Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1073178 ΕΞ2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο:2132112952-2103311291
Fax:2103230829
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘEMA: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του Έργου, με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Απλοποίηση Τελωνειακών Διαδικασιών στα Ελληνικά Τελωνεία».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, καθώς και των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α’ 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α’211) και της παραγράφου 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α 128) « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 (Β 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
ζ) της υπ’ αρ. 429/12-03-2020 (Β’ 850) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)», καθώς και της υπ’ αρ. 1822/16-03-2020 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr.».
η) της παραγράφου 3 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και της παραγράφου 8 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α’ των υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ. 15910/09.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6Α0) όμοιων αποφάσεων.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (Β 130 και Β 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τα από 6/8/2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δύο μηνύματα) της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δ’ – Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το συνημμένο έγγραφο.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Συντονιστική Επιτροπή για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του Έργου, με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Απλοποίηση Τελωνειακών Διαδικασιών στα Ελληνικά Τελωνεία».

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Συντονιστική Επιτροπή και ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλη αυτής, τους εξής:
1) Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως Πρόεδρο.
2) Τον Κωνσταντίνο Μουρτίδη, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της ΑΑΔΕ, ως μέλος.
3) Τον Χρήστο Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Διονύσιο Ζορμπάνο, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ – Φ.Π.Α. Εισαγωγών-Εξαγωγών της ίδιας Διεύθυνσης.
4) Την Σοφία Παπαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ντουντουνάκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ – Ειδικών Καθεστώτων της ίδιας Διεύθυνσης.
5) Την Ευδοκία Πετροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Κατρινάκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’- Συντονισμού Τελωνειακών Διαδικασιών και Απλουστεύσεων της ίδιας Διεύθυνσης.
6) Τον Άγγελο Λυμπέρη, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Λούλα Αποστόλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ’- Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης.
7) Την Μαρία Κυριαζίδου, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ’ – Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΑΔΕ, ως μέλος.
8) Την Λαμπρινή Κουβέλη, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.
9) Τον Δημήτριο Μπουρίκο, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί ως σύμβουλος επί τελωνειακών θεμάτων στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως μέλος.
10) Τον Απόστολο Μπούτο, που υπηρετεί ως ειδικός σύμβουλος επί πληροφοριακών θεμάτων στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως μέλος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, θα τον αναπληρώνει το με α/α 2 μέλος της Επιτροπής Κωνσταντίνος Μουρτίδης, εφαρμοζομένου του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

Γ. Χρέη Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Πρόεδρος αυτής.

Δ. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η διοίκηση, η διαχείριση, ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του Έργου, με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Απλοποίηση Τελωνειακών Διαδικασιών στα Ελληνικά Τελωνεία». Στα πλαίσια του έργου της, η Συντονιστική Επιτροπή, ενδεικτικά, θα προβαίνει:
α) στη διακυβέρνηση και στον έλεγχο της επίτευξης των στόχων του Έργου «Βελτίωση Τελωνειακών Διαδικασιών»,
β) στη λήψη αποφάσεων επί των προτάσεων της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίησή του, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνων, οι οποίοι μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στην υλοποίηση του Έργου,
γ) στην έγκριση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος των δράσεων και των ενεργειών για την ολοκλήρωση του Έργου,
δ) στον ποιοτικό έλεγχο και στην έγκριση των παραδοτέων της Ομάδας Διοίκησης Έργου,
ε) στην παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ή Έργου, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή υλοποίηση του Έργου,
στ) στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων και για την άρση δυσκολιών που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ομάδας Διοίκησης Έργου ή δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν από αυτήν.

Ε. Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της, Προϊσταμένους και λοιπά στελέχη Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, στελέχη της Ομάδας Διοίκησης Έργου ή των Υποομάδων αυτής, καθώς και στελέχη Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή Φορέων, όταν το κρίνει απαραίτητο.

ΣΤ. Στρατηγικός υποστηρικτής του Έργου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., ο οποίος εκτός από μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και αναπληρωτής του Προέδρου αυτής, επιπρόσθετα:
α) Θέτει τους επιχειρησιακούς στόχους και τις προτεραιότητες του Έργου,
β) Παρακολουθεί στενά την πρόοδο του Έργου,
γ) Επιλύει ζητήματα τα οποία δεν απαιτείται να προωθηθούν στη Συντονιστική Επιτροπή,
δ) Προβαίνει στον ποιοτικό έλεγχο και στην έγκριση των παραδοτέων τα οποία στη συνέχεια προωθούνται από τη Συντονίστρια της Ομάδας Διοίκησης Έργου στη Συντονιστική Επιτροπή για την τελική έγκριση και αποδοχή τους.
ε) Ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου ζητεί τη συνδρομή λοιπών εμπλεκομένων υπηρεσιών, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ζ. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεων ή/και δια ζώσης σε κτίριο, που στεγάζονται υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, όπως θα ορίζει ο Πρόεδρος αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

Πηγή