαδιού Τήλου, Λίνδου Α’ , Μεγίστης (Καστελόριζου) και Χάλκης, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

Κατ’ εξαίρεση, για τα πλοία των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αυτών, εφόσον το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους είναι μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2018 ή σε επόμενο έτος, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.

162.

Την παραλαβή της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 και τον προσδιορισμό αυτού με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην ελληνικής, που είτε η μόνιμη εγκατάσταση οποιοσδήποτε μορφής στην Ελλάδα των πλοιοκτητών, είτε η μόνιμη εγκατάσταση των διαχειριστών-εγγυητών των πλοίων αυτών, είτε η κατοικία των νόμιμων εκπροσώπων και εγγυητών των εν λόγω πλοιοκτητών βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. εκτός του Νομού Αττικής.

Εξουσιοδότηση υπογραφής

-ν. 27/1975.

-Παράρτημα του ν. 4987/2022

Για την παραλαβή των εν λόγω δηλώσεων ορίζεται υπάλληλος των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., ενώ για τις λοιπές αρμοδιότητες ή πράξεις, κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος αυτών.
Ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο είναι είτε η μόνιμη εγκατάσταση των πλοιοκτητών ή των διαχειριστών αυτών, είτε η κατοικία των νόμιμων εκπροσώπων και εγγυητών των πλοιοκτητών. Ειδικά, για τον νομό Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Ε Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Κατ’ εξαίρεση, για τα πλοία των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αυτών, εφόσον το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους είναι μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2018 ή σε επόμενο έτος, ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.

—»

β) προσθέτουμε νέο εδάφιο:

βα) στο τέλος της υποπερ. 1) της στήλης 5 της περ. 131 αυτού, ως εξής:

«Ειδικά, για τις επιχειρήσεις με αποκλειστική δραστηριότητα την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική σημαία που έχουν την έδρα τους στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ του Νομού Αττικής ή με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής (άρθρο 26α του ν. 27/1975) που επιλέγουν να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα μέσω εξαρτημένου προσώπου που υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά»

ββ) στο τέλος της στήλης 5 της περ. 148 αυτού, ως εξής:

«Για όλες τις ως άνω υποπερ. της παρούσας, επίσης, οποιαδήποτε υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., που λαμβάνει αίτημα μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», ο οποίος ενεργεί ως υπάλληλος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα ανωτέρω.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886) απόφαση.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ Πηγή